dinsdag 1 mei 2018

Aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 127 DE WAARHEID AAN HET LICHT GEBRACHT EN GEPUBLICEERD!!!

Aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 127 DE WAARHEID AAN HET LICHT GEBRACHT EN GEPUBLICEERD!!!Hoe staat het met het DNA van de Oranjes?


Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij afstammelingen zijn van Willem van Oranje?.
Ze heten ‘Der Nederlanden’ van hun achternaam en zijn genetisch net zo weinig van Oranje als U en ik  !!!!!!!!!!!!!!!
Trouwfeest  Juliana en Bernard met Hitlergroet onder het spelen van het Horst Wessellied. 1937
Dit is niet het verlovingsfeest,maar het Trouwfeest.
De lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland. Willem III (1650-1702) had geen nageslacht,zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III(1657-1713) koning in Pruisen ging. Anna Stuart (1665-1714) volgde Willem III in Engeland op. Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje),hield de lijn van Oranje op omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren. Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op bij Willem van Oranje (1533-1584)Dit omdat ons huidig koningshuis in een ander stamboom/bloedlijn tak loopt met als stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau (1535-1606) naar Ernst  Casimir I (1573-1632) naar Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik Casimir II (1657-1696) en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso (1687-1711)-Willem IV (1711-1751), waarna men vervolgens graag wil doen geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V (1748-1806), Willem I (1772-1843)-Willem II(1792-1849)-Willem III (1817-1890)-Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix.
Echter dat zou mogelijk zo geweest zijn ware het niet dat de man van Emma,Willem III (1817-1890) op latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma) door syfilis onvruchtbaar was en geen  kinderen bij Emma kon voortbrengen.S.M.S de Ranitz  Wilhelmina
De natuurlijke vader van Wilhelmina was, volgens de heersende mening, tenzij DNA onderzoek anders uitwijst,  de bij Emma in dienst zijnde particulier secretaris S.M.S. de Ranitz,die als dank bij koninklijk besluit tot Jonkheer wordt verheven en later burgemeester van Utrecht werd. Dit maakt Wilhelmina in dat geval een buitenechtelijke dochter. In een radio praat programma bevestigde Oranjedeskundige Jan Kikkert dat deze “Koninklijke” familie helemaal geen afstammelingen is van Willem van Oranje en is het ook geen geheim dat zij geen Oranje zijn. Volgens Oranjekenner Kikkert leed Wilhelmina aan een zeldzaam erfelijke afwijking die ook in de familie de Ranitz voorkomt, n.l. zij kon geen verband in de muziek ontdekken.(het verschil tussen lage en hoge tonen)
Rechtmatigheid troonopvolging!
Als u nu in ogenschouw neemt dat in 1890  buitenechtelijke kinderen (tot ver in de 20steeeuw,eerst in 1983 kwam hier verandering in)  NIET als wettige nakomelingen werden gezien is de rechtmatigheid van de troonopvolging door Wilhelmina een zeer groot vraagteken. Gelijktijdig moet in het verlengde van de Salische wet en Castiliaanse stelsel grote vraagtekens worden geplaatst bij de troonopvolging door Juliana en Beatrix omdat de patriarchale lijn met Willem I niet feitelijk is vastgesteld, waardoor in de geest van de opdracht van het koningschap deze troonopvolging zou derogeren met de Grondwet..Voor troonopvolging gold de Salische wet en Castiliaanse stelsel,waarop o.a. de Grondwet van 1848 is geënt.   In een uittreksel van het Staatsblad/Staatsrecht lezen wij:
Art. 24 grw bewaart de herinnering aan de opdracht van het koningschap aan Willem I, voor hem en zijn wettige opvolgers.
Salische stelsel: sluit vrouwen van opvolging uit
Castiliaanse stelsel: bij gelijke graad van bloedverwantschap tot de laatstoverleden koning heeft de man voorrang boven de vrouw, doch ook de oudere man boven de jongere, waarbij de eerste in geval van vóóroverleden door zijn nakomelingen, ook als daarbij geen mannen zijn, wordt gepresenteerd.
Slim heeft men middels een gearrangeerd huwelijk tussen Wilhelmina(die geen nazaat is van de in de grondwet van 1848 genoemde Willem I) en Prins Hendrik (1876-1934) van de familie Mecklenburg Schwerin (ook geen nazaat van Willem I) die gepareerd was aan de Romanovs getracht één en ander te herstellen, maar ook deze Prins Hendrik was met grote waarschijnlijkheid door syfilis onvruchtbaar, wat ook Juliana in dat geval een buitenechtelijke dochter maakt.
Een stukje voorgeschiedenis.
1817-1890 1818-1877
Willem III    Sophie van Württemberg
Het eerste huwelijk van Willem III voor hij met Emma trouwde!
Willem III (1817-1890) trad 1839 in het huwelijk met Sophie van Württemberg.
Dit was een berekend huwelijk tussen volle neef en volle nicht,dit werd gezien als bloedschande. Sophie zag gezien het losbandig leven van Willem niets in Willem III,maar werd gedwongen het huwelijk aan te gaan.
De vertrouwensman van Sophie was haar oom en tevens haar schoonvader Willem II naar wie ze tussen 1833 en 1877,  424 brieven schreef.
Het vermoeden bestaat dat deze Willem II of lijfarts en vriend Dr. W.Hendriksz de vader van haar 3 kinderen was.
Dit vermoeden wordt nog eens versterkt ,wanneer Madame(madelle) Leonora d’Ambre,waarmee Willem III een liaison had een kind zou hebben ge kregen en Willem III blij zou hebben uitgeroepen “Enfin,je serai père”,bewerende dat de kinderen van Sophie geen kinderen van hem waren.(Het bestaan van dit betreffende kind is echter zeer twijfelachtig en niets over terug te vinden)
[het betrof hier de Algerijnse Emilie Ambre geboren in (1854 )te Oran/Algerije]
(Willem had deze zangeres, zonder ministeriële toestemming, geadeld tot comtesse Eleonore d’Ambroise)
In zijn verrukking gaf hij Leonora een prachtig parelsnoer,waarvoor hij zich in de schuld stak.
In de geheime dagboeken van Ritmeester Weitzel staat hierover:
Majesteit is matig. Mademoiselle d’Ambre; het kabinet in opschudding. Het huwelijk gaat niet door. Schandaal in Franse en Nederlandse kranten. De koning bedroefd.)
Sophie probeerde van hem te scheiden,maar met het beroep op landsbelang werd dat geweigerd.Wel werd een overeenkomst gesloten van scheiding tussen tafel en bed.
In 1850 weigerde Sophie de lijfarts dr. Sijtze Greinadus van Willem om haar kind Maurits met hersenvliesontsteking te behandelen en riep haar bevriende arts dr. W. Hendriksz  te hulp,die door Willem vervolgens de toegang werd ontzegd en Maurits overleed. (Tevens was lijfarts prof.dr. Willem Hermanus de Vreeze,Hofarts J.Vlaanderen en behandelende geneesheren waren o.a. dr. Vinkhuyzen en prof.dr.Rosenstein te Leiden.)
_________
Het seizoen 1889-1890 bedroegen de kosten voor de geneeskundige hulp door de Hofarts dr. J. Vlaanderen het toen immense bedrag van f. 2500,- en nog eens f. 10.000,- voor geneeskundige hulp door de op 20 febr. 1832 in Berlijn geboren prof. Dr. Rosenstein , werkzaam te Leiden.Willem III op jonge leeftijd    De oude Willem die trouwde met Emma
De onduidelijkheid in de afkomst is eenvoudig te ontzenuwen door DNA voor onderzoek af te staan. Echter Juliana heeft dit pertinent geweigerd. Ook Beatrix weigert resoluut DNA af te staan en Margarita en haar advocaat ontkennen ten stelligste DNA materiaal af te hebben gestaan voor onderzoek.
Het toeval wil dat na het instorten van de Sovjet-unie, de Russen de botten hebben opgegraven van de Romanovs voor een herbegrafenis.
Om zeker te zijn van hun zaak vroegen zij in 1991 een tweetal “nakomelingen” van de Romanovs om DNA en met name Koningin Elizabeth II en prinses Juliana (omdat de moeder van Willem III,Anna Pavlovna Romanov was.) Oeps dat kon een probleem worden voor prinses Juliana,immers deze Willem III (1817-1890) was op latere leeftijd door syfilis onvruchtbaar en had derhalve geen bloedlijn nazaten bij Emma van Waldeck-Pyrmont
Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren. Prinses Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom? Gezien
vorenstaande schijnt er geen jota Romanov DNA en erfelijk Oranje DNA (zelfs niet het “gepikte” Oranje) in Wilhelmina en Juliana te zitten en is ons huidig staatshoofd Beatrix afkomstig uit een familie van nieuwe rijken,de pseudo-Oranjes,terwijl de echte Oranjes tot keizer werden gekroond in Duitsland.
Volgens Roy van Zuydewijn heeft prinses Margarita destijds in onmin met haar tante Beatrix DNA materiaal (Speeksel,een haarlok en slipje) afgestaan om te laten onderzoeken of Beatrix een echte Oranje is en terecht op de troon zit.
De onderzoeker Peter Nugter (voorman van de Republikeinse socialisten)bevestigde dit verhaal en zegt hierover een schriftelijke verklaring te hebben afgelegd over de overhandiging van het Margarita-DNA materiaal. Ook advocaat mr. Pim de Vos bevestigt dit verhaal.
Prinses Margarita en haar advocaat ontkennen heden dat Margarita DNA materiaal heeft afgestaan. De onderzoeker Peter Nugter is van de aardbodem verdwenen,maar heel snel werd beweerd dat het laboratorium onderzoek naar Margarita’s DNA is afgerond en geen feiten heeft opgeleverd om te twijfelen aan de Oranje afkomst van Beatrix,maar dat is onder het mom van Staatsbelang in Nederland snel te regelen. En dat is op zich zelf weer vreemd omdat Nughter in dat verband sprak van een laboratorium op een geheime locatie in Rusland.
Komt bij u ook niet de vraag op: hoe kan het DNA worden onderzocht als Margarita en haar advocaat stellig beweren dat Margarita geen DNA heeft afgestaan en hoe makkelijk is het om alle mogelijke geruchten te ontzenuwen door juist wel DNA materiaal af te staan,of moet dit juist worden voorkomen,kostte wat het kost,omdat een feitelijke vaststelling de internationale betrekkingen ernstig zouden kunnen beschadigen?
Voor de duidelijkheid gaan we naar de ontwikkeling van het Oranje sprookje en beginnen bij Willem III wel te verstaan de eerste Willem III (1650-1702)
Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel
Deze Willem III had geen nageslacht, waardoor de titel van Prins van Oranje wettelijk aan Frederik III koning van Pruisen(zijn volle neef) werd toegekend, waardoor in 1702 de lijn van Oranje in Nederland ophoudt te bestaan.
Eventuele verre nazaten in de bloedlijn zijtak van Willem IV(1711-1751) {zoals o.a. Emma} kunnen onmogelijk recht doen gelden op de naam Oranje,omdat deze rechtmatig erfelijk was overgegaan naar de wettelijke erfgenaam Frederik III koning in Pruisen en een gepikte titel Oranje verder liep in de bloedlijn van Willem V en vervolgens Willem I en dus niet via de bloedlijn zijtak naar Emma, die meer dan de 3de graad bloedverwant is. Hierna is overigens aansluitend het prinsdom Oranje (Orange) formeel overgegaan naar Prins Lodewijk Armand II van Bourbon Conti.(1696-1727)
In de geschiedenis boeken wordt vermeld dat Johan Willem Friso van Nassau Dietz(1687-1711) als achterneef van Willem III (1702) de titel van prins van Oranje als enig erfgenaam erfde. Dit vertegenwoordigt echter niet de waarheid. Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde vielen in Pruisische handen !! De wettige erfgenaam van Willem III (1702) was in eerste instantie zijn VOLLE neef Frederik III (1657-1713) en in tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon-Conti.
Keurvorst van Brandenburg
Frederik III/I  (1657-1713)
In Engeland werd Willem III (koning van Engeland) opgevolgd door Anne de zuster van Mary,terwijl Frederik III (tevens bekend als Frederik I Koning in Pruisen) zich uitriep tot Prins van Oranje waarbij hij zich beriep op het testament van stadhouder die bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranje al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte en wel uitsluitend de mannelijke lijn.En deze Louise Henriëtte was de moeder van Frederik I koning in Pruisen.Het prinsdom Orange ging echter over op het huis Bourbon-Conti en in hun naam verdreef Koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten uit de stad en lijfde de stad in.
Dat er meer aan de hand was met het testament van Willem III(1650-1702) blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts F.50.000,- (één zestiende deel) van het F.800.000,- vermogen van Willem III(1650-1702) kreeg toegewezen.
Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso,onderweg naar Den Haag voor bespreking van de erfeniskwestie,in het Hollands
Diep.In Den Haag werd in 1711 alsnog besloten de erfeniskwestie te bespreken, de titel Prins van Oranje “in te pikken” en postuum te geven aan deze stadhouder van Friesland,Johan Willem Friso.
Prins Willem Frederik (1797-1881)
Staatsgreep.
Eind 1813 werd Willem Frederik,die geen nazaat is van de echte Willem van Oranje(1533-1584), na 18 jaar in Engeland te hebben verbleven per brief uitgenodigd door de Haagse Notabelen,Gijsbert Karel van Hogendorp,Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum,om als soeverein vorst een regering op zich te nemen,echter dat was een excuus voor de staatsgreep die door de Engelse geheime dienst,aangestuurd door de Britse minister van binnenlandse zaken Castlereagh werd uitgevoerd om zo een bufferstaat aan Frankrijks noordgrens te vormen. Voor de Franse tijd bestond er geen Koninkrijk,dus van herstel van een koninkrijk kon geen sprake zijn,het was een ordinaire staatsgreep)
Na het vertrek van de Franse troepen eind 1813 werd in december 1813 de zoon van stadhouder Willem V uitgeroepen tot vorst en noemde zich Willem Frederik van Oranje-Nassau (Later Willem I / 1772-1843) Nog datzelfde jaar riep Willem Frederik een commissie in het leven die een nieuwe grondwet moest ontwerpen. Op 29 maart 1814 werd het voorstel van de commissie goedgekeurd door notabelen,door Willem zelf aangewezen,wat aangeeft dat er toen al sprake was van ondemocratische beinvloeding van een proces. Een dag later werd Willem van “Oranje” ingehuldigd als soeverein vorst (toen nog niet de titel Koning). Daarop stelde Willem opnieuw een grondwetcommissie in. Echter veel notabele die door Willem zijn aangewezen wensen deze grondwet niet goed te keuren en blijven thuis. Resultaat is dat een meerderheid deze nieuwe Grondwet afkeurt. Willem telt de stemmen echter anders en voegt er een aantal onthouders aan toe en komt door deze beruchte Hollandse Rekenkunde toch nog aan een meerderheid.
Op 16 maart 1815 roept Willem zich uit tot Koning Willem I der Nederlanden(bij proclamatie ook prins van Oranje) en in augustus tot Koning der verenigde Nederlanden,zodat hij op 24 augustus 1815 de nieuwe door hem gewenste Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden kan afkondigen. In deze grondwet is duidelijk vastgelegd(zie Art. 14 t/m 23) dat troonopvolging naar de oudste zoon gaat of diens mannelijk erfgenaam of naar diens mannelijk erfgenaam,en in het allerlaatste geval pas na de dochters van de Koning. Indien al deze erfgenamen ontbreken,gaat het naar de mannelijke erfgenaam van Prinses Carolina van Oranje! Nu was de dochter van Willem IV deze Carolina van Oranje-Nassau(1743-1787). En daar is ook iets vreemd! Willem IV werd vermeend impotent en onvruchtbaar te zijn en er werd een andere vader genoemd (buitenechtelijk?)Omdat het de bedoeling is dat de naam verwijst naar de bloedlijn waarvan ze afstammen is het in die kringen normaal en standaard dat kinderen de naam dragen van wie ze afstammen. In alle officiële documenten,zelfs niet in haar testament draagt prinses Carolina ergens de naam Wilhelmina. Ook Carolina’s jongere zusje Anna (1746),die nog geen 6 weken oud werd,droeg niet de naam Maria van haar grootmoeder,wat te denken geeft!
Vanwege de impotentie en onvruchtbaarheid van Willem IV wordt verwoord dat zijn kinderen buitenechtelijk zijn.Om de schijn
hoog te houden gaat het gerucht dat Willem IV bij een andere vrouw een buitenechtelijk kind had,doch hiervan zou Johan Willem Friso,de vader van Willem IV de biologische vader zijn. Dit maakt de bloedlijn naar Emma wel heel vaag en wel om de volgende reden: Willem IV leed aan ernstige Fimosis (vernauwing van de voorhuid) en was niet tot geslachtsgemeenschap in staat.De intimus van de “Oranjes” zoals Schlippenbach was hiervan op de hoogte.De werkelijke vader was, de opperstalmeester en huisvriend Jonkheer Douwe Idzard Sirtema van Grovestins. Huidig DNA onderzoek zou dit kunnen bevestigen.
De brieven en documenten van de weduwe van Willem IV,Anna van Hannover kunnen dit bevestigen,doch die zijn kort geleden overgebracht naar het Koninklijk Archief en zonder toestemming van Beatrix niet in te zien,hoewel verhaald wordt dat deze papieren ook daar niet meer zijn! Willem V heeft een treffende gelijkenis met de opperstalmeester.
Graaf Casimir Abraham Schlippenbach  (1682-1755),werd tijdens een veldtocht in Spanje in zijn rechterarm geschoten en kreeg gangreen,waardoor zijn arm werd geamputeerd.In 1755 overleed hij aan een schotwond in de linkerkant van zijn borst.Hoe kon een oude man van in de zeventig,zonder rechterarm in zijn linkerborst schieten? Ogenblikkelijk werd het huis door militairen verzegeld en onder bewaking gesteld. Noodgedwongen werd alleen Abraham Verster, drost van Sint Michielsgestel toegelaten. Deze dacht meteen dat Schlippenbach vermoord was. Maar uit documenten in het archief in Den Bosch blijkt dat Verster door de regering in Den Haag onder druk werd gezet het geval af te doen als zelfmoord en het dossier zo snel mogelijk te sluiten. Vrijwel ogenblikkelijk daarna kwam er bevel vanuit Den Haag om alle papieren van de generaal zo snel mogelijk in een verzegelde kist per koerier op te sturen. Het bevel was afkomstig van Hendrik Fagel, griffier van de Staten-Generaal.Waarom? Weduwe Anna van Hannover vermoedelijk gechanteerd door iemand die wist dat Willem IV niet de vader was van de jonge erfgenaam Willem V. (Schlippenbach?) Uit documenten in het Nationaal Archief blijkt namelijk dat de weduwe van Willem IV anonieme dreigbrieven ontving.
Anna van Hannover
Willem V (in het midden) en daar onder Stalmeester Jonkheer Douwe Idzard Sirtema van Grovenstins
Volgens de beschikbare gegevens was Emma via haar moeder een verre afstammeling van de bloedlijn zijtak van de eerdere Willem IV, n.l. diens dochter waarna de bloedlijn ophield. (dus is Emma geen nazaat van de latere Willem I (1772-1843) Via haar vader was zij afstammeling van Karel August van Waldeck Pyrmont (1704-1763). Ook als zij een afstammeling was van deze Willem IV had zij via deze Willem IV geen enkel erfelijk recht op de naam Oranje,omdat in een erfelijke bloedlijn de Duitse Willem van Oranje van Nassau Dillenburg (1533-1584) deze nalatenschap erfde van Neef René van Chalon, zodat tenslotte de Oranje erfenis ophoud bij de achterkleinzoon van Willem van Oranje,de eerste Willem III(1650-1702){in een andere bloedlijn tak als onze pseudo Oranjes}.
In de op de Salische Wet geënte Grondwet van 1848 werd in Art.11 t/m 16 (eerste afdeling)vastgelegd dat de troon wordt bestegen door de wettige mannelijke nakomelingen van Willem I (1772-1843) en in de grondwet van 1983 wordt in Art.24 vermeld dat het koningschap wettelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers, “afstammelingen”, van Willem I (prins van Oranje-nassau) Hierbij is graag aangenomen dat Wilhelmina wettig kind is van Willem III. Wel is Emma als echtgenoot erfgenaam van de bezittingen van Willem III (1817-1890),waarvan Wilhelmina na 1890 reeds de helft van het immense vermogen ontving.
(Totaalbedrag erfenis   14 miljoen (14.200.688,06) gulden en daarnaast nog bijna 7 miljoen (6.965.612,47) gulden aan obligaties. De begrafeniskosten waren F.76.016,00)
Wilhelmina en Juliana zijn bloedverwanten van Emma,doch zij zijn tot een DNA onderzoek anders uitwijst, geen bloedverwanten van Willem III en Willem I en dus geen wettig opvolger van Willem I zoals in de grondwet aangegeven.
Huwelijksfoto van Wilhelmina en de bisexuele Hendrik
Door gevaar voor de Monarchie wilde men daarna doen geloven dat Prins
Hendrik de natuurlijke vader van Juliana was,doch dit is tot op heden nimmer onomstotelijk vastgesteld. De vraag blijft wie is de vader van de in 1909 geboren prinses Juliana .
Wilhelmina kreeg haar eerste miskraam in 1902. Het gerucht ging dat deze miskraam het gevolg was van degeslachtsziekte syfilis van Hendrik. De koningin was geschokt en wilde haar man voorlopig niet zien. De daaropvolgende jaren nam, na nog een aantal miskramen, de spanning toe over de vraag of Wilhelmina zou zorgen voor een troonopvolger of dat de Nederlandse troon bezet zou gaan worden door een Duitse prins. Of herhaalde zich de geschiedenis en werd er een stand in gevonden voor prins Hendrik,in welk verband twee vragen gerechtigd zijn n.l:  Wie is de  vader van Juliana en verwekte Prins Hendrik een kind bij zijn dochter Juliana of Stiefdochter Juliana? In dat verband werd het verhaal in de omloop gebracht dat Prins Hendrik bij een zekere Elisabeth le Roi een buitenechtelijk kind had verwekt. Echter Elisabeth le Roi stond gelijk voor Juliana.
Het schijnt in scene gezet te zijn, toen Juliana een keer alleen op Noordeinde was en Hendrik op een van zijn spaarzame potente momenten helemaal van Het Loo daar naar toe reisde.  Maar in elk geval, Juliana was onbewaakt. En prins Hendrik zou dit hebben gebracht als horend bij de opvoeding!!!!!!
Volgens Mr. Carry Hamburger van Knoops & Partners [de juridische bron] zou Maria (Claire) Jacoba Roovers die volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Ginneken is geboren 11 maart 1927 een onwettige dochter van prinses Juliana zijn,die begin februari 1926 op paleis Noordeinde in den Haag werd verwekt door haar (eigen) vader,prins Hendrik,de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Haar officiële voornamen zijn Maria Jacoba. Sinds 1959,toen haar zoektocht naar haar biologische ouders meer vorm kreeg,is zij zich Marie Clair gaan noemen en die wens tot verandering van haar voornamen zal in dit onderzoek worden uitgedragen. Zij overleed 3 oktober 1997.
Zie hiervoor de website :   http://elisabethleroi.yolasite.com/
Dynastieke Titel Prins van Oranje.
Hoewel met recht betwist kan worden of Willem IV zich prins van Oranje mocht noemen is deze kwestie bij de burgemeester van Amsterdam in de schouwburg besproken en in 1732 geschikt,waarbij tot op de huidige dag de nazaten van Frederik III als van Willem IV van Oranje – Nassau zich Prins van Oranje noemen.
Emma was een zeer ver ” bloedverwant” (5de graads)van Willem IV(1711-1715) via,langs vaders kant, haar betovergrootmoeder Carolina van Oranje-Nassau de zus van Willem V (1748-1806) en langs moeders kant was haar betovergrootvader Frederik I van Württemberg (1754-1816),maar zoals in 1732 in Amsterdam werd geschikt kon Emma , als verre nazaat van Willem IV van Oranje-nassau niet formeel de dynastieke titel Prins(es) van Oranje voeren,omdat dit in strijd zou zijn met de Salische wet en Castilaanse stelsel en de dynastie van Willem III (1650-1702) die bepaalde dat alleen de oudste zoon van Prins van Oranje de titel Prins van Oranje mocht voeren.Ook de grondwet van 1815 is er duidelijk in dat er slechts mannelijke erfgenamen volgens de Salische Wet in aanmerking komen.
