zaterdag 16 februari 2019

X ANON.... WILLIAM SCHNOEBELEN - EXPOSING THE ILLUMINATI FROM WITHIN ( PART 1 )Sekte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Een sekte is een geloofsgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als de sekte. Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring.

Inleiding[bewerken]

De term "sekte" in de volksmond[bewerken]

In de volksmond heeft "sekte" een pejoratieve connotatie en wordt in verband gebracht met "muggenziften" en het kritiekloos volgen van voorgangers. Om deze reden roepen sekten weleens oppositie en klachten van diverse kanten op. In het hindoeïsme heeft de term "sekte" geen negatieve bijklank.

De term "sekte" in de wetenschap[bewerken]

Oorspronkelijk duidde sekte "een groep mensen [aan] die iemand is gevolgd. Pas later is de betekenis van afscheidingsbeweging ontstaan. Op het ogenblik zijn er sekten, die als typische afscheidingsbewegingen van gevestigde kerkgenootschappen gezien kunnen worden - vooral in protestantse kring -, en sekten die godsdienstig ongebondenen aantrekken of geheel los van de gevestigde kerkgenootschappen tot ontwikkeling komen."[1] Dr. Reender Kranenborg schreef: "Een sekte is een groep mensen die zich van een bestaande religie heeft afgescheiden of daar los van is komen te staan. ... een sekte is 'een groep, waarin men door een bepaalde leer of een bepaald persoon te volgen, zich verwijderd heeft van de oorspronkelijke religie'. ... Het is een aanduiding van het feit dat in religies mensen eigen wegen ingaan en zich apart organiseren. Het is verder een neutrale aanduiding, er wordt niets ten goed of ten kwade mee gezegd."[2] Toch gebruiken sommige wetenschappers - inclusief Kranenborg - soms ook de term Nieuwe religieuze beweging (NRB). NRB is echter geen synoniem van sekte, want niet iedere NRB is een sekte, bijvoorbeeld omdat de beweging niet voldoet aan de kenmerken van een sekte (zie verderop), en niet elke sekte is een NRB, bijvoorbeeld omdat de beweging niet nieuw is.[3]

Etymologie[bewerken]

Het Nederlandse woord "sekte" is afgeleid van het Latijnse secta dat letterlijk "richting", "pad", "weg" of "lijn" betekent en deze vertaling kan ook metaforisch worden gebruikt. De term werd ook gebruikt om een (politieke) partij of een filosofische school aan te duiden. Het woord secta is afgeleid van het werkwoord sequi en dat betekent (onder andere) "volgen" of (metaforisch) "(na)volgen", "aanhangen", "zich aansluiten bij" of "zich houden aan"[4] of van secare (snijden).[5]
Oorspronkelijk had het Latijnse secta een neutrale betekenis. Het was een synoniem voor het Griekse αἵρεσις (hairesis), dat is afgeleid van αἱρέω (haireoo) dat "grijpen", "kiezen" of "overtuigen" betekent. αἵρεσις betekent dan ook letterlijk "greep", "keuze" of "overtuiging" en duidde in bredere zin een filosofische leer of school aan, waarin de gedachte opgesloten ligt dat deze is afgescheiden van een andere school, is gebaseerd op de autoriteit van een bepaalde leraar of een specifieke doctrine en het gesloten karakter hiervan. Flavius Josephus noemt de Essenen en Farizeeën αἵρεσις.[6] In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt het woord op dezelfde manier gebruikt om de Sadduceeën en Farizeeën aan te duiden[7]. Ook de vroege christelijke kerk werd met deze term aangeduid.[8]
Dezelfde term (αἵρεσις) wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt in negatieve zin, namelijk als een schisma binnen de (enige ware) kerk.[9] 2 Petrus 2:1 zegt dat deze αἵρεσις binnen de kerk ingevoerd zou (kunnen) worden en dat de kerk daarmee zelf een αἵρεσις zou worden. Deze αἵρεσις is nog altijd een sterke bedreiging in de periode van de kerkvaders, maar Ignatius en Justinus gebruiken de term nog redelijk "technisch", hoewel er een vijandigheid in doorklinkt jegens filosofische scholen, joodse sekten en vooral gnostische gemeenschappen.[10] Origenes is de eerste die het verschil tussen de kerk en αἵρεσις opgeeft als hij de verschillen binnen de christelijke kerk vergelijkt met die in de geneeskunde en filosofie.[11] Vanaf dit negatieve gebruik is de term αἵρεσις de basis voor het woord heresie, dat ketterij betekent.

