woensdag 4 april 2018

God verdwijnt uit Europa: Helft bevolking, driekwart jonge mensen in Nederland niet (meer) religieus
Islam in bijna 8 van de 10 gevallen oorzaak van christenvervolgingen - Open Doors heeft speciale theologie voor lijdende en vervolgde christenen samengesteld
 In Pakistan zijn christenen zelfs in het ziekenhuis hun leven niet zeker, en worden soms zelfs letterlijk aangevallen door moslim artsen, in dit trieste geval met dodelijke afloop (6).

Met uitzondering van de islam is religie in Europa al jaren flink op de terugtocht. In Nederland zegt 72% van de jonge mensen tussen 16 en 29 jaar helemaal nergens meer in te geloven. Dat percentage is in Europa alleen in Tsjechië (91%), Estland (80%) en Zweden (75%) hoger. Nederland geldt van oudsher als een protestants (calvinistisch) land, maar ook dat is voorbij. Het aantal katholieken (zowel praktiserende als niet-praktiserende) is met 24% inmiddels veel groter dan het aantal protestanten (15%). Nog maar 3% van de bevolking gaat regelmatig naar een PKN kerk; gevolgd door 2% naar de Gereformeerde Kerk, en 2% naar de Ger.Kerken in Nederland.
 
Onder de hele Nederlandse bevolking steeg het aantal niet-religieuzen naar 50% (peil 2015), waarmee de groep ongelovigen groter is dan van wat voor kerk of religie dan ook. 24% beschouwt zich nog als katholiek, maar slechts 4% is praktiserend. 6% ziet zichzelf nog als protestants (/ 3% praktiserend), 6% als gereformeerd (/ 2%), en tevens 6% als Nederlands (‘gewoon’) gereformeerd (/ 2%). 11% zegt tot een andere religie te behoren, waarvan 5% praktiserend is. Het aantal moslims stond 3 jaar geleden officieel op 5% van de bevolking, waarvan de meesten een Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben.
De verschillen in Europa zijn groot. Zo zegt in Polen slechts 17% van de jonge mensen niet religieus te zijn. De meesten beschouwen zich als christelijk. In buurland Duitsland is het aantal ongelovigen jongeren met 45% weliswaar groter, maar veel lager dan in Nederland.
Van de gelovigen zijn de meeste kerkgangers in Nederland 75 jaar of ouder (20% gaat nog minimaal een keer per week), gevolgd door 65 tot 75 jarigen met 12%. Voor alle jongere gelovige mensen schommelt het percentage tussen de 8% en 10%.

Ook ongelovigen geloven in iets

Eigenlijk bestaan er geen ‘ongelovigen’, want ook de mensen die zeggen niet religieus te zijn en dus niet in (een) God te geloven, moeten toch een idee hebben waar wij vandaan komen, hoe alles is ontstaan. Doorgaans wordt dan verwezen naar de evolutietheorie, maar omdat daarvan slechts enkele procenten wetenschappelijk kan worden onderbouwd, en de rest pure speculatie is, is hier feitelijk eveneens sprake van een ‘geloof’, al is het dan (nog) geen officiële religie.

Islam veruit grootste christenvervolger

Het christendom staat wereldwijd onder toenemende druk. De belangrijkste oorzaak (voor ca. 75%-80%) is vervolging, verdrijving en/of ook uitroeiing door de islam. Het aantal christenen in bijvoorbeeld Irak en Syrië is dankzij de jihadoorlog van ISIS, Al-Qaeda en andere moslim terreurgroepen gedecimeerd.
Iedere maand worden er gemiddeld 255 christenen vermoord vanwege hun geloof, 104 ontvoerd, 180 christelijke vrouwen verkracht, aangerand of gedwongen tot een huwelijk, 66 kerken aangevallen, en 160 christenen zonder vorm van proces in de gevangenis gegooid (5). Christenen in meer dan 60 landen worden door de overheid vervolgd, enkel omdat ze geloven in het evangelie van Jezus Christus.
 
Veel bekeerlingen, maar ook veel afhakers

Door kerken en organisaties wordt nogal eens beweerd dat het aantal christenen in de landen waar ze worden vervolgd explosief toeneemt, maar exacte (verifieerbare) cijfers ontbreken, mede omdat de velen die wèl hun geloof verliezen, meestal niet worden geteld. Vooralsnog moeten de meeste sensationele bekeringscijfers van de afgelopen tientallen jaren daarom met een korrel zout worden genomen, want anders zou het halve Midden Oosten inmiddels tot het christendom zijn bekeerd.

Dit helpt volgens Open Doors christenen om pijn en lijden te doorstaan

De bekende internationale hulporganisatie Open Doors heeft wel een heuse ‘theologie’ samengesteld waar vervolgde christenen steun uit zouden kunnen putten. De lessen die christenen over de hele wereld uit vervolging kunnen trekken bestaan onder andere uit:
* Een kerkleider in China, die 23 jaar in de gevangenis zat, zei tegen christenen die niet worden vervolgd dat ‘jullie je eigen cel moeten maken, want jullie hebben geen tijd om God te leren kennen. Zo kunnen jullie voor jezelf doen wat vervolging met mij deed: mijn leven versimpelen en God leren kennen’;
* Waarom God zoveel ellende in het leven van sommige christenen toelaat, weet alleen Hij (maar of die wetenschap ook echt een troost is, zal van persoon tot persoon verschillen);
* Pijn en lijden verzwakken weliswaar een gelovige, maar is het enige pad naar echte (geestelijke) kracht. Een Egyptenaar die christen werd en daarom vervolgd werd, zei dat ‘je in groot lijden een andere Jezus leert kennen dan in het normale leven... Pijn en lijden brengen alle zwakke punten van je persoonlijkheid omhoog. Op mijn zwakste punt had ik een ongelooflijke ervaring dat Jezus zelfs toen van me hield.’
* Vervolgde christenen zouden niet zozeer om een einde aan de vervolgingen bidden, maar om er tegen bestand te blijven, omdat dat meer hun geloof zou versterken en God zou eren (* ook hier weer het voorbehoud dat dit beslist niet altijd de realiteit is). Ook zouden ze zich gesterkt voelen door de kracht van het gebed van andere christenen.