Tevens betekent dit dat Emma alsmede Wilhelmina formeel geen enkel recht op de troon kunnen doen gelden.
Volgens de grondwet van 1848 t/m 1983 wordt de troon bestegen door de wettige mannelijke nakomelingen van Willem I (1772-1843) en daar is Emma géén nazaat van.
Voor Wilhelmina als buitenechtelijk kind van Willem III(1817-1890) geldt hetzelfde. Ook zij is officieel in de rechte lijn geen nazaat van Willem I en daarom niet gerechtigd de troon te bestijgen en daarnaast ook niet voor het voeren van de dynastieke titel Prins(es) van Oranje. Hetzelfde geldt voor Juliana en haar Nazaten
Omdat de rechtmatigheid voor het dragen van de titel Prins(es) van Oranje aanvechtbaar was heeft Wilhelmina dit vervolgens getracht te omzeilen door in 1917 een grondwet te laten ontwerpen waarin is opgenomen dat de dynastieke titel Prins van Oranje verbonden aan het prinsdom Oranje (Orange) alleen wordt gedragen door de leden van het huis Oranje-Nassau en het huis Hohenzollern,waabij echter nog steeds niet duidelijk is of deze familie wel van het huis Oranje –Nassau zijn en zich mogelijk schaart in de nepprins-rij van Bram van Leeuwen,die zich Prins van Lignac liet noemen. Wanneer de troon door Wilhelmina onrechtmatig is bestegen is deze aanpassing van de grondwet ongeldig en/of is sprake van een zeer ernstig geval van belangenverstrengeling.
Volgens de stellige overtuiging is ons huidig koningshuis géén echte nazaat van Oranje en tevens geen nazaat van het huis Romanov, tenzij onverwacht uit DNA onderzoek anders blijkt.
Hiermee is de rechtmatigheid van de troon en het dragen van de naam Prins van Oranje voor het “huidig Koningshuis” een zeer groot vraagteken en verlangt DNA onderzoek. Of is het politiek en met name het belang van het CDA dermate groot dat zij, zich bewust van deze “Staatsrechtelijke dwaling”c.q. onbehoorlijk bestuur, deze “pseudo” Oranjes op de troon wenst te houden en de bevolking nog een eeuw of meer voor de kosten laat bloeden tot een durfal of een burger initiatief ingrijpt.De politiek heeft de plicht de kiezer eerlijk en adequaat te informeren en daar schort het nogal eens aan in Den Haag.Het zou naïef zijn dit in dit geval te verwachten,immers de Kamerleden hebben allen met hun vinger in de lucht gestaan en trouw gezworen aan de ….. jawel. Maar wat als deze koning(in) staatsrechtelijk niet bestaat dan hebben we te maken met Staatsrechtelijk bedrog door Koninklijke besluiten die niet kunnen verjaren,daar we een constitutionele monarchie hebben die deel uitmaakt van het Parlement. Op één onderdeel is men in Den Haag goed, ZWIJGEN !
DNA Technieken:
In 1869 werd het DNA ontdekt.Eerst in 1944 werd de erfelijkheid beredeneerd. In 1953 kwam er verder schot in het DNA onderzoek en uiteindelijk in 1975 publiceerde Frederick Sanger een methode voor het bepalen van de volgorde van nucleotiden in DNA (sequecing genoemd)In 2001 werd de DNA sequenties van het humane genoom gepubliceerd.Anno 2010 is de DNA technieken dermate verfijnd dat met zeer grote zekerheid o.a. erfgenamen zijn te achterhalen.
Omdat men in 1890 er nog van uit ging dat Wilhelmina een wettig kind was van Koning Willem III (1817-1890) besloot men i.v.m. de afnemende gezondheid van deze Willem,waardoor hij zijn werkzaamheden niet meer kon uitvoeren, Emma aan te wijzen als Koningin moeder om zo de troonopvolging van Wilhelmina te regelen. Emma was slechts 3 dagen Koningin moeder en aansluitend werd in 1890 Wilhelmina op 10 jarige leeftijd Koningin van Nederland en werd Emma regentes over deze minderjarige troonopvolgster.In die tijd stond DNA onderzoek nog in de kinderschoenen,zodat niet onweerlegbaar kon worden vastgesteld dat Wilhelmina als onwettig buitenechtelijk kind geen recht op troon opvolging had.
Nu er sterke aanwijzingen zijn dat Wilhelmina als onwettig kind van Willem III(1817-1890) nooit rechtmatig
– Blad  10  –
de troonopvolger had mogen zijn,kan dit heden als onrechtmatig worden bestempeld.
Het door haar in 1937 genomen “Koninklijk”besluit gesteund op het verdrag van Nassau,welke haar nazaten het recht op de naam van Oranje-Nassau geven moet daardoor tevens als onrechtmatig worden gezien.
De rechtmatigheid van alle opvolgende “Koninklijke”besluiten door Juliana en Beatrix komen daarmee in een ander daglicht te staan.
Ook in 1948 bij de troonopvolging door Juliana stond DNA onderzoek nog in de ontwikkelingsfase en kon mogelijk niet worden vastgesteld of Juliana ingevolge de grondwet een afstammeling van Willem I (1772-1843) was en dus wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging.
Echter voor de troonopvolging door Beatrix in 1980 was het DNA zover gevorderd dat DNA onderzoek had kunnen uitwijzen of zij wel of niet een bloedverwant van Willem I (1772-1843) is en daarmee wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging.Waarom geen DNA onderzoek is uitgevoerd laat zich raden.
Vóór de eventuele troonopvolging door Willem-Alexander is men staatsrechtelijk verplicht op grond van Art.24 van de grondwet een meervoudig onafhankelijk DNA onderzoek te eisen om vast te stellen of Willem-Alexander wel of niet een afstammeling is van Willem I (1772-1843) Men heeft alle DNA mogelijkheden hiertoe en het zou ernstig verwijtbaar en nalatig zijn indien men dit achterwege laat.In dat geval stuurt men blijkbaar bewust aan op Staatsrechtelijke fraude en houdt men geen rekening met mogelijk ingrijpen van de bevolking.
In 1898 trof Wilhelmina het archief over “de Oranjes”aan en het is een algemeen bekend feit dat zij twee speciale “vernietigers”in dienst had .(Een Anachronisme ? ) Hierna heeft Bernhard vermoedelijk nog eens heel wat open haarden gevoed met de inhoud van de nationale archieven om zo de archieven wederom op te schonen en deze geven daadoor een valse beeldvorming.
Bernhard / Wilhelmina
Met het kinderloos overlijden van Willem III (1702) is het huis van Oranje-Nassau in de republiek opgehouden te bestaan.Naar vigerend Salische wet is de erfopvolging overgegaan op de volle neef Frederik III (Frederik I Koning in Pruisen) en diens mannelijke nakomelingen.
De Salische wet en het Castiliaanse stelsel bepaalde de volgorde van erfopvolging en verliep via de patriarchale lijn en hierop gebaseerd is de grondwet van 1815 tot stand gekomen. Pas sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging.        De mij ter beschikking staande gegevens  toont geenszins een bloedverwantschap aan met koning Willem I,omdat dit nimmer onomstotelijk is vastgesteld zoals expliciet bedoeld en in opdracht is meegegeven in de Grondwet van 1815. Ook in de Grondwet van 1840 en 1848 is bepaald dat de kroon der Nederlanden in opdracht is meegegeven en opgedragen aan de wettige nakomelingen en wel het mannelijk oir, uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina.
Als wettige nakomelingen wordt naar mijn mening hier bedoeld bloedverwanten voortkomende of ontspruitende uit betreffend huwelijk,waarbij voor het huwelijk een geregistreerd partnerschap wordt aangemerkt.
In die tijd kwamen als wettige nakomelingen uitsluitend kinderen uit een geregistreerd partnerschap in aanmerking. Buitenechtelijke nakomelingen  waren geen wettige
bloedverwanten c.q. nakomelingen. Eerst ver in de twintigste eeuw kwam hier verandering in.
Gelijktijdig staat artikel 24 van de grondwet op gespannen en tegenstrijdige voet met het in de grondwet genoemde artikel 1.
Dit was wel reden(zie hiervoor nota Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 2000-2001 onder nr. 27074) om de wet op de Adeldom te wijzigen juist omdat deze strijdig was met artikel 1 van de grondwet,de Algemene wet gelijke behandeling en diverse internationale verdragen waaronder het BUPO verdrag.
Het is daarnaast hoogst verwonderlijk wanneer de Kamer de geloofsbrieven van haar nieuwe leden wel onderzoekt,zoals wettelijk vereist,maar dat voor een nieuw Staathoofd niet wordt onderzocht of deze voldoet aan de Grondwettelijke vereiste met name bloedverwant van Willem I, waarbij zij opgemerkt dat iedere discrepantie in relatie tot een Staatshoofd internationale schade kan betekenen en gezien kan worden als Staatsrechtelijke dwaling of onbehoorlijk bestuur.
Mogelijk kan iemand mij uitleggen op welke legitieme grond Wilhelmina,Juliana en Beatrix  staatshoofd is geworden?
Ik stelde deze vraag in een schrijven ook aan meerdere fractieleden vervolgens de Eerste Minister Balkenende en tenslotte Beatrix. Ik wacht op een inhoudelijke reactie.
tcouzy@gmail.com
Bijlage:
De Koninklijke familie is éen van de rijkste in Nederland met een voorzichtig geschat vermogen van 9 miljard,goed voor een minimale rente / dividend inkomsten van 400 miljoen per jaar.Volgens wel ingelichte bronnen ligt het totaal vermogen echter op bijna  50 miljard de obligaties meegrekend.!
De obligaties betreffen: (ik noem er slechts enkele uit het testament van Willem III)
Divers verstrekte hypotheken
Hongaarse pandbrieven
Obligaties van Antwerpse scheepstimmerwerken
Franse spoorweg maatschappij
Russische spoorweg maatschappij
Frans Oostenrijkse spoorwegmaatschappij
Obligatie van Portugal anno 1888 (hooghoudt,jonge graan jenever?)
Illinois Spoorweg maatschappij .
Nicolaas Spoorwegmaatschappij anno 1869
Trans Caucasische spoorwegmaatschappij
Grote Maatschappij van Russische Spoorwegen(groot aandelen t.w.v. f. 500.000,-)
Stoomvaartmaatschappij Nederland.
Na kritiek van Bernard op de rekenwijze van het Amerikaanse blad Forbes heeft Quote het vermogen van de “Oranjes”bijgesteld naar 1 miljard. Met een geschat vermogen van de Familie Brenninkmeijer van 30 miljard heeft Quote dit voorzichtigheid halve ook op slechts 10 miljard gehouden.
Echter de Koninklijke familie met 26% als groot aandeelhouder van de KLM heeft niets te klagen bij het miljarden vermogen van de KLM met als dochter Martinair,Transavia en Kenya Airways. En dan natuurlijk nog voor 12 % aandeelhouder bij de Royal Dutch Shell die reeds in 2005 een eigen vermogen van 91 miljard en een totale activa van 220 miljard had. En oh ja 10% aandelen in ABN-Amro, de ING bank en zelfs DNB,die 2008/2009 zo’n 50 miljard staatssteun vroeg! (Zou hier  sprake zijn van belangenverstrengeling van het Staatshoofd m.b.t. de Staatssteun?)Laten we daarnaast niet vergeten dat het vermogen ook nog ligt in de ruime revenuen (Nederlandsche Handelsmaatschappij ,de latere ABN-Amro)van de Opium handel in Nederlands-Indië (via Willem I verkregen,waar men erfelijk bezien geen enkel recht op heeft) en dit vermogen ligt vast in domeinen en aandelen,waarvan niemand zogenaamd weet hoeveel en hoe precies. Wel zijn domeinen in 1848 door Willem II tot Kroondomein gegeven aan de Staat,waarvoor de koning(in) jaarlijks een inkomen geniet uit ’s lands kas. Tenslotte heeft men nog een jaarlijks vermogen aan inkomsten uit divers betaalde commissariaten/Commissies (Voor Willem -Alexander en Maxima alleen al een 30 tal functies)en als staatshoofd en lid van de Bilderberg groep,” de nieuwe wereld orde”, een ondemocratische invloed op de politiek.
Vaag zijn met de toelagen geeft heel veel vraagtekens. 39 miljoen/jaar 113 miljoen per jaar of zijn het er meer dan 220miljoen per jaar.
Premier Balkenende houdt het bewust vaag en zegt:Koningin Beatrix 5,1 miljoen (inkomen 834.000, 4,3 miljoen voor de kosten van het personeel)
Prins Willem-Alexander 1,4 miljoen (inkomen 248.000, 1,1 miljoen overige kosten)
Prinses Maxima (inkomen 248.000, 376.000 kosten personeel en materiële uitgaven)
Functionele uitgaven 27 miljoen (o.a. voor gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen, onderhoud zeilschip de Groene
Draeck, kosten departement van de hofmaarschalk) Onzin onzin!!!
11 miljoen bin.zaken werkzaam voor het koninklijk huis,
5,6 miljoen Verkeer en waterstaat werkzaam voor koninklijk huis, 8,5 miljoen Vrom, ambtenaren voor kon. huis, 78 miljoen ambtenaren/groene draak regeringsvliegtuig etc,werkzaam voor het koninklijk huis. Daar komt nog de jaarlijkse toelage bij, diverse betaalde commissariaten,Olympisch Comité en speciale declaratie voor officiële bezoeken in functie. Prins Maurits voor declareert €204.000 bij Verkeer en Waterstaat, voor 2 dagen werk per week. Hoezo de overige familieleden krijgen geen toelage!
Zonder hier nu in details te treden wordt er gesproken over:
De gegevens en brieven bij fam. van Bernhard waaruit glashard blijkt dat Bernhard anti joods is opgevoed terwijl zijn lidmaatschap bij de NSDAP en SA in 1933 wordt gebagatelliseerd, doch wanneerJuliana en Bernhard in 1937 trouwen en tijdens hun trouwpartij de Hitlergroet wordt getoond en op verzoek het Horst Wessellied wordt gespeeld en de koninklijke familie in 1938(5 jaar later) op het geschonken schip Piet Heijn in de Duitse wateren vaart met de Nazi hakenkruis vlag in de mast krijgt
dit gebagatelliseerde lidmaatschap een heel andere lading. Bernhard komt naar voren als een categorische leugenaar.Vervolgens
de brief die Wilhelmina augustus 1940 schrijft aan Juliana in Canada en een regeling met de Duitser ter sprake brengt en letterlijk schrijft,Welnu dan zal ik je de kans niet onthouden,dat jij zal moeten proberen en naar ik vermoed ons oordeel hetzelfde is,vrij met onbelemmerde mogelijkheden de NOODZAKELIJKE schoonmaak en opbouw tot stand te brengen,vrij van een KAMER om mij te hinderen,kan ik naar een zakelijke oplossing streven.
Op 19 april, vertrokken Juliana en Bernhard vanuit Ottawa naar Washington voor een officieel bezoek. Volgens een paar naoorlogse getuigen zou de prins vanuit de Amerikaanse hoofdstad zich op 24 april 1942 mede namens Juliana schriftelijk tot de Führer hebben gewend met het verzoek hem tot stadhouder van Nederland te benoemen. In de brief zou hij tevens begrip hebben getoond voor een eventuele weigering van Hitler om Wilhelmina te laten terugkeren naar Nederland.” Vervolgens de betrokkenheid van Bernhard(dagboek Gerrie van Maasdijk) bij de coup van Kapitein Raymond P.P. Westerling januari 1950 en Bernhard onderkoning van Indonesië wilde worden, De op valse grond in handen gekregen titel Prins Lippe Biesterfeld,de contacten met Hans Melchers,die verboden produkten aan Irak,Libië en Syrië leverde, Lockheed,Northrop,wapenhandel(leveranties o.a. aan Israël)El-Al voerde via schiphol begin jaren 90 al tonnen defensiemateriaal uit de verenigde staten door[Bijlmer]zie daarnaast ook Buitenhof 47 Den Haag/Mozes Wolf en NSBer J.Garp,De omvangrijke drugs- en wapentransporten via Paramaribo,Rotterdam naar Riaad,De eliminatie van de oprechte Maarten van Traa en de aansluitend vreemde vacature voor Andree Christine van Es(de vrouw van van Traa)die zorg moet dragen voor de inburgering van Maxima!! De meer dan wekelijkse munitie- en wapentransporten van een luchthaven in het zuiden van het land,De beloningen aan Mat Herben voor verleende diensten aan AIVD/M.I.D, Het doorsluizen van geld, buitenechtelijke relaties en de beruchte Oranje Samenzwering,Ondanks negatief referendum de Euro en dwangmatige aansluiting bij Europa door de alles overheersende N.W.O van Bilderberg groep en W.Kok, De documenten van het Ekologisch Kennis Centrum en de Ecomaffia,De in het laboratorium ontwikkelde virussen HIV en INFLUENZA voor bevolkingsreductie met als stuurorgaan Bilderberg,de reden achter de schandalige opdracht tot executie van Pim Fortuijn!
Het is vreemd ,als burger kun je een functie bij overheid of semi overheid vergeten,wanneer je één misstap begaat of zelfs maar verdacht wordt van criminele contacten,tenzij je zoals Mabel ondanks haar drugs- en wapenleverantie geschiedenis met Klaas Bruinsma en Mohammed Sacirbey,als Marmot het koningshuis inrolt.
De kosten van Koninginne- en Prinsjesdag zijn hoog,maar daar staat tegenover dat deze unieke vermaaksdagen evenredig en meer oplevert voor o.a. de middenstand.
Staatsbezoeken van de koningin kosten veel geld,doch ook dit schijnt voldoende economische opbrengsten te genereren die worden toegeschreven aan de koningin. Dit moet echter niet worden overdreven,want het latere Nederland was,al voor de Bataafse Republiek, met de VOC een uiterst succesvol Nederlands handelsbedrijf. (zonder koningshuis) en ook de president van de Franse Republiek sleept de nodige opdrachten binnen.
Omdat de buitenlandse adel precies weet hoe de vork in de steel zit en neerkijkt op deze “pseudo Oranjes” (het laatste staatbezoek aan Engeland was in 1982) kon men slechts een niet adelijke partner met zeer twijfelachtige reputatie vinden,zoals Maxima Zorreguieta en Mabel / de Marmot. Het is schijnbaar om die reden dat Beatrix besloot bij koninklijk besluit in 2001 en tenslotte nogmaals aangevuld voor Johan Friso en zijn Mabel in 2004 dat alle met de naam van Oranje-Nassau van Amsberg de titel graaf of gravin of het predikaat jonkheer of jonkvrouw mochten voeren,nadat terloops bij koninklijk besluit op 25 januari 2002 Maxima in de adelstand was verheven en een eigen wapen en onderscheidingsvlag werd toegekend.
Dat is riskant,want een DNA onderzoek moet uitwijzen of er überhaupt een Oranje in de “Koninklijke familie”bestaat.
Juliana verkocht alle paleizen aan de Nederlandse staat,onder voorwaarde dat (1) alleen de “Oranjes” erin zouden mogen wonen,(2) de Nederlandse staat als eigenaar voor het onderhoud zou opdraaien en (3) mocht de monarchie ooit vallen,de paleizen terug geschonken (!) zouden worden aan de “Oranjes”(Angstig sluwe voorzorg?)
Alleen al paleis Soestdijk (gekocht voor 18.775,- gulden) werd in 1971 (29 jaar geleden) voor 1,9 miljoen aan de Staat verkocht.
Willem Alexander verkocht zijn huis aan het Haagse Noordeinde voor 3,25 miljoen aan de Rijksgebouwendienst. Het pand bleek in 14 jaar tijd ruim 800% in waarde te zijn gestegen.
De plotselinge uitkeringsstijging (toelage) van de “koningin”werd door Balkenende verklaard doordat zij volgens hem te weinig had gekregen.
En tenslotte schenkt Maxima eerst 128.000,- euro van haar staatsuitkering aan een katholieke Argentijnse Aartsbisschop Jorge Bergoglio met twijfelachtige politieke voorkeuren,(De Argentijnse krant Noticias o.a deed daar melding van) om vervolgens aan de Nederlandse minima uit te leggen hoe zij moeten omgaan met hun krappe budget. In de troonrede had Beatrix het nog over de broekriem aanhalen, ja het volk,niet deze `Koninklijke familie.
Drugs en Wapenhandel en Huwelijk koppelaars.
Een gedeelte van het immense miljarden kapitaal van het “Koningshuis”is gebaseerd op drugsinkomsten en wapenhandel.
De in 1824  door Willem I opgerichte NEDERLANDSCHE HANDELS MAATSCHAPPIJ (N.H.M.) verhandelde OPIUM vanuit Nederlands-Indië naar de Chines opiumkitten en ging door tot ver in de 20e eeuw. Wat vele niet weten is dat deze N.H.M. in de jaren 60 overging in de ABN en later in ABN-Amro. (Beatrix heeft nog steeds 10% aandelen in ABN-Amro in het verlengde van deze opiumhandel)
Met de 4,4 miljard steun van Wouter Bos aan de ABN-Amro heeft hij dus indirect Beatrix gesteund.
De wereldwijde wapenhandel van “prins Bernhard”is zo langzaam wel bekend.Zo gaf deze Bernhard in 1951 Eva(Evita) Peron het grootkruis in de orde van Oranje Nassau en een slordige 30 miljoen aan juwelen als smeergeld voor een order van treinstellen voor Werkspoor.
Via Nederland leverde hij 5000 automatische en 1500 zware machine geweren aan Evita (Argentinië) ,maar die kwamen in andere handen.
Opa Bernhard vond het nodig voor zijn kleinzoon Willem Alexander(die naar meningen bekend staat als watje) een krachtige vrouw te zoeken.Zo kwam hij in Argentinië,waar hij sinds de Nazi tijd al bekend was met wapenhandel,waarvan in de archieven van de Amerikaanse Geheime Dienst een brief uit 1949 zit van de Duitse Argentijn Alfredo Hirsch die aan Catalina van Pannwitz meldt dat hij gelden heeft overgemaakt aan Juliana. Deze Catalina van Pannwitz Roth was een oude vriendin van Bernhard,die hij regelmatig ontmoette in het landhuis De Hartkamp (tussen Heemstede en Bennebroek) .Een van de regelmatige bezoekers van De Hartkamp was weer Lili Collas Gutman,een kleindochter van Eugene Gutman,de oprichter van de Dresdner Bank. Maxima Zorreguieta werkte toevallig van 1998 t/m 1999 bij de zakenbank van de Dresdner Bank op Wall Street  en zo vond Opa Bernhard Maxima de geschikte vrouw voor W.A. Maar eerst diende Maxima nog te worden ontdaan van haar laatste vriendje Dieter Zimmermann,waarmee ze in een apartement te New York voor 4600 dollar huur per maand woonde.De keuze was snel gemaakt.Dag vriendje en status en miljarden here I come.
Maxima en Dieter Zimmermann
Nu is het ook geen toeval dat de vader van Maxima, Jorge Zorreguieta en “Prins Bernhard” dezelfde voorvader n.l. Caspar Halbach (1673-1723)   hebben.De familie Zorreguieta komt uit de kring van de Duitse Nazi’s en is dus een ver familielid van Willem Alexander en zeer bekend met bepaalde methoden.
Claus van Amsberg opgegroeid in Tanganyika, het latere Tanzania, was daar reeds lid van de plaatselijke Hitlerjugend en jungvolk.Het een en ander rond hem is gebagatelliseerd met slechts Marinehelfer nabij Kiel,maar in 1945 was hij nog ingedeeld bij de 90ste pantserdivisie in Italië.
Toen Klinkenberg in 1965 een artikel over de deelname van Claus schreef in de Panorama onder de titel de jeugd van de Prins gemaal,werd deze Panorama door toedoen van Premier de Quay uit de schappen gehaald en verbrand.De bladzijde 10 en 11 werden vervangen met een nieuw gecensureerd artikel over Claus genaamd sneeuwpret.
Vervolgens moest men voor Johan Friso Bernhard van Amsberg,waarvan lang is beweerd dat hij homo was een geschikte kandidaat vinden.
De “weduwe” van Klaas Bruinsma, die bekend was met wapenhandel en drugs kwam in beeld. Mabel Wisse Smit,later oprichter van het European Action Council for Peace on the Balkans- in feite een lobbyclub voor de Bosnische Moslims. Haar organisatie wierp zich op als adviseur van mogelijke wapenleveranties en had een verhouding (al La Bruinsma) met Mohamed Sacirbey,de Bosnische VN/Ambassadeur.
Hierdoor wordt Mabel medeverantwoordelijk gezien voor het drama in Srebrenica.Per 1 juli 2008 is zij directeur van The Elders, een club van WIJZEN. Je zou het bijna Narcisme noemen.!
Een geschikte kandidaat dus voor Johan Friso,dus werd zij ondanks de uitzending van Peter R.de Vries, toch welkom geheten in het Koningshuis.
Dit is het verlovingsfeest in het Olympisch Stadion te Amsterdam  1936
Neef van Emma, Josias zu Waldeck Pyrmont..
Claus von Amsberg met SS Totenkopf
“Prins” Bernhard in Spaans fascisten uniform.
Landverraad.

