donderdag 29 december 2016

Nacht van Schmelzer

Nacht van Schmelzer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken
De Nacht van Schmelzer betreft de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 oktober 1966 en staat in de Nederlandse politieke geschiedenis bekend als de nacht waardoor na het indienen van de motie-Schmelzer (tegen de eigen regering gericht) het kabinet-Cals ten val kwam.
Tijdens de behandeling van de algemene beschouwingen over de rijksbegroting 1967 in de Tweede Kamer, onder leiding van voorzitter Frans-Joseph van Thiel, diende fractievoorzitter van de KVP Norbert Schmelzer de naar hem genoemde motie-Schmelzer in, waarna het kabinet een dag later zijn ontslag aanbood.


Aanleiding[bewerken]

De directe aanleiding was de dekking van de rijksbegroting. Gaten in de begroting wilde het kabinet onder meer opvangen door de inkomstenbelasting sneller te innen. Minister van financiën Vondeling en lid van de Partij van de Arbeid (PvdA), gaf tijdens de beraadslagingen aan dat er in de begroting na alle te nemen maatregelen slechts een tekort resteerde van 26 miljoen gulden, iets dat volgens hem binnen de foutenmarge van begroten lag en dat verder ingrijpen daarom niet nodig was. De KVP-fractie meende dat het tekort veel groter was.
Maar al langer leefde bij de KVP onvrede over het meeregeren van de PvdA. De KVP wilde graag de verkiezingen van 1967 in als de partij die de coalitie met de PvdA niet gewild zou hebben. Bovendien had de PvdA-fractie de eigen ministers Den Uyl en Vondeling beperkt in hun ruimte om in het kabinet te kunnen discussiëren over het dekken van de rijksuitgaven in de komende begroting, hetgeen tot felle discussies in de ministerraad leidde. De PvdA-ministers mochten alleen een verhoging van de omzetbelasting accepteren, als een inkomstenbelastingverlaging zou worden uitgesteld. De KVP met fractievoorzitter Norbert Schmelzer, wilde deze verlaging juist wel.

Begin beraadslagingen[bewerken]

Twee dagen eerder waren de financieel-economische algemene beschouwingen van start gegaan. VVD-fractievoorzitter Toxopeus deelde toen al mee dat het kabinet heen moest gaan. Beernink, de fractievoorzitter van de CHU, had aangegeven dat er geen vertrouwen was in het financiële kabinetsbeleid. Hij beklaagde zich erover dat de inflatie voort sloop, de staatsfinanciën niet gezond waren en de belastingdruk steeg. Schmelzer gaf aan dat het vertrouwen van de KVP door het kabinetsbeleid op de proef was gesteld. Hij vroeg het kabinet: "[...] wat kan en wil de regering doen om tot een gezond beleid te komen op korte termijn en op langere termijn? Dan - ik moet het het kabinet in alle ernst zeggen - kan niet worden ontkomen aan een opnieuw bezien van het totale uitgavenpeil en - voor zover dat op korte termijn onvoldoende soelaas mocht bieden van de belastinginkomsten - de dekking." Het kabinet had de vrijdag voor de algemene beschouwingen echter unaniem afgesproken geen enkele financiële concessie te doen.
Als reactie stuurde premier Cals, Schmelzer een persoonlijk briefje met daarin de tekst: "Op het eerste gehoor vind ik het niet rechtvaardig dit (1½ jaar bestaand) kabinet te verwijten, dat het lange termijn-problemen [sic] nog niet heeft opgelost, die vorige kabinetten zelfs niet onderkend hebben. Hierop kan geen waarlijk bevredigend antwoord gegeven worden."

