vrijdag 15 juni 2018

ITNJ: Zal waarheid over pedonetwerken leiden tot gerechtigheid?


In 2015 is het ITNJ (International Tribunal for Natural Justice) opgericht. Dit tribunaal is niet geïnteresseerd in het berechten van (elite) criminelen. “We willen niet straffen, maar waarheid en verzoening.” De berechting laten ze over aan dezelfde instituten die de elite al decennialang beschermen.

Het International Tribunal for Natural Justice, deel 1

Op 16-18 april vonden in Londen de eerste hoorzittingen plaats door de onderzoekscommissie inzake mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen. Een groot deel van de getuigenverklaringen is inmiddels online gezet en zeer de moeite waard om te beluisteren. Met name de getuigenis van de Britse rechercheur John Wedger, die tijdens zijn onderzoek naar pedonetwerken en kinderprostitutie voortdurend is gedwarsboomd en de getuigenis van Carina Hutsebaut, die al jaren onvermoeibaar onderzoek doet naar elite pedonetwerken en satanisch ritueel misbruik.
Wat dat betreft wordt er geen enkel onderwerp vermeden. Wel blijft de rol van de koningshuizen en kerken onderbelicht. Helaas worden er weinig namen van daders genoemd of ronduit vermeden, zoals in de getuigenis van Ronald Bernhard. De openheid over het onderwerp, zoals details over misdrijven, de medeplichtige rol van overheden, politie en justitie, maar ook het benoemen van dieperliggende beweegredenen van pedocriminelen, kan ik alleen maar toejuichen. De onderzoekscommissie is in het leven geroepen om het onderwerp pedocriminaliteit bespreekbaar te maken en daarmee druk uit te oefenen op de samenleving om deze misdaden aan te pakken.

Het tribunaal is geen rechtbank

De onderzoekscommissie is onderdeel van het ITNJ en de naam Internationale Tribunaal voor Natuurrecht doet vermoeden dat het om een internationaal strafhof gaat, maar dat is niet het geval, zegt voormalig CIA-agent Robert David Steele. Hij is de Chief Council van de onderzoekscommissie binnen het ITNJ en legt uit dat dit geen wetshandhavingsinstantie is en als zodanig geen juridische status heeft binnen het huidige rechtssysteem. Deze positie is opmerkelijk, zeker in vergelijking met het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State), dat zich ook beroept op Natuurrecht en ‘Common Law‘, maar dat wél als onafhankelijke rechtbank buiten het statutaire rechtssysteem fungeert (zie kadertekst onderin).
De onderzoekscommissie van de ITNJ trekt een jaar uit om onderzoek te doen naar pedonetwerken, mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen. Het doel is om de omvang van de misdaden in kaart te brengen. Na afronding van het onderzoek willen ze het onderzoeksrapport overdragen aan de huidige wetshandhavingsinstanties zoals Interpol, het Internationaal Strafhof, Scotland Yard, Europol, FBI, et cetera. Ze kunnen vervolgens aanbevelingen doen aanvullend onderzoek te verrichten, of bepaalde organisaties of personen te vervolgen.

Politie en justitie hebben mandaat, maar deden decennialang niets

Dit roept grote vraagtekens op, want over de rol van deze instanties inzake satanisch ritueel misbruik zegt Robert David Steele: “Dat is het ultieme kwaad. En het is met name kwaadaardig omdat Scotland Yard, Interpol, de FBI en de 18.000 politiedistricten door heel Amerika, hier hun ogen voor sluiten.” (…) “Een van de oorzaken is, dat men hieraan medeplichtig is.” Deze medeplichtigheid en corruptie wordt voortdurend bevestigd in de getuigenverklaringen die bij de onderzoekscommissie worden afgelegd. Met name de getuigenis van John Wedger, een klokkenluider die voor de Britse Metropolitan Police heeft gewerkt, spreekt boekdelen.
Sacha Stone is de grondlegger en woordvoerder van het ITNJ. In een interview stelt Irma Schiffers hem de vraag: “Denk je dat men uiteindelijk wordt berecht met een vonnis dat ook kan worden uitgevoerd?” Sacha Stone antwoordt: “Kijk zo werkt het niet. De onderzoekscommissie is belast met het onthullen van de waarheid en het blootleggen van de feiten. Dat is wat een onderzoekscommissie doet. We zijn niet geïnteresseerd in vervolging. Dat is het mandaat van Interpol. Dat is het mandaat van de Nederlandse politie.”
Maar dezelfde politie-eenheden hebben de elite pedonetwerken tot nu toe altijd  beschermd. Het huidige justitiesysteem zal bepaalde pedocriminelen nooit berechten. Niet zolang er corrupte rechters zijn, die door dezelfde pedonetwerken medeplichtig en chantabel zijn gemaakt, . Denk maar aan de Demminkzaak en de zaak Baybasin, die niets met rechtspraak hebben te maken. Op wat voor manier breekt een aanbeveling van het ITNJ dit systeem dan open? Is dit niet het voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt?