Indien bij meerderen met steekhoudende argumenten onderbouwd, Bernhard, vóór en tijdens het Engeland Spiel als landverrader wordt bestempeld,kun je jezelf met de volgende informatie afvragen of niet de gehele “Koninklijke familie” hiervoor in aanmerking komt. Naar de feiten uitwijzen moet het contact tussen de de Regering in ballingschap te Londen en de collaborerende instanties en figuren tot stand zijn gebracht. De ‘Regering’ te Londen wordt uitsluitend waargenomen door de ongrondwettelijk en dictatoriaal optredende Koningin Wilhelmina. Bijgestaan door Prins Bernhard.
De algemene voorwaarden die aan de Parlementaire Enquêtecommissie zijn gesteld: “De handelingen van het Staatshoofd (Koningin Wilhelmina) kon en mocht de Commissie niet onderzoeken.” Gegrond op de absurde grondwet, dat de Koning onschendbaar is.
In 1933 wordt prins Bernhard lid van de NSDAP,SA en SS
In die hoedanigheid verkiest “Koningin Wilhelmina”deze Bernhard te koppelen aan haar dochter Juliana
Op 6 januari 1937 trouwen Bernhard en Juliana onder het spelen van het door Juliana aangevraagde Nazi Horst Wessellied,onder het uitbrengen van de Hitlergroet onder de gasten.
Zie de uitspraak van Wilhelmina, acht maanden na de Machtsübernahme van Hitler in Duitsland, in september 1933, waarbij zij sprak over de aanpassing bij de “gewijzigde wereldomstandigheden”, welke ons een “gelukkige toekomst” zouden brengen.
Nederland had op 14 mei 1940 gecapituleerd. De Nederlandse regering en koningin Wilhelmina vluchtten naar Londen, de secretarissen-generaal bleven achter als haar vertegenwoordiger bij de Duitse Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Deze laatste constructie, die de werkelijkheid omschrijft – en die veel wonderbaarlijke zaken inhoudt en verklaart – wordt echter in de traditionele geschiedschrijving nooit zo voorgesteld. Als secretarissen-generaal zijn de collaborerende officiële vertegenwoor­di­gers van Wilhelmina in Londen bij Seyss-Inquart in Den Haag. De SS-generaal Rauter is Generalkommissar für das Sicherheitswesen (‘openbare orde en veiligheid’) en zur besonderen Verwendung, vorming van de openbare mening, en de uitvoering van bijzondere opdrachten van de Reichskommissar[1] en de baas van het gehele SS-complex in Nederland. Seyss-Inquart had in juli 1940 aan Hitler al gemeld over de gedachte bij ‘enkele vooraanstaande lieden’ om in Nederland een ‘regent‘ aan te stellen, waarbij het Reich de garantie zou geven Nederlands-Indië voor Nederland te behouden.
Het grote geheim is, en moet blijven, dat koningin Wilhelmina en prins Bernhard, als de vertegenwoordigers van de multinational onderneming die ‘Huis van Oranje‘ heet, hebben gecollaboreerd met Hitler, die de stroman van de Duitse en Amerikaanse multinationals was. In het Englandspiel was, in het vooruitzicht van de Duitse eindoverwinning, een Duits-Brits-Nederlandse collaboratie opgezet, waarbij de Kroon weer de beschikking zou krijgen over Nederlands-Indië, dat zou worden opgenomen in de Germaanse Nieuw Orde. Nederland zou dezelfde aparte positie krijgen toegewezen als die welke het in het Heilige Roomse Rijk had ingenomen.
Reeds in augustus 1940 schreef Wilhelmina aan Juliana over een “de kans” van en “regeling met de Duitsers, waarbij Nederland in een Duits Europa toch een zekere zelfstandigheid zou behouden, iets dat vooral speelde in de gedachte van de toenmalige premier in ballingschap De Geer,waarbij Wilhelmina hoopte vrij, zonder meer, met onbelemmerde mogelijkheden de noodzakelijke schoonmaak en opbouw tot stand te brengen.” En zonder Kamer om haar te hinderen “naar een zakelijke oplossingstreven” .
Had koningin Wilhelmina niet al in de zomer van 1941 haar bewijs van instemming en aanmoediging voor die collaboratie geleverd? Aan H.L. Woltersom, de organisator van de collaboratie van het Nederlandse bedrijfsleven in zijn Commissie Woltersom. Zou Woltersom niet verklaren, dat hij het bewijs daarvan in zijn kluis had liggen? Waar Loe de Jong noch hem, noch Wilhelmina naar zou vragen?
Van alle concrete denkbeelden die aan de koningin voorgelegd werden, sprak haar op dat moment slechts één aan: dat prins Bernhard bij de bevrijding een belangrijke taak zou krijgen; zij meende (of wendde voor) overigens dat de taak van prinses Juliana nog belangrijker moest zijn en zond dienaangaande op 4 april 1941 aan haar dochter het volgende telegram: ‘Hier in overweging plan voor algemeen herstel bij thuiskomst. Wens jou en B(ernhard) leiding in handen te geven. Stel voor, jij voorzitter commissie van herstel op economisch en militair gebied’ (economisch èn militair: de door Gerbrandy voorgestelde combinatie). ‘B(ernhard) vice-president en commissaris-generaal, omgeven door deskundige werkkrachten. B(ernhard) ermee eens, met restrictie dat je je niet verplicht alle vergaderingen bij te wonen omdat anders geen tijd voor familie. Dit brengt mee dat jullie samen rondgaan om je op de hoogte te stellen van verwoestingen en leed en mij verslag uitbrengen.
Minister president Gerbrandy in ballingschap (opvolger van de Geer), die in die tijd bij zijn beleid voortdurend rekening houdt met de wensen van de koningin (men denke aan de geheime nota over het naoorlogs staatsbestel die hij haar in april voorlegde), kon niet voorbijzien aan het feit dat in januari vijf ministers zich voor de tweede maal uitgesproken hadden ten gunste van het onzalige denkbeeld, de regeringszetel naar Indië te verplaatsen. Dit sluit weer naadloos aan bij de betrokkenheid van Bernhard(dagboek Gerrie van Maasdijk) m.b.t. de coup van Kapitein Raymond P.P. Westerling januari 1950 en Bernhard onderkoning van Indonesië wilde worden.
Bernhard zou op 24 april 1942 een brief aan Hitler hebben geschreven,waarin hij Hitler voorstelde namens hem als  stadhouder Nederland te regeren (de stadhouders brief.)
In een telegram van Wilhelmina aan Bernhard en Juliana schrijft zij:wij moeten ons er goed van bewust zijn, dat aanvankelijk wordt gemikt en gehoopt op de Duitse eindoverwinning. En dat Hitler dan door een gematigder figuur zal worden vervangen. Volgens de opzet van Hess en Hitler zou Hess die figuur zijn.
In 2001 verschijnt van het boek Double Standards. The Rudolf Hess Cover-UP.Geschreven door Lynn Pichnett, Clive Prince, Stephen Prior en Robert Brydon.( Het boek Double Standards. The Rudolf Hess Cover-UP is in de herfst van 2001 in het UK juridisch verboden, door de uitgever uit de markt genomen en vernietigd) Nu is er weer een gekuiste versie in Engeland uitgegeven.
De omslag van dit boek is versierd met foto’s van Hess en zijn zoontje, van de Engelse koning George VI en de koningin Mary, van de hertog van Kent, van Hitler en van Churchill. Men begrijpt dus in een enkele oogopslag de gehele context.
Opvallend is, dat bij de Nederlandse uitgave van het boek elke binding met het koningshuis is vermeden. Slechts een nauwelijks herkenbare foto van Hess siert de omslag. Waarschijnlijk om elke gedachte aan een relatie van het Nederlandse koningshuis, Wilhelmina en Bernhard en de Hess-affaire, te kunnen ontlopen.  Terwijl die mogelijkheid in het boek even wordt aangetipt.
In het boek is ontmaskerd hoe, en vooral waarom, Rudolf Hess naar Engeland was gekomen op 10 mei 1941 in de avond, in een vliegtuig bestuurd door hemzelf, een ster in de vliegwereld.
Hess was de ‘éminence grise’ van Hitler, en hij kwam in volledig akkoord met hem, om voorstellen te doen voor een afzonderlijke compromis-vrede. Hij was niet de gek, zoals hij in de officiële geschiedenis wordt voorgesteld, maar een heel intelligente persoonlijkheid die heel goed wist waar hij mee bezig was, en dat goed wist uit te leggen aan zijn wederpartij – leden van de ‘vredesgroep‘, en vertegenwoordigers van Churchill.
Hij legde het zo goed uit, en werd zo goed ontvangen, dat niet alleen de ‘vredesgroep’ die hem verwachtte en die  zijn aankomst had voorbereid, maar ook Churchill er op hebben gereageerd.
In de ‘vredesgroep’ namen deel onder andere de koning George VI van Groot-Brittannië, zijn broer de prins George, hertog van Kent, de hertog van Hamilton (op wiens landgoed Hess had moeten landen op de verlichte landingsbaan), verscheidene directeuren van grote ondernemingen, met name de ‘Royal Dutch/Shell – en (dus) koningin Wilhelmina en haar rechterhand prins Bernhard.
Na de oorlog heeft de prins in oorlogsbuit gehandeld en in 1946 zou hij hebben bemiddeld voor oorlogsmisdadigers als Pieter Menten, aldus Philip Dröge’s boek ‘Beroep: meesterspion.’ Het BBC News van 8 mei 2007meldt hoe Bernhard als lid van de raad van commissarissen van de KLM hoge Nazi’s helpt vluchten naar het nazi-vriendelijke Argentinië. Meer dan 150 Nazi-families worden geholpen met hun vlucht vanuit Zwitserland, onder wie de architect van de holocaust, Adolf Eichmann
Bron :  Diversen
o.a. Charles Destrée
DNA van de Romanovs:Het volgende is een stukje uit een nog te publiceren boek van Andrew Gavin Marshall over 'Global Government', Global Research Publishers, Montreal. Voor meer van deze auteur over de economische crisis en het wereldbestuur, kijk naar het onlangs uitgebrachte boek van Global Research: "The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XXI Century,"Michel Chossudovsky en Andrew Gavin Marshall (Redacteurs), waarin de auteur drie hoofdstukken bijdroeg aan de geschiedenis van centrale banken, de opkomst van een wereldvaluta en centrale Wereldbank, en de politieke economie van de wereldregering.


Probleem, Reactie, Oplossing: “Crisis is een kans”
In mei 2010 verklaarde de directeur van het IMF, Dominique Strauss-Kahn: "crisis is een kans” en hij riep op tot "een nieuwe wereldwijde munt uitgegeven door een centrale Wereldbank, met een krachtig bestuur en institutionele kenmerken”, en dat de "centrale Wereldbank ook zou kunnen dienen als laatste redmiddel geldschieter." Hij verklaarde echter, "Ik vrees dat we nog heel ver van dat niveau van mondiale samenwerking zijn." [1] Nou, misschien niet zo ver als het lijkt.

Het begrip wereldbestuur is vandaag de dag een evolutionaire weg ingeslagen, met de belangrijkste wereldwijde politieke en economische spelers en instellingen die stapsgewijs het wereldregeringapparaat opbouwen. In de moderne wereld is wereldbestuur een internomhullend, snijdend en verweven web van internationale organisaties, denktanks, multinationale ondernemingen, landen, NGO's, filantropische stichtingen, militaire allianties, inlichtingendiensten, banken en belangenorganisaties. Globalisering - een term die populair werd in de late jaren 1980 om te verwijzen naar de wereldwijde verspreiding van multinationale ondernemingen - heeft de belangrijkste ideologische en institutionele fundamenten voor dit proces gelegd. Wereldwijde sociale, economische en politieke integratie treden niet tegelijkertijd op, maar de economische integratie en bestuur op wereldniveau is en zal de andere sectoren van de menselijke sociale interactie voor blijven, zowel qua tempo als qua mate van integratie. Kortom, het economisch wereldbestuur zal het tempo bepalen en het sociale en politieke wereldbestuur zal volgen.

In 1885 schreef Friedrich List, een Duitse mercantilistische economische theoreticus, dat als het ging om de integratie van een "universele unie of federatie van landen," dat "alle voorbeelden uit de geschiedenis diegene zijn waarin de politieke unie de weg heeft geleid en de commerciële unie is gevolgd. Er kan geen enkel voorbeeld worden aangehaald waarin de laatste het voortouw heeft genomen, en het eerste uit is voortgekomen."[2] De twintigste eeuw veranderde op deze manier de historische trend, met het ondernemen van economische integratie - unie - die vervolgens wordt gevolgd door politieke integratie. Het beste voorbeeld hiervan is de Europese Unie, die begon als een reeks handelsovereenkomsten (1951), die uiteindelijk leidde tot een economische gemeenschap (1957), gevolgd door een economische unie (1993), gevolgd door een monetaire unie (2002), en met het recente Verdrag van Lissabon, nu op weg naar de invoering van een apparaat voor politieke unie (2009). Terwijl ditzelfde regionale bestuursmodel zich voordoet op wereldschaal in Afrika, Zuid-Amerika, Oost-Azië, de Arabische Golfstaten, en met de Noord-Amerikaanse en Euro-Amerikaanse integratie, doet het zich tegelijkertijd ook voor op wereldniveau. Met de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 1995 werden wereldhandelssystemen institutioneel geïntegreerd, terwijl de grote wereldwijde economische instellingen van het IMF en de Wereldbank evenals anderen waaronder de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), hun beheer van de wereldeconomie versnelden.

Het proces van globalisering heeft een stevig wereldwijd geïntegreerd economisch systeem gevestigd, en nu vergemakkelijkt de wereldwijde economische crisis de invoering van een economisch wereldbestuur: om een economisch apparaat te creëren voor een wereldregering, met inbegrip van een centrale Wereldbank en een wereldmunt. Dit proces is exponentieel versneld door de economische crisis, die de noodzaak, het verlangen, de urgentie en middelen creëerde om een structuur voor het economisch wereldbestuur vast te stellen, zogenaamd onder het mom van "het voorkomen van economische crisis" en "handhaving" van de wereldeconomie.

