zaterdag 19 november 2016

EU-instellingen - Overheidsopdrachten

EU-instellingen - Overheidsopdrachten
      

EU-verdragen

EU-verdragen
      

EU-verdragen

De Europese Unie is gebaseerd op het beginsel van de rechtsstaat. Dat betekent dat alle activiteiten van de EU moeten berusten op de verdragen, die vrijwillig en op democratische wijze door alle EU-landen zijn aanvaard. De Commissie kan dus alleen wetsvoorstellen indienen die betrekking hebben op de in die verdragen genoemde onderwerpen.
Een EU-verdrag is een bindende overeenkomst tussen EU-lidstaten. Het definieert de doelstellingen van de EU, de regels voor de EU-instellingen, het besluitvormingsproces en de betrekkingen tussen de EU en de EU-landen.
Af en toe worden die verdragen aangepast, bijvoorbeeld om de EU efficiënter en transparanter maken, nieuwe EU-landen op te vangen of nieuwe vormen van samenwerking, zoals de euro, mogelijk te maken.
Op grond van die verdragen kunnen de EU-instellingen wetgeving vaststellen die door de EU-landen moet worden toegepast. De volledige tekst van de verdragen, wetgeving, jurisprudentie en wetsontwerpen kan worden geraadpleegd via EUR-Lex, de databank van het EU-(on)recht.

De belangrijkste verdragen zijn:


Telkens wanneer nieuwe landen bij de EU kwamen, werden de oprichtingsverdragen aangepast:
 • 1973 (Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk)
 • 1981 (Griekenland)
 • 1986 (Spanje en Portugal)
 • 1995 (Finland, Oostenrijk en Zweden)
 • 2004 (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië)
 • 2007 (Bulgarije en Roemenië)
 • 2013 (Kroatië).

Burgers kansloos in geldruzie met bedrijf

Burgers kansloos in geldruzie met bedrijf

6 februari 2015 om 06:00 door Tjerk de Vries
Burgers kansloos in geldruzie met bedrijf
Je kunt je als consument de gang naar de rechter vaak beter besparen als een bedrijf achter je geld aanzit. /ANP
De ’gewone man’ is vrijwel kansloos als hij in een financieel conflict belandt met een zakelijke partij, zoals een bedrijf of verzekeringskantoor. Als het tot een gang naar de rechter komt, valt het oordeel vrijwel altijd uit in het voordeel van het bedrijf. Vaak is een onterechte rekening betalen nog voordeliger dan de strijd aangaan.
Dat constateert de Consumentenbond na langdurig onderzoek en bijwonen van verschillende rechtszaken. ”Het zijn vrijwel altijd zakelijke partijen die een deurwaarder inschakelen. Voor consumenten is dat simpelweg te duur. En de afgevaardigden van de deurwaarderskantoren lopen de deuren van de rechtbanken plat, kennen de kantonrechter vaak al voordat de zitting begint en spreken elkaars, juridische, taal”, stelt de Consumentenbond in de Geldgids die vandaag verschijnt.

Zonder advocaat

Bij 84 procent van de zaken die bij de kantonrechter spelen, heeft de gedaagde partij (de consument) geen advocaat. ”De grote meerderheid staat er dus alleen voor”, constateert de bond. ”Alsof je een voetbalveld betreedt en de spelregels niet kent.”
Tijdens het bijwonen van de rechtszaken stuitten de onderzoekers van de Consumentenbond op schrijnende gevallen. Zo werd een man veroordeeld voor het betalen van een rekening van 88 euro die hij gewoon al had voldaan en diende hij tevens van de rechter honderden euro’s te betalen voor rechtbank- en deurwaarderskosten. ”Een verschrikkelijk vonnis”, noemt de man dit. ”Ik had gewoon betaald!”
Deze meneer had iets te laat zijn rekening betaald aan zorgverzekeraar DSW. Die had reeds een deurwaarder ingeschakeld toen het bedrag alsnog werd overgemaakt. Dit misverstand om 88 euro, kostte de gedupeerde uiteindelijk dus honderden euro’s.