Waarheids- en verzoeningscommissie om de druk van de ketel te halen?

Geloof me, ik zou niets liever willen dan dat het ITNJ een instantie is die voor eens en altijd het misbruik van kinderen aan pakt. Maar hoewel de openhartige onthullingen zijn toe te juichen, zijn er ook redenen om te twijfelen aan de achterliggende agenda van deze commissie. Een ‘Waarheids- en verzoeningscommissie’ is immers een beproefd instrument om slachtoffers en klokkenluiders weliswaar te horen, maar de daders aan de top ongemoeid te laten.
Ook in Nederland hebben we inmiddels al vier commissies versleten, die verschillende vormen van misbruik hebben onderzocht:
 • Commissie Deetman: onderzoek naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk;
 • Commissie Samson: onderzoek naar seksueel misbruik binnen pleeggezinnen;
 • Commissie De Winter: onderzoek naar geweld in jeugdzorg en pleeggezinnen (sluit begin 2019);
 • Commissie De Vries: onderzoek naar misbruik binnen de sport.
Geen van deze onderzoeken heeft geleid tot het oprollen van grootschalige netwerken waarbij de overheid en elite zijn betrokken. Er zijn hier en daar wat schadevergoedingen uitgekeerd, maar voor zover ik weet is er niemand berecht. En daar is toch wel alle reden voor, omdat het steeds gaat om systematisch misbruik. Het lijkt erop dat een onderzoekscommissie in het leven wordt geroepen om de druk  af te halen van een onderwerp, dat op het punt staat open te breken en daarmee een bedreiging vormt voor het establishment.

Elite vreest onthullingen rond Pedogate

Eén van de onderwerpen die al een tijd op punt staat om open te barsten, is PedoGate; het grootschalige en systematische misbruik van kinderen, waarbij rijke en invloedrijke personen zijn betrokken. Ze worden beschermd door politie en justitie. Als deze beerput open gaat, hebben bepaalde groeperingen er belang bij de onthullingen en met name de mogelijke consequenties te controleren.
Het zou me niet verbazen als er vanuit deze belangengroepen invloed is uitgeoefend om met de oprichting van het ITNJ, de te verwachten volkswoede te kanaliseren en de personen aan de top veilig te stellen. Dat zegt overigens niets over de intentie van bepaalde medewerkers van het ITNJ en de getuigen, die zich waarschijnlijk met zuivere intenties inzetten om een einde te maken aan deze misdaden. Maar de mogelijkheid van een verborgen agenda moet wel worden belicht, zodat we er deze keer voor kunnen zorgen dat de elite criminelen er niet weer mee wegkomen.

Waarom een tweede internationaal tribunaal?