Dezelfde instellingen en spelers die verantwoordelijk zijn voor het creëren van de crisis, krijgen dan de taak de oplossing te bepalen, en worden vervolgens de macht gegeven en mogen de uitvoeringswijze bepalen: probleem, reactie, oplossing. Ze creëren een probleem voor het verkrijgen van een bepaalde reactie waarvoor zij vervolgens een vooraf bepaalde oplossing voorstellen. Wanneer er druk moet worden uitgeoefend op individuele landen die de voorschriften van de wereldbestuurinstituten niet volgen, wordt de markt tegen hen gekeerd in een spervuur van economische oorlogvoering, vaak in de vorm van muntspeculatie en handel in derivaten. Het resultaat van deze economische oorlogsvoering tegen een volk is dat zij zich dan dient te wenden tot deze zelfde wereldinstellingen om te komen tot haar redding: probleem, reactie, oplossing.

De wereldwijde economische crisis, die eigenlijk nog maar net is begonnen, zal in de komende jaren kronkelen naar een Grote Wereldwijde Schuldencrisis, en de hele wereld kelderen in de grootste economische catastrofe ooit. Dit zal de ultieme katalysator zijn, de meest indringende crisis, en meest indrukwekkende 'kans' om over te gaan tot de vorming van een wereldwijde overheid. In 1988 stond er in de Economist een artikel getiteld, "Get Ready for the Phoenix," waarin men postuleerde dat er tegen het jaar 2018 een wereldmunt zal zijn, die ze de "Feniks" noemden. De vermelding van feniks moet men niet ongemerkt voorbij laten gaan, vermits een feniks sterft en er uit zijn as een nieuwe feniks ontstaat. Het is het symbool van vernietiging als vorm van schepping, de ultieme incarnatie van crisis als kans. Het artikel in de Economist bevestigde deze betekenis, met het idee dat de economische en monetaire ineenstorting waarschijnlijk zal leiden tot de vorming van een wereldmunt, zeggende dat "verschillende nieuwe grote wisselkoersomkantelingen, een paar beurs crashes en waarschijnlijk een daling of twee nodig zal zijn, voordat politici bereid zijn om die keuze onder ogen te zien.” Verder:

Naarmate de tijd verstrijkt zal de schade die veroorzaakt wordt door muntinstabiliteit geleidelijk aan stijgen, en dezelfde trends die deze laten stijgen maken de utopie van de monetaire unie haalbaar... De feniks zou waarschijnlijk beginnen als een cocktail van nationale munten, net als de Bijzondere Trekkingsrechten (Special Drawing Rights - SDR) vandaag de dag. Na verloop van tijd echter zou de waarde ervan tegen de nationale munteenheden niet langer van belang zijn, omdat de mensen het zouden kiezen voor het gemak en de stabiliteit van zijn koopkracht. [3]

Dit bevestigt eens te meer het begrip van crisis als een kans, en bewijst de wens voor de vorming van een wereldmunt ver voor enige crisis en officiële gesprekken erom vroegen. In 2000 verklaarde Paul Volcker, voormalig voorzitter van de Federal Reserve: "als we een echte wereldeconomie willen, een wereldmunt zinvol is," en een kaderlid van de Europese Centrale Bank verklaarde dat "we misschien op een dag een wereldmunt hebben”, als “een stap dichter naar de ideale situatie van een volledig geïntegreerde wereld. "[4] In 1998 schreef Jeffrey Garten, voormalig Undersecretary of Commerce for International Trade in de regering Clinton, voormalig Directeur bij Lehman Brothers en lid van de Council on Foreign Relations, een artikel voor de New York Times, waarin hij opriep tot de oprichting van een "Wereldwijde Federale Centrale Bank" en zei dat, "de wereld een instelling nodig heeft die een hand heeft op het economische roer als de zee stormachtig wordt. Er is nood aan een centrale Wereldbank. "[5]

De Wereldwijde Economische Crisis als Voorwendsel voor Wereldbestuur
In het begin van de wereldwijde economische crisis in 2008 begonnen machtige politieke en economische gedaantes op te roepen tot de bouw van wereldbestuurssystemen om crisissen te leiden en te “voorkomen”. In september 2008, in het midden van de financiële crisis, schreef Garten een artikel voor de Financial Times en hernieuwde zijn oproep voor een centrale Wereldbank, die hij een “Wereldwijde Monetaire Autoriteit” noemde. [6] Een maand later schreef Garten een stuk voor Newsweek zeggende dat "leiders moeten starten met het leggen van de basis voor de oprichting van een centrale Wereldbank.” [7] In dezelfde maand zei John Mack, CEO van Morgan Stanley,dat "het voortdurende internationale coördinatie kan vergen om de kredietmarkten volledig te ontgrendelen en de financiële crisis op te lossen, misschien zelfs door de vorming van een nieuwe wereldwijde instantie om het proces te overzien.” [8]

In oktober 2008 riep de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk, Gordon Brown, op tot "een nieuw Bretton Woods - de bouw van een nieuwe internationale financiële architectuur voor de komende jaren," en dat hij "het IMF hervormd zou willen zien om een ‘centrale Wereldbank’ te worden die van dichtbij de internationale economie en het financieel systeem opvolgt.”[9] In dezelfde maand schreef Brown een opiniestuk voor de Washington Post waarin hij zei dat dit 'nieuw Bretton-Woods' zou moeten werken in de richting van "wereldbestuur."[10]

Die maand kwamen 's werelds centrale bankiers bijeen in Washington DC, waar hun belangrijkste vraag was "Of het nu tijd is om een wereldwijde economische ‘politieagent' op te richten om te garanderen dat de crash van 2008 nooit meer kan worden herhaald,” en dat elke organisatie met de bevoegdheid de wereldeconomie te bewaken, vertegenwoordigers moet hebben van alle grote landen – een Verenigde Naties inzake economische voorschriften.” Een voormalige gouverneur van de Bank of England verklaarde dat het antwoord zou kunnen liggen in de vorm van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), de centrale bank van ’s werelds centrale banken, die in vergelijking met het IMF, "meer onafhankelijk is en veel beter geplaatst is om hiermee om te gaan, als het de macht krijgt om dat te doen." [11]

De eerste grote top van de G20 - de groep van de 20 grootste economieën in de wereld - werd gehouden in november 2008, in het midden van de financiële crisis. De G20 zou de G8 vervangen in de leiding van de wereldeconomie. De lidstaten zijn de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Australië, Rusland, Japan, Zuid-Korea, Turkije, Mexico, Indonesië, Saudi-Arabië, Brazilië, Zuid-Afrika, Argentinië, India en China. De Wereldbank en het IMF werken ook rechtstreeks met de G20, net als de Bank voor Internationale Betalingen.

In maart 2009 stelde Rusland voor dat de G20-bijeenkomst in april "de mogelijkheid moest overwegen om een oppernationale reservemunt of een ‘superreservemunt’ te creëren”, "en de IMF’s Bijzondere Trekkingsrechten (SDRs) te overwegen in deze hoedanigheid. [12]. Een week later stelde China’s centrale bankbestuurder de oprichting van een wereldmunt voor die gecontroleerd werd door het IMF, ter vervanging van de Amerikaanse dollar als de wereld reservemunt, ook met behulp van de SDRs van het IMF als de reservemuntmand waartegen alle andere munten zou worden vastgesteld [13].

Dagen na dit voorstel vertelde de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner, voormalig president van de New York Federal Reserve Bank, de Council on Foreign Relations dat we, in antwoord op een vraag over het Chinese voorstel, "we eigenlijk heel open staan voor die suggestie. Maar je het eerder moet zien als evolutionair, voortbouwend op de huidige architecturen, dan – in plaats van – in plaats van ons te verschuiven naar een wereldwijde monetaire unie."[14]

Eind maart adviseerde een VN-panel van economen de oprichting van een nieuwe wereldmuntreserve die de VS-dollar zou vervangen, en dat het een “onafhankelijk beheerde reservemunt” zou zijn. [15]

Na de G20-top in april 2009, "werden plannen bekendgemaakt voor de uitvoering van de oprichting van een nieuwe wereldmunt om de rol van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt te vervangen.” Punt 19 van de verklaring vrijgegeven door de G20 op het einde van de Top verklaard, "We zijn overeengekomen om een algemene SDR-toewijzing te ondersteunen die $ 250bn (£170bn) zal injecteren in de wereldeconomie en de wereldliquiditeit zal doen stijgen.” SDRs, of Bijzondere Trekkingsrechten, zijn “een synthetisch papieren munt uitgegeven door het Internationaal Monetair Fonds.” Zoals de Telegraph meldde, "de G20-leiders hebben de macht van het IMF geactiveerd om geld te maken en te starten met de wereldwijde ‘kwantitatieve versoepeling’. Daarbij zetten ze een feitelijke wereldmunt in werking. Het ligt buiten het toezicht van eender welk soeverein lichaam.” [16] De Washington Post meldde dat het IMF op het punt staat te transformeren “in een ware Verenigde Naties voor de wereldeconomie”:

Het zou het gezag om op te treden als een wereldbankier voor rijke en arme regeringen enorm uitgebreid hebben. En met meer flexibiliteit om werkelijk zijn eigen geld af te printen, zou het de mogelijkheid hebben om liquiditeit te injecteren in wereldmarkten op een manier die eenmaal beperkt tot grote centrale banken, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve...effectief zijn eigen geld kan afdrukken, zou het de mogelijkheid hebben om de liquiditeit in de mondiale markten te injecteren op de manier die vroeger beperkt was tot grote centrale banken, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve ... het IMF is allesbehalve zeker van een centrale rol in het beheer van de wereldeconomie. Als gevolg daarvan is Washington klaar om het machtscentrum te worden voor het financieel wereldbeleid, net als de Verenigde Naties lange tijd New York het wereldcentrum heeft gemaakt voor diplomatie. [17]

In april 2010 bracht het IMF een rapport uit waarin zij verklaarde dat hoewel SDRs zullen helpen in het ‘stabiliseren’ van de wereldeconomie, “het een meer ambitieuze hervormingsoptie zou zijn om voort te bouwen op de vorige ideeën en na verloop van tijd een wereldmunt te ontwikkelen,’ maar dat dit “waarschijnlijk niet in de nabije toekomst zal zijn bij afwezigheid van een dramatische verandering in honger naar internationale samenwerking."[18] Natuurlijk kan de verergering van een wereldwijde economische crisis - een nieuwe grote depressie – dergelijke “dramatische verandering in honger naar internationale samenwerking” aansporen.

Terwijl het IMF naar de voorgrond is geduwd van de wereldmunt agenda, blijft de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) de ware autoriteit op het gebied van algemeen 'wereldbestuur'. Zoals het IMF tijdschrift Finance and Development in 2009 meldde, “de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), opgericht in 1930, is de centrale en oudste instantie voor de coördinatie van de wereldbestuursovereenkomsten." [19] Jean-Claude Trichet, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), gaf in april 2009 een toespraak op de Council on Foreign Relations waarin hij uitlegde dat "de betekenisvolle transformatie van een wereldbestuur die we momenteel op touw zetten wordt geïllustreerd door drie voorbeelden":

Ten eerste, de opkomst van de G20 als de belangrijkste groep voor economisch wereldbestuur op het niveau van ministers, presidenten en staatshoofden of regeringsleiders.

Ten tweede, de oprichting van de Global Economy Meeting van centralebankdirecteuren onder auspiciën van de BIS als de belangrijkste groep voor het bestuur van de centralebank samenwerking.

En ten derde, de uitbreiding van het Financial Stability Board lidmaatschap om alle systemische opkomende markteconomieën te bevatten [20].

Ter afsluiting van zijn toespraak benadrukte Trichet dat "wereldbestuur essentieel is om de veerkracht van het financieel wereldsysteem afdoende te verbeteren." [21] De volgende maand sprak Trichet op de Bank van Korea, waar hij zei: "centralebank samenwerking maakt deel uit van een meer algemene trend die een wereldbestuur hervormt en die werd gestimuleerd door de wereldwijde financiële crisis," en dat "het daarom niet verwonderlijk is dat de crisis heeft geleid tot een nog betere erkenning van hun toegenomen economisch belang en noodzaak van een volledige integratie in een wereldbestuur." Nogmaals identificeert Trichet de BIS en zijn "verschillende forums"- zoals de Global Economy Meeting en de Financial Stability Board - als het "belangrijkste kanaal" bij de centralebank samenwerking. [22]

De Grote Wereldwijde Schuldencrisis
Terwijl commentatoren en regeringen het 'economisch herstel' prezen, ging de wereld in een massale wereldwijde schuldencrisis, een echte 'Grote Wereldwijde Schuldencrisis' waarin de belangrijkste geïndustrialiseerde landen van de wereld het op moesten nemen tegen buitensporige schulden als gevolg van reddingsoperaties, aansporingspakketten en decennia van keizerlijke uitgaven en oorlogsgeweld. De schuldvalstrik die gebruikt werd om het ‘wereldwijde zuiden’ tot slaaf te maken keerde als een boomerang terug. De eerste fase van de 'Grote Wereldwijde Schuldencrisis' begon in Griekenland, waar het land zoveel schulden had dat het hulp zocht in de vorm van een IMF ‘reddingsoperatie’ om eenvoudigweg de intrest op zijn schuld te kunnen betalen. Bijna een decennium lang spande de Griekse regering samen met de belangrijkse Wall Street bedrijven zoals Goldman Sachs en JP Morgan Chase om zijn ware schuld te verbergen in de derivatenmarkt, dus wanneer de nieuwe regering aan de macht kwam in oktober 2009 erfde deze een schuld die twee keer zo groot was als ze hadden verwacht, 300 miljard euro [23].

Begin 2010 zocht Griekenland redding bij de Europese Unie (Europese Centrale Bank - ECB) en het IMF om de jaarlijkse rente te betalen op zijn schuld. De ECB en het IMF stemden in april met de lening in. [24] Griekenland was echter zowel door de EU als het IMF onder druk gezet om voor het verkrijgen van de lening “fiscale bezuinigingsmaatregelen” te nemen om zijn tekort te verminderen en ook om de “wereldmarkten” te overtuigen van de vermindering van haar tekorten. Griekenland had twee bezuinigingsplannen ingevoerd die enorme sociale bezuinigingen en verhogingen van de belastingen inhielden. Toch leek dit niet genoeg voor de EU, het IMF of de wereldmarkten. [25] Naarmate Griekenland ‘fiscale bezuinigingen’ oplegde en internationale leningen zocht, keerden de ‘wereldmarkten’ zich tegen het land, omdat derivaten – vooral Credit Default Swaps (CDS) - werden gebruikt om te wedden dat Griekenland in gebreke zou blijven bij de terugbetaling van zijn schuld, dus stortte het land dieper in crisis. Veel van de banken die deelnamen aan deze speculatieve aanval waren precies dezelfde als degenen die Griekenland in de eerste plaats geholpen hadden haar shuld te verbergen. Als Griekenland dus in gebreke zou blijven, zouden de speculanten die ingezet hadden tegen Griekenland winst maken, en naargelang deze transacties populair worden, maakt het dit moeilijker voor Griekenland om geld te lenen dat het nodig heeft om haar interesten te betalen. Zoals een deskundige uitlegde, "Het is zoals het kopen van een brandverzekering op het huis van je buurman – je creëert een stimulans om het huis af te branden." [26]

JP Morgan Chase, Goldman Sachs, en verscheidene andere vooraanstaande banken hielpen de schuld te verbergen voor verschillende landen in Europa, die allemaal een schuldencrisis ingingen. [27] Interessant is dat de banken snel hun gebruik van de derivatenhandel uitbreidden naar niet alleen Griekenland, maar ook naar Spanje en Portugal, “terwijl de zorgen over schulden in die landen markten over heel de wereld in beweging brachten.” Vervolgens zijn "Europese banken waaronder de Zwitserse reuzen Credit Suisse en UBS, Frankrijk’s Societe Generale en BNP Paribas en Deutsche Bank in Duitsland de grootste kopers van swap verzekeringen." De reden hiervoor: "deze landen zijn het meest blootgesteld. Franse banken hebben 75,4 miljard dollar aan Griekse schuld, gevolgd door de Zwitserse instellingen met 64 miljard dollar," en "de blootstelling van de Duitse banken bedraagt 43,2 miljard dollar."[28] JP Morgan Chase, Goldman Sachs, en andere Amerikaanse banken nemen ook deel aan de derivatenaanval tegen Griekenland, die “Griekenland richting financiële ineenstorting” kunnen duwen.”[29] Zo hebben we een situatie waarin grote wereldwijde banken regeringen hielpen expansieve schulden te verwerven (en in hun balansen te verbergen), en vervolgens belanden de landen in een schuldencrisis. Terwijl zij fiscale bezuinigingsmaatregelen opleggen om hun tekorten terug te dringen, en hulp zoeken bij de centrale banken en het IMF om hun rente te betalen, speculeren deze zelfde wereldbanken tegen de schulden, waardoor de landen dieper in de crisis worden geduwd, de sociale crisis verergert en verdere en meer expansieve ‘bezuinigingsmaatregelen’ worden opgedrongen. De rente op schuld is als een toegevoegde belediging die betaald moet worden aan deze zelfde internationale banken die het merendeel van de schuld van deze landen in handen hebben. Kortom, de schuldencrisis komt neer op een vorm van financiële oorlogsvoering en sociale genocide, uitgevoerd door de belangrijkste wereldbanken, het centrale banksysteem (die zij besturen), en de internationale organisaties die hun belangen behartigen.

Een werkdocument uitgegeven door de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in maart 2010 verklaarde dat het Westen een enorme schuldencrisis te wachten staat, en dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten - samen met andere landen zoals Spanje en Ierland – massale schulden op zich nam in de afgelopen drie jaar waardoor de schuldencrisis in Italië en Griekenland "relatief klein" leek. [30] Verder wordt er van beleggers verwacht dat ze “een hogere risicopremie vragen voor het vasthouden van obligaties die uitgegeven worden door een land met hoge schuldenlast." [31] Met andere woorden de BIS waarschuwde ervoor dat speculanten mogelijk een ‘markt’ aanval zouden ondernemen tegen landen met schuldenlast, die de schuldencrisis verder zou verergeren en de druk zou verhogen om ‘fiscale bezuinigingsmaatregelen’ op te leggen of ‘sociale genocide’ te plegen. In september 2009 was de derivatenmarkt teruggesprongen naar 426 biljoen dollar en bleven “belangrijke systemisch risico’s” zich voordoen voor het financiële systeem. [32].

Nouriel Roubini, een econoom die de financiële crisis van 2008 had voorspeld, waarschuwde in maart 2010 dat "de recente problemen van Griekenland deel uitmaken van de ijsberg. Markten hebben zich al gericht op Griekenland, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, Ierland en IJsland. Ze kunnen te doen hebben met andere landen waaronder Japan en de Verenigde Staten.” [33] De beroemde economist Kenneth Rogoff (die de economische crisis in 2008 nauwkeurig voorspeld had) had ook gewaarschuwd dat de wereldwijde schuldencrisis in opkomst was, die de “trend zou zetten voor jaren van financiële problemen.”[34]

In 2010 waarschuwde het Wereld Economisch Forum voor een potentieel “soevereine fiscale crisis op ware grootte” – een wereldwijde schuldencrisis – mogelijk vergezeld van een tweede belangrijke financiële crisis. [35] Jürgen Stark, een kaderlid bij de Europese Centrale Bank waarschuwde in april 2010: "We kunnen al in de volgende fase van de crisis beland zijn: een soevereine schuldcrisis,".die zich kan verspreiden over de EU, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. [36] Economisch historicus (en Bilderberg deelnemer) Niall Ferguson waarschuwde voor een “Griekse crisis die naar Amerika komt,” en een “fiscale crisis van de westerse wereld,” die zich vanuit Griekenland, door Europa en naar de VS en Japan zal verspreiden. [37]

Structurele Aanpassing in het Westen
Terwijl de Westerse landen enorme schulden aangingen door de banken geld te geven (in feite de slechte schuld van de banken opkochten), en met decennia imperialisme die massale buitenlandse schulden opbouwden, gaan het Westen en met name Amerika een periode in van dezelfde of soortgelijke vormen van ‘structurele aanpassing’ als diegene die ze hebben toegebracht aan de rest van de wereld. Met de G20 die “fiscale bezuinigingsmaatregelen” beloven op te leggen, zullen banen uit de publieke sector verloren gaan, staatsbezittingen en infrastructuur worden geprivatiseerd, belastingen worden verhoogd, interestvoeten (uiteindelijk) gaan stijgen, en de geliberaliseerde markten zullen worden uitgebreid en geïnstitutionaliseerd, totdat belangrijke wereldbanken minstens winst kunnen maken van de daaropvolgende instorting van naties door het financiële wapen van speculatie. De middenklasse zal verdwijnen en de armoede zal heersen, terwijl de rijken onmetelijk rijker en machtiger worden. Uiteraard zullen mensen opstaan,de straat op gaan, protesteren, demonstreren, oproerig worden, zelfs rebelleren en revolteren. Zodra de mensen weerstand zullen bieden, zal de staat ze onderdrukken met de politie, het leger en het ‘Binnenlandse Veiligheidstaat’ apparaat van toezicht en controle. Vergis je niet: dit is de ‘Derdewereldisatie’ van het Westen: de ‘Post-Industriële Revolutie.’

