zaterdag 9 september 2017

Mogelijk is er toch een derde wereldoorlog op komst?

Mogelijk is er toch een derde wereldoorlog op komst?


derdewereld
Hoe lang zal het geweld in de Oekraïne nog duren? Het is niet onmogelijk dat het nog maar een kwestie van dagen of weken is en het escaleert en dan is het niet onmogelijk dat er een derde Wereldoorlog wordt ontketend. Als dat plaats vindt komt mogelijk de opname van de wedergeboren gelovigen snel nabij, dan kan het niet lang meer duren.
Een mogelijke derde wereldoorlog, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van atoomwapens, kan catastrofale gevolgen hebben voor het voortbestaan van het menselijk leven hier op aarde. De risico’s bij zo’n wereldwijd conflict zijn enorm. Ook het op grote schaal gebruiken van chemische en bacteriële oorlogswapens, wat al eerder gebeurd is, heeft dramatische gevolgen voor de wereld. Zover zal het echter nog niet komen, omdat de Bijbel leert dat er een wereldleider zal opstaan, met groot gezag, die de partijen voor een korte periode weer bij elkaar zal brengen.
◾Lees Daniel 9:27 “Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang” en met een week lang wordt in profetische zin bedoeld, een periode van 7 jaar.
In die periode zal die wereldleider die de antichrist genoemd wordt, wel zijn wereldrijk vestigen. In dat rijk is geen plaats voor christenen en het zal ook opnieuw leiden tot een verschrikkelijke vervolging van het Joodse volk.
◾Jezus profeteerde over deze periode in Matt.24: 15- 21 en zegt dat de dan levende Joden zullen moeten vluchten.
“….. dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen”.
 • In 1 Thess. 5:3 lezen we ook  over de zogenaamde vrede die de antichrist zal brengen in die periode: “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte (vrouw); en zij zullen het geenszins ontvlieden”.  Er komt dan alleen spoedig een einde aan dat vreselijke antichristelijk rijk, door de wederkomst van Jezus, dan zal Hij zijn heerschappij definitief maken hier op aarde.
 • In Zacharia 14:3, 4 staat “Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem”.
Geestelijk slapen is gevaarlijk in deze tijd.
doetmeniets
Mensen willen liever niet nadenken over deze dingen en dat geldt ook vaak voor christenen. We laten ons liever in slaap sussen door politici die ons verzekeren dat ook Rusland zo’n oorlog niet zal willen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de plannen die men nog heeft, men moet er niet aan denken dat die misschien niet door kunnen gaan!
Men stelt zichzelf gerust door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer, maar dat we ons er aan de andere kant ook niet teveel op moeten richten. Uiteindelijk heeft Jezus ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.
En natuurlijk zitten alle onheilsprofeten er ook naast, die beweren met ingewikkelde berekeningen de dag van Jezus komst te kunnen berekenen. Maar aan de andere kant heeft de Heer ons niet helemaal in het ongewisse gelaten. Hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten uit dat de tekenen der tijden wel degelijk gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld, toen zijn discipelen aan Hem vroegen over aan welke tekenen ze zouden kunnen weten dat Zijn terugkomst dichterbij komt, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen (Lees Mat.24).
De Bijbel leert: Jezus gaat nog twee keer terug komen, wat is het verschil tussen die twee?
wederkomst1
1. De eerste keer wordt de Opname genoemd.
Jezus gaat terugkomen om Zijn Bruidsgemeente (Gods kinderen, die hun leven aan God hebben gegeven en Jezus komst verwachten), op te halen. In een fractie van een seconde zal ons sterfelijk lichaam veranderen in een lichaam wat onsterfelijk wordt (net als bij Jezus gebeurde, ons voorbeeld) en Jezus zal ons in de lucht tegemoet komen en ons gedurende die 7 jaar in de Hemel houden, waar ook een hemels feest gevierd zal worden, wat we noemen de Bruiloft van het Lam (Openb.19).
Lees:
 • Math.24: 36-44 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewacht hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen
 • 1 Thes. 4:16-17  Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.
 • Openb. 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jou bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
 • 1 Cor.15:52, 53  in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.
 • 1 Thes. 1:10 en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.
 • Luc. 21:34,35 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag (wanneer de verdrukking begint) jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan
Daarna gaat God de natiën (en de achtergebleven geestelijk lauwe christenen) oordelen, met als bedoeling dat ze zich alsnog zullen bekeren. Hij geeft hun daar 7 jaar de tijd voor.
Op de dag dat Jezus voor de tweede keer naar de aarde gaat om Zijn Koninkrijk hier te vestigen, zal de gemeente samen met Hem terug komen hier op aarde.
armageddon2
2. De tweede keer zal Jezus samen met Zijn Bruid, na  de Bruiloft van het Lam, terugkeren op de Olijfberg.
Op deze dag zullen wij met Jezus naar de aarde teruggaan, om met Hem 1000 jaar over de aarde te regeren. Een onvoorstelbare toekomst, maar het is het Woord van God.
Lees: Openb. 19 :11 -14
“Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter(Jezus), die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. De hemelse legermacht(de gelovigen in de Hemel), gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden”.
Wees in ieder geval alert op wat er om u heen gebeurd.
Jezus zegt in Lukas 12:40 “Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen”.

JIHADLEGER AL IN EUROPA 2017

JIHADLEGER AL IN EUROPA 2017

Door Realpredictor
jihad.eu
Jihad in Europe 2017

Dankzij het open-grenzen / massa immigratie / islamisering beleid van de EU en zijn westelijke lidstaten is het leger islamitische jihadisten in Europa inmiddels gegroeid tot 66.000 potentiële terroristen, groter dan de strijdmachten van Nederland (44.000), Portugal (38.000) en Oostenrijk (26.000). Dat leger groeit snel, omdat Europese hulporganisaties en NGO’s met goedkeuring en hulp van Brussel voor de kust van Libië dagelijks nieuwe islamisten ophalen, en daarbij samenwerken met criminele mensensmokkelaars. Het is wachten op ‘Dag X’ of ‘Uur U’, wanneer aanslagen zoals we in Parijs, Londen, Berlijn, Brussel, Stockholm, Manchester en Nice hebben gezien, in tienduizendvoud zullen plaatsvinden, ook in Nederland.

Tienduizenden islamisten bereid tot oorlog tegen Europeanen

De Britse geheime dienst bevestigde onlangs dat er al 23.000 islamitische extremisten en daarmee potentiële terroristen in het land zijn. Met 15.000 tot 20.000 jihadisten staat Frankrijk er niet veel beter voor. In België is het aantal moslims dat op de terroristenlijst staat gestegen van 1875 in 2010 naar 18.884 dit jaar. Alleen al in de beruchte Brusselse wijk Molenbeek, ‘klein Marokko’, volgt de politie 6168 islamisten. Het Belgische leger kan daar slechts 30.000 man tegenover stellen.

In Duitsland verdrievoudigde het aantal tot geweld voor hun religie bereid zijnde moslims van 3800 in 2011 tot zo’n 10.000. De Europese reguliere media zijn door hun eenzijdige positieve berichtgeving over de migrantentoestroom en de islam –en het negeren van de hiermee rechtstreeks in verband staande criminaliteitsexplosie- mede schuldig aan het feit dat islamisten vrijwel ongehinderd een terroristennetwerk kunnen opbouwen. Eerder bleek al dat het merendeel van de moskeeën in Europa –ook de zogenaamd ‘gematigde’- hierbij centraal staat.