Interpol heeft jarenlang niets ondernomen, ondanks arrestatiebevelen en het verzoek om ondersteuning vanuit het ITCCS. Hierboven het arrestatiebevel tegen paus Francis, aka Jorge Bergoglio, wegens zijn betrokkenheid bij een criminele samenzwering, mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen.
Het ITNJ is opgericht in 2015, twee jaar nadat de ITCCS in 2013 de Britse koningin, paus Benedict en andere hoogwaardigheidsbekleders bij verstek heeft veroordeeld voor allerlei mensenrechtenschendingen. Het ITNJ is daarbij het tweede internationale tribunaal op basis van Natuurrecht. Net zoals het ITCCS, het eerste internationale tribunaal, opgericht door onder andere Kevin Annett. Waarom moest er een tweede tribunaal worden opgericht? Waarom kon men niet de krachten bundelen met het ITCCS?
Kevin Annett zegt dat men nooit op zijn mails met vragen en het verzoek tot samenwerking heeft gereageerd. Ik vind dat opmerkelijk, omdat de ITCCS al jaren onderzoek doet naar dezelfde misdrijven en inmiddels een behoorlijk archief heeft opgebouwd. Daarnaast zijn er veel contacten met klokkenluiders, slachtoffers en getuigen.
Is de oprichting van het ITNJ, het tweede tribunaal, een antwoord op veroordelingen van het Vaticaan en Britse Kroon door het ITCCS? Is dat de reden waarom men prominente figuren, die zijn gelieerd aan de Britse Kroon en de kerken, naar voren heeft geschoven? Is dat waarom men oproept tot verzoening en de juridische verantwoordelijkheid neerlegt bij instituten, die medeplichtig zijn en decennialang stilzwijgend hebben toegekeken?

ITCCS: International Tribunal into Crimes of Church and State

Opgericht in 2010
 • Eerste internationale tribunaal dat zich beroept op Common Law en Natuurrecht.
 • Houdt zich wél bezig met rechtspraak en claimt juridische status buiten het statutaire rechtssysteem.
 • Standpunt: het volkstribunaal is opgericht omdat het huidige rechtssysteem corrupt en onbetrouwbaar is, elite daders worden beschermd of zijn onschendbaar.
 • Binnen het Natuurrecht kan niemand zich beroepen op immuniteit, waardoor ook staatshoofden kunnen worden veroordeeld.
 • Doet in 2013 spraakmakende uitspraak tegen paus Benedict (Joseph Ratzinger) en koningin Elizabeth die bij verstek worden veroordeeld. Paus Benedict treedt een maand later af. Hij wordt opgevolgd door Paus Francis, maar ook die wordt in juli 2014 door het ITCCS veroordeeld voor mensenhandel, rituele verkrachting, marteling van en moord op kinderen.
 • Streeft ernaar een einde te maken aan mensenrechtenschendingen, zoals genocide en misdaden gepleegd door religieuze instituten, overheden, koningshuizen en grote corporaties.
 • Is een grass-roots-organisatie, opgericht vanuit slachtoffers en belangengroepen.
 • Heeft weinig budget en moet met weinig middelen en mankracht opereren.
 • Medewerkers en getuigen worden bedreigd of zijn vermoord, waardoor de organisatie in het geheim moet opereren.
 • Is onderhevig aan hevige smaad- en lastercampagnes, met name tegen de woordvoerder Kevin Annett.
 • Door hun amateuristische presentatie krijgen ze nauwelijks publieke erkenning.
 
Mensen zijn erg gevoelig voor de presentatie. De ceremonies van het ITNJ hebben een officieel karakter. Tijdens de ‘Inauguratie en ceremoniële zitting’ draagt de rechter Sir John Walsh of Brannagh een toga en witte pruik. In de hoorzitting draagt hij samen met de Chief Council alleen een toga, maar zit hij wel op een gouden troon. Dit alles draagt bij aan de geloofwaardigheid, maar het laat daarmee ook zien dat het nog is verweven met de oude hiërarchische structuren en symbolieken.