Begin juni 2010 kwamen de G20 ministers van Financiën en centrale-bankpresidenten bijeen in Seoul, Zuid Korea, in een bijeenkomst met beduidend minder media-aandacht dan de latere G20 leiderstop in Toronto, en met significant meer gehecht belang aan de toestand van de wereldeconomie. De persmededeling uitgegeven door de minister van Financiën en centrale bankiers na afloop van de top verklaard dat G20-landen dringend vaart moesten zetten achter het proces van "fiscale consolidatie" (zie 'fiscale bezuinigingen’). [38]. Het IMF presenteerde op de bijeenkomst een verslag waarin de goedkeuring wordt aanbevolen om “aanpassingen in het beleid” te maken die waarschijnlijk de economische groei zullen steunen. [39] Er werd echter geen melding gemaakt waarom gelijkaardige “aanpassingen in het beleid” in de afgelopen 30 jaar hebben gefaald in het leveren van groei aan de ontwikkelingslanden en in plaats daarvan in feite de armoede en economische wanhoop hebben verspreid.

Na de bijeenkomst van de G20-leiders eind juni 2010, kwamen de leiders van 's werelds grootste economieën een tijdschema overeen om ‘fiscale bezuinigingen’ op te leggen om hun tekorten te verminderen en de groei van hun schulden een halt toe te roepen. Het plan behelsde het in twee delen van de tekorten tegen 2013.[40] In juni kondigde Duitsland massale uitgavebezuinigingen aan, wat protesten in de straten aanspoorde. [41] Simon Johnson, voormalig Hoofdeconoom bij het IMF, verklaarde dat de fiscale bezuinigingen waarschijnlijk zouden resulteren in een "verergeren van de ontwikkelingsland-type problemen in de Verenigde Staten – en de voorwaarden creeërde voor een nieuwe financiële crisis.” [42] De hoofdeconoom van de grote wereldbank HSBC verklaarde in mei 2010 dat, "regeringen minstens een meerjarige periode van fiscale bezuinigingen moeten nastreven,” en uiteindelijk, “fiscale posities politiek onhoudbaar zullen worden, zowel economisch als financieel.” [43]

Fiscale bezuinigingen impliceren enorme bezuinigingen op sociale uitgaven, die bij de ontwikkelde wereld hetzelfde zal doen als het deed bij de wereld van de ontwikkelingslanden: gezondheid, onderwijs en sociale diensten zullen worden gesnoeid, met ontslagen van werknemers in de openbare sector en andere sectoren tot gevolg, waardoor een enorme nieuwe golf werklozen wordt gecreërd. Tegelijkertijd zullen de belastingen drastisch worden verhoogd, met name op de midden- en lagere klassen, die dan meer dan ooit zouden verarmen. Fiscale bezuinigingen zijn echter niet de enige voorwaarde voor “structurele aanpassingen”, vermits vele andere maatregelen zullen worden genomen, vooruitlopend op de huidige trends, inclusief het verder uitbreiden en institutionaliseren van de handelsliberalisering en de verkoop van publieke middelen in belangrijke privatiseringsplannen. Aangezien het Westen, in de dageraad van het neoliberale tijdperk, alle staatsbedrijven grotendeels privatiseerde, liggen de resterende gebieden van privatisering hoofdzakelijk in infrastructurele projecten zoals wegen, vliegvelden en havens. In Amerika zal dit echter uitgevoerd worden door afzonderlijke staten en steden die wanhopig op zoek zijn naar cash en ‘investering’. Thomas Osborne, hoofd van de infrastructuur en de privatisering bij UBS bank, zei in mei 2009 dat "de privatisering uiteindelijk zal plaatsvinden," maar het zal gebeuren op "een meer geleidelijke manier." [44]

In september 2010 bracht de Chicago Council on Global Affairs een rapport uit over de privatisering van de infrastructuur. De Raad wordt vertegenwoordigd en geleid door verschillende ambtenaren van JP Morgan Chase & Co, CME Group ('s werelds grootste derivatenbeurs), de Federal Reserve Bank of Chicago, Bank One Corporation, McKinsey & Company, Goldman Sachs, Boeing, Northern Trust, United Airlines, de Chicago Board of Trade, en tal van andere corporate financiële en bancaire belangen, en in de raad van bestuur zetelt zelfs de First Lady, Michelle Obama. [45] In het verslag dat gesponsord wordt door de Raad van Chicago, verklaarde zij dat, "de trend naar privatisering van de infrastructuur niet alleen plaatsvindt in de Verenigde Staten, maar wereldwijd. "[46] Uiteindelijk besloot het rapport dat "de financiële realiteit betekent dat de privatisering van de infrastructuur zal blijven. "[47] Bij het definiëren van infrastructuur identificeerde het verslag wegen, bruggen, havenfaciliteiten, waterzuiveringsinstallaties, elektrische transmissielijnen en spoorwegen, evenals ziekenhuizen, gevangenissen, "en andere gemeentelijke bezittingen die het algemeen belang dienen." [48]

Na deze nota kochten staatsinvesteringsfondsen (Sovereign Wealth Funds -SWFs) uit de hele wereld de Amerikaanse infrastructuur op. Staatsinvesteringsfondsen zijn beleggingsfondsen van aandelen, obligaties, financiële activa, middelen en goederen die eigendom zijn van de staat. Een aantal van 's werelds grootste staatsinvesteringsfondsen zijn die van de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Noorwegen, China, Zuid-Korea, Koeweit en Rusland. Als de "herstel" begrenzingen in de vergetelheid van de Grote Wereldwijde Schuldendepressie, kopen SWFs de Amerikaanse infrastructuur op, waaronder:

Een tolweg in Indiana. De Chicago Skyway. Een stuk van de snelweg in Florida. Parkeermeters in Nashville, Pittsburgh, Los Angeles en andere steden. Een haven in Virginia. En een hele schare van Californische publieke infrastructuurprojecten, die allemaal al vijftig of vijfenzeventig jaar ofwel reeds verhuurd of bijna verhuurd worden, in het beste geval voor een eenmalige afkoopsom van een paar miljard dollar maar meestal gewoon om een gat of twee in een enkel begrotingsjaar te dichten.

Amerika staat letterlijk te koop tegen bodemprijzen, en de kopers zijn steeds dezelfde mensen die zwaar gescoord hebben in de olie-zeepbel. Met dank aan Goldman Sachs en Morgan Stanley en de andere investeringsbanken die in de loop van het afgelopen decennium kunstmatig de prijs van benzine opkrikte, staken Amerikanen veel van hun overtollige geld in schatkist van staatsinvesteringsfondsen zoals Qatar Investment Authority, de Libische Investment Authority, SAMA Foreign Holdings in Saudi Arabië en Abu Dhabi Investment Authority van de VAE. [49]

Dit proces komt ook op in Canada toen de overheid van Ontario in 2009 overwoog om “alle of een deel van” zijn Crown corporaties te verkopen om het provinciale tekort terug te dringen, en ze huurde CIBC en Goldman Sachs in om een blauwdruk te schrijven voor mogelijke privatiseringen. [50] Verder zijn er – wereldwijd – meer oproepen tot het bevorderen van de agenda voor de privatisering van water, een plan dat de Wereldbank opdrong aan verschillende landen wereldwijd, wat resulteert in enorme kosten – op economisch, politiek en sociaal vlak – voor de armste mensen, en enorme winsten voor een handvol wereldwijde waterconglomeraten. Georganiseerd rond de International Water Association en de World Water Council, hebben de belangrijkste waterconglomeraten, de Wereldbank en de VN waterprivatiseringsplannen bij de ‘ontwikkelde’ landen gepromoot, en in toenemende mate in het Westen, als een middel om de wereldwatercrisis ‘op te lossen’. Zoals we echter al gezien hebben bij de gevallen van waterprivatisering in plaatsen zoals Bolivië, Zuid-Afrika, El Salvador en vele anderen, zijn het de armen die het meest lijden, en dat zal hetzelfde zijn, of het nu in Angola is of in Amerika.

Schuldenslavernij
Terwijl Westerse landen fiscale bezuinigingen beginnen opleggen aan hun bevolking en sociale structuren, zullen de harde gevolgen komen met de tijd, omdat naties extreem lage rentes hebben gehandhaafd waardoor de ‘kosten’ van het geld goedkoop blijven. Zoals het verslag van juni 2010 van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) echter verklaarde, "zowel het fiscale als het monetaire beleid zouden moeten worden verscherpt op hetzelfde moment.” Dit betekent dat volgens de BIS de rente moet stijgen met fiscale bezuinigingsmaatregelen. Het waren, laat ons niet vergeten, de extreem hoge rentes in de jaren ’70 en de vroege jaren ’80 die de schuldencrisis van de jaren 1980 veroorzaakte, toen landen met hoge buitenlandse schulden zich niet langer konden veroorloven om hun jaarlijkse rente afbetalingen te betalen en zich tot het IMF en de Wereldbank moesten wenden voor ‘bijstand’ in de vorm van ‘structurele aanpassingsprogramma’s’. De massale stimuleringsuitgaven en reddingsoperaties zullen leiden tot het vermoedelijke scenario van het veroorzaken van inflatie waardoor de prijzen sterk stijgen. Om inflatie te bestrijden kunnen naties de rentevoeten verhogen, waardoor de munteenheid duurder wordt en op die manier de inflatie verminderd.

Terwijl centrale banken over de hele wereld miljarden en miljarden dollars injecteerden in het financiële systeem, hielden zij de rente extreem laag om de stroom van geld aan te moedigen. In het jaarverslag van 2009 van de BIS, waarschuwde ze dat dit beleid een enorme inflatie kon creëren, zodat de rente uiteindelijk zal moeten worden verhoogd. De belangrijkste vraag is 'wanneer' ze zullen stijgen, als het te laat is zou de inflatie uit de hand kunnen lopen, als het te vroeg is zou het het ‘herstel’ kunnen vernietigen. [51] Terwijl het jaarverslag van 2010 van de BIS dus aandringt op gelijktijdige fiscale en monetaire verstrakking, kan dit potentieel rampzalig aflopen en mogelijk de “wereldeconomie in een depressie duwen.” [52] Het effect van hoge rente samen met het potentieel verminderen van de inflatie, zullen de kosten van de jaarlijkse schuldaflossingen van landen verhogen en dus de ‘fiscale bezuinigingen’ die opgelegd werden om de uitgaven te verminderen, verergeren en voeden. Dit zou zijn weerslag hebben op de gemiddelde persoon vermits de rente op alle schulden, inclusief hun persoonlijke schulden, zouden toenemen. Terwijl de fiscale bezuinigingen de belastingen zullen verhogen, zal de armoede toenemen en de middenklasse deconstrueren, hoge rentes zullen ze doen droogbloeden. De inflatie zelf fungeert echter als een verborgen belasting waardoor de kosten van consumptiegoederen zoals voedsel en brandstof stijgen terwijl de munt in waarde daalt. Dit is ook een belangrijke kostenpost voor de verdwijnende middenklasse. Het lijkt er hoe dan ook op dat de gemiddelde persoon in het vizier staat van een economisch terrorismesysteem. Het is de samenvatting van een ‘Catch-22’, je bent verdoemd als je het doet, en je bent verdoemd als je het niet doet.

Het verhogen van de rente ten tijde van fiscale bezuinigingen is echter bijzonder destructief voor de gemiddelde persoon. Met name "de fiscale en monetaire verscherping werden in tandem uitgeprobeerd in de vroege jaren 1930 and werkte toen niet.”[53] Het hielp met andere woorden de wereld in de Grote Depressie te storten. Vandaag zou het echter aanzienlijk slechter zijn, omdat we nu hypotheken, kredietkaartschuld, derivaten, studentenschulden, enz. hebben. Deze dingen bestonden nog niet bij aanvang van de Grote Depressie, dus het zou vandaag resulteren in de ‘Grootste Depressie’. Het is een schuldvalstrik, en iedereen zit erin gevangen. Als staten de rente niet verhogen, kan de 'markt' zich tegen hen keren omdat grote internationale banken, speculatiefondsen en muntspeculanten ‘het vertrouwen kunnen verliezen’ in de valuta van een land en de munt ontvluchten, waardoor de waarde dus instort en leidt tot een potentiële hyperinflatie (zoals werd ervaren in Weimar Duitsland en Zimbabwe), met het bijkomende effect van het verwoesten van een land en de plundering van de rijkdom van haar volk.

Terwijl de rente wordt verhoogd in de naam van versnelde schuldvermindering, heeft het uiteindelijk het tegenovergestelde effect. Het creëert in wezen een toestand van permanente schuld voor een land, en de cumulatieve schuld neemt jaarlijks toe. Dit gebeurt als gevolg van het worstelen van een land om zijn jaarlijkse rente op de schuld te betalen, en het zoekt dan de 'bijstand' van het IMF en de internationale schuldeisers om een snelle lening aan het land te verstrekken om de rente te betalen. Het IMF voorziet in een lening, die onmiddellijk wordt doorgestuurd om de crediteuren te betalen, en het geleende bedrag dat het IMF verstrekt wordt vervolgens toegevoegd aan de algemene nationale schuld. Zo verhogen stijgende rentes de jaarlijkse rentebetalingen omdat de schuld zelf is verhoogd. Het land zal de ‘bijstand’ van een nieuwe lening nodig hebben – meer schulden – om rente te betalen op zijn totale schuld, die vervolgens blijft stijgen. Dit is hoe de ‘Derde Wereld’ landen hun schuldenlast verkregen: het accumuleren van bijkomende schuld om de rente op oude schuld te betalen die vervolgens leidt tot nieuwe schulden die meer schulden vraagt om de rente op de geaccumuleerde schuld te betalen, en zo verder en zo verder. Intussen werden de "structurele aanpassingsprogramma's (SAP's) uitgevoerd onder de ‘voorwaarden’ van IMF- en Wereldbank leningen en ‘bijstand’ om de sociale fundamenten van een land te deconstrueren, de middenklasse en toenemende armoede te elimineren, onder het mom van het helpen verminderen van het tekort. Dit lijkt nu het lot van de ‘Eerste Wereld’ geïndustrialiseerde landen te zijn. Terwijl het BIS jaarverslag opriep tot renteverhoging, waarschuwde een intern werkdocument, geschreven door de hoofdeconoom van de BIS in maart 2010, dat "het bestrijden van de stijgende inflatie door de aanscherping van het monetaire beleid niet zou werken vermits hogere rentevoeten zouden leiden tot hogere rentelasten op de overheidsschuld, wat leidt tot hogere schuld."[54]

Uiteindelijk is het praten over het wel of niet verhogen van de rente en hoe fiscale bezuinigingen op te leggen, misleidend. Dit komt omdat deze discussies werken op basis van het feit dat deze schulden legitiem zijn. De rechtsleer van ‘afschuwelijke schuld' bepaald dat soevereine schuld opgelopen zonder de toestemming van de mensen en niet ten voordele van de mensen, uit den boze is en niet mag worden overgedragen aan een opvolgingsregering. Met andere woorden, als een schuld de mensen niet ten goede komt, is het illegaal en mag het niet worden terugbetaald. Als dit principe zou worden toegepast op de 'Derde Wereld', kan veilig gezegd worden dat het IMF, de Wereldbank, en de westerse landen hun controle op het mondiale zuiden effectief zouden verliezen. Uiteraard zou de juiste economische koers voor een effectief herstel  - van de ‘Derde Wereld’ en de westerse wereld - zijn om al deze grote schulden onwettig te verklaren, omdat de westerse schulden werden gemaakt door financiering van buitenlandse imperialistische avonturen, en de schuld van de ‘rest’ het resultaat is van dat imperialisme.

Door de economische crisis werden de schulden grotendeels gemaakt door het opkopen van slechte schulden van banken die de crisis hebben gemaakt, dus zij zijn ook onwettig. Zelfs het 'aansporing’ geld was verschuldigd met het oog op het oplossen van een financiële crisis die gecreëerd werd door een corrupte minderheid in de wereld. Kredietkaartschulden en studentenschulden vergroten de armoede, en als er geen banen zijn voor studenten in een gebroken economie, is hun schuld onwettig. Vermits kredietkaartschulden werden opgelegd om de consumptie te financieren en mensen toeliet om boven hun stand te leven, is er een notie van verantwoordelijkheid voor de schuldenaar, maar omdat kredietkaartbedrijven zich echter richten op de schuldenaars en in wezen de middenklasse heeft ‘gevangen’ en ze nu moeten betalen voor hun eigen verarming, zijn de mensen misleid en de schuld bate hen uiteindelijk niet, dus is dit ook onwettig. Als onze regeringen, de banken, de bedrijven en alle schuldeisers hebben samengespannen om persoonlijke winst en gewin te zoeken, door ons en tegelijkertijd de rest van de wereld te verarmen, zijn alle wereldschulden aan deze instellingen, spelers en landen uit den boze en moeten deze niet worden terugbetaald. Het aannemen van dit standpunt zou je echter niet ver brengen in de economische of politieke wereld, omdat je zou pleiten voor het einde van financieel, economisch, sociaal en politiek imperialisme en machtstructuren, geen bijzonder populair standpunt vanuit het perspectief van de machtigen.

Aldus woeden de debatten en discussies verder over wanneer de rente wordt verhoogd, hoe fiscale bezuinigingen wordt opgelegd, hoe ‘herstel’ wordt gecreëerd, terwijl alle wereldwijde politieke en economische instellingen, landen en spelers werken aan uw verarming en de vernietiging van de basis van de samenleving waarin u staat.

Derde Wereld Amerika
Als een verdere indicatie van de komende 'derde wereld' status van Amerika, werd voor het eerst in de geschiedenis, in juni 2008 in het midden van de financiële crisis, de Amerikaanse Federal Reserve gecontroleerd door het IMF. Als onderdeel van het onderzoek zullen "de Fed, the Securities and Exchange Commission (SEC), de grote investeringsbanken, hypotheekbanken en speculatiefondsen gevraagd worden om vertrouwelijke documenten te overhandigen aan het IMF team." [55]

Simon Johnson, voormalig hoofdeconoom bij het IMF, schreef in mei 2009 een artikel dat uitlegde dat het probleem van de meeste derde wereld landen ("opkomende markteconomieën") is dat de regeringen zo nauw verwant zijn met de bedrijfs- en bankelite, dat ze een financiële oligarchie vormen en dat dit in wezen hetzelfde probleem is in de Verenigde Staten. Hij schreef dat “de financiële industrie onze overheid effectief gevangen heeft,” en “herstel zal falen tenzij we de financiële oligarchie die de essentiële hervormingen blokkeert, doorbreken.”[56]

In maart 2009 verscheen in de Washington Post een artikel geschreven door Desmond Lachman, een lid van het American Enterprise Institute, voorheen een opkomende-marktstrateeg bij Salomon Smith Barney en adjunct-directeur van de afdeling Policy and Review van het IMF, waarin hij verwees naar Amerika als “werelds meest angstaanjagende opkomende markt." Met andere woorden, Amerika lijkt op een derde wereld schuldenland, van haar corrupte bankelite tot de onzinnige politieke klasse en een enorme buitenlandse schuld, begint Amerika op “Argentinië, Rusland en andere zogenaamde opkomende markten te lijken, zowel op vlak van wat tot de crisis leidde als op vlak van hoe we hem proberen te herstellen.”[57]

Gemeenten, steden en staten in heel Amerika nemen hun toevlucht tot drastische maatregelen om hun schulden te verminderen zoals het sluiten van brandweerkazernes, terugschroeven van vuilnisomhalingsdiensten, uitschakelen van straatverlichting, stopzetten van busdiensten en openbaar vervoer, bezuinigen op openingsuren van bibliotheek of ze helemaal sluiten, school districten korten de schooldagen, -weken of -jaren in, en in september 2010 werd gemeld dat "de lokale overheden volgend fiscaal jaar ongeveer een half miljoen werknemers zullen schrappen, waarbij openbare veiligheid, openbare werken, openbare gezondheidszorg, sociale diensten, en parken en recreatie het hardst getroffen zullen worden door de bezuinigingen." Dit treed gelijktijdig op met een dramatische verhoging van het aantal privatiseringen of "publiekprivate vennootschappen” waarin zelfs bibliotheken worden geprivatiseerd [58].

Structurele aanpassing en “Sociale Explosie”
Het opleggen van 'structurele aanpassing' in de 'Derde Wereld' resulteerde in een explosie van sociale onrust toen de plattelandsarmen, de stedelijke armen en de stedelijke middenklasse samenkwamen om tegen dit beleid te protesteren, [59] en "tussen 1976 en 1992 waren er 146 protesten tegen de door het IMF ondersteunde bezuinigingsmaatregelen in 39 landen over de hele wereld. Deze namen de vorm aan van politieke demonstraties, stakingen en rellen.” [60] Naarmate "fiscale bezuinigingen” en ‘structurele aanpassing' worden opgelegd aan het Westen, kunnen we  dezelfde gevolgen verwachten. Dit proces is in feite al begonnen.

