donderdag 22 februari 2018

Heling vanuit het hart Over burn - out en werken vanuit be – Zieling

In de filosofieën van de oude Grieken, zoals onder andere bij Socrates, Plato en Pythagoras, 
nam onze Ziel een prominente plaats in. Ook bij het voorkomen van klachten en ziekte stelden 
zij de Ziel centraal. Een ziekte werd door hen niet gezien als het kapotgaan van de machine van 
ons lichaam, maar vooral als een uit balans zijn van de verbinding tussen persoon en Ziel. 
Ziekte als roep van de Ziel, die zich uit via het lichaam om de verbinding te herstellen. Een klacht 
is op deze manier een mogelijkheid om tot een nieuwe manier van leven te komen. Om weer 
vitaal te worden. De klacht is de ingang voor bewustwording en innerlijke groei. 

Als we vanuit deze zienswijze kijken naar een klacht als burn-out,  dan wordt duidelijk dat hierbij 
niet slechts wordt gevraagd om een vermindering van de lasten en het snel repareren van de 
machine van je lichaam, maar eerder om een totale herziening van je leven. Het vraagt om een 
volledig andere wijze van in je werk en in de wereld staan. Om tot een nieuwe levenshouding 
te komen vol kracht, eigenheid en bezieling.

In de hedendaagse westerse maatschappij is de holistische mensvisie van de oude Grieken 
nagenoeg verdwenen. Dit is direct terug te zien in de westerse geneeskunde. Ikzelf heb bij 
mijn opleiding tot huisarts in ieder geval in geen enkel boek iets over de Ziel kunnen ontdekken. 
De wetenschappelijke visie op de mens is voornamelijk materialistisch. Merkwaardig eigenlijk,  
gezien onze voorgeschiedenis. 

Vanuit deze materialistische mensvisie werken veel organisaties in onze huidige snelle 
maatschappij op een zakelijke, afstandelijke manier. Met name de verzakelijking in ons 
zorgsysteem die de laatste jaren plaatsvindt  is opvallend. Het invoeren van de zogenaamde 
ketenzorg is daarvan een goed voorbeeld. Niet zozeer de individuele mens c.q. patiënt staat 
hierbij  centraal, maar meer het geleverde product aan zorg (diabetes, hart-vaatziekten, etc). 
Het gevolg van deze ontwikkelingen is een ontzieling van organisaties, met de ontzieling van 
het zorgsysteem als voorbeeld.  

Wat ons evenwel wezenlijk verder kan brengen dan deze kille verzakelijking is het tegendeel 
hiervan; meer hart en  gevoel.  Juist een verfrissende, intuïtieve, bezielde en geïnspireerde  
benadering is nodig.  Weer terugkeren naar onze basis. Letterlijk en figuurlijk.De visie van de oude Grieken is heden ten dage nog steeds aanwezig in de helingtradities 
van Azië, zoals acupunctuur (China en Japan) en ayurveda (India). Deze tradities leren ons 
dat de verbinding met je Ziel, terug te zien is in je energetische systeem. Hierin zijn 
verschillende energiecentra terug te vinden;  de chakra’s en het aura. 

De aura is te zien als je uitstraling, als het elektromagnetische veld om je heen. Deze 
omhulling beschermt je tegen negativiteit en helpt je met je Zelf naar buiten te komen. 

Je chakra’s zijn energetische centra, bewustzijnscentra (energie = bewustzijn), die zich 
vlak voor je wervelkolom bevinden. Ze hebben te maken met de manier waarop je in het 
leven staat. Alhoewel er meerdere chakra’s zijn, zijn met de 7 hoofdchakra’s  alle thema’s 
van het bewustzijn  te ondervangen.Het eerste chakra heeft te maken met je innerlijke rust en aanwezigheid. 
Het tweede met je vertrouwen, levenslust en veiligheid. 
Het derde met je kracht en autonomie.
Het vierde met liefde en mededogen.
Het vijfde met zelfbepaling en creativiteit.
Het zesde met je intuïtieen identiteit
Het zevende met je verbinding met de Kosmos, met je Zelfbewustzijn.

Als je energie vrij kan stromen dan kan een chakra optimaal functioneren. Ga je echter weg 
bij je Zelf dan blokkeert de energie.  Deze blokkades in je energie, dit uit de verbinding gaan 
van je persoon en Ziel, geeft lichamelijke klachten en aandoeningen. Herstel je evenwel de
verbinding, doordat je jezelf bewust wordt van wat er wordt gevraagd, dan kan de energie 
weer vrij stromen. 

Bij een burn-out is er veelal sprake van een probleem in het derde chakra.
Bij burn – out is er sprake van een opgebrand zijn van de persoon. Er is een volledig verlies
van energie. Het kenmerkt zich door chronische vermoeidheids-klachten en emotionele 
uitputting. Er is initiatiefverlies en een afvlakking van het gevoelsleven. Een soort robotgevoel: 
men registreert van alles maar voelt niets. Verdere kenmerken zijn afstandelijkheid ten 
opzichte van het werk (cynisme), het gevoel het werk niet meer aan te kunnen en afgenomen 
cognitieve functies (concentratieverlies, vergeetachtigheid). Burn – out  is werk gerelateerd 
waarbij er veelal al jaren sprake is van overbelasting en over-spannenheid. Het komt vaak 
voor. Circa 10% van de beroepsbevolking krijgt ermee te maken. Burn - out komt voornamelijk 
voor bij beroepen waar sprake is van veelvuldig en intensief contact met mensen, zoals in 
het onderwijs, de horeca , de gezondheidszorg en het management.
Belangrijke risicofactoren zijn : een hoge werkdruk, beperkte controlemogelijkheden, een 
slechte sfeer op het werk en een lage beloning.