ITNJ: International Tribunal of Natural Justice

Opgericht in 2015
 • Tweede internationale tribunaal dat zich zegt te beroepen op Natuurrecht.
 • Houdt zich niet bezig met rechtspraak en verwijst naar de rechtelijke instituten op basis van statutair recht.
 • Binnen statutair recht genieten staatshoofden onschendbaarheid en kunnen niet worden berecht.
 • Onderzoekscommissie zet zich in om mensenrechtenschendingen zoals mensenhandel, kindermisbruik, seksslavernij, georganiseerde pedonetwerken en satanisch ritueel misbruik aan te kaarten, maar roept op tot verzoening.
 • Wordt geleid door prominente figuren zoals: Sir John Walsh of Brannagh (een Hertog en gelieerd aan de Britse Kroon en Bar Association), Robert David Steele (voormalig topambtenaar bij CIA), William Binney (voormalige topambtenaar bij de NSA), His Grace Bishop Riah Abu El-Assal (een Israelisch-Palestijnse Anglicaanse bisschop, subsidiair van het Vaticaan), Sacha Stone (oprichter van Humanitad Foundation en grondlegger van het ITNJ).
 • Beschikken over groot netwerk van invloedrijke personen en worden erkend door allerlei bekende personen uit de waarheidsbeweging. De naam Kevin Annett wordt nergens genoemd, ook al vecht hij al 25 jaar tegen dezelfde misdaden.
 • Hebben behoorlijke budgetten te besteden en presenteren zich met een gelikte website, professionele video’s, banners, badges, chique locaties, etc.
 • Door hun officiële en professionele presentatie krijgen ze publieke erkenning.


“De commissie is niet uit op een heksenjacht op specifieke personen, maar wil eerder een cultuur in beweging zetten die het herstel van de waarheid verzekert, als ook openbaarmaking, verzoening en de verlossing omtrent mensenhandel en het seksueel misbruik van kinderen.”
Quote uit voorlichtingsfilm van de ITNJ, International Tribunal of Natural Justice

Disclosure moet ook leiden tot gerechtigheid

Belangrijke rechtszaken van de ITCCS, het eerste tribunaal, hebben achter de schermen plaatsgevonden en zijn door het grote publiek nauwelijks serieus genomen. Naast het ontbreken van handhavingsmiddelen is dit een van de manco’s van dit volkstribunaal. De wens om openbare zittingen te houden en de onthullingen door getuigen meer draagkracht te geven, kan een aanleiding zijn geweest om het tweede tribunaal ITNJ op te richten. De naam tribunaal* is echter misleidend en men had het beter de disclosure hearings kunnen noemen.
*) Tribunaal: rechtbank voor bijzondere rechtszaken. Binnen het internationaal recht een vaak tijdelijk ingesteld rechtelijk orgaan dat ziet op de beslechting  van een bepaald ( vaak grootschalig) geschil.
Disclosure (openbaarmaking) omtrent de mensenrechtenschendingen, gepleegd door de elite en overheden, kan ik alleen maar toejuichen. Desondanks heb ik mijn bedenkingen bij de achterliggende agenda van de ITNJ en z’n onderzoekscommissie. Het is niet ondenkbaar dat lager geplaatste figuren worden vervolgd, maar het is twijfelachtig dat de onthullingen een directe bedreiging vormen voor de mensen aan de top, zoals de koningshuizen en religieuze leiders.
Ik vermoed dat de ITNJ in het leven is geroepen om de verhaallijn omtrent misbruik én met name de consequenties van de onthullingen te controleren. Daarom roepen ze ook voortdurend op tot verzoening. Het is nu aan ons om te voorkomen dat de daders vrijuit gaan.
> Binnenkort deel 2: Willen we ons verzoenen met pedocriminelen? 

Steun Ella Ster op Patreon

Op mijn Patreon-pagina verschenen al eerder artikelen over het ITNJ, met de volgende onderwerpen:

Wil je ook weten wat me bezighoudt, of eerder op de hoogte zijn van mijn bevindingen voordat er artikelen op deze blog verschijnen? Wordt dan lid van de Ella Ster-community op Patreon en krijg toegang tot exclusieve berichten. Dat kan al voor €1,70 per maand. Wanneer je €5 per maand doneert ontvang je zelfs een exclusief Ella Ster T-shirt naar keuze. Jouw steun is een aanmoediging om door te gaan met de blog.
Meer informatie:

What a ‘Nation of faith’ looks like

Driving The Day

Today is President Donald J. Trump’s birthday, which coincides with both National Flag Day and the 243rd birthday of the U.S. Army. Read the President’s Flag Day Proclamation.