Definitie[bewerken]

Zoals ook uit de etymologie van de term blijkt (zie boven) is "een sekte .. in zijn oorspronkelijke betekenis een groep mensen, die iemand is gevolgd. Pas later is de betekenis van afscheidingsbeweging ontstaan. Op het ogenblik zijn er sekten, die als typische afscheidingsbewegingen van gevestigde kerkgenootschappen gezien kunnen worden - vooral in protestantse kring -, en sekten die godsdienstig ongebondenen aantrekken of geheel los van de gevestigde kerkgenootschappen tot ontwikkeling komen."[1]
Max Weber benaderde het fenomeen sekte als eerste vanuit een niet-religieuze invalshoek en gaf een sociologische interpretatie van de verschillen tussen kerk en sekte. Volgens zijn definitie is een kerk sociologisch gezien een religieuze organisatie, waar lidmaatschap door traditie bepaald wordt en waar men bij (of vlak na) geboorte lid wordt; een sekte is ook een religieuze organisatie, maar lidmaatschap daarvan is een keuze van het (aspirant) lid: "Ein Kirche ist eben eine Gnadenanstalt, zu welcher die Zugehörigkeit... obligatorisch, daher für die Qualitäten des Zugehörigen nichts beweisend ist, eine Sekte dagegen ein voluntaristischer Verband ausschliesslich... religiös-ethisch Qualifizierter, in den man freiwillig eintritt, wenn man freiwillig kraft religiöser Bewährung Aufnahme findet."[12] Ernst Troeltsch (leerling van Weber) werkte het verschil tussen kerk en sekte verder uit en stelt dat de kerk de wereld zoals die is als een uitgangspunt neemt en er in zekere zin een compromis mee aangaat, terwijl de sekte zich juist afzet tegen de wereld en er in ieder geval geen compromissen mee sluit.[13]
Het kerk-sekte continuüm van Yinger
In de jaren hierna ontwikkelde zich een model waarbij de typeringen van de religieuze gemeenschappen parallel lopen aan de stadia van ontwikkeling waarin deze zich kunnen bevinden.[14] Het uitgangspunt daarbij is dat iedere religieuze beweging start als een cultus en de potentie heeft uit te groeien tot een wereldreligie. De belangrijkste typen hierin zijn uitgewerkt door Yinger[15]:
 1. de universele kerk of wereldkerk (zoals de Rooms-Katholieke Kerk);
 2. de nationale kerk of staatskerk (zoals de Church of England);
 3. de denominatie - de op een bepaald deel van de bevolking gerichte kerk, het kerkgenootschap in een situatie van religieus pluralisme;
 4. de gevestigde sekte - de zich langzamerhand tot denominatie ontwikkelende sekte (ontstaan van een duidelijke hiërarchie, verdwijnen van het persoonlijke charisma);
 5. de sekte - een zich ten opzichte van de gevestigde kerk en de samenleving kritisch opstellende religieuze gemeenschap;
 6. de cultus - een nauwelijks georganiseerde en weinig stabiele religieuze gemeenschap, zich kenmerkend door een persoonlijke betrokkenheid op een charismatische leider.
Deze indeling is hoofdzakelijk gericht op de christelijke godsdienst en alleen op oosterse godsdiensten toe te passen als ze zich als "kerkgenootschap", "sekte" of "cultus" in het westen manifesteren. In die vorm wijken ze vaak al sterk af van de oorspronkelijke verschijning in het land (of de landen) van herkomst.

Kenmerken in plaats van definitie[bewerken]