Verdwaald in juridisch woud

En zo gaat het wel vaker. Consumenten verdwalen in het juridische woud waar de machtige tegenstanders geblinddoekt nog de weg weten. ”Blijf weg van deurwaarderstrajecten”, waarschuwt de bond dan ook. ”Zelfs als je denkt dat de kantonrechter je gelijk geeft. Want dat is zelden een uitgemaakte zaak. Je kunt nog beter betalen en de eventuele ’onverschuldigde betaling’ later proberen terug te vorderen.”
In dat geval raadt de Consumentenbond aan een beroep te doen op de rechtsbijstandsverzekering, een consumentenorganisatie of een geschillencommissie. ”Ook het indienen van een klacht bij een autoriteit is een rendabeler alternatief in vergelijking met procederen.”

DEMMINK-PEDO-TELEGRAAF-MAFIA EXPLODEERT IN NOOIT VERTOONDE MELTDOWN; ARRESTATIE BOUMAN NABIJ

DEMMINK-PEDO-TELEGRAAF-MAFIA EXPLODEERT IN NOOIT VERTOONDE MELTDOWN; ARRESTATIE BOUMAN NABIJ

EXTRA EN MUST WATCH: ANTI-VACCINATIE-‘COMPLOTDENKERS’ MAKEN BIJ PAUW COMPLEET GEHAKT VAN DOOR BIG FARMA BETAALDE GIF-FETISJISTE
EX-KORPSCHEF GERARD BOUMAN MOET DIRECT WORDEN GEARRESTEERD EN ALS PEDO-VERDACHTE WORDEN VERHOORD * ZWENDEL BIJ DEMMINK-POLITIE GAAT ELK VOORSTELLINGSVERMOGEN TE BOVEN * GA ER VANUIT DAT DE WAARHEID 1000 KEER ERGER IS DAN DE BART MOS-BODE MOET BERICHTEN IN SAMENWERKING MET DE PP-ELITE OM DE ZAAK ‘BINNEN DE PERKEN’ TE HOUDEN

Naast het leegplunderen van de tent en decadente en perverse feestjes met zijn Demmink-vrienden is het belangrijkste ‘wapenfeit’ van Gerard Bouman het aankondigen van een ‘zekere aanslag’ op het Nederlandse volk -en zelfs daarin faalde hij, want die aanslag is er -godzijdank- nog steeds niet gekomen. Inmiddels moeten we vrezen dat Bouman deze aanslag zelf zal gaan plegen -niet alleen om alsnog zijn gelijk te halen, maar ook omdat hij arrestatie nauwelijks meer lijkt te kunnen ontlopen. Micha zegeviert opnieuw! Steun hem nu meer dan ooit en stort een bijdrage op de rekening van de stichting, nog steeds op te vragen via drsmkat@yahoo.com

Merkel met Obama: Het internet is een ‘verstorende’ kracht, die beteugeld, gemanaged en gestuurd moet worden door de overheid

Merkel met Obama: Het internet is een ‘verstorende’ kracht, die beteugeld, gemanaged en gestuurd moet worden door de overheid

by Realpredictor

Sprekend op een gezamenlijke persconferentie met de vertrekkende Amerikaanse president Barack Hoessein Obama op zijn afscheidstour, maakte de Duitse kanselier Angela Merkel huiveringwekkende opmerkingen over haar opvattingen over de noodzaak voor de overheid om het internet te controleren en haalde ze hard uit naar anti-islamiserings demonstranten die ze er van beschuldigde de Duitse geest voor vrijheid te gijzelen.