Moslims scheiden zich overal af van samenleving

Overal zijn islamisten begonnen met het afscheiden van moslimgemeenschappen van de samenleving. In vele honderden moslimwijken en ‘no go’ zones kunnen ze volledig ongestoord volgens hun eigen fundamentalistische (Sharia) wetten leven. Berucht zijn de Tower Hamlets ‘Taliban’ in het oosten van Londen, de Franse voorsteden (teveel om op te noemen), en natuurlijk het ‘minikalifaat’ in Den Haag, de ‘Sharia driehoek’ in Nederland.

Deze islamisten kunnen zonder problemen wapens importeren uit de Balkanstaten, die worden gefinancierd via hun moskeeën, die op hun beurt door Saudi Arabië, Qatar, Turkije en andere moslimdictaturen worden ondersteund. De EU werkt willens en wetens volop aan mee aan het importeren van nieuwe extremisten door te eisen dat de lidstaten hun grenzen volledig voor hen openhouden.

Politici die geweldsexplosie willen stoppen van de macht gehouden

Dat een islamistisch jihadleger een massale terreuroorlog tegen de weerloze Europese bevolking begint is al lang niet meer een ondenkbaar scenario. Generaal Anders Brännström van het Zweedse leger waarschuwde zijn manschappen hier de afgelopen jaren al voor. De enige politici die deze explosie van terreur en geweld willen voorkomen, zoals Geert Wilders en Marine Le Pen, zijn door cordons sanitaires van de gevestigde orde, gepaard met schaamteloze propaganda en belasteringen door de media, met succes van de macht afgehouden.

Europa nu al onstabiel door ‘slechts’ enkele tientallen aanslagen

Uit de Global Peace Index 2016 van de organisatie Vison of Humanity blijkt dat de bevolking van bijna alle Europese landen (terecht) de massa immigratie aanwijst als belangrijkste oorzaak van het sterk toegenomen aantal terreuraanslagen (3). In deze index is Nederland overigens gezakt naar de 21e plaats. Deze naar verhouding lage score komt vooral tot stand door de grote wapenexporten van ons land. Binnenlands zijn er toenemende zorgen over de veiligheid van politieagenten en het aantal geweldsdelicten (2).

Het is de islam de afgelopen jaren met ‘slechts’ enkele tientallen terreuraanslagen en honderden slachtoffers inderdaad gelukt om Europa onveilig en onstabiel te maken, en de chaos van het Midden Oosten en Afrika naar onze straten te exporteren. Het establishment reageert hierop met het inperken van de vrijheid van meningsuiting – van autochtonen en politici die zich openlijk verzetten tégen de islam en tégen de massa immigratie, wel te verstaan.

Nu al wordt de helft van alle inzetbare Franse soldaten in eigen land ingezet. In Italië probeert al meer dan de helft van het leger om de bevolking enige veiligheid op straat te geven. Na 9/11 besloot de VS om de islamisten in hun eigen landen te bestrijden, niet in Manhattan. Europa heeft voor exact het tegendeel gekozen, door de terroristen juist hierheen te halen en van harte te verwelkomen.

Afghanistan en Irak tactieken

Zeker als partijen zoals GroenLinks en D66 hun zin krijgen en de grenzen nog veel verder worden opengezet, zullen eerst onze grotere, en later ook onze kleinere steden in een nieuw Mosul veranderen. Zolang de heersende Europese politici niet bereid zijn om de vijand te vernietigen, zelfs niet bereid zijn om de vijand zelfs maar te benoemen en te erkennen, stevenen we met zevenmijlslaarzen op een Afghanistan-scenario af, waarbij islamisten vanuit de door hen gecontroleerde wijken en gebieden steeds meer terreuraanslagen op steden en dorpen zullen plegen, met het doel om op deze wijze stapsgewijs onze landen kunnen overnemen.

Datzelfde scenario gebruikte ISIS met succes in Irak, waar het moslim terreurleger slechts een derde van het land hoefde te bezetten om het hele land te kunnen beheersen.

Wat doen de miljoenen ‘gematigde’ moslims?

De grote vraag is wat de vele miljoenen ‘gematigde’ moslims doen zodra de jihadisten zich aaneensluiten en hun terreuroorlog tegen de autochtone bevolking beginnen. Zullen ze de samenleving die hen opving en zo goed verzorgde verdedigen, of zich bij hun geloofsbroeders aansluiten? (1) Tal van onderzoeken hebben al uitgewezen dat de kans op het laatste verreweg het grootst is.

Brussels gedroomde scenario

Voor de EU is dit het gedroomde scenario. Een grote meerderheid van de Europese bevolking is mordicus tegen hun gedroomde federale Europese Superstaat. Door de sociale systemen en binnenlandse veiligheid met massa immigratie en de komende terreuroorlog compleet te laten instorten, hopen de eurocraten zich als ‘redders in de nood’ te kunnen presenteren, en de ontstane chaos en ellende aan te grijpen om de Europese volken over te halen akkoord te gaan met het overdragen van alle macht aan Brussel.

Zie ook de video : https://fenixx.org/2017/09/09/video-jihadleger-landt-op-siciliaans-strand-vanuit-amfibisch-landingsvaartuig/comment-page-1/  

http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/06/Jihadleger-in-Europa-telt-dankzij-immigratie-al-66000-toekomstige-terroristen
Xander

 

President Trump cut tax plans after hurricane Irma

President Trump cut tax plans after hurricane Irma

https://youtu.be/DP2P8EmfN48

Volksgezondheid alleen voor asielzoekers en vluchtelingen vanwege kalergi-plan

Volksgezondheid en Overheidsinstituten in Nederland die zich bezighouden met Volksgezondheid doen dit alleen voor asielzoekers en vluchtelingen en laten eigen volk stikken vanwege kalergi-plan gesponsord door Rothschild.

09-09-2017

Volksgezondheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
 1. De gezondheid van een populatie.
 2. Het vakgebied gericht op het voorkómen van ziekte, verlenging van de levensverwachting en bevorderen van de publieke gezondheid door collectieve maatregelen.
Een officiële Engelse definitie van public health is 'the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts of society' (Acheson 1988).

Algemeen[bewerken]

In de volksgezondheid gaat het om de gezondheidstoestand van een populatie en over de factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden. Deze factoren heten ook wel determinanten. Belangrijke determinanten zijn preventie, de gezondheidszorg, leefstijl, sociale en fysieke omgeving en genetische en verworven eigenschappen. De gezondheidstoestand is in te delen in:

Domeinen[bewerken]

De volksgezondheid omvat onder andere de volgende domeinen:
 • Bestrijding van infectieziekten
 • Ziektepreventie
 • Gezondheidsbevordering
 • Gezondheidsbeleid: de acties van de overheid en andere actoren die erop gericht zijn de gezondheidstoestand te handhaven en te verbeteren.
 • Monitoren van de volksgezondheid
 • Rapporteren over de volksgezondheid
 • Adviseren over gezondheid en zorg
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Politieke dimensies van publieke gezondheid
 • Sociaaleconomische dimensies van publieke gezondheid
 • Educatieve dimensies van publieke gezondheid

Nederland[bewerken]

Overheidsinstituten die zich in Nederland bezighouden met de volksgezondheid zijn onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hulpmiddelen bij onderzoek en beleid zijn onder meer de Nationale Atlas Volksgezondheid en het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Iedere vier jaar publiceert het RIVM de Volksgezondheid Toekomst Verkenning.