In de praktijk bleek het niet mogelijk een bondige, wetenschappelijke definitie van "sekte" te geven. Bryan Wilson ging dit dilemma uit de weg door niet te streven naar een definitie, maar door typische kenmerken te formuleren die in wisselende volgorde en intensiteit in iedere sekte terug te vinden zijn[16]:
 • lidmaatschap uit vrije keuze, niet door geboorte;
 • toelating tot het lidmaatschap op grond van door de sekteleiders erkende en aantoonbare kennis van de leer, een persoonlijke bekeringservaring of een aanbeveling door een ouder lid van de sekte;
 • het karakter is exclusief en gesloten; wie zich niet aan de geldende leer houdt of tegen de regels van de moraal of de organisatie zondigt, wordt uitgestoten;
 • de sekte beschouwt zich als een elite, begiftigd met een bijzonder inzicht of belast met een bijzondere opdracht;
 • er is sprake van een streven naar persoonlijke perfectie;
 • er is geen principieel verschil tussen leken en priesters of voorgangers;
 • er is gelegenheid om spontaan uiting te geven aan een persoonlijk gevoel van betrokkenheid;
 • de sekte staat vijandig of onverschillig tegenover de samenleving en de staat;
 • het lidmaatschap is absoluter en omvattender dan dat van een kerkgenootschap;
 • er is sprake van een duidelijk herkenbare eigen ideologie;
 • overtreders van de regels worden als verraders beschouwd en voor hun overtredingen gestraft of uitgestoten.
Paul Schnabel noemt als nadeel van deze opsomming dat deze te veel zou kunnen dienen als een checklist om te bepalen of een beweging een sekte is of niet.[17] Rodney Stark en William Sims Bainbridge keerden daarom terug naar de eerdere uitwerking van Troeltsch (zie boven). In hun ogen is het verschil tussen kerk en sekte daarmee een verschil in mate van spanning met de omgeving. "Als een religieuze organisatie de samenleving en de cultuur zonder meer kan accepteren, zoals ze zijn, dan is er geen sprake van spanning en is zo'n organisatie of groep als een kerk te beschouwen: de kerk vertegenwoordigt een levensbeschouwing, die zich goed verdraagt met de algemene cultuur of daarmee geheel samenvalt. Bij sekten is dat niet zo en dat maakt sekten tot op zekere hoogte tot organisaties van devianten: mensen die anders denken dan algemeen aanvaard is of door de meerderheid aanvaard wordt."[18] Vervolgens introduceerden zij de verzamelterm "religieuze beweging" en stellen dat het bestempelen van een religieuze beweging tot "kerk", "sekte" of andere benamingen afhangt van de spanning tussen de religieuze beweging en de externe wereld.[19]
In de Verenigde Staten kent men onderscheidende termen "sect" en "cult". Er is daar een traditie van meer dan honderd jaar inzake "sects" en de term heeft daar — voor bewegingen die uit de judeo-christelijke traditie stammen — geen negatieve bijklank. De negatieve bijklank die in Nederland soms hangt aan het woord "sekte", hangt in de Verenigde Staten aan de term "cult".[20] Stark en Bainbridge zien sekten als afscheidingsbewegingen ‘within a conventional religious tradition’ en culten als bewegingen ‘within deviant religious traditions’.[21] De term Nieuwe religieuze beweging wordt meestal op "cults" toegepast en minder op "sects".

Negatieve connotatie[bewerken]

Door misstanden als machtsmisbruik, seksueel misbruik en massale zelfmoord, zoals bij Jim Jones' Peoples Temple in Guyana of de Branch Davidians van David Koresh in Waco (Texas), heeft het woord "sekte" in het dagelijks spraakgebruik soms een negatieve connotatie. Daarnaast zoeken bitter gestemde ex-leden soms de media en beweren dat zij jarenlang misleid zouden zijn door hun beweging. Het bijvoeglijk naamwoord "sektarisch" heeft de connotatie van verkettering en onverdraagzaamheid door een nadruk op kleine doctrinaire verschillen. Door de zeldzame uitwassen binnen bepaalde sekten of (en met name in) "cults" (zie boven) heeft het woord een dermate negatieve lading gekregen, dat geen enkele aanhanger van een religieuze beweging de term toepast op de eigen beweging, "het zijn altijd anderen die tot een sekte behoren".[1]
Om deze reden gebruiken onderzoekers - vooral op sociologisch gebied - vaak de verzameltermen "religieuze beweging", "nieuwe religieuze beweging" of "niet-traditionele religie".[22] Binnen deze verzameltermen kunnen specifieke bewegingen (eventueel) worden geclassificeerd als "sekte" of "cult" op basis van de eerder genoemde kenmerken.

Rol van de media[bewerken]

De negatieve connotatie wordt mede veroorzaakt door berichtgeving in de media. Naast journalistieke verslagen (die de negatieve connotatie overigens ook kunnen bevestigen) verschijnen soms artikelen of interviews met ex-leden die het publiek willen waarschuwen voor de sekte waar zij uit zijn getreden. Vaak is hun visie op de beweging gekleurd door hun teleurstellende ervaring. Hoewel reeds begin jaren 1960 is aangetoond dat hersenspoeling niet bestaat[23][24][25], beweren de ex-leden dat zij door dergelijke "technieken" zijn overgehaald lid te worden.
Leden van sekten klagen daarom soms over onterechte bejegening, vooroordelen, onwetendheid, hetzes en stigmatisering door de media.