Het verloop van de Nacht van Schmelzer[bewerken]

De beschouwingen werden eerst op 12 oktober en later op 13 oktober, vanaf elf uur 's morgens, voortgezet. De beraadslagingen werden op 13 oktober om kwart over vier 's middags afgebroken en die avond om acht uur hervat.
Premier Jo Cals aan het woord bij de algemene beschouwingen op 13 oktober 1966 (foto: Ron Kroon)

Motie-Toxopeus[bewerken]

Toxopeus diende 's avonds met enkele partijgenoten een motie in, waarna Cals aangaf die te zien als een motie van wantrouwen.
De tekst, die informeel de naam motie-Toxopeus meekreeg, was:
"De Kamer, gehoord de algemene politieke en financiële beschouwingen, constateert, dat de begroting niet voldoet aan de eis van evenwichtsherstel, verontrust over het feit, dat zware lasten naar 1968 worden verschoven, spreekt als haar oordeel uit, dat het uitgaven- en belastingbeleid zodanig moeten worden herzien, dat deze bezwaren worden weggenomen, en gaat over tot de orde van de dag."
— Toxopeus, Witteveen, Zegering Hadders, Van Someren-Downer, Corver
Zijn fractiegenoot Witteveen diende met enkele partijgenoten, onder wie opnieuw Toxopeus, een tweede motie in. Daarin werd gevraagd om "uiterste soepelheid" te betrachten bij het kabinetsplan voor de versnelde inning van de inkomstenbelasting, om zo rekening te houden met de zelfstandigen, die het volgens de VVD financieel al moeilijk genoeg hadden.
ARP-fractievoorzitter Roolvink diende een motie in, waarin hij vroeg om een nieuw dekkingsplan voor de begroting-1967, maar alleen als de loonstijging in "enigszins betekende mate boven de groei van de arbeidsproduktiviteit zou uitgaan."

Fractieberaad tijdens schorsing[bewerken]

De vergadering werd omstreeks kwart over twee 's nachts op verzoek van Schmelzer voor overleg binnen de fracties voor een uur geschorst. Cals ging een wandeling maken over het Binnenhof. Schmelzer kwam hem tegen, liep met hem mee en overhandigde de tekst van zijn motie. "Nou Norbert, dat was het dan", zou Cals volgens Schmelzer gezegd hebben. "Dat vrees ik ook", antwoordde Schmelzer.[1] Uiteindelijk liep de schorsing uit tot een uur en twintig minuten. Het overgrote deel van de KVP-fractie bleek tijdens het fractieberaad de motie-Toxopeus te steunen. Omdat Schmelzer het uiteenvallen van de KVP vreesde, deed dit hem besluiten om alsnog een motie in te dienen. De tekst daarvan was al sinds 11 oktober rondgegaan. Ook verschillende ministers wisten ervan, onder wie ARP-bewindslieden. KVP-Kamerlid Klompé was er echter over in het ongewisse gelaten. Ze toonde zich verrast en eiste overleg met Cals, een verzoek dat werd weggestemd. Minister Luns bezocht de KVP-fractie en verzocht om het niet tot een crisis te laten komen. De ARP-ministers deden hetzelfde bij hun fractie en maakten duidelijk dat de motie-Schmelzer voor het kabinet niet acceptabel was.

Motie-Schmelzer[bewerken]

Schmelzer diende zijn motie om vijf over half vier in de ochtend in.
De tekst luidde:
"De Kamer,[etc.], van mening, dat in het voorgenomen financieel-economische beleid meer waarborgen moeten worden gelegd voor een evenwichtige groei en tegen verdergaande geldontwaarding en werkloosheid, spreekt als haar overtuiging uit, dat mede met het oog op de mogelijkheden voor 1968 naast een verbetering van de dekking 1967 maatregelen ter voorkoming van extra-uitgavenstijging voor noodzakelijk zijn, nodigt de regering uit, daartoe voorstellen te doen...[etc.]"
— Schmelzer
Hij gaf daarbij mondeling te kennen dat het overgrote deel van zijn fractie de motie zou steunen, maar ook - met het accent op "in alle oprechtheid" - dat het niet gezien moest worden als een motie van wantrouwen tegen het gehele regeringsbeleid en ook niet tegen de politieke samenstelling van het kabinet.
De vergadering werd vervolgens op verzoek van Cals tot vier uur geschorst.