openbaarheid van uitspraken wanbeleid politie en Justitie (De Rechtspraak.nl)

openbaarheid van uitspraken

09-09-2017

Door Joep Zander en Nico van den Ham


Nieuws: doorbraak in openbaarheid

"In the darkness of secrecy sinister interest, and evil in every shape, have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the checks applicable to judicial injustice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion, and surest of all guards against improbity. It keeps the judge himself while trying under trial." Bentham,19e eeuwse filosoof
Artikel 121 grondwet: Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak geschiedt in het openbaar.
Nederland een rechtersdictatuur
De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd. art 6.1 EVRM Pretto-arrest; " anyone could consult or obtain a copy of it on aplication to the court-registry"
Artikel 5 wet op de rechterlijke organisatie
1. Op straffe van nietigheid geschiedt de uitspraak van vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken in het openbaar en bevatten deze beslissingen de gronden waarop zij berusten.
2. Op straffe van nietigheid worden de beschikkingen, vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken gewezen en de uitspraken in bestuursrechtelijke zaken gedaan met het in deze wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast.
3. Indien bij de wet is bepaald dat ook anderen dan rechterlijke ambtenaren deel uitmaken van een meervoudige kamer, zijn de beslissingen van de desbetreffende meervoudige kamer tevens nietig, indien deze beslissingen niet zijn genomen met het in deze wet bepaalde aantal personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar.
zo leerden we dat op schoolzo leren we dat nog steeds op school
rechter2 violation of the integrity of the Dutch judiciary Nog wat interessante citatenDe Hoge Raad had in zijn advies de clausulering 'behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen' (in het voorstel van de Proeve gold aldus het voorschrift van de openbaarheid van uitspraken niet absoluut) niet bekritiseerd. Dat deed de Staatscommissie‑Cals/Donner wel. Zij stelde dat de Grondwet hier geen uitzonderingen dient toe te laten en wees hierbij op art. 6 EVRM dat onder meer voorschrijft, dat de toegang tot de rechtszaal aan de pers en het publiek kan worden ontzegd gedurende het gehele proces of een deel daarvan, maar dat het vonnis in het openbaar moet worden gewezen.[22] De eis is derhalve wat de uitspraak betreft absoluut, maar aan de openbaarheid van het proces zelf mogen, aldus art. 6 EVRM, beperkingen worden gesteld op betrekkelijk ruim omschreven gronden.[23] Bij de grondwetsherziening van 1983 werd deze gedachtegang door de grondwetgever ook gevolgd. C.J. Bax, Commentaar op artikel 121 van de grondwet. In: E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2014 (www.Nederlandrechtsstaat.nl). http://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/script/viewer.asp?soort=commentaar&artikel=121 ============================================================
'De strekking der openbaarheid is, wat betreft den rechter, een waarborg te geven tegen partijdige behandeling en wil- lekeur, ten aanzien van partijen en voor den rechter geroe- pene getuigen, het tegengaan van lichtvaardige of chica- neuse vordering of verdediging en van verkrachting der waarheid. De rechter zal eerst dan, wanneer zijne hande- lingen aan de controle van de openbaarheid zijn onder- worpen, op vertrouwen aanspraak kunnen maken en aan- leiding tot verdachtmaking of verdenking afsnijden.' 6R. van Boneval Faure, Het Nederlands Burgerlijk Procesrecht (deel 1), Leiden: E.J. Brill 1893 (derde herziene druk), p. 107. De omschrijving van Van Boneval Faure lijkt overigens sterk op die van H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2011, no. 39. Bijna nergens wordt het gebrek aan empirische onderbouwing van de rechtswetenschap zo pijnlijk dui- delijk als in het resultaat van het selectiebeleid van recht- spraak.nl. De discussies die over selectie worden gevoerd, hebben niet tot een doorbraak in de beschikbaarstelling van vonnissen geleid. Waar andere rechtsbronnen hoege- naamd zonder enige vorm van selectie online te vinden zijn, blijft de rechtspraak achter. Een snelle verandering hiervan is zowel voor de groei van de rechtsgeleerdheid als wetenschap als voor een serieuze invulling van de contro- leerbaarheid van de rechterlijke macht noodzakelijk. zie Het best bewaarde geheim van de raadkamer
===========================================================
De openbaarheid van de uitspraak wordt in zowel artikel 6 EVRM als in artikel 121 Gw zonder uitzonderingen voor- geschreven. Desondanks is zij niet absoluut. De openbaarheid van de civiele procedure Mag het een onsje meer zijn? Mr. R.R.Verkerk en mr.R.A.Woutering ============================================================ 'In onderhavig geval is de uitspraak niet mondeling in een openbaar toegankelijke gelegenheid uitgesproken en is deze evenmin is gepubliceerd. De beschikking is verzonden aan partijen/belanghebbenden, waarmee conform voormelde artikelen is voldaan aan het openbaarheidsvereiste.' Senior juridisch medewerkster Sluijters van de rechtbank Arnhem op 28-4-2015 (e-mail)
Het Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (ASZM) blokkeerde de openbaarheid van uitspraken op 25 augustus 1997. Pas nadat ze dat hadden gedaan, en nadat de kwestie van de openbaarheid vervolgens door Joep Zander en Paul Ruijs aan de orde werd gesteld op het rechterscongres 'Kwaliteit van de rechtspraak op de weegschaal" werd het bestaan van het ASZM gelegaliseerd door een ministeriële beschikking. Toen op 1 januari 2002 de Raad voor de rechtspraak werd ingesteld werd het ASZM opgeheven. Dit alles werd effectief buiten het zicht van de volksvertegenwoordiging gehouden.
Openbaarheid van de rechtspraak, met name openbaarheid van uitspraken is een cruciaal onderdeel van de checks and balances van de trias politica, het fundament van onze rechtstaat. Het gaat daarbij niet alleen om de kennis van jurisprudentie waarvoor uitspraken beschikbaar moeten zijn, maar dus vooral om de controle op de rechterlijke macht. Zonder dit soort checks controleert de rechterlijke macht alleen zichzelf. Door gebrek aan openbaarheid zijn er ongeveer 4 miljoen nietige uitspraken gedaan.
tekst Joep Zanderrecent: uitgebreide discussie met de redactie van het Nederlands JuristenBlad