Bekering[bewerken]

Sekten hebben verschillende wervingsmethoden. Vrijwel altijd wordt gestart met een onschuldig, vrijblijvend contact, waarna vroeger of later een uitnodiging volgt om naar de openbare ruimte of de gebedsruimte van de groep te komen. Het kan ook een clubavond, dansavond, picknick of discussieavond zijn. In de meeste gevallen zullen de leden van de sekte sympathiek overkomen, vooral door de bijzonder vriendelijke bejegening van de introducée - ook wel "love bombing" genoemd - en het geïnteresseerde aspirant-lid zal met plezier naar de bijeenkomsten gaan.
De strategie van Jehova's getuigen is het vertellen van hun verhaal deur aan deur. Leden van deze sekte delen soms op markten traktaten uit of geven verouderde exemplaren van hun tijdschriften aan reizigers op treinstations. De Amerikaanse beweging Children of God (ook wel "The Family" genoemd) hanteerde het zogenoemde "Flirty Fishing": het opbouwen van vriendschappelijke contacten uit "toevallige ontmoetingen". Op een gegeven moment leidde dit zelfs tot het zich prostitueren door vrouwelijke leden, tot dit in 1987 verboden werd.

Toetreding[bewerken]

Op een bepaald moment zal gevraagd worden lid te worden of zal het aspirant-lid zelf vragen lid te mogen worden. Lidmaatschap is alleen mogelijk als de doctrines van de sekte volledig worden geaccepteerd als "waarheid". Vaak moet het aspirant-lid aantonen dat hij of zij grondig bekend is met deze doctrines. Nadat dit succesvol is doorstaan, volgt vrijwel altijd een ritueel waarmee toetreding wordt geformaliseerd, zoals de volwassenendoop. De aard en grondigheid van deze procedures en rituelen verschilt sterk tussen de verschillende sekten.

Ideologisch totalisme[bewerken]