Bij het begin van de wereldwijde economische crisis in 2008 waarschuwde het IMF dat Westerse regeringen "gewelddadige onlusten op straat" zouden kunnen ervaren, omdat "gewelddadige protesten zouden uitbreken in landen over de hele wereld als het financiële systeem niet werd geherstructureerd om iedereen te baten in plaats van een kleine elite.” [61] Een cynische verklaring van het IMF gezien het een van de centrale instellingen is die de belangen van die “kleine elite” ondersteunt en behartigt. Begin 2009 ervoer Oost-Europa al sociale onrust tegen de bezuinigingspakketten, en Letland ondervond de grootste protesten sinds de massale demonstraties tegen het Sovjet heerschappij in de late jaren 1980. [62]

Soortgelijke spanningen waren voelbaar in heel West-Europa in 2009, met name in Frankrijk waar massale stakingen en protesten werden gehouden, en verschillende commentatoren zeiden dat de sociale onlusten in plaatsen als IJsland en Oost-Europa "een teken waren van wat ons te wachten staat: een nieuw tijdperk van rebellie.” [63] Op 1 mei 2009 braken grote protesten en rellen uit in Duitsland, Griekenland, Turkije, Frankrijk en Oostenrijk, en er waren meer protesten en rellen die uitbraken in Rusland, Italië en Spanje, en sommige politici spraken zelfs over een revolutiedreiging. [64] In februari 2009 vertelde Dennis Blair, de directeur van National Intelligence in de nieuw gevormde Obama regering (de hoogste veiligheidspositie in het land), aan het Amerikaanse Congres wat de grote ‘nationale veiligheidsbedreigingen’ van de Verenigde Staten waren, en legde uit dat de ‘economische crisis’ een grotere bedreiging vormde dan het terrorisme.

Ik wil graag beginnen met de wereldwijde economische crisis, omdat het al oprijst als de meest ernstige in decennia, zoniet in eeuwen ... Economische crisissen verhogen het risico op regimebedreigende instabiliteit als ze een of twee jaar aanhouden ... En instabiliteit kan de fragiele greep die vele ontwikkelingslanden op orde en gezag hebben verzwakken, wat op een gevaarlijke manier kan doorsijpelen in de internationale gemeenschap. [65]

In dezelfde maand ordende de hoogste generaal in de Verenigde Staten, Adm Michael Mullen, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, "de financiële crisis een hogere prioriteit toe en een groter risico voor de veiligheid dan de huidige oorlogen in Irak en Afghanistan." Hij verklaarde, "Het is een wereldcrisis. En vermits dat leidt tot veiligheidsproblemen of grotere instabiliteit voed, denk ik dat het gevolgen zal hebben op onze nationale veiligheid op manieren die we nog niet helemaal begrijpen.”[66] Opnieuw in dezelfde maand waarschuwde het hoofd van de World Trade organisatie (WTO) dat "de wereldwijde economische crisis politieke onrust kan veroorzaken die te vergelijken is met wat we zagen in de jaren 1930.” Hij zei verder “de crisis van vandaag verspreid zich zelfs sneller (dan de Grote Depressie) en tast meer landen tegelijkertijd aan.” [67]

In februari 2009 voorspelde de bekende economische historicus en Harvard professor Niall Ferguson “aanhoudende financiële problemen, zelfs burgeroorlog, voordat de ‘Grote Recessie” eindigt,” en dat “de wereldcrisis verre van voorbij is, [ze] is nog maar net begonnen.” Hij zei verder:

Er zal bloed worden vergoten, in die zin dat door een crisis van deze omvang zowel politiek als economisch [conflict] zal toenemen . Het zal bepaalde landen destabiliseren. Het zal burgeroorlogen die slapende waren veroorzaken. Het zal regeringen die matig waren omverwerpen en extreme regeringen binnenhalen. Dit soort zaken is nogal voorspelbaar. [68]

In mei 2009 waarschuwde het hoofd van de Wereldbank dat "de wereldwijde economische crisis kan leiden tot ernstige sociale onrust," vermits er "een risico is op een ernstige menselijke en sociale crisis met zeer ernstige politieke implicaties."[69] Zbigniew Brzezinski, voormalig Nationaal Security adviseur, mede-oprichter van de Trilaterale Commissie en een belangrijke architect van 'globalisering' waarschuwde dat, "Er een groeiend conflict zal zijn tussen de klassen en als mensen werkloos zijn en echt pijn gaan lijden, hel, er zelfs rellen kunnen zijn!" [70]

In december 2009 waarschuwde Moody's - een van werelds belangrijkste kredietbeoordelingsbureaus - dat "toekomstige belastingverhogingen en bezuinigingen sociale onrust op gang zouden kunnen brengen in een aantal landen, van de ontwikkelingslanden tot de ontwikkelde wereld,” wat resulteert in “politieke en sociale spanningen.” 71] In maart 2010 waarschuwde Moody’s dat de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en andere Westerse landen waarschijnlijk “sociale onrust” zouden kunnen zien als een gevolg van het opleggen van ‘fiscale bezuinigingen’ die “de sociale samenhang zullen testen.” [72]

Een artikel in de Financial Times in mei 2010 waarschuwde voor de opkomst van "een tijdperk van woede”, waarin de eerste schok van een economische neergang afneemt en sociale onrust opkomt, omdat er meestal een vertraging is tussen een economische ineenstorting en "sociale razernij," en dat het uiteindelijk "een test zal zijn van de sterkte van de democratische instellingen in een tijd van extreme fiscale stress." [73]

In september 2010 heeft de IMF topman Dominique Strauss-Kahn gezegd dat Amerika en Europa, in het midden van de ergste jobcrisis sinds de Grote Depressie, een “explosie van sociale onrust” te wachten staat. Toen hij sprak op de International Labour Federation Top, meldde hij: "De arbeidsmarkt zit in onheilspellend water. De Grote Recessie heeft een braakliggend terrein van werkloosheid achtergelaten," en dat "de Grote Recessie gapende wonden heeft achtergelaten. Hoge en langdurige werkloosheid vormt een risico voor de stabiliteit van de bestaande democratieën." De hoofdeconoom van het IMF, Olivier Blanchard, legde uit dat "de langdurige werkloosheid schrikbarend hoog is: in de VS zijn de helft van de werklozen meer dan zes maanden zonder werk, iets dat we niet meer gezien hebben sinds de Grote Depressie.” [74]

Op 29 september 2010 vonden in heel Europa massale protesten plaats tegen de bezuinigingsmaatregelen die door de Europese regeringen werden opgelegd, met een algemene staking in Spanje die vrijwel het hele Spaanse transportsysteem lam legde. Verder voerden ongeveer 100000 demonstranten de grootste Brusselse mars in een decennium op en oproerpolitie barricadeerden het EU hoofdkwartier terwijl demonstranten uit 30 landen toetraden tot het verzet tegen de brutale bezuinigingen.” [75]

Deze protesten bleven de hele oktober 2010 maand duren, vooral in Frankrijk, waar miljoenen mensen gingen staken, protesteerden, en in sommige gevallen in opstand kwamen tegen president Sarkozy’s fiscale bezuinigingsplannen en hem tot de meest impopulaire president maakten in meer dan 50 jaar. [76]

De G20 Top in Korea
Om het proces van wereldwijde economisch bestuur verder te versnellen is het van essentieel belang voor de belangrijkste economische instellingen en machten om China ten volle te integreren in dit systeem. China is al een ondertekenaar van de Wereldhandelsorganisatie, die haar banksector voor buitenlandse investeringen opende, met zijn economie die volledig geïntegreerd is met en grotendeels afhankelijk is van het Westen, is het van cruciaal belang om China op te nemen in het wereldbestuurssysteem. China is vertegenwoordigd in de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), die het IMF aanduidde als "het centrale en het oudste instantie voor de coördinatie van de wereldwijde bestuurreglementen.” [77] De raad van bestuur van de BIS heeft 19 leden, bestaande uit de presidenten van de centrale banken van België, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk en de voorzitter van de Raad van Bestuur van het US Federal Reserve System, evenals de bestuurders van de centrale banken van Brazilië, Canada, China, Japan , Nederland, Zweden en Zwitserland en de president van de ECB (Europese Centrale Bank). China is ook vertegenwoordigd in de G20, waar de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, naar refereerde als "de eerste groep voor economisch wereldbestuur op het niveau van ministers, presidenten en staatshoofden of regeringen." [78] In 2009 werden China en India uitgenodigd als officiële leden van de Trilaterale Commissie, [79] een internationale denktank die in 1973 werd opgericht door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski met als doel het creëren van een "gemeenschap van industrielanden" bestaande uit West-Europa, Noord-Amerika en Japan, voornamelijk met het oog op het beheer van het globaliseringproces.

In november 2010 treedt Zuid-Korea op als gastheer voor de G20, waar ze zullen samenkomen om opnieuw het wereldbestuursproces en de wereldwijde sociale genocide te bevorderen. Voorafgaand aan de officiële bijeenkomst van de staatshoofden, vond een veel belangrijkere voorbereidende vergadering plaats tussen de ministers van Financiën en de centralebankpresidenten van de G20-landen. Dit vond plaats eind oktober 2010 in Seoul, Zuid Korea, in een tijd waarin de wereld wordt ondergedompeld in een wereldwijde muntoorlog. De muntoorlog heeft zijn weerslag op verschillende grote landen, van Amerika tot Brazilië en China, die hun munt willen doen dalen in waarde om de export aantrekkelijker te maken, zodat hun centrale banken (die allemaal meewerken aan een wereldbestuur bij de BIS), elkaars valuta kopen en verkopen, in een poging tot daling van de waarde van hun eigen munt terwijl de waarde van de concurrerende munten stijgt. Kortom, het is een race naar de bodem. Om China te overtuigen om zijn munt te laten stijgen, moeten stimulansen worden gegeven. Als China de voorschriften van de wereldwijde financiële machten wil volgen, vereist haar economisch gewicht in de wereld dat China beter vertegenwoordigd moet zijn en meer betrokken moet zijn bij het beheer van deze instellingen. Dit betekent dat als China wordt geïntegreerd in een wereldbestuurssysteem, het uitgenodigd moet worden aan de bestuurstafel.

De G20 is het eens over de uitvoering van een historische hervorming van het IMF, waar voor het eerst sinds haar oprichting in 1944 de bestuurstructuur van het IMF [licht] gewijzigd werd. De significantie is dat de Europese landen hebben afgesproken om twee van hun zetels in de 24 delige Raad van Bestuur op te geven om plaats te maken voor China en India, en meer dan 6 procent van het IMF stemrecht zal worden overgedragen aan ondervertegenwoordigde landen in het fonds. Zoals de Financial Times rapporteerde:

Na het in werking treden van de wijzigingen, zullen Brazilië, Rusland, India en China worden opgenomen in de 10 grootste aandeelhouders van het fonds. De VS, met een 17,67 procent aandeel van de IMF-quota, behoudt zijn vetorecht voor belangrijke beslissingen van het fonds vermits ze een super-meerderheid van 85 procent blijven vereisen. [80]

Dit is een belangrijke opmerking omdat het duidelijk aangeeft dat Amerika nog steeds de ‘Peetvader’ blijft van het wereldwijde financiële systeem. Het IMF eist 85% stemmen om het eens worden over eventuele wijzigingen of beslissingen, en omdat de VS 17,67% van de aandelen heeft, zal als de VS tegen iets stemt het IMF er niet mee door kunnen gaan, wat de VS vetomacht geeft over het IMF. Toch zijn deze veranderingen nog altijd een incrementele poging om China in dit wereldbestuurssysteem te brengen. Tegelijkertijd verklaarde een Chinese topbankier dat "de yuan moet worden opgenomen in het valutamandje dat deel uitmaakt van de Bijzondere Trekkingsrechten (SDR)van het Internationaal Monetair Fonds." [81] Dit zou China een meer directe participatie geven in de vorming van een wereldmunt, waarvan de centrale bankpresident alvast een groot voorstander is.

Conclusie
Herman Van Rompuy werd president van de Europese Unie in 2009, een nieuwe positie die door het Verdrag van Lissabon werd opgericht en hetzelfde jaar werd aangenomen. Van Rompuy werd geselecteerd als president na zijn deelname aan een bijeenkomst van de Bilderberg Groep. [82] Kort nadat hij de positie kreeg, gaf Van Rompuy een toespraak waarin hij verklaarde dat 2009 "het eerste jaar is van wereldbestuur." [83] Zoals Denis Healey, een van de oprichters en voormalig lid van het bestuurscomité van de Bilderberg Groep gedurende meer dan 30 jaar, in 2001 verklaarde, "Om te zeggen dat we streven naar één wereldregering is overdreven, maar niet geheel onrechtvaardig. Sommige van ons van Bilderberg voelden dat we niet eeuwig konden doorgaan met elkaar te bevechten voor niets en mensen te doden en miljoenen dakloos te maken. Dus we vonden dat we dat een enkele gemeenschap over de hele wereld een goede zaak zou zijn.” [84]

Dus terwijl wereldbestuursinstellingen en wereldbestuursorganisaties zichzelf meer macht blijven toekennen en hun controle en gezag over de hele wereld blijven uitbreiden, moeten de mensen van de wereld wakker worden voor dit proces en trachten zijn bevordering tegen te houden en te blokkeren. Een wereldregering zou de mensen van de wereld nog minder vertegenwoordigen dan ze momenteel al niet vertegenwoordigd zijn in hun nationale regeringen. Wereldwijde bestuursinstellingen zijn volledig onverantwoordelijk voor de mensen, volledig ondemocratisch en zijn onafscheidelijk totalitair. Zoals Gideon Rachman schreef voor de Financial Times in december 2008, “voor de eerste keer in mijn leven denk ik dat de vorming van een soort van wereldregering aannemelijk is.” Terwijl hij de noodzaak van een wereldregering spelde, modelleerde naar model van de Europese Unie die “wereldwijd ging”, onderzocht hij de tegenslagen die de EU had in dit proces en bedacht dat hetzelfde waarschijnlijk het geval zou zijn in het wereldbestuursproces. Hij identificeerde meer bepaald dat wanneer mensen betrokken waren bij het proces, ze op zouden treden om het integratieproces uit te stellen of af te wijzen. Op deze manier besloot Rachman vorderde de Europese Unie “het snelst wanneer vergaande transacties werden overeengekomen door technocraten en politici – en vervolgens doorgedrukt werden zonder directe verwijzing naar de stemmers. Internationaal bestuur lijkt enkel doeltreffend te zijn wanneer het antidemocratisch is.” [85] Met andere woorden, als we wereldbestuur wensen, moeten we de democratie doden in het proces.

Wat dit dan impliceert, is dat de mensen de mogelijkheid hebben om dit proces te beletten, maar alleen als ze rechtstreeks worden betrokken bij de afwijzing. Dit betekent dat mensenbewegingen op moeten houden met de erkenning van de legitimiteit van deze internationale organisaties en instellingen, enkel maar klagen dat ze niet opgenomen zijn in de discussies en in plaats daarvan eisen dat ze volledig worden ontmanteld ten behoeve van de vorming van nieuwe – politieke, economische en sociale – bestuursovereenkomsten die actief de mensen vertegenwoordigen en macht geven boven de gevestigde waarden. Dit is geen eenvoudige taak, eigenlijk is het waarschijnlijk de grootste, meest monumentale en uitdagende taak die de mensheid ooit heeft gekend. Dus is het nodig dat de mensen hun tijd niet verspillen, hun stemmen niet verspillen, hun spraak of ideeën, en samenwerken om een echte progressieve humane verandering te bewerkstelligen. Er is nog altijd hoop voor de mensheid, maar zolang we de machtigen toestaan meer macht voor zichzelf te verzamelen, kunnen we niet verwachten dat dingen beter worden voor de meerderheid. We moeten profiteren van onze vrijheid om ervoor te vechten en ze te behouden. We kunnen ofwel vrije denkers zijn die de leiding nemen over ons eigen leven, of we kunnen slaven zijn van de bankiers.