Stemming[bewerken]

De vergadering werd om tien over vier hervat. PvdA-fractievoorzitter Nederhorst gaf in zijn stemverklaring aan: "[...] het is duidelijk dat van de kant van de KVP-fractie het vertrouwen in dit kabinet is opgezegd, want de heer Schmelzer kan nu wel zeggen: dat heb ik niet zo bedoeld en dat moet u niet zo opvatten, maar een kind in de politiek weet dat zo'n motie voor een kabinet, dat zichzelf respecteert, volstrekt onaanvaardbaar is." Hij voegde daar - op dringend verzoek van zijn partijgenoot Roemers - aan toe dat het kabinet "geen knip voor de neus waard zou zijn" als het de motie niet als een 'motie van wantrouwen' zou interpreteren. Voor Nederhorst betekende het aannemen van de motie-Schmelzer een verhoging van de directe belastingen om begrotingstekorten te dekken, waartegen hij "onoverkomelijke bezwaren" had. Hij gaf aan dat een belastingverhoging zou leiden tot prijsstijgingen en loonsverhogingen, terwijl de PvdA juist rust wilde op het prijs- en loonfront om de inflatie zo laag mogelijk te houden.
Cals gaf aan dat het door de Tweede Kamer aanvaarden van de motie zou leiden tot een kabinetscrisis. Hij kon zich evenmin vinden in Schmelzers toelichting, die hij in strijd achtte met de inhoud van de motie en gaf aan haar te beschouwen als een gebrek aan vertrouwen in het financieel-economische beleid van de regering. "Dat is nogal wat", zo zei hij. Een belastingverhoging achtte zijn kabinet onnodig en daar wenste Cals dan ook niet aan mee te werken. Omstreeks half vijf werd de motie in stemming gebracht. De motie-Schmelzer werd aangenomen met 75 tegen 62 stemmen:
Voor de motie stemden VVD, CHU, SGP, BP en GPV. Tegen stemden PvdA, ARP, CPN en PSP. 39 van 43 aanwezige KVP-Kamerleden stemden voor de motie en maar vier tegen. De tegenstemmers bij de KVP waren Kessel, Verdijk, Van Doorn en Laan. Zij gaven in hun stemverklaring aan dat ze tegen stemden omdat het kabinet aangegeven had zijn ontslag aan te bieden als de motie zou worden aangenomen en spraken expliciet hun steun uit voor het regeringsbeleid. Drie Kamerleden hadden eerder om persoonlijke redenen voortijdig de vergadering verlaten en stemden niet mee. Dat waren de voormalige KVP-voorzitter Andriessen, de ARP'er Versteeg en de KVP'er Albering. De voormalige KVP-fractievoorzitter De Kort had eerder aangekondigd de Tweede Kamer per 14 oktober te zullen verlaten. Hij mocht van de voorzitter na middernacht aan de beraadslagingen mee blijven doen en meestemmen.
Cals sprak na de stemming een onaanvaardbaar uit over de motie-Schmelzer en verzocht de voorzitter om een schorsing van de beraadslagingen, het formele antwoord dat het kabinet zijn ontslag zou aanbieden. Het verzoek tot sluiting van de vergadering werd ingewilligd en de andere moties werden niet meer in stemming gebracht. De "Nacht" duurde tot twintig voor vijf 's morgens.
Schmelzer gaf na afloop van de vergadering aan dat het kabinet sowieso "ten dode was opgeschreven", ook als hij niet zijn motie had ingediend. Schmelzer verklaarde dat veel van zijn KVP'ers namelijk ook mee zouden hebben gestemd bij andere moties die tegen het kabinetsbeleid waren ingediend.
Het kabinet-Cals bood op zaterdag 15 oktober zijn ontslag aan bij het staatshoofd koningin Juliana.

Gevolgen[bewerken]

Naast de val van het kabinet-Cals, had de Nacht van Schmelzer nog een aantal gevolgen:
  • PvdA en KVP dreven uit elkaar waardoor een lichte crisis ontstond
  • Begin van het Radicalenconflict, dat tot het einde van de eenheid in de KVP leidde

Externe links[bewerken]

Openbaarheidsdag 2017 Nationaal Archief 3 Januari

Openbaarheidsdag 2017
                                          

29 december 2016 - 09:49

Hoog tijd om te Dumpen!

