woensdag 4 januari 2017

Overleg over bankenregels Basel muurvast

Overleg over bankenregels Basel muurvast Onderhandelingen over een vergaande aanpassing van de wereldwijde bankenbuffers met de naam Basel 3 zijn vastgelopen omdat vooral Europa en de VS het oneens blijven over het belangrijkste punt. Een voor 8 januari geplande vergadering is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het uitstel betekent dat Europa straks met de regering-Trump moet praten over regels die een enorme impact hebben op vooral Europese banken. Onduidelijk is welke lijn Trump wil volgen. Lange tijd is gezegd dat de vergadering van de hoogste toezichtbazen van het Bazels Comité in januari beslissend zou zijn. Er wordt al twee jaar gepraat en banken verkeren in onzekerheid. Dat er toch uitstel is, tekent hoe moeizaam de gesprekken lopen. Risico's wegen De discussie is technisch van aard, maar de gevolgen zijn enorm. Het gaat om de vraag hoeveel ruimte banken mogen houden om zelf hun risico's te wegen. De huidige Amerikaanse regering en het secretariaat van het Bazels Comité willen die vrijheid sterk inperken, omdat er te veel mee geknoeid zou worden. Europese banken hebben de alarmbel geluid en krijgen steun van hun politici en toezichthouders. Want de voorstellen raken niet alleen de sjoemelbanken, maar ook brave banken met vooral gewone hypotheken op de balans, is de redenering. De Europese Commissie reageerde dinsdag direct door te zeggen dat ze vasthoudt aan de eerdere eisen dat de nieuwe regels niet tot een algehele kapitaalverhoging mogen leiden. Ook moet het idee van 'risicogevoeligheid' in stand blijven. Die opmerking duidt erop dat banken enige vrijheid moeten houden met hun risicomodellen. Koerswinst banken Het onverwachte uitstel gaf de Europese banken op de beurs een oppepper, de Europese bankenindex klom dinsdag 2,9%. Eerder gingen geruchten dat Europa akkoord zou gaan met een iets afgezwakte versie van de plannen. De voorstellen raken vooral banken in Noord-Europa die als veilig bekendstaan, blijkt uit een berekening die analisten van Deutsche Bank dinsdag hebben verspreid. Het als oerconservatief geldende Svenska Handelsbanken ziet zijn kapitaaleis verdubbelen. ABN Amro ziet de eisen bijna 70% omhoog gaan en ING ruim 35%, aldus de analisten. Opmerkelijk is dat juist banken in Italië en Spanje nauwelijks worden geraakt door de aanpassingen van Basel 3, terwijl enkele banken daar volgens menig kenner meer kapitaal nodig hebben. Rabobank en SNS Bank worden mogelijk ook hard geraakt, maar Deutsche heeft dat niet onderzocht omdat zij geen beursnotering hebben. Tekortkomingen De twee jaar oude voorstellen volgen op geluiden dat banken niet goed te werk gaan met de eigen modellen voor risicoweging. Volgens voorzitter Stefan Inves van het Bazels Comité draait het om 'hervormingen die erop zijn gericht de tekortkomingen recht te zetten die tijdens de crisis aan het licht zijn gekomen', zo laat hij zich citeren in het persbericht van dinsdag, waarin verder gesproken wordt van het werken aan 'openstaande details'. De 'gewogen risico's' vormen een belangrijke bouwsteen voor het berekenen van de solvabiliteit. En dat is weer de ratio waar iedereen naar kijkt om de degelijkheid van een bank te beoordelen. Hypotheken op balans Bazel en de Amerikanen willen een harde grens - in jargon: een vloer - voor de vrijheid die banken krijgen om af te wijken van een standaardmodel. Vooral bij hypotheken liggen de kapitaaleisen momenteel zeer veel lager dan in het standaardmodel. De toezichthouder vindt dat goed omdat gewone hypotheken zelfs tijdens de crisis niet voor problemen hebben gezorgd bij de banken. In de VS komen de nieuwe regels niet zo hard aan, omdat banken daar de gewoonte hebben om hypotheken door te verkopen aan een staatsinstelling. In Europa bestaan zulke instellingen niet en blijven de hypotheken op de balans van de bank staan.

DE VERZWEGEN WAARHEID OVER OUDJAARSNACHT

DE VERZWEGEN WAARHEID OVER OUDJAARSNACHT Door Realpredictor En zoals altijd wordt door de Linkse Leugenpers de waarheid verdoezeld. NL. Terwijl duizenden Europeanen feest vieren veranderen moslims de binnensteden van West-Europa in oorlogszones, waar de straatjihad wordt uitgevochten met straatgeweld, vernielingen, het in brand steken van voertuigen, het aanranden en verkrachten van Westerse vrouwen en het aanvallen en verjagen van brandweer en politie https://rechtsactueel.com/2017/01/04/video-new-years-eve-street-jihad-in-warzone-western-europe-eng/

dinsdag 3 januari 2017

integriteit@minbzk.nl

Geachte mevrouw Zwijnenberg, Uw bericht is in goede orde ontvangen en heb ik hierbij doorgestuurd naar de afdeling die Burgerbrieven behandelt (zie cc). Deze afdeling zal uw vraag doorgeleiden naar de juiste functionaris en er zorg voor dragen dat u een reactie krijgt. Mijn werkterrein als Integriteitscoördinator van het ministerie van BZK beperkt zich tot het ministerie van BZK zelf. Ik behandel geen vragen of meldingen van andere departementen, gemeenten of andere bestuursorganen, hiertoe ben ik niet bevoegd. Ik vertrouw er op dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Met vriendelijke groet, mr J.H. Maat, Integriteitscoördinator BZK