© Andrew Gavin Marshall
Bron: Global research 26 oktober 2010

Voor een aktief werkend notenapparaat: klik hier 
Vertaald door ‘t Vertalercollectief
Noten
[1]        Dominique Strauss-Kahn, Concluding Remarks by Dominique Strauss-Kahn, Managing Director of the International Monetary Fund, at the High-Level Conference on the International Monetary System, Zurich, 11 May 2010:
http://www.imf.org/external/np/speeches/2010/051110.htm
[2]        George T. Crane, Abla Amawi, The Theoretical evolution of international political economy. Oxford University Press US, 1997: pages 50-51
[3]        Get ready for the phoenix. The Economist: Vol. 306: January 9, 1988: pages 9-10
[4]        ECB, The euro and the dollar - new imperatives for policy co-ordination. Speeches and Interviews: September 18, 2000:
http://www.ecb.int/press/key/date/2000/html/sp000918.en.html
[5]        Jeffrey E. Garten, Needed: A Fed for the World. The New York Times: September 23, 1998:
http://www.nytimes.com/1998/09/23/opinion/needed-a-fed-for-the-world.html
[6]        Jeffrey Garten, Global authority can fill financial vacuum. The Financial Times: September 25, 2008: 
http://www.ft.com/cms/s/0/7caf543e-8b13-11dd-b634-0000779fd18c.html?nclick_check=1
[7]        Jeffrey Garten, We Need a Bank Of the World. Newsweek: October 25, 2008:
http://www.newsweek.com/id/165772
[8]        CNBC, Morgan's Mack: Firm Was Excessively Leveraged. CNBC: October 16, 2008:
http://www.cnbc.com/id/27216678
[9]        Robert Winnett, Financial Crisis: Gordon Brown calls for 'new Bretton Woods'. The Telegraph, 13 October 2008: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/3189517/Financial-Crisis-Gordon-Brown-calls-for-new-Bretton-Woods.html
[10]      Gordon Brown, Out of the Ashes. The Washington Post: October 17, 2008: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/16/AR2008101603179.html
[11]      Gordon Rayner, Global financial crisis: does the world need a new banking 'policeman'? The Telegraph: October 8, 2008:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/3155563/Global-financial-crisis-does-the-world-need-a-new-banking-policeman.html
[12]      Itar-Tass, Russia proposes creation of global super-reserve currency. ITAR-TASS News Agency: March 16, 2009: 
http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=13682035&PageNum=0
[13]      Jamil Anderlini, China calls for new reserve currency. The Financial Times: March 23, 2009:
http://www.ft.com/cms/s/0/7851925a-17a2-11de-8c9d-0000779fd2ac.html
[14]      CFR, A Conversation with Timothy F. Geithner. Council on Foreign Relations Transcripts: March 25, 2009:
http://www.cfr.org/publication/18925/
[15]      UN backs new new global currency reserve. The Sunday Telegraph: March 29, 2009:
http://www.news.com.au/business/story/0,27753,25255091-462,00.html
[16]      Ambrose Evans-Pritchard, The G20 moves the world a step closer to a global currency. The Telegraph: April 3, 2009:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/5096524/The-G20-moves-the-world-a-step-closer-to-a-global-currency.html
[17]      Anthony Faiola, A Bigger, Bolder Role Is Imagined For the IMF, The Washington Post, 20 April 2009:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/19/AR2009041902242.html?hpid=topnews
[18]      Izabella Kaminska, IMF blueprint for a global currency – yes really, Financial Times Blog, 4 August 2010: 
http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/08/04/306346/imf-blueprint-for-a-global-currency-yes-really/
[19]      Amar Bhattacharya, A Tangled Web, Finance and Development, March 2009, Vol. 46, No. 1: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/03/bhattacharya.htm
[20]      Jean-Claude Trichet, Global Governance Today, Keynote address by Mr Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank, at the Council on Foreign Relations, New York, 26 April 2010:
http://www.bis.org/review/r100428b.pdf
[21]      Ibid.
[22]      Jean-Claude Trichet, Central bank cooperation after the global financial crisis, Video address by Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank, at the Bank of Korea International Conference 2010, Seoul, 31 May 2010:
http://www.ecb.int/press/key/date/2010/html/sp100531.en.html
[23]      Ambrose Evans-Pritchard, Greece defies Europe as EMU crisis turns deadly serious. The Telegraph: December 13, 2009: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/6804156/Greece-defies-Europe-as-EMU-crisis-turns-deadly-serious.html
; Elena Becatoros, Greece prepares economic crisis plan. The Globe and Mail: December 14, 2009:
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/greece-prepares-economic-crisis-plan/article1399496/; LOUISE STORY, LANDON THOMAS Jr.  and NELSON D. SCHWARTZ, Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisis. The New York Times: February 13, 2010:
http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?adxnnl=1&adxnnlx=1266501631-XefUT62RSKhWj6xKSCX37Q
[24]      Richard Wray, EU ministers agree Greek bailout terms. The Guardian: April 11, 2010:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/11/eu-greece-bailout-terms
[25]      Economist, Now comes the pain. The Economist: March 4, 2010:
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=15603267
[26]      Nelson D. Schwartz and Eric Dash, Banks Bet Greece Defaults on Debt They Helped Hide. The New York Times: February 24, 2010:
http://www.nytimes.com/2010/02/25/business/global/25swaps.html?ref=business
[27]      Louise Story, Wall St. was partner in Greece’s debt crisis. The Boston Globe: February 14, 2010:
http://www.boston.com/.../wall_street_helped_greece_land_deeper_in_debt/
[28]      Nelson D. Schwartz and Eric Dash, Banks Bet Greece Defaults on Debt They Helped Hide. The New York Times: February 24, 2010: 
http://www.nytimes.com/2010/02/25/business/global/25swaps.html?ref=business
[29]      Barrie McKenna and Joanna Slater, Role of banks eyed in Greek debt crisis. The Globe and Mail: February 25, 2010: 
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/role-of-banks-eyed-in-greek-debt-crisis/article1481750/
[30]      Stephen G. Cecchetti, M.S. Mohanty and Fabrizio Zampolli, The Future of Public Debt: Prospects and Implications. BIS Working Papers, No 300, Monetary and Economic Department, March 2010: page 2
[31]      Ibid, page 12.
[32]      Ambrose Evans-Pritchard, Derivatives still pose huge risk, says BIS. The Telegraph: September 13, 2009:
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/6184496/Derivatives-still-pose-huge-risk-says-BIS.html
[33]      Report on Business, Is Japan hurtling toward a debt crisis? The Globe and Mail: April 14, 2010: 
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/is-japan-hurtling-toward-a-debt-crisis/article1534498/
[34]      Brett Arends, What a Sovereign-Debt Crisis Could Mean for You. The Wall Street Journal: December 18, 2009:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703323704574602030789251824.html
[35]      Edmund Conway, 'Significant chance' of second financial crisis, warns World Economic Forum. The Telegraph: January 14, 2010:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/6990433/Significant-chance-of-second-financial-crisis-warns-World-Economic-Forum.html
[36]      Nina Koeppen, ECB Official Warns of Potential Sovereign Debt Crisis. The Wall Street Journal: April 15, 2010: 
http://blogs.wsj.com/economics/2010/04/15/ecb-official-warns-of-potential-sovereign-debt-crisis/
[37]      Niall Ferguson, A Greek crisis is coming to America. The Financial Times: February 10, 2010: 
http://www.ft.com/cms/s/0/f90bca10-1679-11df-bf44-00144feab49a.html
[38]      G20 communique after meeting in South Korea, Reuters, 5 June 2010:
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6540VN20100605
[39]      David Lawder, Global rebalancing policies need coordination-IMF, Reuters, 5 June 2010:
http://www.reuters.com/article/idUSN0514799020100605
[40]      Sewell Chan and Jackie Calmes, World Leaders Agree on Timetable for Cutting Deficits, The New York Times, 27 June 2010:
http://www.nytimes.com/2010/06/28/business/global/28summit.html
[41]      Toby Helm, Ian Traynor and Paul Harris, Europe embraces the cult of austerity – but at what cost? The Observer, 13 June 2010:
http://www.guardian.co.uk/business/2010/jun/13/europe-embraces-cult-of-austerity
[42]      Simon Johnson, Fiscal Austerity and America’s Future, The New York Times Economix Blog, 26 August 2010:
http://economix.blogs.nytimes.com/2010/08/26/fiscal-austerity-and-americas-future/
[43]      Izabella Kaminska, Bible code, finance edition, The Financial Times Blog, 18 May 2010:
http://ftalphaville.ft.com/blog/2009/05/18/55977/bible-code-finance-edition/
[44]      Joseph A. Giannone, UBS banker sees next U.S. privatizations smaller, Reuters, 6 May 2009: 
http://www.reuters.com/article/idUSTRE54562G20090506
[45]      CCGA, Board of Directors, The Chicago Council on Global Affairs: 
http://www.thechicagocouncil.org/dynamic_page.php?id=117
[46]      Emerging Leaders Perspectives, No Free Money: Is the Privatization of Infrastructure in the Public Interest? The Chicago Council on Global Affairs, September 2010: p. 4
[47]      Ibid, page 7.
[48]      Ibid, page 11.
[49]      Matt Taibbi, Exclusive Excerpt: America on Sale, From Matt Taibbi's 'Griftopia', Rolling Stone, 18 October 2010: 
http://www.rollingstone.com/politics/news/17390/222206?RS_show_page=0
[50]      Andrew Willis and Boyd Erman, Ontario ponders sale of Crown corporations to beat down deficit, The Globe and Mail, 15 December 2009:
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/ontario-ponders-sale-of-crown-corporations-to-beat-down-deficit/article1401807/
[51]      Simone Meier, BIS Sees Risk Central Banks Will Raise Interest Rates Too Late, Bloomberg, 29 June 2009: 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aOnSy9jXFKaY
[52]      Ambrose Evans-Pritchard, BIS plays with fire, demands double-barrelled monetary and fiscal tightening, The Telegraph, 28 June 2010:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/7859800/BIS-plays-with-fire-demands-double-barrelled-monetary-and-fiscal-tightening.html
[53]      Ibid.
[54]      Stephen G. Cecchetti, M.S. Mohanty and Fabrizio Zampolli, The Future of Public Debt: Prospects and Implications. BIS Working Papers, No 300, Monetary and Economic Department, March 2010: page 14
[55]      Gabor Steingart, The Shrinking Influence of the US Federal Reserve, Der Spiegel, 26 June 2008: 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,562291,00.html
[56]      Simon Johnson, The Quiet Coup, The Atlantic, May 2009:
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/05/the-quiet-coup/7364/
[57]      Desmond Lachman, Welcome to America, the World's Scariest Emerging Market, The Washington Post, 29 March 2009:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/25/AR2009032502226.html
[58]      Luiza Ch. Savage, Third World America, Macleans, 14 September 2010:
http://www2.macleans.ca/2010/09/14/third-world-america/
[59]      Juha Y. Auvinen, “IMF Intervention and Political Protest in the Third World: A Conventional Wisdom Refined,” Third World Quarterly, Vol. 17, No. 3, (1996), p. 377
[60]      Firoze Manji and Carl O’Coill, “The Missionary Position: NGOs and Development in Africa,” International Affairs, Vol. 78, No. 3, (2002), p. 578
[61]      Angela Balakrishnan, IMF chief issues stark warning on economic crisis. The Guardian: December 18, 2008:
http://www.guardian.co.uk/business/2008/dec/16/imf-financial-crisis
[62]      Jason Burke, Eastern Europe braced for a violent 'spring of discontent'. The Observer: January 18, 2009: 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/18/eu-riots-vilinius
; Philip P. Pan, Economic Crisis Fuels Unrest in E. Europe. The Washington Post: January 26, 2009: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/25/AR2009012502516.html
[63]      Adrian Michaels, Europe's winter of discontent. The Telegraph: January 27, 2009: 
http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/4363750/Europes-winter-of-discontent.html
; Ian Traynor, Governments across Europe tremble as angry people take to the streets. The Guardian: January 31, 2009: 
http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/31/global-recession-europe-protests
; Ben Hall, French workers stage strike in protest at job losses and reforms. The Financial Times: January 29, 2009: 
http://www.ft.com/cms/s/0/71c25576-eda6-11dd-bd60-0000779fd2ac.html
; Roger Boyes, World Agenda: riots in Iceland, Latvia and Bulgaria are a sign of things to come. The Times: January 21, 2009: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article5559773.ece
[64]      Henry Samuel, Riots across Europe fuelled by economic crisis. The Telegraph: May 1, 2009:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/5258634/Riots-across-Europe-fuelled-by-economic-crisis.html
[65]      Stephen C. Webster, US intel chief: Economic crisis a greater threat than terrorism. Raw Story: February 13, 2009: 
http://rawstory.com/news/2008/US_intel_chief_Economic_crisis_greater_0213.html
[66]      Tom Philpott, MILITARY UPDATE: Official: Financial crisis a bigger security risk than wars. Colorado Springs Gazette: February 1, 2009: 
http://www.gazette.com/articles/mullen-47273-military-time.html
[67]      AFP, WTO chief warns of looming political unrest. AFP: February 7, 2009: 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gpC1Q4gXJfp6EwMl1rMGrmA_a7ZA
[68]      Heather Scoffield, 'There will be blood'. The Globe and Mail: February 23, 2009:
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/article973785.ece
[69]      BBC, World Bank warns of social unrest. BBC News: May 24, 2009:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8066037.stm
[70]      Press TV, Economic Crisis: Brzezinski warns of riots in US. Global Research: February 21, 2009: 
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12392
[71]      Edmund Conway, Moody’s warns of 'social unrest’ as sovereign debt spirals, The Telegraph, 15 December 2009:
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/6819470/Moodys-warns-of-social-unrest-as-sovereign-debt-spirals.html
[72]      Ambrose Evans-Pritchard, Moody's fears social unrest as AAA states implement austerity plans. The Telegraph: March 15, 2010: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/7450468/Moodys-fears-social-unrest-as-AAA-states-implement-austerity-plans.html
[73]      Simon Schama, The world teeters on the brink of a new age of rage, The Financial Times, 22 May 2010: 
http://www.ft.com/cms/s/0/45796f88-653a-11df-b648-00144feab49a.html
[74]      Ambrose Evans-Pritchard, IMF fears 'social explosion' from world jobs crisis, The Telegraph, 13 September 2010:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/8000561/IMF-fears-social-explosion-from-world-jobs-crisis.html
[75]      Roddy Thomson, European cities hit by anti-cuts protests, AFP, 29 September 2010: 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iGPFQn-DOcZkJmTK5anC4nfopDZA?docId=CNG.a9e7345890360219e1ae3413e8fe2974.8b1
[76]      Peter Allen, Nicolas Sarkozy most unpopular French president in more than 50 years, The Telegraph, 25 October 2010:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8086078/Nicolas-Sarkozy-most-unpopular-French-president-in-more-than-50-years.html
[77]      Amar Bhattacharya, A Tangled Web, Finance and Development, March 2009, Vol. 46, No. 1: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/03/bhattacharya.htm
[78]      Jean-Claude Trichet, Global Governance Today, Keynote address by Mr Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank, at the Council on Foreign Relations, New York, 26 April 2010: 
http://www.bis.org/review/r100428b.pdf
[79]      About the Trilateral Commission, The Pacific Asia Group, The Trilateral Commission:
http://www.trilateral.org/go.cfm?do=Page.View&pid=13
[80]      Song Jung-a, G20 agrees historic reform of IMF, Financial Times, 23 October 2010:
http://www.ft.com/cms/s/0/816ee036-dea2-11df-9b4a-00144feabdc0.html?ftcamp=rss
[81]      China Bureau, China Banker Urges IMF To Include Yuan In SDR Basket – Report, Wall Street Journal, 25 October 2010: 
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20101025-700112.html
[82]      Ian Traynor, Who speaks for Europe? Criticism of 'shambolic' process to fill key jobs. The Guardian, 17 November 2009: 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/17/top-european-job-selection-process
[83]      Herman Von Rompuy, Speech Upon Accepting the EU Presidency, BBC News, 22 November 2009: 
http://www.youtube.com/watch?v=pzm_R3YBgPg
[84]      Jon Ronson, Who pulls the strings? (part 3), The Guardian, 10 March 2001: 
http://www.guardian.co.uk/books/2001/mar/10/extract1
[85]      Gideon Rachman, And now for a world government, Financial Times, 8 December 2010: 
http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto120820081424026754‘Onmachtig Europa kan een reus worden’

Eindelijk weer eens een boek over Europa waar je niet bij in slaap valt: in Frankrijk reageren sommige critici bijna lyrisch op het laatste werk van Christian Saint-Étienne (66). In Osons L’Europe des nations (zoiets als: Wie is er bang voor het Europa der staten?) presenteert deze liberale econoom een uitdagend plan voor een kern-Europa van negen landen. Een federatie die, zegt hij, niet alleen het probleem van de euro oplost maar tegelijk van het oude continent een grootmacht maakt op het gebied van high-tech.
De Franse econoom Christian Saint-Étienne: 'Het Verdrag van Maastricht in 1992 heeft het zaad van de verdeeldheid gezaaid.'De Franse econoom Christian Saint-Étienne: 'Het Verdrag van Maastricht in 1992 heeft het zaad van de verdeeldheid gezaaid.'Foto: Steven Wassenaar
'Het is hoog tijd om in te grijpen', vertelt Saint-Étienne in een cafévlakbij zijn kantoor in het Parijse Quartier Latin. 'Het Verdrag van Maastricht in 1992 heeft het zaad van de verdeeldheid gezaaid. Toen is bepaald dat elk besluit op sociaal en fiscaal gebied moet voldoen aan de eis van unanimiteit. Harmonisatie is dus onmogelijk, omdat ook het kleinste lid een vetorecht heeft. Het gevolg: keiharde tariefconcurrentie, sociale dumping en onvrede bij de burger.'

Grote sprong voorwaarts

Alles moet anders en wel snel. De voorstellen die Emmanuel Macron vorig jaar september deed voor een verdiepte eurozone noemt Saint-Étienne een stap in de goede richting. 'Maar hij bleef vaag over zijn bedoelingen, omdat hij vlak voor de Duitse verkiezingen sprak. Bovendien zei hij pas in 2024 tot actie te willen overgaan. Dat is veel te laat, het moet echt nu gebeuren.'
Hij pakt het blocnote van zijn interviewer om uit te tekenen hoe zijn oplossing, ‘een krachtig kern-Europa' er uit ziet. ‘Europa is niet te redden buiten de natiestaten om', benadrukt hij. 'Kiezers keren zich massaal af van het perspectiefloze, bureaucratische project dat de EU is geworden. Een grote sprong voorwaarts is alleen nog mogelijk met een selecte groep landen die dezelfde politieke en culturele tradities delen en die hetzelfde willen.'

Minister van financiën

Om te beginnen zouden vijf landen — Frankrijk, Duitsland en de Benelux — het volgens Saint-Étienne eens moeten worden over een Economische Europese federatie, in het Frans afgekort als Fée. De Fée is een samenwerkingsverband van staten binnen de EU die hun afspraken in een contract vastleggen. Voor de uitvoering beschikt de Fée over een minister van financiën die waakt over een federale euro en een gemeenschappelijk budget.
‘Deze club binnen de club zal heel erg strenge eisen moeten stellen aan het begrotingstekort en de staatsschuld van de leden’
• Christian Saint-Étienne
'De Fée kan een eind maken aan fiscale en sociale concurrentie met een ondergrens van 20% voor de vennootschapsbelasting en eenminimumloon van, zeg, 50% van het mediaan inkomen in elk deelnemend land', aldus de hoogleraar industriële economie. 'Ook zal deze club binnen de clubheel erg strenge eisen moeten stellen aan het begrotingstekort en de staatsschuld van de leden.'

Digitaal gekoloniseerd

Met het laatste onderscheidt Saint-Étienne zich van veel van zijn landgenoten. Hij weet het: Nederlanders en Duitsers hebben de neiging naar hun portemonnee te grijpen zodra een Fransman een visie op Europa aankondigt. ‘Ik kan Mark Rutte gerust stellen. Mijn plan, dat natuurlijk een aanzet voor debat is, is zo solide dat het door een Duitser bedacht kunnen zijn. Een begrotingsevenwicht wordt de gulden regel voor alle deelnemers, overschrijdingen boven 0,5% van het bruto binnenlands product zijn verboden. Pijnlijk voor Frankrijk, maar het moet.'
Van schulden delen zal geen sprake zijn. Het budget, dat 3% van het bbp van de zone zou moeten bedragen, is uitsluitend bestemd voor innovatie op tech-gebied. 'De VS en China zijn bezig om ons digitaal te koloniseren. Als zij doorgaan met het opslokken van onze tech-bedrijven zoals het Duitse robotbedrijf Kuka en onlangs de Eindhovense chipfabrikant NXP, dan verliezen wij uiteindelijk onze autonomie. Als je zelf geen bouwstenen als microprocessors meer produceert, kun je alleen nog consumeren wat anderen maken.'

Voorgeborchte van superstaat

De eerste vijf landen van de federatie zullen weldra gezelschap krijgen van Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal. 'Dan heb je 305 miljoen inwoners en zijn we derde economie van de wereld, direct achter China. Genoeg om bijvoorbeeld een Europese versie te lanceren van DARPA, dat militaire technologie ontwikkelt voor het Pentagon. Genoeg ook om te investeren in 5G-technologie bij Nokia-Alcatel en om twintig universiteiten van de federatie een mondiale top-100 klassering krijgen.'
Voor de Europese Commissie en het Europees Parlement is zijn plan een nachtmerrie, beaamt Saint-Étienne. 'In deze opzet houdt de EU zich alleen nog bezig met de interne markt, de criteria voor nieuwe leden en duurzaamheid.' Een senaat van 100 leden, afkomstig uit de nationale parlementen van de lidstaten, controleert ten slotte de raad van de federatie, die de regeringsleiders van de negen verenigt.
De macht in de federatie is in handen van de leden. Maar of dit niet toch het voorgeborchte zal zijn van een superstaat is niet te zeggen, Saint-Étienne. 'Je kunt niets voorzien of uitsluiten. Maar het zou kunnen dat een sterk kern-Europa niet lang een politieke baby blijft.'

Drastisch hervormen


Christian Saint-Étienne (1951) is hoogleraar industriële economie en werkte eerder voor het IMF in Washington. Hij schreef ongeveer 25 boeken. Daarin heeft hij Frankrijk geregeld opgeroepen drastisch te hervormen.
Ook president Emmanuel Macron is volgens hem te voorzichtig. 'Het zijn tot nu toe alleen kleine stapjes voorwaarts', zegt hij over het beleid van Macron.
Wat volgens Saint-Étienne vooral zou moeten gebeuren is het concurrerend maken van de Franse industrie. ‘Op dit gebied onderneemt Macron niets. De industrie maakt nog maar 12% uit van het bruto binnenlands product. In vergelijkbare landen is dat tussen de 15 en 20%. 
De ineenstorting van de industrie verklaart het Franse tekort op de handelsbalans.'Inline imageHeeft koning Willem-Alexander wel recht op de troon?

in Exclusief 1 mei 2015 08:00 10 Reacties 4,132 Bekeken
Op 30 april 2013 trad koningin Beatrix af. Zij werd opgevolgd door haar zoon Willem-Alexander. Maar heeft deze koning, als Willem IV, wel recht op de troon? Daarbij draait het om de vraag of zijn overgrootmoeder koningin Wilhelmina echt de dochter is van koning Willem III.
Voor de rechtmatigheid van de troonsopvolging van Beatrix door Willem-Alexander moeten we in het bijzonder kijken naar koning Willem III: prins Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, prins van Oranje-Nassau, Koning der Nederlanden.
Koning Gorilla
Hij leefde van 1817 tot 1890 en was de zoon van koning Willem II der Nederlanden en Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland, zus van de Russische tsaar Alexander I van Rusland.
Deze Willem III was een beetje een vreemde koning. Hij was fel gekant tegen de constitutionele monarchie en vond dat een koning zelf moest regeren. Hij trouwde met zijn volle nicht, Sophie van Württemberg, maar leefde er dusdanig zedeloos op los, dat hij destijds door de New York Times werd afgeschilderd als ‘de meest losbandige figuur van onze tijd’. Hij kreeg later de bijnaam koning Gorilla, vanwege zijn onvoorspelbare grillige buien en boerse gedrag.
Met Sophie kreeg Willem III drie zoons. Nadat zij in 1877 was overleden, hertrouwde Willem in 1879 met de 20-jarige Emma van Waldeck-Pyrmont. Hij was toen 61 en zijn losbandige leven zou er volgens het boek ‘Geheimen van de Oranjes’ voor gezorgd hebben dat hij geen koningskinderen meer kon krijgen. In het boek wordt verwezen naar een rapport van de lijfarts van Willem III, Roessingh.
Grondwet
Toch werd Emma zwanger en in 1880 werd Wilhelmina, de overgrootmoeder van onze koning Willem-Alexander, geboren. Toen Willem III in 1890 stierf waren zijn zoons uit zijn eerste huwelijk al overleden en werd Emma regentes over de 9-jarige Wilhelmina, het enige overgebleven koningskind.
Als Willem III geen kinderen meer kon krijgen op zijn 61ste, betekent dit dat Wilhelmina de dochter was van een ander. Als mogelijke vaders worden mr. Joan Roëll en jonkheer De Ranitz genoemd. Dit betekent ook dat Willem-Alexander volgens de wet geen recht heeft op de troon. Artikel 24 in hoofdstuk 2 van de Nederlandse grondwet bepaalt dat het koningschap erfelijk moet worden vervuld door grondwettelijke opvolgers van koning Willem I, prins van Oranje-Nassau.
Of koning Willem-Alexander wettelijk recht heeft op de troon zou nader onderzocht kunnen worden door middel van DNA-onderzoek. Maar wie van het koningshuis wil daaraan meewerken? Het zal ongetwijfeld leiden tot tegenwerking van instanties en personen die juist voor de monarchie zijn.
“Beatrix heeft geen recht op de troon”
In 2005 stond prinses Margarita, die vanwege haar echtgenoot in een conflict was verwikkeld met de koninklijke familie, DNA-materiaal af om via onderzoek te bewijzen dat Beatrix geen recht had op de troon. De prinses stond onder meer een haarlok, speeksel en een kledingstuk af. Het materiaal werd bewaard op een geheime locatie.
In de zomer van 2003 was na overleg met de prinses besloten een onderzoek in te stellen. Het genetisch materiaal zou aantonen dat Beatrix niet afstamt van Willem I en daarom geen recht had op de troon.