What a ‘Nation of faith’ looks like

The 161st session of the Southern Baptist Convention assembled this week in Dallas, Texas. The Convention includes more than 47,000 churches ministering to more than 15 million people, and its houses of worship can be found in all 50 states and in communities of every size.
Vice President Mike Pence addressed the Convention yesterday. “You know, the President likes to say, in his words, that we’re a Nation of faith,” the Vice President said. “The truth is, Southern Baptists have always worked to bring about renewal of America, and new beginnings. And as I stand before you today, I believe that our Nation is in the midst of a time of renewal.”
The real source of America’s greatness, he reiterated, is in the work of its people. “The truth is no podium that President Trump and I will ever stand behind will be of greater consequence than the pulpits you stand behind every Sunday morning. No policy we enact will ever be more meaningful than the ministries you lead. And no action we take will ever be more powerful than your prayers.”

A tremendous moment for the world

President Trump’s successful Singapore summit marks a new pathway to peace on the Korean Peninsula. “Chairman Kim has the chance to seize an incredible future for his people. Anyone can make war, but only the most courageous can make peace,” President Trump said.
Headlines across the U.S. this week tell the story of what this new chapter in American diplomacy will look like:
 • Fox News: North Korea Agrees to ‘Complete Denuclearization of the Korean Peninsula’ after Trump-Kim Summit
 • The Daily Caller: Kim Jong-Un Promises ‘Major Change’ At Trump Signing Ceremony
 • New York Post Editorial Board: Singapore Summit is a Good First Step
 • Byron York of the Washington Examiner: On North Korea, a President Who Tried Something Different

Facebook in VS nog meer onder vuur vanwege partijdigheid!


Door Realpredictor
Door: Ralph Rozema
In Nederland ligt Facebook onder vuur omdat het profiel van PvdA-Kamerlid Kelk Yücel na kritische uitlatingen over de Turkse president Erdogan enkele uren offline werd gehaald. In Amerika vegen media de vloer aan met partijdigheid van Facebook en stelt de senaat zelfs een onderzoek in.
Facebook is vooringenomen en CEO Zuckerberg is hypocriet, aldus de media in Amerika. Uitlatingen van oud-curators hebben geleid tot vragen vanuit de senaat. De algoritmen die Facebook gebruikt, zouden alles behalve neutraal zijn. En Facebook mist elke transparantie. Het is één grote black box waar mensen maar mee akkoord moeten gaan.
 