Schnabel schreef: "Belangstelling is niet voldoende om lid te worden van een sekte of beweging, bekering niet voldoende om lid te blijven. De meeste bewegingen verwachten participatie van de leden aan de activiteiten en stellen een bepaalde initiatieprocedure verplicht. Hoe ver die verplichtingen van de leden gaan, hangt af van de mate waarin de beweging de kenmerken heeft van het ideologisch totalisme. Naarmate dat meer het geval is, is de vrijheid van de leden om te handelen, te denken en te voelen buiten de doctrine om, geringer."[26] Robert Jay Lifton beschreef acht indicatoren op basis waarvan kan worden bepaald hoe sterk de sekte "ideologisch totalitair" is[27]:
 1. Milieu Control - een volledige beheersing van het leefmilieu van de volgelingen. Het systeem schermt de volgelingen af van alle ongewenste invloeden van buitenaf en van binnenuit. Milieu control in zijn meest absolute vorm leidt tot verval van de persoonlijke autonomie en tot het verdwijnen van de grenzen tussen zelf en omgeving.
 2. Mystical Manipulation - een absoluut vertrouwen in de juistheid van de beslissingen - hoe absurd of tegenstrijdig ook - van de hogere regionen van de organisatie. Het doel heiligt alle middelen en heiligt ook de institutie die de middelen inzet. Mystical manipulation leidt tot verval van kritiek en tot onvoorwaardelijke aanpassing aan en anticipatie op de wensen van de manipulatieve institutie (de Partij, de Leider, het Volk).
 3. The Demand for Purity - een strikt dualistische visie op mens en wereld, resulterend in een diepe kloof tussen goed en kwaad, waarbij het goede altijd samenvalt met de heersende ideologie. Van het individu wordt een leven verwacht in strikte overeenstemming met de ideologie, alles wat buiten de ideologie valt, wordt beschouwd als vijandig aan de ideologie en dus als slecht. The demand for purity leidt tot een praktijk van zuiveringen en induceert op individueel niveau sterke schuld- en schaamtegevoelens. Schuld omdat men de hoge ideologische standaard niet haalt, schaamte omdat voor dit tekortschieten vernederd en gestraft wordt.
 4. The Cult of Confession - de institutionalisering van biecht, bekentenis en zelfbeschuldiging als publieke verschijnselen om aan de sterke schuld- en schaamtegevoelens uitdrukking te kunnen geven. The Cult of Confession is een erkenning van het feit dat er geen grenzen zijn tussen het individu en zijn omgeving, het individu is eigendom van het systeem.
 5. The ‘Sacred Science’ - de onaantastbaarheid van het centrale dogma, dat als religieuze waarheid de leer onaantastbaar, als wetenschappelijke waarheid de leer onaanvechtbaar en als normatieve waarheid de leer onovertrefbaar maakt. Totale ideologie is een mengsel van mystiek en logica, van rationaliteit en irrationaliteit, onontwarbaar met elkaar verbonden in een pretentie van onfeilbaarheid. Sacred Science geeft het individu een sterk gevoel van innerlijke zekerheid: men heeft de waarheid gevonden. Er is een verklaring voor alles en alles heeft zin in het perspectief van het bereiken van het grote ideaal.
 6. Loading the Language - het totaal ideologische jargon is voor een belangrijk deel opgebouwd uit ‘god terms’ en ‘devil terms’, begrippen met een vaste positieve of negatieve betekenis, die zo abstract zijn dat ze naar believen gemanipuleerd kunnen worden in dienst van de ideologie, en zo categorisch dat ze verdere discussie overbodig maken. Loading the Language leidt tot een clichématig en verarmd taalgebruik, ontdaan van iedere behalve de ideologische inhoud.
 7. Doctrine over Person - de leer is belangrijker dan het individu, dus mag en moet het individu aangepast worden aan de eisen van de leer. De orthodoxie is de hoogste norm geworden en ‘the will to orthodoxy’ is een voortdurende poging om de wereld in overeenstemming te houden met de vriend- en vijandbeelden van de doctrine. Doctrine over Person leidt tot een hoge mate van hypocrisie: een uiterlijke aanpassing aan de eisen van de doctrine.
 8. The Dispensing of Existence - het bestaan in een totalistisch systeem is precair geworden. Een menselijk bestaan of zelfs het menselijk leven is alleen weggelegd voor wie leeft in overeenstemming met de leer. Geloven en gehoorzamen zijn de basisvoorwaarden voor het bestaan. The Dispensing of Existence leidt tot een permanent gevoel van angst over de continuïteit van het bestaan.

Mechanismen om afdrijven te voorkomen[bewerken]

Om afdrijven van de sekte te voorkomen, kennen veel bewegingen mechanismen om dit tegen te gaan. Op het ideologisch niveau wordt soms ontmoedigd (te diep) na te denken over de doctrines en wordt het vergelijken met (recent) wetenschappelijk onderzoek ontmoedigd of zelfs verboden. Sommige sekten voorkomen de confrontatie met strijdige doctrines door de leden zo druk te houden dat ze geen tijd hebben voor het lezen van enige literatuur naast de verplichte literatuur van de sekte zelf. Vrijwel alle sekten waarschuwen in de krachtigste bewoordingen voor het lezen van werken van afvallige ex-leden.
Daarnaast kan een negatief beeld op het denken zelf worden geplakt, zoals bij "The Family": "When you think think think, you're gonna stink stink stink, makes you sink sink sink". Een aantal groepen ontmoedigt het volgen van een hogere opleiding, hoewel veel sektes hoogopgeleiden en zelfs topfiguren uit het zakenleven in hun gelederen hebben.
Vaak worden contacten buiten de sekte afgeraden of verboden. De wereld buiten de sekte wordt afgeschilderd als vijandig en slecht, soms ondersteund door complottheorieën. Het lid wordt daarmee sociaal steeds afhankelijker van de groep en wordt steeds minder geconfronteerd met tegenargumenten.

Disciplinering[bewerken]

Vrijwel alle sekten kennen het toepassen van disciplinaire sancties. Deze kunnen variëren van het betalen van boetes tot publieke vernederingen tot excommunicatie. In sommige gevallen mogen zelfs familieleden die lid zijn van de sekte geen contact meer hebben met een uitgestoten lid (zie bijvoorbeeld het artikel Jehova's getuigen en disciplinering).