De Duitse kanselier Merkel, die momenteel de afweging aan het maken is of ze voor een historische vierde termijn zal gaan op grond van haar pro-migratie politiek waarvoor ze door president Obama met lof overladen werd, adresseerde het populisme in hun gezamenlijke verklaring.
De 2 meest gevaarlijke mensen die de moslims de wereld willen laten overheersen. 1 hebben we reeds gedumpt, nu de andere nog!
https://www.youtube.com/watch?v=UoFgnQQzqYU

IN GEBREKE STELLING RECHTBANK AMSTERDAM WEGENS TOEWIJZING SCHADVERGOEDINGSZAAK UWV EN TOEWIJZING TER OVERBRUGGING HUISVESTING TOE TE WIJZEN

IN GEBREKE STELLING RECHTBANK AMSTERDAM WEGENS TOEWIJZING SCHADVERGOEDINGSZAAK UWV EN TOEWIJZING TER OVERBRUGGING HUISVESTING TOE TE WIJZEN VOOR Mw R.J.M Zwijnenberg en Dhr R.E.B Bosch onder vermelding van zaaknummer/kenmerk: 16/5674


Omdat U mij niet serieus neemt en maling heeft aan het feit dat ik R.J.M Zwijnenberg en mijn vriend R.E.B. Bosch op straat slapen wegens het feit dat U Edelachtbare Mr J.C.Boeree de geldvordering van zegge vijf miljoen heeft afgewezen en ik R.J.M Zwijnenberg U Edelachtbare Mr J.C Boeree U, de Edelachtbare griffier, contactpersoon J.C. Tency en de Medewerkers van de Rechtbank Amsterdam aansprakelijk stel wegens wetboek 6 verbintenissenrecht artikel 2 en artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

 • 1 Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
 • 2 Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 3

 • 1 Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.
 • 2 Een natuurlijke verbintenis bestaat:
  • a. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
  • b. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.

U vertikt het om ter overbrugging een woning toe te wijzen en het Leger des Heils of het H.V.O + de Winternachtopvang zijn GEEN VOORLOPIGE VOORZIENINGEN!!!
Onze gezondheid wordt door het slapen op straat niet bevorderd en ik R.J.M Zwijnenberg en mijn vriend Dhr R.E.B Bosch zijn slachtoffer van falend overheidsbeleid en een corrupte Rechtspraak volgens het Burgerlijk wetboek 6 afdeling 2 Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid artikel 6 tot artikel 11:

Artikel 6

 • 1 Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn.
 • 2 Is de prestatie ondeelbaar of vloeit uit wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden.
 • 3 Uit een overeenkomst van een schuldenaar met zijn schuldeiser kan voortvloeien dat, wanneer de schuld op twee of meer rechtsopvolgers overgaat, dezen voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zullen zijn.

Artikel 7

 • 1 Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 • 2 Nakoming door een der schuldenaren bevrijdt ook zijn medeschuldenaren tegenover de schuldeiser. Hetzelfde geldt, wanneer de schuld wordt gedelgd door inbetalinggeving of verrekening, alsmede wanneer de rechter op vordering van een der schuldenaren artikel 60 toepast, tenzij hij daarbij anders bepaalt.

Artikel 8

Relaties (...)(Externe link)
Permanente link
Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

 • 1 Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd namens de overige schuldenaren een aanbod tot afstand om niet van het vorderingsrecht te aanvaarden, voor zover de afstand ook de andere schuldenaren betreft.
 • 2 Uitstel van betaling, door de schuldeiser aan een der schuldenaren verleend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschuldenaren, voor zover blijkt dat dit de bedoeling van de schuldeiser is.

Artikel 10

 • 1 Hoofdelijke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig de volgende leden in de schuld en in de kosten bij te dragen.
 • 2 De verplichting tot bijdragen in de schuld die ten laste van een der hoofdelijke schuldenaren wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, komt op iedere medeschuldenaar te rusten voor het bedrag van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de medeschuldenaar aangaat.
 • 3 In door een hoofdelijke schuldenaar in redelijkheid gemaakte kosten moet iedere medeschuldenaar bijdragen naar evenredigheid van het gedeelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten slechts de schuldenaar persoonlijk betreffen.