inleiding
Het is niet helemaal duidelijk wanneer het begonnen is. De eerste actieve burgers viel het omstreeks 1995 op, met name op het terrein van het familierecht bleek de grondwettelijk gegarandeerde openbaarheid van uitspraken opgeofferd aan een vage notie van privacy. Vonnissen werden niet meer letterlijk, mondeling, openbaar uitgesproken en voortaan schriftelijk, maar vaak niet openbaar, afgegeven.Er was in de regel ook geen individuele inzage mogelijk. Wel werd vaak onder de vonnissen geschreven dat ze openbaar waren uitgesproken. dat bleek bij nader inzien gewoon een regelrechte leugen. (Valsheid in geschrifte door twee ambtenaren in functie)
In 1996 was een aantal leden van de stichting Dwaze Vaders regio Oost zo verbaasd over het optreden van sommige rechters dat ze wel eens wilden weten of de geconstateerde misstanden een structureel karakter dragen. Daartoe werd verzocht om inzage in uitspraken van de rechtbank Zutphen. Aangezien dat soort uitspraken nou eenmaal niet toegankelijk zijn op het moment van uitspreken zal openbaarheid door inzage dienen te geschieden. De eerste reactie van de griffie Zutphen was dat er iets mis was met de verzoekers; ze zouden een gebrek hebben aan vertrouwen in rechters. Later begon men daar dossiers en uitspraken grondig door elkaar te halen zodat er geen touw meer aan enig vermeend argument vast te knopen was.
Het handelen van de rechterlijke macht is niet meer inzichtelijk. Argumenten waren er aanvankelijk helemaal niet. Het was gewoon tegen de grondwet, maar niemand die er iets aan deed, ook en vooral Boris Dittrich niet. Ergens kon je af en toe een rechtbankpresident wat horen mompelen over privacy, maar dit doet beslist tekort aan het absolute karakter van de teksten van grondwet art 121 en Rechterlijke Organisatie art 5 (zie rechterklom))
Eerste maakte het, toen nog illegitieme, mogelijk illegale, Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur het op 25 augustus 1997 tot dwingend beleid voor rechters om vonnissen achter te houden voor het publiek (zie rechterkolom). Rechtbanken (Arnhem bijvoorbeeld-Hooft Graafland en mr Steenland), die wat anders vonden, schikten zich later in dit dictaat dat overigens an sich ook een ontoelaatbare inmenging in de eigen verantwoordelijkheid van de rechter betekende. De rechter is namelijk individueel verantwoordelijk voor het openbaar doen van zijn vonnissen. In feite kun je spreken van een strafbare samenspanning van de rechterlijke macht tegen een van de basisprincipes van de Trias Politica.Pogingen van mij om de Titanic te keren, waarbij ik een heel rechterscongres unaniem op mijn hand kreeg, liepen op niets uit. Ook in andere Europese landen speelde dit probleem. Bijvoorbeeld in Engeland. In 2001 Oordeelde het Europese hof in tegenstelling met eerdere uitspraken ( bijvoorbeeld het Pretto-arrest) in een oordeel in de zaak B en P (Pelling) tegen het United Kingdom dat openbaarheid van uitspraken slechts een relatief recht is dat kan worden afgewogen tegen privacy. Overigens was een flinke minderheid van het hof een heel ander oordeel toegedaan en het is dan ook goed om dit stuk te lezen. Inmiddels wordt Dhr Pelling bedreigd met 2 jaar gevangenisstraf wegens het publiceren van een vonnis dat volgens de Engelse Justitie geheim is; meer hierover op deze website.Met het arrest van het Hof in Straatsburg leek de zaak juridisch dichtgetimmerd. In die zin dan dat de rechters de rijen gesloten hadden en zich collectief tegen de wet hadden gekeerd. In 2006 schreef de commissie de Meij (Vereniging Media en Communicatierecht) een rapport over de openbaarheid van uitspraken . Hun voorstel was om de "uitzonderingen" op openbaarheid die de rechterlijke macht bedacht, te codificeren in de Grondwet. De commissie beweerde in haar berichtgeving naar buiten dat ze de openbaarheid zou gaan verbeteren.In 2010 werd een wetsontwerp aanhangig gemaakt dat beoogt de mogelijkheid te openen dat in bepaalde, door de rechter aan te wijzen, gevallen zittingen in het familierecht openbaar zijn. De stichting Kinderen-Ouders-Grootouders startte naar aanleiding daarvan een kaartenactie ( zie hiernaast) Een aantal mensen die het wel weten zien de bui al hangen en vrezen een totale instorting van de rechtspraak en de maatschappij als deze zaken helder aan het licht komen. Toen ik 10 jaar geleden een keer met Tweede Kamerlid Otto Vos over het probleem van de openbaarheid van uitspraken sprak zei hij iets in de trant van " Joep, ik ga daar geen vragen over stellen. Dan kan het nog veel erger worden." Ik snapte dat toen niet goed. Maar sinds het optreden van de cie de Meij snappen wij het geloof ik wel. De rechterlijke macht volgt al jarenlang de tactiek om de wet naar hun hand te zetten (zich dus regelrecht met de wetgeving te bemoeien) in plaats van ernaar te leven. Daarom bepleit de cie de Meij codificering van de niet-openbaarheid. (Zie boven). Daarom hebben wetenschappers als Crombach wel harde kritiek maar noemen ze niet echt man en paard.
De pers, en zeker de Nederlandse interesseert zich in het geheel niet voor het onderwerp. Paul Ruijs slaagde er een enkele keer in wat in de pers te krijgen en Joep Zander publiceerde erover in het Katholiek Nieuwsblad en (sic) de door het ministerie van Justitie uitgegeven justitiekrant. Een uitgebreid artikel van Paul Ruijs is ook terug te vinden in het boek "Kwaliteit van de rechtspraak op de weegschaal"In 2016 schreef Joep Zander een, volgens zijn begeleidend hoogleraar, 'goed en overtuigend' artikel voor het Nederlands Juristenblad over de kwestie van openbaarheid en het machtsmisbruik van de Raad voor de Rechtspraak en haar voorgangers. Een en ander leidde tot een zeer merkwaardige correspondentie met de redactie van dat blad. De argumenten van de redactie om het artikel af te wijzen getuigden volgens Joep van een volledige verstandsverbijstering. Nader te duiden als een collectieve psychose. De praktijk van niet-openbaarheid lijkt als het ware vervolgens theorie te worden gezien de volgende passage op de site van een advocaat. (http://dejonghadvocatuur.nl/familierecht/) Dit overigens dus ondanks het feit dat al die rechters en griffiers nog steeds onder hun geheime verhaaltjes schrijven dat ze openbaar zijn uitgesproken.En hoe komt het nu dat dit onrecht zomaar voortduurt en er zich eigenlijk niemand voor interesseert?Een hoop heeft te maken met cognitieve dissonantie/ cognitieve afstand. Zie hiervoor wat opmerkingen op deze pagina.
Een belangrijk probleem is dat er in familierechtvonnissen een hoop onzinnige beweringen over mensen staan. Mensen hebben het er allicht moeilijk mee dat beweringen over hun openbaar worden. Maar dat geldt des te meer voor valse beweringen. Het vervelende is dat dit probleem pas goed kan worden aangepakt door openbaarheid en transparantie. Dit maakt dat er zorgvuldiger zal worden omgegaan met de werkelijkheid. Misschien is het daarvoor ook noodzakelijk de toegankelijkheid van de procedures zelf te vergroten. Verder lijkt me er vanuit het door de wetgever beoogde doel van jurisprudentie en controleerbaarheid weinig in te brengen tegen het anonimiseren van persoonsgegevens van betrokken partijen. Gegevens van deskundigen en professionals in de zaak zouden wel zichtbaar moeten blijven lijkt me.Hierover ga ik binnenkort verder. Joep Zander
 • dossier openbaarheid 1 met diverse stukken
 • dossier openbaarheid 2 aanvullend
 • rechterlijke macht tegen
 • de fictie van openbaarheid
 • joepblog over openbaarheid van uitspraken
 • commentaar van Pelling op uitspraak EHRM B&P vs UK


 • De kritiek op de houding van de Raad voor de rechtspraak en de journalistiek laat zich aardig vangen in onderstaande reactie op een artikeltje van de Trouw-journaliste Martine Borgdorff.
  Journalisten lopen als makke schapen achter rechters aan.In de Trouw van woensdag 28-7-2004 een prachtig stukje propaganda van de rechterlijke macht. De Raad voor de rechtspraak heeft bedacht dat het in het belang van de openbaarheid van rechterlijke uitspraken van belang is dat journalisten met begrip het rechtsbedrijf kunnen verslaan. Voorwaar een prachtig staaltje double speak. Het was immers de voorganger van de Raad voor de Rechtspraak zelf die de openbaarheid van uitspraken in Nederland als principe aan de wilgen heeft gehangen. Burgers hebben sindsdien geen algemeen recht meer op toegang tot rechterlijke uitspraken. Dit is overigens letterlijk in strijd met onze grondwet die openbaarheid, zonder uitzondering, gelast. Nederlandse rechters staan daarin overigens niet alleen. Inmiddels heeft ook het geroemde Europese Hof voor de Rechten van de Mens dit beleid voor heel Europa goedgekeurd. Wederom integraal in strijd met artikel 6 van de Europese verklaring van de rechten van de mens ( zoals een minderheid bij dat hof overigens destijds goed belichtte)De Raad voor de Rechtspraak heeft geen enkel belang bij kritische burgers die de gang van zaken bij de rechterlijke macht onder de loep nemen. Dat ze belang heeft bij de openbaarheid van uitspraken is onzin. Ze heeft belang bij kritiekloze burgers die ja en amen roepen als een rechter wat zegt. En belang bij kritiekloze journalisten waar de betreffende trouwjournalist er een van is. Natuurlijk is er wel eens een moment van incidentele kritiek op de rechterlijke macht, maar werkelijk fundamentele of structurele kritiek daar durven de Nederlandse journalisten zich niet meer aan te wagen. Dat blijkt uit dit stukje en uit het feit dat de problematiek van de openbaarheid van uitspraken in Nederland niet in de pers is geweest (vooruit; een keer heb ik de gelegenheid ergens gehad).
   