Hoog tijd om te Dumpen!

Door Realpredictor
government-dump

Dit artikel heb ik een aantal jaren geleden geschreven, maar om een of andere reden nooit gepubliceerd. Ik vind het nu de hoogste tijd, omdat we binnenkort eindelijk de kans krijgen om hier verandering in te brengen!

Volk van Nederland: Het wordt hoog tijd om onze huidige regering en hiermee ook de EU te dumpen!

Heel Europa heeft zich, na de door hun strot geduwde EU-dictatuur, vervolgens laten overspoelen door massa's gelukzoekers, die op hun wenken worden bediend en langzaam hun primitieve- en criminele cultuur als een sprinkhanenplaag over onze landen verspreiden,

Ook Nederland is hard op weg om geïslamiseerd te worden! In feite is dit al een hele tijd aan de gang!
Natuurlijk zijn de veroorzakers onze landverradende bestuurders (EU en regeringen) die hiervoor hun eigen agenda hebben, maar zonder de semi-humanistische “Gutmenschen” die de zieligheidsfactor van o.a. de PvdA goedkeuren en naleven was dat niet gelukt!

De asielindustrie is nu al jaren aan de gang en wij hebben daarvan de (wrange) vruchten kunnen plukken. Het voormalige vreedzame Zweden die de grootste asielzoekersopvang heeft en hen van ALLES wat humaan is heeft laten meeprofiteren (en zelfs meer dan dat) is nu, op Afrika na, het GROOTSTE VERKRACHTINGSLAND ter wereld geworden waarvan 98% asielzoekers de verkrachters zijn.

Duitsland is een land met de grootste islamitische "wegkijk-en ontkennings" politiek waarvan het Duitse volk als loopse schoothondjes achter de veroorzaakster "Merkel" aanloopt

Engeland heeft de meeste Shariawijken (want 80% van de asielzoekers zijn moslim) waar GEEN ENKELE Engelsman wordt toegelaten.

In de EU-landen, waaronder ons land, krijgen ze kleding, voedsel en vaak nog luxere hotels, die wijzelf niet eens kunnen betalen en als dank maken zij daar een getto van, waar ze zelfs de trappen als toilet gebruiken,
Ze krijgen een uitkering waarvan ze de duurste Iphones kopen en daarmee kosteloos kunnen bellen naar hun thuisland; ook hun zorgkosten, inclusief eigen bijdragen worden geheel vergoed, enz. enz. En al dank daarvoor randen zij onze kinderen aan, steken onze auto's in brand en overvallen zij onze ouderen!

Aangezien zich tussen de zgn. vluchtelingen IS-terroristen bevinden hebben er In Frankrijk, Engeland, Denemarken, Noorwegen, België, Zweden, Spanje (en nu ook Duitsland) al meerdere dodelijke terroristische aanslagen plaatsgevonden. Klik hier voor de lijst.
Ook Nederland staat al een tijdje op hun lijst!

Onze veiligheid en die van onze kinderen en kleinkinderen staat met de onafgebroken komst van de 'immigranten' onderhand op 0!

Is dit nog steeds geen bewijs genoeg voor jullie? Is dit de erfenis die jullie voor jullie kinderen kleinkinderen willen achterlaten?

Houd alsjeblieft op met dat domme zieligheidsgedoe! Alles wat wij hebben voorspeld is uitgekomen en het wordt alleen nog veel erger! Dus stop dat kuddedierengedrag, doe die oogkleppen af en vecht voor de vrijheid van ons land.!
Dump de volksverradende politici, de dictatoriale EU, de asielknuffelaars en de 'Gutmenschen' en kies de juiste regeringsleiders, die ons land kunnen redden en ons kunnen bevrijden van het grootste gevaar ter wereld: de islam!