Politieke visies geweerd
De senaat wil weten of Facebook bepaalde politieke visies uit de trending topics houdt. John Thune, voorzitter van de Senate Commerce Committee, heeft CEO Mark Zuckerberg daarover een brief gestuurd.
Hij wil weten hoe Facebook stories kiest voor de trending topics, welke training de curators krijgen en wie verantwoordelijk is voor hun beslissingen. De Senaat wil ook details zien over welke stories niet in de trending topics eindigden ondanks dat ze erg populair waren op Facebook.
Conservatieve posts krijgen lage plek
Aanleiding voor het onderzoek is een publicatie op gizmodo.com waarin voormalige curators van Facebook een boekje open doen over de subjectiviteit bij het samenstellen van de trending topics. Vooral posts met conservatieve standpunten zouden systematisch worden geweerd.
De ophef in Amerika is groot. Maar veel analisten vinden dat er op zich niet zoveel mis is met subjectieve keuzes, mits het maar open en transparant gebeurt. Elke mediaorganisatie - of het nu een krant of tv is – maakt zulke keuzes. Maar bij Facebook gebeurt dat in het geheim.
Journalisten als curator
Zo’n twee jaar geleden nam Facebook een tiental jonge journalisten aan. Ze heten bij Facebook geen redacteur, maar ‘news curator’ en bemoeien zich onder meer met de trending topics. Ze selecteren de belangrijkste news stories en vatten die samen. Dat is per definitie, stelt Slate magazine vast, een vorm van journalistiek ‘waarmee Facebook de facto een nieuwsorganisatie is geworden.’
Er is nog een andere trend waardoor Facebook zich steeds meer van sociaal netwerk ontwikkelt tot een news portal. Mensen delen minder op Facebook over hun persoonlijke leven. Ze delen meer artikelen die ze elders op het web vinden. Ze blijven even actief, maar hun posts zijn minder persoonlijk.
Kranten en tv-stations afhankelijk
Facebook verliest de intimiteit waaraan we ooit verslaafd waren, schreef Slate al eerder, en daarvoor in de plaats komt iets anders en veel groters.
Nieuwsorganisaties plaatsen steeds meer content op Facebook. Want daar worden ze goed gelezen. De nieuwste stap in die trend zijn de live videos waar Facebook ruimte voor maakt. Gevestigde media als The New York Times maken daar graag gebruik van.
Kranten en televisiestations, die ooit de baas waren over hun eigen distributiekanalen, zijn deels afhankelijk geworden van social media, zoals Facebook. En niet meer de krant of het tv-station, maar de social media bepalen welke posts meer of minder aandacht krijgen.
Algoritmes zijn subjectief 
Daarvoor heeft Facebook een algoritme ontwikkeld. Het lijkt alsof de techniek objectief bepaalt welke plek een post in een timeline krijgt. Maar niets is minder waar. Want algoritmen zijn door mensen gemaakt. De keuzes die algoritmen maken zijn vergelijkbaar met beslissingen die een hoofdredactie van een krant of tv-station neemt.
Je kunt algoritmen vergelijken met redacteuren, schrijft Farhad Manjoo in The New York Times. De ingenieurs van Facebook die aan die techniek werken, bepalen wat wij op de timeline te zien krijgen. Slate gaat nog verder: de mensen die zulke keuzes maken hebben net als iedereen hun eigen ambities. Dat is precies waarom die keuzes zo arbitrair en subjectief zijn.
Keuzes maken prima, maar wel transparant
Facebook is niet anders dan een traditionele nieuwsorganisatie, vindt gizmodo op basis van de interviews met oud-curatoren. Het is hoog tijd dat Facebook een hoofdredacteur aanstelt, schrijft Slate magazine. Met een team dat transparant is over de keuzes die het maakt.
Keuzes maken in de nieuwsvoorziening is prima. Het probleem is dat CEO Zuckerberg weigert in te zien dat zulke keuzes altijd subjectief zijn. Zijn medewerkers selecteren en ordenen het nieuws. Dat vraagt om openheid en transparantie. En dat is iets anders dan een dataset optimaliseren.

More than 2,300 pedophiles are arrested across the country after three month online hunt for sex offenders


Source: mail online
 • Operation Broken Heart took place between March and May across the US
 • The suspects have been arrested for child porn and child abuse 
 • Officers also identified hundreds of child victims as part of the sting
 • They gave thousands of presentations to kids about online safety too 
 • Attorney General Jeff Sessions said the popularity of the internet is facilitating more child sex crimes  
More than 2,300 pedophiles have been arrested after a nationwide sting which targeted sex offenders operating online. 
The Department of Justice announced the arrests on Tuesday and revealed that the effort was called operation Broken Heart.
All 50 states participated in snaring the pedophiles. Their alleged crimes vary from sexually abusing children to producing and distributing child porn. 
The operation began in March and lasted until May. 
More than 2,300 pedophiles have been arrested over the last three months as part of a nationwide sting called operation Broken Heart (file image)
More than 2,300 pedophiles have been arrested over the last three months as part of a nationwide sting called operation Broken Heart (file image)
More than 25,000 complaints were investigated as part of it, according to the DoJ's statement on Tuesday. 
Officers also delivered presentations to children on internet safety as part of the operation. 
Attorney General Jeff Sessions said it was triggered by the increasing popularity of the internet which facilitates pedophiles.  
'No child should ever have to endure sexual abuse and yet, in recent years, certain forms of modern technology have facilitated the spread of child pornography and created greater incentives for its production 
See here operation broken heart from Alex Jones infowars

Feitelijke doodstraf: Britse conservatieve activist Tommy Robinson overgebracht naar moslim gevangenis


Imam van haatreligie vaardigt fatwa uit tegen Robinson, politiek doet niets – Minister van Binnenlandse Zaken, eerste met moslimachtergrond op deze post, gaf bevel tot overplaatsing
 Supporters van Tommy Robinson demonstreren voor zijn vrijlating (Afbeelding: Getty Images (5)).