Persoonlijke factoren die mensen meer kwetsbaar maken voor een burn-out zijn onverwerkte 
traumatische ervaringen en karaktertrekken van perfectionisme, zich graag willen bewijzen, 
moeilijk grenzen kunnen stellen, idealisme, loyaliteit en plichtsgetrouwheid.
Burn – out is weliswaar werk gerelateerd maar wordt meestal veroorzaakt door een 
onderliggend patroon in de persoon zelf. Er is sprake van een voortdurend proberen te 
voldoen aan verwachtingen uit de buitenwereld zonder na te gaan wat men zelf nu eigenlijk 
wil. Er wordt voortdurend energie gestopt in het gewaardeerd en geaccepteerd worden 
door de omgeving. Maar dit is echter nooit genoeg omdat er geen eigenwaarde wordt ervaren 
vanuit zichzelf. Het werk wordt niet zozeer gedaan vanuit bezieling maar meer vanuit 
plichtsbesef, vanuit een moeten.   

Wat gevraagd wordt is om de focus te verschuiven. Niet meer alleen gericht te zijn op 
verwachtingen vanuit de buitenwereld, maar om uit te gaan van wat je nu eigenlijk zelf wilt 
vanuit je beZieling. Het vraagt een totaal andere wijze van in je werk en in de wereld staan. 
Door terug te gaan naar je kern en weer in contact te komen met je bezieling kan er heling 
plaats vinden in jezelf. Kun je jezelf weer voeden en kan het vuur in jezelf weer de juiste 
brandstof krijgen, vanuit je Zelf. Je werkt vanuit je innerlijke kern en draagt je werk daaraan 
op. Je werkt niet meer voor de buitenwereld, je werkt voor je Zelf. Vanuit deze bezieling kun 
je een worden met deze kracht in jezelf . Het werk gebeurt door je heen, zonder dat je er 
tussen zit. Je werkt in harmonie met het Universum en je voelt dat je er sterker van wordt. 
Je passie en enthousiasme kunnen weer stromen. Het leidt uiteindelijk tot een herziening 
van je leven en een nieuw patroon van kracht, eigenheid en bezieling. 
Het vaker voorkomen van burn- out binnen een bedrijf kan gezien worden als een signaal. 
Het vraagt om een verandering van het bedrijfsklimaat. Om terug te keren naar de essentie. 

Is er nog genoeg hart in het bedrijf aanwezig?

Kunnen mensen hun beZieling nog  kwijt in hun onderneming?

Het vraagt aan een bedrijf om de stenen zo te leggen dat mensen met passie en bezieling 
kunnen werken. Dat mensen zich betrokken kunnen voelen bij hun werk, weten dat ze erbij 
horen en werken vanuit eigenwaarde. Openheid, samenwerking en het tot zijn recht laten 
komen van ieders specifieke kwaliteiten dragen hiertoe bij. Wat goed is voor de bijenkorf 
dient ook goed zijn voor de bij.  Het wordt dan mogelijk om binnen een bedrijf in verbinding 
met je kern te werken. Om “je eigen ding te doen” en te werken met bezieling en passie. In 
deze beweging wordt het mogelijk om van je (werk-)ervaringen te leren en te groeien.

Wat ons in ons huidige maatschappij verder kan brengen, is ons onze oorsprong weer te 
her-inneren. Om weer gebruik te maken van oeroude wijsheid en deze te verbinden met onze 
huidige wetenschappelijke kennis. Het goede van beiden kan hierbij bewaard blijven. In 
organisaties en bedrijven kan hierbij gewerkt worden op een wijze dat de energie blijft 
stromen, zowel binnen mensen als binnen het bedrijf. Bezielde inzet is hierbij de sleutel 
en de bron tot inspiratie, zowel voor de mensen als het bedrijf.   

De oude Grieken schreven na het overlijden van een geliefde geen “in memoriam”. Zij 
stelden slechts een vraag. Heeft hij/zij geleefd met bezieling en passie?


Door Richard Hoofs, Holistisch huisarts 
www.medischepraktijkmondesir.nl

Richard Hoofs, werkt als huisarts, coach en acupuncturist. Naast huisarts-geneeskunde 
bestudeerde hij acupunctuur, antroposofie en spirituele therapie.  
Auteur van ‘Zelfgenezing op doktersrecept’,  ‘Cirkel van leven’ en “Een nieuwe wereld 
binnen je bereik…’ zie ook:  www.medischepraktijkmondesir.nl 
en medischepraktijkmondesir@live.nl   
Chopra, Deepak. Quantumgenezing. De verborgen intelligentie van het lichaam. Servire. 
Utrecht, 2001.    
                                                                    
Hoofs, Richard. Onverklaarbare voorvallen. Mysterieuze zelfgenezing. Medisch Contact. 
Weekblad van de KNMG. Reed Business. Doetinchem. 62e jaargang, 51/52, 2007.

Hoofs, Richard. Zelfgenezing op doktersrecept. Uitgeverij Schors. Amsterdam, 2009.
  
Slavenburg, Jacob. Van Ankh tot Hermes. Ankh-Hermes. Deventer, 2005. Stemerding, 
Ad. Groei & evenwicht. 

Therapie van lichaam en geest. Servire. 
Alphen aan den Rijn,1994.    

Wiersema T.J., Goudswaard A.N. NHG-standaarden voor de huisarts Versie 2006. 
Nederlands Huisartsen Genootschap. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Houten 2006.