Realpredictor

Realpredictor | december 29, 2016 om 4:04 am | Categorieën:Uncategorized | URL: http://wp.me/p2frGR-87c

NEPNIEUWS-HOAX WORDT KEIHARD DOORGEZET EN IS HET DEFINITIEVE EINDE VAN DE PERSVRIJHEID

NEPNIEUWS-HOAX WORDT KEIHARD DOORGEZET EN IS HET DEFINITIEVE EINDE VAN DE PERSVRIJHEID

IN DE VS ZIJN ER NOG KANSEN WANT DONALD TRUMP -AL DOET OBAMA ER IN ZIJN LAATSTE DAGEN ALLES AAN ZIJN PRESIDENTSCHAP TE VERZIEKEN- MAAR IN DE EU GEEN TRUMP DUS DEFINITIEF EINDE VAN HET VRIJE WOORD
Ook vanuit het westen nadert een storm. Het notoire Amerikaanse complotplatform Breitbart (extreemrechts) opent speciaal voor de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland kantoren in Parijs en Berlijn. In Nederland, Noorwegen, Italië en Servië groeit intussen de alertheid, want ook daar worden in 2017 belangrijke verkiezingen gehouden. De maandelijkse Desinformation Review van de EU heeft er al overwerk aan met steeds meer voorbeelden van traceerbare manipulatie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt geen aanwijzingen te hebben dat buitenlandse partijen de Nederlandse kiezer proberen te beïnvloeden door gekleurd nepnieuws te verspreiden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Wel volgt het ministerie nauwgezet de berichtgeving daarover uit het buitenland, aldus een woordvoerder. ,,Belangrijk is dat politici zich ook bewust zijn van de gevaren.”


 LEES HET HELE VERHAAL BIJ HET AD

RECHTSTREEKSE BOODSCHAP VAN MICHA AAN CHRIS KLOMP

RECHTSTREEKSE BOODSCHAP VAN MICHA AAN CHRIS KLOMP

HET IS NU GENOEG GEWEEST: MICHA ACCEPTEERT DE LEUGENS EN DE HETZE VAN CHRIS KLOMP NIET LANGER * KLOMP BLIJKT AL JAREN TOTAAL ONGEVOELIG VOOR REDE EN FEITEN, DIT IS DE LAATSTE POGING HEM BIJ ZINNEN TE BRENGEN


Beste Chris,


Je bent nu al jaren bezig mij op internet via tal van methodes en op tal van fora neer te zetten als een ‘crimineel’ die ‘geweld pleegt’. Ik zou je met klem willen vragen daarmee op te houden want jouw beweringen hebben geen enkele basis in de feiten.
Laten we eens beginnen met de FEITEN dat zowel de ‘bommeldingen’ als de ‘doodsbedreiging’ aan Bart Mos respectievelijk zeven en zes jaar geleden hebben plaatsgevonden. Dat verwzijg jij structureel waarmee het bedrog van je lezers al begint, want je wekt nadrukkelijk de indruk dat deze feiten van recente datum zouden zijn en dat ik morgen weer ‘bommeldingen’ en ‘doodsbedreigingen’ zou kunnen doen terwijl mij al meer dan zes jaar geen enkel vergelijkbaar feit voor de voeten is geworpen.


Keihard en onrechtmatig bedrog van de lezer.


 Een tweede FEIT dat je structureel verzwijgt is dat er tegen beide veroordelingen cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad en de veroordelingen dus niet onherroepelijk zijn zoals jij steeds nadrukkelijk suggereert.


Lezersbedrog nummer twee.

 Dan over de inhoud van deze ‘delicten’ zelf. De ‘bemmelding’ bij Pels Rijcken was geen bommelding. De stukken zijn door het OM vervalst. In het PV staat ‘als jullie zo doorgaan vliegen er binnenkort brandbommen bij jullie door de ramen’ en dat is door de zaaksofficier in de tenlastelegging veranderd in ‘gooi ik binnenkort brandbommem door de ramen’. Dat staat allemaal zwart op wit maar je weigert dat te noemen. Het horen van getuigen over deze ‘bommelding’ is mij via list en bedrog overigens onmogelijk gemaakt


Lezersbedrog nummer drie.