De bekende Britse conservatieve activist-journalist Tommy Robinson, onlangs gearresteerd en binnen een paar uur veroordeeld omdat hij live verslag deed van het proces tegen een van de vele islamitische pedo-verkrachtingsbendes in het land, is zonder waarschuwing overgebracht naar een gevangenis waar bijna uitsluitend moslim criminelen zijn opgesloten. Volgens zijn manager Caolan Robertson komt deze overplaatsing feitelijk neer op de doodstraf. Al eerder werd een anti-islam activist dood in een gevangenis met veel moslims aangetroffen.

Sinds zijn aankomst slaan moslimgevallen hard op de muren en dreigen dat ze Robinson gaan vermoorden. Toch werd hij midden tussen deze gevangenen geplaatst. De activist drong er daarom op aan om deze informatie naar buiten te brengen, omdat hij vreest voor zijn leven, zeker omdat een imam binnen een etmaal na zijn aankomst een fatwa (moordbevel aan alle moslims) tegen hem uitsprak. De Britse politiek doet hier tot nu toe niets mee.

Andere anti-islam activist dood aangetroffen in gevangenis

In 2016 kreeg een conservatieve activist gevangenisstraf omdat hij een stuk spek bij een moskee had neergelegd. Halverwege zijn straf werd hij dood aangetroffen. De autoriteiten beweerden dat een overdosis drugs de oorzaak was, maar daar werden grote twijfels bij gezet.
Robinson ‘is nu een veel groter doelwit,’ aldus Robertson, die het nieuws van diens overplaatsing ‘het meest verschrikkelijke nieuws mogelijk’ noemde. Advocaten waren juist druk bezig om hem vervroegd vrij te krijgen.
Voormalig Breitbart redacteur Raheem Kassam bevestigde dat ‘Tommy’s mensenrechten worden geschonden doordat hij zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden naar een andere gevangenis werd overgebracht. Hij bevindt zich nu in een gevangenis in de Midlands, met zeer veel moslims.’

Minister met Pakistaanse moslimachtergrond gaf bevel tot overplaatsing

Het bevel tot zijn overplaatsing kwam rechtstreeks van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat sinds april wordt geleid door Sajid Javid, de eerste met een moslim achtergrond op deze post. Hoe ‘toevallig’ het is dat zijn ouders Pakistaans zijn, en Tommy Robinson verslag deed van de door Pakistaanse moslims overheerste verkrachtingsbendes in Groot Brittannië, laten we aan uw eigen inschattingsvermogen over.

Statistieken bevestigen: 90% leden straat- en verkrachtingsbendes zijn moslim

Leden van een van de vele moslim verkrachtingsbendes van tienermeisjes, deze actief in Oxford ((3), met afbeeldingen daders), zijn nu veroordeeld tot straffen van 7 ½, 12 en 15 jaar. (3) YouTube heeft inmiddels een recente video van Robinson geblokkeerd waarin hij officiële statistieken aanhaalt die bevestigen dat 90% van de leden van straat- en verkrachtingsbendes in Groot Brittannië moslims zijn (4).

Niemand mag vorming Eurabië in de weg staan

Zo wordt er in Europa dus omgegaan met de rechten van iedereen die zich actief verzet tegen de islamisering van zijn land en cultuur, en die daar bekendheid mee verwerft. Wie durft nog te beweren dat de Europese politieke elite en de islam niet als twee handen op één buik zijn? Lang geleden werd besloten dat ons continent onder leiding van Brussel stap voor stap wordt omgevormd tot een totaal geïslamiseerd Eurabië. Alles en iedereen die dat in de weg probeert te staan, wordt met steeds hardere maatregelen aangepakt.