DE MAARTEN VAN TRAA FOUNDATION

23 juni 2010 Geplaatst in Algemeen
vantraaOp 21 oktober 1997 kwam Van Traa om het leven door een auto-ongeval op de afslag van de Amsterdamse ringweg A10 naar de A4. Er heerste in politieke kringen enige tijd twijfel of er misschien sprake was van sabotage aan zijn auto. Na lezing van het politierapport geven echter zowel zijn jeugdvriend B. Korthals als ook mede IRT-commissielid A. Rouvoet aan dat zij er van overtuigd zijn dat er geen opzet in het spel is geweest. Aldus Wikipedia waarbij wordt verwezen naar een interview met Rouvoet in Vrij Nederland. Het is een van de alarmerende red flags over de dood van Van Traa. Waarom moest het politierapport worden ‘gefilterd’ langs dubieuze politici? Is zoiets ooit eerder voorgekomen? Het is een kenmerk vanstate controlled murder dat er reeds vanaf het begin absurde zaken plaatsvinden met als Leitmotiven: geen serieus onderzoek naar feiten en omstandigheden, muilkorven van de media, informatie alleen naar buiten via ‘officiele’ kanalen en ‘onderzoekscommissies’, demonisering van onafhankelijke onderzoekers als ‘complotdenkers’ en vanaf het begin grote nadruk op ‘het ongeluk’ dan wel de lonely nut-theorie (DE MOORDENAAR OPEREERDE STRIKT ALLEEN! IK HERHAAL: …). Wij weten wel beter: Maarten van Traa is het meest prominente slachtoffer van de Demmink-Oranje-drugsmafia. Wie helpt er mee met het oprichten van een Maarten van Traa Foundation ter bestrijding van Demmink en Beatrix? Dit schreef NRC Handelsblad over de dood van Maarten:
Van Traa (52) botste gisteravond om ongeveer negen uur achter op een file en ,,caramboleerde” tegen de vangrail, aldus een politiewoordvoerder. Hij overleed in het VU-ziekenhuis in Amsterdam aan zijn verwondingen. Er vielen geen andere doden of gewonden.
Het ongeluk gebeurde op de A4 in de buurt van Amsterdam, bij de afslag Sloten. Het verkeer moet daar in verband met wegwerkzaamheden van vier rijstroken terug naar één.
,,Hij heeft hard gereden maar of hij te hard heeft gereden is nog niet te zeggen”, aldus de woordvoerder. ,,De werkzaamheden zijn goed aangegeven.” De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden.
andreevanesMeer over de omstandigheden waaronder Van Traa stierf is niet te vinden. Getuigen zijn nimmer gehoord en ook de vraag of hij al dan niet te hard heeft gereden is nooit beantwoord. Zie hier voor de meer technische aspecten van het ‘ongeluk’ waarbij de politicus om het leven kwam. Opvallend is dat zijn vrouw Andree van Es enige jaren na de dood van Van Traa werd ondergebracht in een commissie die Maxima moest ‘integreren’. Zij weigert vanaf dat moment te spreken over de dood van Maarten van Traa. Herkennen we het Oranje-patroon dat zo vaak voorkomt, ook in het pedofielennetwerk waar naar hartelust wordt gestrooid met commissariaten, presidentschappen en andere hoge posities? Dit waren de motieven om Van Traa te vermoorden:
1. Maarten van Traa was op de hoogte geraakt van de directe betrokkenheid van topmensen uit de politiek en justitie bij het importeren van drugs. Met name Winnie Sorgdrager kwam hier in beeld. Het afrekenen met ‘hooggeplaatsten’ in de IRT-affaire is destijds ‘gestuit’ bij het heenzenden van PG Rutger van Randwijck die overigens een zwijggeld meekreeg van zes miljoen.
2. Vanuit de ‘staatsbemoeienis’ met de drugshandel stuitte Van Traa op de rol hierin van Joris Demmink die immers juist in deze jaren -medio jaren 90- veelvuldig in Turkije kwam om de zaak tegen ‘drugshandelaar’ Baybasin in elkaar te draaien en kinderen te verkrachten. De drugs werden vanuit Turkije naar Nederland gebracht. Demmink werkte hiertoe samen met precies die krachten in Turkije die ook actief waren in de drugshandel met destijds als spin in het web voormalig premier en minister Tansu Ciller. Op blz. 224 van De Demmink Doofpot zien we Ciller in Den Haag met Hans van Mierlo.
3. Vanuit zijn onderzoek naar de door de Staat en Justitie aangestuurde drugslijnen stuitte Van Traa op het Rolodex-pedo-netwerk: zowel Demmink als met name ook Salomonson -maar ook het OM zelf- speelde een cruciale rol in zowel de ‘afdeling Drugs’ als de ‘afdeling Kindermisbruik’ (Wabeke, Holthuis) van de Staats-mafia. Een jaar na de dood van Van Traa werd het Rolodex-onderzoek kapotgemaakt.
4. De godfather van het pedo-netwerk Frits Salomonson was tevens direct betrokken bij de witwascentrale Textlite waarin de miljoenen vanuit de staats-drugslijnen werden gecleared. Toen Textlite failliet ging werd Rutger Schimmelpenninck, lid van het pedo-netwerk en intimus van Oranje, curator. Salomonson werd zelfs expliciet genoemd als witwasser van drugsgelden in IRT-rapportages hetgeen aanleiding vormde voor de ‘affaire-van de Bunt’. [meer bijBoublog]. De advocaat van Beatrix -en een van de ‘voogden’ van onze kroonprins- die expliciet wordt genoemd als crimineel door de onderzoeksgroep waarvan Van Traa de leider was: hey, dat dat geen super-motief vormt voor een ‘ongeluk’….
Zien we nu wat de Staat in werkelijkheid is? Een klassieke mafia-organisatie die zich bezig houdt met precies die takken van sport waarin ook Al Capone cs. excelleerden: drugs en seks. Deze wantoestanden worden mede beschermd en verdedigd door Arnold Croiset van Uchelen van het advocatenkantoor Allen & Overy en Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek.


 Vanwege het feit dat de
herinvoer van het Ethisch Christelijk Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie bewerkstelligt wordt zal dit ingrijpende veranderingen teweeg brengen waardoor wij CHRISTENEN ONS LAND terug krijgen:
De 10 Geboden:


1:Eerste gebod.


GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.

IK BEN ER IMMERS.

2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.

Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.


4:Vierde gebod.

Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.

5:Vijfde gebod.

Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.

6:Zesde gebod.

Bega geen moord.


7:Zevende gebod.

Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.

Steel niet.

9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.''

Uit Titus 3:1

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.

Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde. 

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalemvan GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet! 

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

Uit Matheus: 22:17-21

Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:
Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.
En zij brachten HEM een penning.
En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
Zij zeiden tot HEM:Des keizers.
Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.

Aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State die de WAARHEID AAN HET LICHT zullen moeten publiceren dankzij de ontvangen documenten van THE WHITE HOUSE Washington D.C en de geschreven documenten aan President D Trump, First Lady Miss M Trump, Vice President M Pence en zijn vrouw K Pence + alle Leden van THE WHITE HOUSE Washington D.C die follow the white rabbit hebben opgezet waardoor alle pedonetwerken ontmaskerd zullen worden en hierdoor zal de belasting verlaagd kunnen worden en ik Mw R.J.M Zwijnenberg de fiscale belasting bedoel waarvan ik Mw R.J.M Zwijnenberg de motie indien vanwege het feit dat de Leden van het Koninklijk Huis geen recht hebben op de bezittingen die men zich heeft toege-eigent maar in de lijn van de Nederlandse troonopvolging die niet rechtsgeldig is en het Koninkrijk der Nederlanden niet bestaat wat is terug te lezen in de brief van Maxima zullen de Leden van het Koninklijk Huis alles aan de bevolking terug moeten betalen omdat de hoge heren kinderen hebben misbruikt op kosten van de belastingbetaler en deze beelden op You Tube staan.
De door mij ingediende motie is volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd om toegewezen te worden.
Tevens is er aandacht voor het nieuwsartikel: Heeft Koning Willem-Alexander wel recht op de Troon waaruit blijkt dat dit niet het geval is omdat Mw Mr Beatrix van Amsberg D.N.A heeft afgestaan en dit in Rusland is opgeslagen waaruit is gebleken dat zij niet van Koninklijke bloede is en dit destijds heeft ontkent.
De Brexit zal daarom ook op een harde manier bewerkstelligt worden vanwege het feit dat politieke partijen een liegende bedriegende coalitie is op kosten van de belastingbetaler de Europese Unie Staatsburgers dit goed zat zijn en uitkeringen verhoogd zullen worden vanwege sluitingen van gevangenissen omdat het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 18 Mei 1940 is vernietigt dankzij Koningin Wilhelmina.
De VVD, Groen Links en D66 worden afgezet wegens oplichting, fraude, meineed, Pedosexualiteit, Pedosatanisme en leugens verkondigen in de mainstream media die in Luxemburg via postbussen frauderen met belastinggelden.
Dit zal via Rusland worden gepubliceerd omdat de Russische diplomaten zijn teruggestuurd en hierdoor pakken Europese Unie Staatsburgers hun eigen land terug en herinvoeren oude munteenheden omdat de burgers dezelfde standpunten innemen die ik Mw R.J.M Zwijnenberg ook inneem:GOD ALMACHTIG HEEFT IEDEREEN EEN EIGEN LAND GEGEVEN, EEN EIGEN TAAL ,EEN EIGEN MUNTEENHEID EN EEN EIGEN CULTUUR waardoor de elite is uitgeroeid dankzij internet die deze beelden vertoond.
De Royal Shell Biliton zal de pedonetwerken niet langer sponsoren omdat deze dankzij het Christelijk geloof teruggedraaid wordt waardoor alle pedosexuelen en pedosatanisten die bekend zijn en ik in de bijlage 16 tot 30 heb gevonden op wikipedia waarvan deze ook bij de Deep State en de Darknet + Deepweb bekend zijn maar de CIA en de FBI ver in deze blockchain en bitcoin munteenheden verstrengeld zijn waardoor al deze pedosexuelen en pedosatanisten binnenkort in Quantanamo-Bay/Gitmo vastzitten vanwege hun eigen opgezette vallen en dit begint met Mr J Demmink waardoor de verkiezingsfraude is begonnen en het salafisme is bewerkstelligt toen de Arabische lente is mislukt.
Hierdoor is de derde wereldoorlog begonnen en zal alleen door het inwilligen van de EISEN gestopt kunnen worden die ik Mw R.J.M Zwijnenberg voor de goede orde zal vermelden:

De Eisen:

- Een bank openen met de naam JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld vanJEZUS.

- De pseudo filosofische cultus Scientology Staatsbank ING gecontroleerd failliet laten gaan en de medewerkers die niet heben gefraudeert hun werkzaam heden laten voortzetten bij de bank JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld van JEZUS.

-Opdoeken pseudo filosofische cultus scientology en Vrijmetselarij(NASA-Leaks) door het Ministerie vanveiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie omdat men de Demmink-zaak in de doofpot heeft gedrukt.

- Illuminatie en Vrijmetselarij zullen onderspit delven vanwege afvallig geloof in oog van agamotto die vergelijkbaar is met de baphomet en de nucleaire derde wereldoorlog bewerkstelligt deze sekte op te doeken.

- Sluiting van Rechtbanken die de wet- en regelgeving van de pseudo filosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij  per ommegaande na dagtekeningvan binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Sluiting van Gerechtshoven die de wet- en regelgeving van de pseudofilosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij per ommegaande na dagtekening van binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Scientologie-sekte Staatsbank ING opdoeken door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en gecontroleerd over te laten gaan in ABN-AMRO vanwege flitsbetalingsverkeer waarmee ABN-AMRO de eerste bank is die dit heeft bewerkstelligt.

- GEEN genade voor satan en uitroeiing van demonen is een vereiste!!!
- Schadevergoedingen per ommegaande uitkeren om de materiële en immateriële schade te vergoeden want er kunnen ook miljarden worden gëinvesteerd om de euro in stand te houden dus kunnen schadevergoedingen ook uitgekeerd worden van dit bedrag omdat er uit het niets geld wordt gedrukt!!!

- Koopwoningen met de helft van de prijzen te verlagen om de ten uitvoerlegging van de Europese Unie nucleaire derde wereldoorlog te stoppen!!!

-Medewerkersvan de Bankensector die volgens de taxonomievan de hiarchie disfunctioneren zelf de schade laten vergoeden.

-Alle schulden kwijtschelden van de Europese Unie Staatsburgers en ook van alle Europese Unielanden de Staatsschulden kwijtschelden omdat de RECHTSPRAAK.NL gebaseerd is op de kiem en Nederland de grootste E.U-Belastingbetaler is en Het Koninkrijk der Nederlanden niet meer bestaat

-Mainstream media en NPO + NOS Nieuws op eigen kosten laten uitzenden en niet door belastingbetaler wegens verkeerde informatie

- Makelaars die hebben meegewerkt aan Vastgoedfraude verplicht deze koopakten verstrekkenaan Dakloze Nederlandse Staatsburgers zonder financiën in chartaal geld te ontvangen.
Heeren Makelaardij die ter domicilie kantoor gevestigt hebben aan stadionweg 75, 1077 SE Amsterdam zullen als eerste dakloze Nederlandse Staatsburgers onderdak moeten verstrekken vanwege airbnb.

 
-Kostenvoorschot in depot afschaffen van Advocaten, Juristen want dit wordt in Japan als een strafbaar delict gezien en het Japanse Rechtssysteem is ingevoerd sinds 2002.

-Europese Unie Staatsburgers na griffierechtkosten te hebben voldaan zelf als belanghebbende zittingen aanlaten brengen bij Rechtbanken en Gerechtshoven gebaseerd op het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een bindende Constitutionele Monarchie van de Seculiere Rechtsstaat der Nederlanden.

- Stoppen van Nucleaire derde wereldoorlog en Machtsgreep op THE WHITE HOUSE en de Europese Unie Landen met betrekking tot de huizenmarkt door een inachtneming van wetsartikel 8:69 REFORMATIO IN PEIUS en de eigen staatsburgers hun eigen LAND, EIGEN CULTUUR, EIGEN TAAL EN EIGEN MUNTEENHEID terug te geven!!!

- Herinvoering van de Nederlandse Florijn en voor andere Europese Unie Landen hun oude munteenheden gebaseerd op het Sociale zekerheidsstelsel zodat gezondheidszorgstelsel overeind blijft en pensioenfondsen!!!

- AFSCHAFFING VAN BONUSSEN VOOR BANKIERS EN ZIEKENHUISDIRECTEUREN EN MENSEN MET HOGE FUNCTIES omdat er geen chartaal geld is voor veeboeren om de fipronilcrisis te vergoeden maar er miljarden gedrukt kunnen worden om het pedonetwerk in stand te houden en de vluchtelingen/asielzoekers op te vangen om chaos te realiseren in belastingstelsels.


Dat het Uwe Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moge behage en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de nieuwe ethische Christelijke wet dit toelaat en aan de zorgplicht te voldoen omdat Het Koninkrijk der Nederlanden niet meer bestaat!!!Met de  meeste HoogachtingR.J.M Zwijnenberg

Dat D66 fraudeert met huisvesting is te lezen in het volgende nieuwsbericht volgens het paradigma van het meritocratisch wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:

 
Waarom kreeg Alexander Pechtold een penthouse van de Canadezen?

U @APechtold kreeg vlgns gelekte schenkingsakte van de Canadese diplomaat Serge Marcoux, oud ambassadeur te Bosnië, recht om gratis te wonen in zijn appartement in Scheveningen. Waarom ontbreekt gift in schenkingenregister en was dit vw steun voor CETA /Handelsverdrag EU-Canada?
U @APechtold kreeg vlgns gelekte schenkingsakte van de Canadese diplomaat Serge Marcoux, oud ambassadeur te Bosnië, recht om gratis te wonen in zijn appartement in Scheveningen. Waarom ontbreekt gift in schenkingenregister en was dit vw steun voor CETA /Handelsverdrag EU-Canada? pic.twitter.com/fEPqeEwVmH
Het gaat dus om dit appartement / penthouse aan de Seinpostduin te Scheveningen wat Alexander Pechtold gratis mag bewonen van een Canadees diplomaat totdat hij of zijn langstlevende erfgenaam (vrouw van de diplomaat?) overlijdt. pic.twitter.com/sdaVuFP29E
View image on Twitter
Graag uw aandacht voor het volgende feitje dat reaguurder extraordinaire Seven voor ons boven tafel haalde. Geheel vergeten door de traditionele media maar niet bij ons: Arrogander Peggold kreeg kennelijk zomaar een appartementje van de gepensioneerde Canadese diplomaat Serge Marcoux. Nou zou Serge dit uit de goedheid van zijn hart kunnen doen, maar dat vereist wel twee uiterst controversiële aannames: dat iemand oprechte sympathie opbrengt voor Pechtold en dat een ambassadeur, toch professional in het koehandelen, zomaar een cadeautje weggeeft. Nee, veel leuker is het om te speculeren wat de werkelijke reden van de transactie is: als de NRC mag speculeren over de buitenlandse invloeden op kamerleden, dan mogen wij het ook. Daarmee is verder niet gezegd dat de gegevens van "bekende buren" juist zijn of dat Peggold daadwerkelijk is omgekocht, maar nu we de disclaimers gehad hebben even een paar algemene opmerkingen over de zaak... 
 Ten eerste is het verdacht dat de gift niet in het geschenkenregister staat. Zo'n duur cadeau is toch aanzienlijk boeiender dan een fles van een of ander mal dispuut na afloop van een debatje. 
Is het toevallig dat juist Peggold in de watten wordt gelegd door de Canadezen? Als er iemand matties zou moeten zijn met de hockeyende ahornsiroopslurpers dan is het wel D66: de partij is in Europa een van de drijvende krachten achter het CETA-verdrag, het omstreden handelsverdrag dat "vrijhandel" zou moeten bevorderen met Canada maar eigenlijk niets meer is dan een gevaarlijk instrument om de belachelijk lage industriële normen van Noord-Amerika hier te introduceren en bedrijven de mogelijkheid te geven alles en iedereen de moeder aan te klagen via het ISDS-systeem. Hebben we al aardig wat overgeschreven en we zijn geen fan, want zodra iets populair is onder lobbyisten en beroepspolitici maar niet onder grassroots-organisaties is er meestal iets grondig mis. Marietje Schaake, uiterst onsympathiek consultantsdier uit de heksenkring van consultantfeeksen rond Peggold draagt de D66-vlag ver voor de troepen uit, dus dan weet u genoeg. Is Peggold een beetje gepamperd om zijn partijtje het op CETA-spoor te houden?
Een andere grappige observatie is dat Marcoux een bijzondere band heeft met Nederland. Hij was hier ondermeer cultureel attaché en sloot zijn carrière af als speciaal gezant voor Guyana, Suriname en de Nederlandse eilanden. Grappig genoeg was dit rond de tijd dat ons aller Alexander als minister zonder portefeuille ronddabberde op het MinBZK als "bestuurlijk vernieuwer" (ha, ha, ha) en dus ook belast was met de perikelen op de apenrotsjes in de West. Pechtold was daarin niet altijd de meest subtiele bewindsman: klaar met de corruptie en het geklaag van de eilanden riep hij "Ik heb Kamerleden die zeggen: verkoop de boel maar voor een euro". Allemaal niet geheel onterecht, maar uiteraard niet in het belang van de Noord-Amerikaanse mogendheden die erg gehecht zijn aan het feit dat Nederland de eilandjes houdt, als steunpunten voor marine- en luchtmachtoperaties in het gebied, onder andere in de hilarisch kutte "war on drugs". Zou het zo kunnen zijn dat er nog een I.O.U. uit die tijd open stond? Joost mag het weten.
Nouja, lekker lullen in de ruimte dus, maar kijkt u er maar niet van op als Pechtold straks op Canadese voorspraak een lekker baantje krijgt bij de VN of de EU als CETA erdoor is. Met zijn "ik blijf liever kamerlid". Yeah. 

Update. HET PLOT VERDIKT!

Het gaat dus om dit appartement / penthouse aan de Seinpostduin te Scheveningen wat Alexander Pechtold gratis mag bewonen van een Canadees diplomaat totdat hij of zijn langstlevende erfgenaam (vrouw van de diplomaat?) overlijdt. pic.twitter.com/sdaVuFP29E
Pechtold voelt de bui al hangen? Zijn Scheveningse appartement cq 'penthouse' waar hij volgens schenkingsakte gratis mocht wonen tot overlijden eigenaar/diplomaat Canada staat nu ineens te koop. #Busted https://www.funda.nl/koop/den-haag/appartement-86857326-seinpostduin-557/  https://www.vbo.nl/koopwoningen/s-gravenhage/woning-208594-seinpostduin-557.html#  pic.twitter.com/IVGJgrsHVJ
Afbeelding weergeven op Twitter