  © Joep Zander 

   Publicist en pedagoog

  zondag 30 april 2006, 12:04 uur (reactie op blog Marie-Jose Klaver NRC)
  Soms lijkt het anders dan het is. De facto wil de commissie de Meij het bestaande gebrek aan openbaarheid codificeren. Dat betekent dat ook de grondwet het straks gaat toelaten dat sommige ( in de praktijk: heel veel) uitspraken niet meer zijn te lezen voor de gemiddelde burger. Nu is het alleen nog maar praktijk van de rechterlijke macht; straks is het wet. Het is een typisch staaltje van dubbelpraat dat deze commissie nu doet voorkomen of het allemaal verbetert. Natuurlijk is het aardig dat er meer vonnissen op internet verschijnen. Maar de crux is natuurlijk: zijn alle vonnissen openbaar of alleen die waar de rechterlijke macht zelf geen bezwaar tegen heeft. lees meer over openbaarheid van uitspraken op: (=hier)

  Op de volgende plek vonden we overigens een aardig artikel over de belangenverstrengeling tussen NRC en de Rechterlijke macht.

  Over openbaarheid van uitspraken en familierecht

  The politics of divorce begins in family court, a relatively new and little-examined institution. Family courts are usually closed to the public and their proceedings are usually unrecorded. Yet they reach further into private lives than any other arm of government. Though lowest in the hierarchy, they are "the most powerful branch of the judiciary," according to Judge Robert Page of the New Jersey family court. "The power of family court judges is almost unlimited," Page writes.
  Secret courts have long been recognized as an invitation to chicanery. "Where there is no publicity, there is no justice," wrote British philosopher and jurist Jeremy Bentham. "It keeps the judge himself while trying under trial." Judges claim the secrecy protects family privacy, though in fact it seems to provide a cloak to violate family privacy and other protections with impunity. Stephen Baskerville The Politics of Family Destruction

  Uitspraken mogen geanonimiseerd

  Let op: In het familierecht zijn dus dikwijls meestal zelfs geen geanonimiseerde uitspraken beschikbaar.
  .............er geen echte gevallen van partijdigheid aan het licht waren gekomen. En die zullen niet meer aan het licht komen ook omdat na het IRM rapport openheid, het fundament van iedere rechtsstaat, definitief buiten de deur werd gezet. Wat eeuwenlang openbaar was en openbaar dient te zijn - inzage in rechterlijke uitspraken- werd onlangs bij wet (art. 28 Rv) onmogelijk gemaakt. En ook toekomstige generaties studenten zullen alleen nog maar geanonimiseerde uitspraken mogen bestuderen. Officieel vanwege de privacybescherming die in Nederland tot ongekende hoogte is uitgegroeid en als bijkomend voordeel met zich meebrengt dat nieuwe onthullingen of voorbeelden van de verkeerde schijn, effectief worden voorkomen. Geen kamerlid dat zich overigens verzette tegen deze inperking van de openbaarheid van rechtspraak, toch ooit bedoeld om iedereen in de gelegenheid te stellen om te kijken of het er allemaal eerlijk en netjes aan toegaat in rechtszalen en gerechtshoven.. Paul Ruijs in Trouw 31-8-2002

  Europese Hof

  Europese Hof voor de rechten van de mens maakt een einde aan principe van de openbaarheid van uitspraken. Met een meerderheid van 5 tegen 3 heeft de derde kamer van het hof in Straatsburg een einde gemaakt aan het principe dat recterlijke uitspraken voor een ieder toegankelijk zijn. Zeer typerend is het minderheidsstandpunt dat in feite de vloer aanveegt met het meerderheidsstandpunt. Niet alleen is het meerderheidsstandpunt een belediging voor de essentiele burgerlijke controle op de rechtspraak. De volledige uitspraak is te vinden op de deze site Application nos. 36337/97 and 35974/97 B en Pelling tegen UK.
  De opstart van een procedure van het Platform SCJF tegen een Nederlandse rechtbank over dit principiele punt is dan ook voorlopig ws van de baan.Overigens blijft het niet nakomen van de openbaarheid van uitspraken een overtreding van de Nederlandse grondwet, een schending van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens en een herhaalde schoffering van de heer Woffensperger van D66 die destijds in de Tweede kamer meerdere malen ten overvloede te horen kreeg dat het principe van de openbarheid absoluut is en zelfs door staatssecretaris Kosto als zeurkous werd bestempeld.Overigens inmiddels geheel afgedekt door diezelfde partij in de persoon van de heer Ditrich die zelf volgens eigen zeggen de functie van rechter en kamerlid combineeert en daarmee ook in die zin geen respect toont voor de Trias Politicas.

  Brief aan de griffie  Dhr Stornebrink
  Griffie rechtbank Zutphen.
  Datum:13 december 1996
  Betreft: verzoek openbaarheid en inzage vonnissen en beschikkingen.

  Geachte heer Stornebrink;


  Aanvullend op mijn brief dd 10-12 en mijn telefonisch verzoek graag nog uw aandacht voor het volgende ;

  Helaas heb ik geen antwoord van u mogen ontvangen. Ik vind het erg kwalijk dat een antwoord over zo'n belangrijk onderwerp zo lang uitblijft. Zoals al gezegd acht ik openbaarheid van rechtspraak een essentiele voorwaarde voor het handhaven van de kwaliteit van onze rechtspraak. Het valt me elke keer weer op hoe moeilijk er gedaan wordt over inzage juist bij instanties die het recht handhaven.

  Ik wijs u op artikel 121 van onze grondwet en art 6 ECRM benevens interpretaties daarvan in het Pretto-arrest en de handelingen van de kamer mbt het nieuwe familieprocesrecht.

  Ik verzoek u mij te antwoorden op mijn eerder gedane verzoek in de vorm van een voor beroep en bezwaar vatbare beschikking. Op grond van het feit dat mijn verzoek dienaangaande al ongeveer twee maanden oud is is mijns inziens een redelijke antwoordtermijn verstreken.

  Desalniettemin zal ik gezien de tijd van het jaar en mijn expliciete vraag om uw antwoord in de vorm van een beschikking te gieten, nog even afwachten m.b.t het starten van een eventuele procedure. Voor het overige houd ik mij ondertussen wel alle rechten voor.

  Met vriendelijke groet


  Joep Zander
  Dwaze vaders oost

  Antwoorden griffie Zutpen aan dwaze vaders

  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN

  10 januari 1997
  Aan: Dhr, J. H
  Onderwerp :uw brieven van 30 oktober 1996 en 9 december 1996

  Geachte heer H.