De Rechtvaardige Rechters ligt onder de Kalandeberg


 door  | Bron: BELGA
 De Rechtvaardige Rechters ligt onder de Kalandeberg
Gino Marchal, Marc De Bel en burgemeester Daniel Termont Foto: belga
Volgens Gino Marchal, inspirator van Marc De Bel in deze, ligt het paneel van De Rechtvaardige Rechters onder de Kalandeberg. Dat is een pleintje in het centrum van Gent, op wandelafstand van de Sint-Baafskathedraal, waar het paneel in 1934 is gestolen.
Auteur Marc De Bel heeft vandaag onder grote belangstelling in Gent De Veertiende Brief voorgesteld, een jeugdboek waarin hij samen met speurder Gino Marchal op zoek gaat naar het verloren paneel van De Rechtvaardige Rechters.
Met een slideshow in het Gentse stadhuis van ruim twintig minuten werden brieven, codewoorden en gelegde verbanden toegelicht. ‘Het parket neemt dit denkspoor ernstig’, zegt burgemeester Daniël Termont.
Onderaardse gang
Volgens het onderzoek van co-auteur Gino Marchal ligt het paneel dus onder de Kalandeberg. Daar waren in 1932, twee jaar vóór de diefstal van De Rechtvaardige Rechters, rioleringswerken aan de gang waren. 'Daarbij stuitten de arbeiders op een bepaald moment op een onderaardse koker of gang ...', schrijven hij en Marc de Bel. Die onderaardse gang was ongeveer 80 centimeter breed en 155 centimeter hoog. Volgens De Bel en Marchal ideaal om een paneel van 55 centimeter breed en 149 centimeter hoog in te verbergen.
Arsène Goedertier, de belangrijkste verdachte voor de diefstal van De Rechtvaardige Rechters, zou die gang hebben gekend. 'Hij passeerde er elke vrijdagmiddag op weg naar zijn stamcafé Moka', staat in het boek. 'Die gang zou wel eens kunnen leiden naar het Steen van Vijd. Dat is de woning van Joos Vijd, de mecenas van Het Lam Gods, die ook op de Kalandeberg stond.' In het bewuste pand is nu de winkel van Max Mara gevestigd.
Na de dood van Goedertier werden in zijn huis twee sleutels gevonden. Een van die sleutels was van de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren, waar hij koster was. Maar het slot waar de tweede sleutel in paste, is nooit gevonden. Volgens de auteurs is die sleutel 'misschien van het huis of een van de huizen waar vroeger het Steen van Vijd stond. Vandaar zou Goedertier toegang hebben gehad tot de onderaardse gang.'
'Ga niet met schop of spade naar de winkelstraat'
Toch is niet iedereen overtuigd van de theorie, blijkt uit enkele vragen tijdens de persconferentie. De afgelopen 84 jaar zijn al honderden theorieën ontwikkeld over de stoutmoedige diefte uit de Sint-Baafskathedraal. Steeds draaiden die op niets uit.
De aangebrachte elementen waren alleszins voldoende stof voor jeugdauteur De Bel, die aangeeft het verhaal op waarheidsgetrouwe manier geromantiseerd te hebben. ‘Als dit klopt, schrijven we hier geschiedenis’, vindt burgemeester Termont.
Een en ander betekent niet dat de Kalandeberg, vandaag een winkelstraat met dure boetieks, binnenkort wordt opengebroken. Termont geeft aan dat de gerechtelijke diensten het onderzoek nooit hebben afgesloten.
‘Het gerecht zal de nodige stappen doen, het is niet de bedoeling dat mensen zelf met schop en spade naar de Kalandeberg trekken.’ In welke mate de gerechtelijke diensten op de hoogte zijn van de theorie van Marchal is niet duidelijk, aangezien het onderzoek geheim is.
'Het zou mooi zijn'
Termont: 'Dit is van groot belang voor de stad en voor de Vlaamse kunstgeschiedenis. Het zou mooi zijn om het paneel nog deze generatie terug te vinden. Als deze nieuwe theorie niet meer dan een stunt was om een boek te promoten, had ik daaraan nooit meegewerkt, en hadden we als stad ook onze raadszaal niet ter beschikking gesteld voor een persconferentie.”
 De Rechtvaardige Rechters ligt onder de Kalandeberg
Foto: Belga