Uittreding[bewerken]

Afhankelijk van de intensiteit van het ideologisch totalisme in de sekte is het uittreden eenvoudiger of moeilijker. Uiteraard hangt dit ook af van de persoon in kwestie af, maar onderzoek wijst uit dat psychische en sociale problemen na en/of ten gevolge van het uittreden niet zeldzaam zijn.[28]
In zeer zeldzame gevallen huren ouders of de partner een deprogrammeur in. Dit is iemand die het sektelid onderwerpt aan onvrijwillige marathonzittingen van vele dagen, met de bedoeling het gedachtegoed van de sekte uit zijn hoofd te "deprogrammeren", en het lid te leren weer zelf na te denken. Deze methode stuit echter op verschillende bezwaren. Allereerst is deze aanpak gebaseerd op de aanname dat hersenspoeling bestaat en werkt, hetgeen onjuist is.[23][24][25] Bovendien toont onderzoek aan dat het merendeel van sekteleden vrijwillig lid wordt en vrijwillig aan de eigen bekering meewerkt. Een ander dwingen uit te treden is daarmee in strijd met het beginsel van godsdienstvrijheid. Als het lid tegen zijn of haar zin wordt opgesloten is bovendien sprake van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Overheden en sekten[bewerken]

De Nederlandse overheid is van mening dat er geen bijzondere maatregelen tegen sekten en nieuwe religieuze bewegingen genomen hoeven te worden, een standpunt dat werd bevestigd door een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat in 2014 werd gepubliceerd (dit rapport kan worden gevonden in de sectie "Externe links").
De Belgische overheid vindt het daarentegen belangrijk om waakzaam te zijn en publiceerde in 1997 het honderden pagina's tellende rapport Parlementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen. Het wetsvoorstel dat twee liberale parlementariërs hierop indienden, dat pleitte voor geldboetes en gevangenisstraffen, werd door de evangelische christenen in het land als bedreigend ervaren, doordat de definitie die in het voorstel voor sekten werd aangehouden breed toepasbaar was op religieuze praktijken in het algemeen. Tevens werden verschillende evangelische kerken daarin in één adem genoemd met genootschappen als Scientology en de Orde van de Zonnetempel: "Uit onderzoek van het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties is gebleken dat de Protestantse kerken van de baptisten en de evangelisten in België aan een opmars bezig zijn."
De lijst werd door de kamer en de senaat echter afgekeurd, men besloot geen verdere gevolg eraan te geven. Onder meer omdat wat in de lijst zelf geschreven staat: "Die opsomming kan dus hoegenaamd geen standpunt, noch waardeoordeel inhouden. Zo betekent het feit dat een bepaalde beweging op die lijst voorkomt, ook al is dat op initiatief van een officiële instantie, niet dat de commissie ervan uitgaat dat het om een sekte gaat en a fortiori dat ze gevaarlijk is. Zoals de tabel aangeeft, kon de commissie niet alle ingewonnen informatie natrekken, noch nagaan of die correct is. Aangezien die lijst niet exhaustief is, houdt het feit er niet te zijn in opgenomen dus evenmin een oordeel in over de onschadelijkheid van een beweging."[29] Vervolgens werd een "federaal waarnemingscentrum voor de sekten" opgericht.
Naast België gingen ook in Frankrijk en Italië stemmen op voor anti-sektenwetgeving, die ook christelijke gemeenten zou kunnen schaden. De wet is er in Frankrijk uiteindelijk doorgekomen, maar in Italië niet.

Bibliografie[bewerken]

 • Boerwinkel, Dr. F. (1953): Kerk en Secte, Boekencentrum De Haag
 • Detavernier, Jo (2005): De sekten als nieuwe dreiging in Marc Cools, Koenraad Dassen, Robin Libert, Paul Ponsaers (red) "De Staatsveiligheid: Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat", Politeia
 • Hylkema, C.B. (1978): Reformateurs: Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw., Bouma's Boekenhuis/Bert Hagen, eerste druk 1900 ISBN 90-6088-063-3
 • Kranenborg, Reender Dr. (1984): Een Nieuw Licht op de kerk: bijdragen van religieuze bewegingen voor de kerk van vandaag, Boekencentrum 's-Gravenhage, ISBN 90-239-0809-0
 • Kranenborg, Reender Dr. (red.) (1994), Religieuze Bewegingen in Nederland 29 "Sekten", VU Uitgeverij, ISBN 9053833412
  • Hanegraaff, W.J. Nieuwe Religieuze Bewegingen
 • Lans, Jan van der (1981): Volgelingen van de goeroe - Hedendaagse religieuze bewegingen in Nederland, Ambo Baarn ISBN 9026305214
 • Schnabel, Prof. Dr. Paul (1982): Tussen stigma en charisma: nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid, Van Loghum Slaterus, ISBN 90-6001-746-3