  Naar aanleiding van uw brieven van 30 oktober 1996 en 9 december 1996 deel ik u het volgende mede.
  Allereerst wil ik u dezerzijds mijn verontschuldigingen aanbieden voor het late beantwoorden van de betreffende brieven. De redenen hiervoor zijn gelegen in het feit dat de rechtbank recentelijk is verhuisd (met alle drukte die daarbij komt) en ziekte van één van de bij deze zaak betrokken personen. Ik hoop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.
  Vervolgens wil ik inhoudelijk ingaan op uw brief van 30 oktober 1996.
  Ten aanzien van punt 1 merk ik het volgende op:
  Ingevolge de wet heeft elke belanghebbende recht op inzage en afschrift van het verzoekschrift, de verweerschriften, de op de zaak betrekking hebbende bescheiden, de processen-verbaal en de beschikkingen.
  In uw zaak bent u belanghebbende zodat u ook dat recht heeft. Het is evenwel gebruikelijk dat justitiabelen zich tot hun advocaat/procureur wenden om inzage en/of afschrift van de betreffende stukken.
  Het beleid van de rechtbank is ook dienovereenkomstig; de griffie is niet ingericht om aan dergelijke verzoeken te kunnen voldoen. U is ook meegedeeld dat u met uw verzoek bij uw advocaat terecht kon. Nadat ons enige tijd later bekend werd dat u geen cliënt meer van uw advocaat was is uw verzoek om inzage dan ook terstond toegewezen en bent u ontvangen.

  Dat er in het litigieuze griffiedossier passages of zinsneden geel zijn aangestreept heeft te maken met de voorbereiding door de rechter en de secretaris van de zitting. Het betreft hier aandachtspunten voor hen voor de behandeling van de zaak ter terechtzitting.
  Anderen maken aantekeningen op een apart briefje, welke aantekeningen evenwel niet tot het procesdossier behoren.
  Vergist u zich dus niet in de betekenis van deze accentueringen.

  Ten aanzien van punt 2 merk ik het volgende op:
  Dat u onverrichter zake door de griffie bent teruggestuurd is het gevolg van het feit dat er geen afspraak was gemaakt dat u kon komen. Ook het verlenen van inzage in een dossier vereist organisatie. Ten aanzien van klacht 3 merk ik op dat het geven door deze rechtbank van een herziene beschikking niet tot de mogelijkheden behoort, nu tegen deze beschikking hoger beroep openstond en u, naar ik heb begrepen, tegen deze beschikking ook heeft geappelleerd.

  Naar aanleiding van uw brief van 9 december wil ik het volgende opmerken. De beslissingen van de rechtbank in personen- en familierechtzaken worden in het openbaar uitgesproken.
  Dat wil nog niet zeggen dat derden afschrift kunnen verkrijgen van al deze uitspraken. De rechtbank is van oordeel dat bescherming van de bijzondere belangen van betrokkenen inzake personen- en familierechtzaken dient te prevaleren boven het algemeen belang van openbaarheid van de dossiers betrekking hebbende op zaken met een personen en/of familierechterlijk onderwerp. Een recht op inzage en afschrift staat in bedoelde zaken op gespannen voet met het recht op privacy van de bij dergelijke beschikkingen betrokken personen. De wettekst van artikel 4291. Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering luidt: Iedere belanghebbende heeft recht op inzage en afschrift van het verzoekschrift, de verweerschriften, de op de zaak betrekking hebbende bescheiden, de processen-verbaal en de beschikkingen.
  De rechtbank is van oordeel dat mede gelet op het bovenstaande onder "belanghebbenden" dient te worden verstaan direct betrokken personen bij de zaak in kwestie. Dit leidt ons inziens tot een niet onverkorte toepassing van artikel 6 EVRM.

  Ten aanzien van uw laatste vraag merk ik nog op dat incestzaken strafrechtelijke zaken zijn waarop het Wetboek van Strafvordering van toepassing is. Deze wetgeving is niet van toepassing op Zaken als de onderhavige.

  Voor de goede orde bericht ik u nog dat op uw verdere brieven voor zover geen inhoudelijk nieuwe aspecten bevattend, niet zal worden gereageerd.

  Hiermede voldoende te hebben geinformeerd teken ik,

  hoogachtend,

  de sector coördinator handels- en familierecht, W.F.M. Stornebrink.


  Brief aan D66 kamerfraktie over openbaarheid rechtspraak

  In 1994 stelde D66 nog wel belang in openbaarheid van rechterlijke uitspraken. (red: 429k BW moet zijn 429k Burgerlijke rechtsvordering)
  Aan: Dhr. Wolffensperger

  Tweede kamer fractie D'66.
  Datum: 9 februari 1997
  Betreft: Openbaarheid vonnissen.

  Geachte heer Wolffensperger;

  Ondanks het feit dat inmiddels de betreffende portefeuille voor uw fractie wordt beheerd door uw collega Dittrich kies ik ervoor in eerste instantie tot u te richten. Ik vraag dringend uw aandacht voor het volgende;

  Bij de behandeling van het nieuwe familieprocesrecht in de kamer heeft u herhaald en met nadruk de staatssecretaris gevraagd of de toepassing van de openbaarheid van beschikkingen in het familierecht wel voldoende wordt gewaarborgd ( onder andere in verband met de toepassing van artikel 429k BW). Staatssekretaris Kosto stelde zeer absoluut verwijzend naar grondwet en ECRM 6.1 dat dit grondrecht uiteraard gewaarborgd was. De stukken lezend krijg ik de indruk dat de heer Kosto u welhaast een zeurkous vond. Ondanks dat kondigde u aan met een initiatiefwetsvoorstel te komen tot wijziging van art. 429 BW.

  Als ik het goed zie zijn die voorstellen uwerzijds er niet gekomen Inmiddels blijkt het tegendeel van wat Kosto beweerde. U gelieve daartoe nota te nemen van de twee bijgevoegde brieven van mij aan de rechtbank te Zutphen plus het ontstellende antwoord. Ook voeg ik nog een vergelijkbaar antwoord (nog ontstellender?) bij van de rechtbank aan een andere "justiabele", zoals ze dat blijkbaar noemen.

  Ik ben al enige tijd met deze zaak bezig en wordt daarin bijgestaan door een aantal juristen.
  Als ik de stand van zaken voor de buitenwacht uitleg dan beroep ik mij meestal op het feit dat ieder kind in Nederland op school uit de boekjes moet leren dat in Nederland vonnissen altijd openbaar zijn. Ik heb het net nog even nagekeken in "Nederland een rechtstaat" mijn staatshuishoukundeboek op klas 3c van het st. Michiellyceum te Geleen. Inderdaad dat heb ik dus daar geleerd. Blz 61; "De terechtzittingen zijn openbaar op enkele uitzonderingen na, het vonnis moet altijd " met open deuren" worden uitgesproken . (Ook het cursief heb ik letterlijk overgenomen).

  De keuze is dus een beetje óf alle kinderen in Nederland worden verkeerd voorgelicht óf de uitvoering van de wet deugt niet. Over het antwoord zullen we niet van mening verschillen neem ik aan.

  Desalniettemin stelt zich de vraag; WAT NU???
  Deze vraag heb ik uiteraard ook met onze juristen doorgenomen. Uw opvattingen daarover zijn voor ons ook van groot belang. Daarom vernemen wij graag op niet al te lange termijn van u.

  met vriendelijke groet;

  Joep Zander
  Na een lange tijd niets te hebben vernomen, en een boel gezeur, deelde Dhr. Dittrich mij mee dat zich niemand voor de zaak intereseerde en dus(sic) hij ook niet.