Artikel 11

 • 1 Een uit hoofde van het vorige artikel tot bijdragen aangesproken medeschuldenaar kan de verweermiddelen die hij op het tijdstip van het ontstaan van de verplichting tot bijdragen jegens de schuldeiser had, ook inroepen tegen de hoofdelijke schuldenaar die de bijdrage van hem verlangt.
 • Permanente link
  Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 9

  • 1 Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd namens de overige schuldenaren een aanbod tot afstand om niet van het vorderingsrecht te aanvaarden, voor zover de afstand ook de andere schuldenaren betreft.
  • 2 Uitstel van betaling, door de schuldeiser aan een der schuldenaren verleend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschuldenaren, voor zover blijkt dat dit de bedoeling van de schuldeiser is.

  Artikel 10

  • 1 Hoofdelijke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig de volgende leden in de schuld en in de kosten bij te dragen.
  • 2 De verplichting tot bijdragen in de schuld die ten laste van een der hoofdelijke schuldenaren wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, komt op iedere medeschuldenaar te rusten voor het bedrag van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de medeschuldenaar aangaat.
  • 3 In door een hoofdelijke schuldenaar in redelijkheid gemaakte kosten moet iedere medeschuldenaar bijdragen naar evenredigheid van het gedeelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten slechts de schuldenaar persoonlijk betreffen.

  Artikel 11

  • 1 Een uit hoofde van het vorige artikel tot bijdragen aangesproken medeschuldenaar kan de verweermiddelen die hij op het tijdstip van het ontstaan van de verplichting tot bijdragen jegens de schuldeiser had, ook inroepen tegen de hoofdelijke schuldenaar die de bijdrage van hem verlangt. de grondwet gelet op het persbericht van de Rijksoverheid en ons tijdelijk te huisvesten in een hotel of woning van een makelaar totdat de hoorzitting van 15-12-2016 om 11.20 Uur aan de Parnassusweg die door de media wordt gefilmd zal dienen.
   De kosten zullen moeten worden vergoed door het UWV of de Rechtbank Amsterdam.

   Met de meeste hoogachting

   Mw R.J.M Zwijnenberg
   Hierbij vraag ik R.J.M Zwijnenberg uw aandacht voor het volgende persbericht van de Rijksoverheid volgens het paradigma van het Meritocratisch wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen die de grondwet in acht neemt:

   Kabinet trekt wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak in

   16 november 2016 - 15:12

   Het wetsvoorstel om de hoogste bestuursrechtspraak te vereenvoudigen wordt ingetrokken. Dat hebben minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag namens het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten. Reden voor de intrekking is het feit dat  de Tweede Kamer door de aanvaarding van enkele amendementen een aantal wijzingen in het wetsvoorstel heeft aangebracht die het kabinet  tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel begin oktober en in een aanvullende kamerbrief vorige week met klem had ontraden.
    
   Een van deze wijzigingen houdt in dat leden van de grondwettelijke Raad van State geen deel meer zouden kunnen uitmaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat vindt het kabinet ongewenst omdat dat ernstig afbreuk doet aan de eenheid van de Raad van State en aan de gelijkwaardigheid tussen de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak.
    
   Een andere wijziging houdt in dat de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep niet zoals de regering wilde wordt ondergebracht bij de vier gerechtshoven maar bij een afzonderlijk nieuw op te richten Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof. Dit vindt het kabinet in strijd met het doel van de enkele jaren geleden doorgevoerde herziening van de gerechtelijke kaart dat de vier gerechtshoven alle specialisaties zelfstandig kunnen behandelen.
    
   Ook de door de Kamer aangebrachte wijziging waarmee de rechtspraak van het College voor Beroep voor het bedrijfsleven zou worden ondergebracht bij het gerechtshof Den Haag in plaats van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is naar het oordeel van het kabinet strijdig met de essentie van het wetsvoorstel.
    
   Deze bezwaren zijn voor het kabinet zo zwaarwegend dat het er de voorkeur aan geeft het wetsvoorstel in te trekken.
    
   Doel van het wetsvoorstel was om het aantal rechtscolleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, te verminderen. Hiermee wilde  het kabinet de hoogste bestuursrechtspraak vereenvoudigen. Ook was voorzien in een strikte scheiding tussen de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State.
    

   Bijlagen

    
   O