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Christelijk geïnspireerde links:
https://youtu.be/8I0MrsJXrJg

Source: X ANON


REAL NEWS PRESIDENT TRUMP DOESN'T WANT YOU TO MISS

                       
President Trump on 'Solid Legal Ground' to End the Crisis on our Southern Border
-New York Daily News
“President Trump will have the law on his side when he uses the power of his office to secure the U.S. border with Mexico,” writes former U.S. Attorney for the District of Columbia Joseph DiGenova. “The current political reality in Washington ensures that the crisis on our southern border will continue to go unresolved unless the executive branch steps in. Fortunately, both the Constitution and the Congress have placed the authority to do so firmly with the President of the United States.”
Where Trump Won: Historic ICE Funding, Triple Wall Miles, Killed ‘Poison Pills’
-Washington Examiner
Paul Bedard reports that “Congress approved historic funding levels for Immigration and Customs Enforcement and border patrol, added miles to the border wall, and increased the cap on criminal illegal immigrants that can be jailed. Insiders who worked on the deal said that compared to going along with a spending continuing resolution, the GOP scored several wins.”
Wilbur Ross, Ivanka Trump Introduce Workforce Advisory Board
-Bloomberg
“The chief executives of Apple Inc., Lockheed Martin Corp. and Walmart Inc., are among 25 prominent Americans who will shape Trump administration efforts to develop job training programs to meet the changing demands of U.S. employers,” Margaret Talev reports. “Ivanka Trump, in a statement, said the board will ‘ensure inclusive growth.’”
Boom: Best Economic Optimism in 16 Years, 50% ‘Better Off’ Under Trump
-Washington Examiner
“Public optimism in their personal economy has hit a 16-year high under President Trump, according to a new survey. Some 69 percent told Gallup that they expect their personal finances to be even better next year,” Paul Bedard reports. “What’s more, the survey company said that 50 percent believe they are ‘better off’ than just a year ago when the current economic surge was kicking in.”
Job Openings Hit Record High of 7.3 Million in December
-Washington Examiner
“The number of job openings hit a record high of 7.3 million in December, the Bureau of Labor Statistics reported Tuesday in a sign of the labor market’s strength,” Joseph Lawler reports. “The construction industry recorded 382,000 new posts, far more than ever before . . . In the past three months, the economy has added an average of 241,000 net new jobs a month.”
Trump’s AI Plan Is a Good Start
-Bloomberg
The Bloomberg editorial board writes that President Trump is launching a smart artificial intelligence plan “to ensure the U.S. keeps up in an increasingly crucial industry. By any measure, AI holds immense promise. It’s likely to boost productivity, stimulate demand, encourage innovation, vastly improve consumer products, eliminate waste, and much more.”
Trump's Free Market Approach to Drug Pricing Will Help Lower Costs
-The Hill
“I agree with the Trump administration’s free market approach” to healthcare, Dr. Marc Siegel writes. “My patients want to know what their medicines cost, even if their insurance ends up covering it. In fact it is ‘price opacity’ that has enabled health costs to soar, while patients are blinded . . . The Trump administration and HHS should be applauded for their efforts to extend and expand price transparency.”
High Speed Broadband Is Fostering a New Era of Innovation for Rural America
-Agri-Pulse
“From the first days of his Administration, President Trump has made it a priority to invest in our Nation’s infrastructure and bring prosperity to rural America once again,” White House Deputy Chief of Staff Chris Liddell and White House Deputy Chief Technology Officer Michael Kratsios write. “Agencies are removing regulatory red tape and identifying opportunities for coordination, making it easier for the private sector to invest and build safe and reliable broadband networks to the areas that need access most.”