  Jurisprudentie openbaarheid

  "Blijkens de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens (Sutter, 22 febr. 1984, Serie A, nr. 74, par. 33-34; Pretto, 8 dec. 1983, Serie A, nr. 71, par. 26-27; en Axen, 8 dec. 1983, Serie A, nr. 72, par. 31-32) is daartoe immers niet vereist dat de uitspraak op een openbare terechtzitting wordt voorgelezen, doch is voldoende bijv. dat zij in dier voege openbaar is dat zij vanaf een bepaalde, aan de verschenen pp. tevoren bekend gemaakte dag ter griffie in geschreven vorm anwezig is en dat zowel de pp. als elke andere belanghebbende inzage en afschrift van die beschikking kunnen verkrijgen."
  In de aangehaalde beschikking van de Hoge Raad wordt onder andere het Pretto-arrest (Europeesche hof A-71 1983) aangehaald. Het is duidelijk dat de opmerking van de Hoge Raad "als elke andere belanghebbende inzage en afschrift van die beschikking kunnen verkrijgen". Gezien moet worden als een vertaling van de volgende zinsnede uit het Pretto-arrest; " anyone could consult or obtain a copy of it on aplication to the court-registry"
  Het lijkt mij hiermee evident dat met de term elke belanghebbende wordt bedoeld; een ieder die daar belang in stelt. "Anyone" betekent namelijk "iedereen" Dat overigens ook in de Nederlandse wet het begrip belanghebbende deze algemene betekenis kan hebben bewijst de kamerbehandeling van het familieprocesrecht;
  Artikel 429 k lid 2 zal moeten worden bezien in het licht van de wetsgeschiedenis (TK 55 24 febr. 94) Hier stelt de heer Kosto met herhaalde zeer grote nadruk tegenover vragen van Wolffensperger dat uitspraken in het familierecht volstrekt openbaar zijn. ("Ik zeg heel helder en duidelijk dat de uitspraak niet voorgelezen hoeft te worden. De openbaarheid impliceert wel dat een ieder die dat wenst een kopie van de uitspraak kan krijgen" TK 55-4153)
  Hier wordt dus in feite omschreven dat het begrip belanghebbende in artikel 429 moet worden geï nterpreteerd zoals ook hiervoor al aangegeven, namelijk in de ruime betekenis van het woord.
  De boven aangehaalde uitspraak van de HR kan nooit in het licht van de kamerbehandeling worden bezien; die kwam er namelijk na.
  site-zoekmachinehome en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- linksdossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/openbaarheid.html : 20 Juli 217 zie ook de andere

  Slachtoffers Orkaan Irma

  https://youtu.be/FAn-ONDy_Zc


  Pink - What About Us (lyric video)  

  Lees terug - Orkaan Irma was op Sint Maarten 'hell of a ride'

  De superorkaan Irma treft de eilanden in het Caribisch gebied ongenadig hard. Volgens de eerste berichten is er grote schade op Sint Maarten en de andere eilandjes waar Irma woensdag als eerste aan land ging. Ook Florida zet zich schrap voor de verwoestingen die de orkaan de komende dagen kan aanrichten. Lees ons liveblog terug over de dag dat Irma aan land kwam.
   

  Berichten

  Bekijk nieuwe update(s).
  1. Schade Sint Maarten vanuit de lucht

   Een helikopter van de Nederlandse marine is teruggekeerd van een vlucht boven de door orkaan Irma getroffen eilanden in het Caribisch gebied. Commandant Andre van der Kamp meldt op Twitter dat de schade op Saba en Sint Eustasius relatief meevalt. Op Sint Maarten zagen de militairen echter ‘zeer grote materiële schade’.
  2. Enorme schade Barbuda

   De orkaan Irma heeft op het Caribische eilandje Barbuda een spoor van verwoesting achtergelaten. Dat heeft premier Gaston Browne van het land Barbuda en Antigua gezegd. Hij liet weten dat voor circa 125 miljoen euro schade is aangericht.

   ,,De wederopbouw zal jaren duren'', zei Browne. Hij voegde eraan toe dat de orkaan op Barbuda zeker één leven heeft geëist. Eerder werden al twee doden gemeld op het Franse deel van Sint Maarten. Daarmee komt het officiële dodental door orkaan Irma op drie.

   Barbuda, dat 1700 inwoners telt, ligt ongeveer 150 kilometer ten oosten van Sint-Maarten. Irma bereikte Barbuda woensdagochtend (Nederlandse tijd).
  3. Crisisoverleg ministers

   De ministers die het meest betrokken zijn bij de hulpverlening op de door de orkaan Irma getroffen eilanden komen donderdag onder leiding van premier Mark Rutte bijeen in het Nationaal Crisis Centrum. Vanaf 10.00 uur bespreken zij de situatie op de eilanden en eventuele maatregelen.

   Behalve premier Rutte zullen de ministers Stef Blok (Veiligheid en Justitie), Jeanine Hennis (Defensie), Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) aanwezig zijn.
  4. Geen doden op Saba

   De orkaan Irma die woensdag huishield op de Bovenwindse eilanden heeft op Saba geen slachtoffers geëist. Dat heeft de gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson, gezegd tegen het Curaçaose radiostation Dolfijn FM.

   Wel zijn de daken van sommige huizen weggewaaid. ,,Er is geen stroom, maar daar werken we aan. Het telefoonverkeer en internet-verkeer is wel snel weer hersteld.'' Johnson noemde het overtrekken van Irma 'heel zwaar'. ,,De wind was heel zwaar. Het klonk alsof er urenlang heel dichtbij een trein voorbij ging."

   Volgens Johnson zijn veel bomen vernield. De bewoners zijn direct aan de slag gegaan om de troep op te ruimen. Johnson is blij dat het 'redelijk goed is gegaan' op Saba.
  5. Storm was 'hell of a ride'

   De storm op Sint Maarten was een 'hell of a ride' laat correspondent Kees Broere zojuist in een kort gesprek via de satelliettelefoon weten. Alle communicatie is verbroken, vertelt hij. Broere mocht kort bellen met een satelliettelefoon van de Nederlandse militaire post op het eiland. 'Het was heftig, een goed overzicht over de schade ontbreekt nog.'
  6. Gebouwen verwoest op Barbuda

   Minister-president Gaston Browne van de eilandstaat Antigua en Barbuda verklaart tijdens een persconferentie dat 90 procent van de gebouwen op Barbuda verwoest is, schrijft de Britse krant The Guardian. Over een krakerige radiolijn bleef Browne de zin 'totaal gesloopt' herhalen. Lokale media berichten over een dode. De autoriteiten hebben dit niet bevestigd.

   Barbuda was het eerste eiland dat geraakt werd door de orkaan.
  7. Hevige regenval verwacht

   Het KNMI verwacht de komende uren nog hevige regenval in Saba en Sint Eustatius. Nu de orkaan wegtrekt neemt de windsterkte iets af. Toch kan de zuidwestenwind nog snelheden van boven de 75 kilometer per uur halen, schrijft het KNMI in een bulletin. De tropische storm Jose trekt waarschijnlijk boven de eilanden langs.
  8. Opvangcentra Rode Kruis overvol

   De opvangcentra van het Rode Kruis op de Bovenwindse eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius zitten overvol met mensen die moesten vluchten voor de orkaan, meldt de hulporganisatie aan het ANP. Exacte aantallen kan het Rode Kruis nog niet geven, omdat de communicatieverbindingen als gevolg van de allesvernielende orkaan heel slecht zijn, zei een woordvoerder.