Wraking/ Wrakingsverzoek wegens partijdigheid voor UWV.

Aan President Mr H.C Naves en de Edelachtbare Rechters en de Edelachtbare Griffier + Medewerkers van de Rechtbank Amsterdam afdeling Bestuursrecht. 19-12-2016 Wraking/ Wrakingsverzoek wegens partijdigheid voor UWV. Hierbij deel ik R.J.M Zwijnenberg U mee dat ik Mw R.J.M Zwijnenberg de Edelachtbare Mr T.L Fernig-Rocour en de Edelachtbare Griffier WRAAK wegens partijdigheid en dit in strijd is met de grondwet en verdragen: Artikel 120: Constitutionele toetsing - Hoofdinhoud Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008) Hoofdstuk 6: Rechtspraak 119 Artikel 120 121 De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. Omdat deze zitting is gefilmd en U hieruit kunt afleiden dat ik als mentrum-patiënt/cliënt ben behandeld en geen eerlijk proces heb gehad omdat het herzieningsverzoek niet binnen een termijn van 6 weken na de uitspraak nog ingediend kan worden en ik Mw R.J.M Zwijnenberg daardoor materiële en immateriële schade heb opgelopen die volgens wet-en regelgeving in Nederland vergoed moet worden . Ik Mw R.J.M Zwijnenberg heb een daklozen uitkering maar dit neemt niet weg dat de door mij betaalde premies en van oud-werkgevers er nog steeds Recht is op WW-uitkering. Het herzieningsverzoek met betrekking tot uit te keren WW-uitkering is gebaseerd op een bedrag van zegge drieduizend driehonderd drie en dertig euro en zeven en zeventig cent. Omdat de WW-uitkering zodanig hoger ligt waarvan de premies zijn betaald en ik R.J.M Zwijnenberg en mijn vriend daardoor een normaal LEVEN kunnen hebben is dit WRAKINGSVERZOEK gegrond. Tevens is de in gebreke stelling = verzoek tot overgaan uitkeren van schadevergoeding gegrond omdat volgend jaar na de inauguratie van President D Trump het Amerikaans Rechtssysteem in de E.U gehandhaaft zal worden. Ik EIS een nieuwe zittingsdatum en een onpartijdige Rechter waarvan ik mijn dossier die ik dan in bezit heb ook de documenten herzieningsverzoek kan aantonen en alles met betrekking tot het uitkeren van de schadevergoeding. U begrijpt natuurlijk President Mr H.C Naves en Medewerkers van de Rechtbank Amsterdam dat ik R.J.M Zwijnenberg geen enkel vertrouwen heb in de Rechtspraak.nl en ook niet in het UWV want in 2008 zoals Mr R Zaagsma benadrukte op de zitting van 15-12-2016 om 11.20 uur dat ik in 2008 een WW-uitkering heb gehad. Dat klopt inderdaad maar deze WW-uitkering was nog lager dan zegge vijfhonderd euro per maand terwijl ik Mw R.J.M Zwijnenberg vier werkgevers heb gehad en ik een NORMAAL LEVEN EIS gelet hier wel op het feit dat ik door het UWV mijn woning ben verloren wegens wanbetaling van het UWV. Bovendien staat er in de wet ook dat Met het verzoek de WRAKING van de Edelachtbare T.L Fernig Rocour en de Edelachtbare Griffier gegrond te verklaren en mij in de gelegenheid te stellen om op de zitting in Januari door een nader te bepalen zittingsdatum en tijdstip van de Rechtbank Amsterdam de gelegenheid krijg om toch het restant WW-uitkering te ontvangen en de door mij ingediende schadevergoeding met betrekking tot huisvesting om de gezondheid en de Veiligheid van mij en mijn vriend te bewerkstelligen. Nu met de aankomende feestdagen is het gevaarlijk om buiten te liggen in verband met vuurwerk en hier is geen gehoor aan gegeven om ter overbrugging onderdak te verstrekken. Tevens ben ik niet in de gelegenheid gesteld om de pleitnotities af te geven zodat er geen eerlijk proces heeft plaatsgevonden en ik ook geen jaar lang een heel dik dossier van het UWV op mijn rug kan meenemen. Dit is voldoende bewijs om de Wraking dit WRAKINGSVERZOEK GEGROND TE VERKLAREN.