ADRENOCHROME HAS LEGAL MARKET WITH LATE TERM ABORTION LAWS *A Must Watch*

https://youtu.be/LR7RtDfs7Gc Source:   


Black Adrenochrome aka WALNUT SAUCE! They eat our babies!

https://youtu.be/ive1KSGIgAw

Source: Divine Awakening13

EXPLOSIVE: Pedophile Ring Linked To Adrenochrome Drug Trafficking

https://youtu.be/jqmpfjnCxvw

Source: April LaJune

SOROS BEGS EUROPE TO WAKE UP AND ACCIDENTLY TELLS THE WORLD WHAT KIND OF WORLD HE WANTS!


https://youtu.be/bfaL71HdsyE

 Source: THE HOUNDDOG

THE END GAME FOR THEM IS TO GET THE MICROCHIP IN YOUR BODY AND HERES HOW THEY WILL TRY TO DO IT

https://youtu.be/jJMb4XEiwnc


 Source: A Call For An Uprising

BEST PIZZAGATE DOCUMENTARY PEDOPHILIA RINGS EXPOSED By WIKILEAKS! (2017)

https://youtu.be/diqSlOC3UF4


 Source: Divine Lotus


#PIZZAGATE #SNUFFFILMS #BRAINHARVEY #SEVENGATE Missing children

https://youtu.be/CTQ_LIC-UmI

 Source:UK Kidnapping Children Of  Streets

Chantagepraktijken

Fred en de deals (009)

Bron: KLEINTJE MUURKRANT          
Een hele kluit lieden blij dat de VVD weer een opneuker heeft gehad. Maar is er helderheid? Nou nee. Wat moest een onverlaat met zwaar weer voor de boeg in de uitverkoop gooien om Fredje Teeven tot een deal te bewegen? Informatie. Iets anders kunnen we niet zo gauw bedenken. Op het gevalletje van Cees Helman hebben we indertijd een semtex-theorie losgelaten. Je moet wat. Maar wat had Henk van de Meene in de aanbieding toen hij halfweg de jaren negentig een paar jaar kerker in het vooruitzicht had (1). Wegens het lidmaatschap van Johan Verhoek's rebellenclub en het in dat verband beheren van een wasstraat. Info over Johan's club? Linke boel. Over de door hem weggestouwde poen? Ook link, maar mogelijk beheersbaar. Of was het toch iets anders?
Even een kwootje uit een getuigenverklaring, afgelegd tijdens een verhoor in het kader van de koterhopsaffaire rond Joris Demmink. Komt ie:

 ... Alle zaken werden eigenlijk gedaan bij café Ruk en Pluk op de Linnauesstraat. Daar werden zaken gedaan met Anne Tiet, omdat ze flinke borsten had, maar haar echte naam was Verhoek, de zus van Johan Verhoek ... Anne Tiet had een woonboot bij de Schellingwouderbrug. Een witte dubbeldeks woonboot. En daar lagen de banden (2). De hele onderwereld kwam zowel op de woonboot als in het café. Ik ben nooit op die woonboot geweest, maar ik wist wat er allemaal gebeurde omdat Langeveld (3) mij dat vertelde.

We mogen aannemen dat wat Anne Tiet over dit circuit wist ook bij haar broer en zijn gevolg een plekje had gevonden (4). Inclusief zijn financiële wizzard, Henk van de Meene. Die woonboot brengt ons linea recta naar een analoog verhaal dat good old Henk ooit aan een intimus vertelde. Ging over een luxe exemplaar dat niet aan de Schellingwouderbrug lag, maar aan de Vecht. In Breukelerveen. Eigendom van zeg maar de bekendste makelaar van Nederland en gefrequenteerd door lieden uit elitaire sferen die van jonge knisperende blaadjes hielden. De intimus prikte later in een onbewaakt ogenblik de sappige story door aan een paar kennissen uit voornoemde sferen en een week later brandde de luxe woonboot af. Oorzakelijk verband? Wat denkt u? Om een heet verhaal koud te maken: Henk kan bij Fred ook info hebben gedropt die betrekking had op bovenstaande zaken. Jammer genoeg kunnen we het Henk niet meer vragen. Ook niet wat hij voor zijn info terugkreeg. Hij is de Styx overgetrokken. En Fred zwijgt uiteraard in alle talen. Beroepsgeheim. Staatsgeheim. Whatever. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 7 dd. 25 januari 2017.
(2) Bedoeld zijn de tapes waarop te zien viel hoe “nette mensen” met koters aan het hopsen waren. Sleutelwoord: chantage.
(3) Bedoeld is Nico Langeveld. Tapeproducent en koterleverancier. Naar verluidt een telg van “Zwarte Joop” en momenteel inwoner van een TBS-outfit.
(4) Een andere belangrijke volgeling van Johan Verhoek was Ronnie Galiart, die ooit in Bilthoven de vermaarde sexclub Florence Hill runde waar regelmatig CD-voitures voor de deur stonden en ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken Norbert Schmelzer tot de cliëntèle behoorde.
Fred en de deals