   Volgens hem is een grote communicatiemast in de haven van Sint-Maarten omgevallen, waardoor er nauwelijks communicatie mogelijk is en het moeilijk is een goed beeld te krijgen van de omvang van de schade. Ook zijn de haven en de luchthaven zwaar getroffen en liggen de schepen in de straten. Omdat op Sint-Maarten een uitgaansverbod geldt, is het ook nog niet goed mogelijk de schade op te nemen, zei de woordvoerder.
  9. Irma bereikt Maagdeneilanden

   Inmiddels heeft orkaan Irma in alle hevigheid de Amerikaanse Maagdeneilanden bereikt. De autoriteiten op Puerto Rico melden dat de wind daar al snelheden van meer dan 175 kilometer per uur haalt.
  10. ANP trekt foto's terug

   Eerder deelden we beelden van Sint Maarten van ANP, maar het persbureau heeft inmiddels laten weten alle foto's terug te trekken. Er kan niet met genoeg zekerheid worden gezegd dat de foto's werkelijk van Sint Maarten komen.
  11. Twee doden gevallen

   De Franse minister van overzeese gebiedsdelen, Annick Girardin, laat weten dat er in het Franse deel van de Caribische eilanden in ieder geval twee doden te betreuren zijn, schrijft BBC News. Twee anderen zijn zwaargewond. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers op de Nederlandse eilanden.
  12. Macron spreekt zich uit

   'We zullen slachtoffers moeten betreuren en de schade op de eilanden is aanzienlijk', zei de Franse president Emmanuel Macron woensdagavond in een toesprak over orkaan Irma. 'Op dit moment is het moeilijk een totaalbeeld te kunnen schetsen, maar ik kan wel zeggen dat de impact hard en wreed zal blijken.'

   Sint Maarten is voor de helft Frans. Het Franse eiland Saint Barthélémy is eveneens geraakt.
  13.  

   Evalueren schade is begonnen

   De militairen op alle Bovenwindse Eilanden zijn begonnen om de schade op te nemen, schrijft kolonel Peter Jan de Vin op Twitter vanuit Sint Eustatius. Er stijgt ook een helikopter op met een camerateam van Defensie om de schade vanuit de lucht te filmen.
  14. Eerste mensen wagen zich op straat

   In Philipsburg, de hoofdstad van Sint Maarten, wagen de eerste mensen zich alweer op straat, meldt de NOS. Het hoogtepunt van de orkaan heeft zich nu verplaatst naar het Amerikaanse eiland Puerto Rico, ten westen van Sint Maarten.

   Contact met Sint Maarten blijft moeilijk. 'Het laatste wat ik gehoord heb, is dat de hoofdtoren van de provider UTS is omgevallen en dat het ernstige schade aan hun systemen heeft veroorzaakt. Om te voorkomen dat het netwerk verder beschadigd raakt, hebben ze het netwerk volledig platgelegd', schrijft kennis die kort heeft gesproken met een ooggetuige op Sint Maarten.

   'Dit betekent dat, tot de storm voorbij is, er nauwelijks communicatie mogelijk is met Sint Maarten.'
  15. 'Alles is verzwakt en kapot'

   Op Sint Eustatius wordt met angst uitgekeken naar tropische storm Jose, die zich mogelijk ontwikkelt tot orkaan. 'Er is al schade, maar als Jose morgen ook langs raast, is het een ramp', zegt Walter Hellebrand van de Monuments Foundation op het eiland Sint Eustatius tegen nieuwswebsite Caribisch Netwerk.

   De schade op Sint Eustatius na orkaan Irma is groot. Veel huizen zijn verwoest en elektriciteitspalen omgewaaid, meldt Hellebrand. De elektriciteit is bijna op het hele eiland uitgevallen. Hellebrand maakt zich nu vooral zorgen over Jose: 'Alles is verzwakt en kapot. Als er nu nog een orkaan bovenop komt, is de schade niet te overzien.'

   De verbinding is op de meeste eilanden uit de lucht: alleen via internet is Hellebrand nog te bereiken. Zijn broer, die op Sint Maarten woont, kan hij niet bereiken, schrijft Caribisch Netwerk. 'Het laatste wat ik hoorde is dat het heftig was: alles was verwoest.' Hellebrand wordt emotioneel als hij eraan denkt. 'Tijdens orkaan Luis in 1995 is hij alles kwijtgeraakt. Hij heeft alles weer opnieuw moet opbouwen en nu gebeurt dit.
  16. Debat Venezuela uitgesteld

   Het kabinet heeft een debat over de situatie in Venezuela uitgesteld omdat het druk is met de coördinatie van nationale en internationale hulp aan de Bovenwindse eilanden, meldt ANP. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vroeg aan het begin van het debat om uitstel. Volgens Koenders zit er 'een internationale dimensie' aan de ramp. De Verenigde Staten hebben al aangegeven hulp te willen geven als dat nodig is.
  17. Schade op Sint-Eustatius

   ANP melt dat de orkaan Irma ook op het eiland Sint Eustatius voor veel schade heeft gezorgd. Overal 'bomen die op de weg liggen en elektriciteitspalen die zijn weggewaaid. Het ziet er niet goed uit', zei directeur Walter Hellebrand van Monumentenzorg op Sint Eustatius tegen het Curaçaose radiostation Paradise FM.

   Huizen zijn beschadigd door omgevallen bomen. Ook is de elektriciteit uitgevallen en is het telefoonverkeer ontregeld, waardoor telefoneren erg lastig is, zei hij.

   Er is nog geen officieel bericht over de schade.

   Hellebrand zat midden in de storm. 'Om een uur of twee of half drie 's nachts hoorde ik buiten onheilspellende geluiden. Ik heb alle ramen dichtgedaan en probeerde te slapen, maar dat lukte niet. Ik hoorde het donderen, dreunen, beuken en bonken. Ik zat opgesloten, ik hoorde van alles, maar ik zag niets', aldus Hellebrand.
  18. Het verwachte pad van Irma

   Het meteorologisch instituut National Hurricane Center heeft een kaart gepubliceerd met het pad van orkaan Irma in de komende uren en dagen.
  19. Rutte leeft mee op Facebook

   Minister-president Rutte spreekt op Facebook over 'vreselijke eerste berichten en beelden vanaf het Caribische deel van ons Koninkrijk.' Hij en 'andere kabinetsleden leven erg mee met de bewoners van de getroffen eilanden.'
  20. Marineschepen stomen op

   De marineschepen Zr. Ms. Zeeland en Zr. Ms. Pelikaan hebben op veilige afstand het passeren van de orkaan afgewacht en stomen nu op naar Sint-Maarten. Halverwege de avond (plaatselijke tijd), zodra Irma de eilanden achter zich heeft gelaten, hopen ze aan te meren, meldt ANP. Ze hebben vrachtwagens, waterwagens, een legerambulance, een bulldozer, bootjes en patrouillewagens aan boord.

   Zodra de orkaan over is getrokken, begint een honderdtal mariniers en manschappen van de genie met de schade opnemen. Ook kunnen de militairen zorg verlenen, puin ruimen en zo nodig de orde bewaken bij de schuilplaatsen waar de inwoners van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius dekking zoeken, laat het ministerie van Defensie weten. De militairen kwamen even voor de orkaan aan op de Bovenwindse Eilanden. Ze richtten er een commandopost in en legden verbindingen met hun hoofdkwartier op Curaçao. Na de orkaan zullen zij deze vermoedelijk beschadigde verbindingen herstellen om onder meer de schade te kunnen doorgeven.

   Met een NH90-helikopter zullen de militairen ook een beeld vormen van de schade vanuit de lucht.
  enz, enz.