De bommelding bij het Ministerie was zo duidelijk niet serieus te nemen, dat er geen sprake kan zijn van een bommelding in strafrechtelijke zin. De tekst is: ‘Er ligt een bom onder het bureau van Joris Demmink die tot ontploffing komt als Demmink zich niet binnen een uur vrijwillig meldt op het dichtstbijzijnde politiebureau’. Beste Klomp met al je militaire ervaring: zeg eens eerlijk, bestaan dat soort bommem? Jij weigert deze feiten en omstandigheden structureel te noemen in je hetze-stukken over mij.


Lezersbedrog nummer vier.

 Dan de ‘doodsbedreiging’ aan Bart Mos. Als er al sprake zou zijn van een doodsbedreiging is direct daarop een excuus-mail verzonden waardoor de ‘bedreiging’ werd opgeheven. Het Hof heeft dat ook erkend, maar gezegd dat die mail er niet toe doet ‘omdat de dreiging reeds was geuit’. Kijk Chris, dat zijn nou precies van die dingen waarvoor de Hoge Raad is uitgevonden! Die zullen zich moeten buigen over de vraag: als iemand iemand anders bedreigt en daarna neemt diegene die dreiging terug.. is er dan nog sprake van een dreiging? We wachten het af, maar het gaat niet aan mij nu als een ‘criminele doodsbedreiger’ neer te zetten zonder deze feiten te noemen -nog los van tal van andere cassatie-middellen die we zullen indienen bij de Hoge Raad zoals: kunnen rechters iemand veroordelen voor een ‘doodsbedreiging’ zonder de tapes waarop deze bedreiging te horen zou zijn te willen besluisteren?


Lezersbedrog nummer vijf,


 hoe je de zaak-Mos tegen mij probeert in te zetten.
Ik vraag en zonodg sommer je per 2017 op te houden mij te demoniseren zoals je tot nu toe hebt gedaan. Zo niet, word je in rechte betrokken.
De stukken liggen al klaar bij mijn advocaat Thijs Stapel.


Met vriendelijke groet,


Micha Kat

donderdag 15 december 2016

Maatbeveiliging slechte beveiligingsbedrijf


Vacatures winkelbeveiliger in Eindhoven, Maastricht en Amsterdam: interesse?

Voor verschillende opdrachtgevers in de retail hebben wij vacatures winkelbeveiliger. Wij hebben daar vacatures voor ervaren winkelbeveiligers mét Diploma Beveiliger-2. Interesse in een uitdagende job bij een specialist in winkelbeveiliging?

Interesse in nieuws, tips en waardevolle adviezen over winkelbeveiliging?

Het MAAT Bulletin online is er voor cliënten en relaties van MAATbeveiliging: een periodiek online nieuwsbulletin met nieuws, tips en adviezen inzake winkelbeveiliging. Wilt u het MAAT Bulletin online (per e-mail) ontvangen? Meld u hieronder aan. Afmelden kan any time.

Ben jij die dynamische MBO-er met Diploma Beveiliger-2 voor avond- en weekend-diensten?

Ben je in bezit van Diploma Beveiliger-2, werk je graag vooral 's avonds en in het weekend, en... IN AMSTERDAM? Dan hebben wij DE baan voor je. We zoeken professionele winkelbeveiligers voor UITSLUITEND de avonden en het weekend. Interesse? Klik dan hier:

MAATbeveiliging Best Presterende Werkgever in Beveiligingsbranche

MAATbeveiliging BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot Best Presterende Werkgever 2016 in de Beveiligingsbranche. Het heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering. ‘MAATbeveiliging weet zijn enorme vakkennis te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Een topwerkgever.’


De beveiligers van MAATbeveiliging BV zorgen dagelijks voor veiligheid in tal van grote winkelbedrijven in Nederland, België en Duitsland. Winkelbeveiliging is een veeleisende tak van sport die niet alleen kennis vereist van retail, beveiliging, derving en menselijk gedrag, maar ook een goede samenwerking met de lokale politie. En vooral beveiligers die sociaal en communicatief vaardig, beschaafd, doortastend, stressbestendig en charismatisch zijn. De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in MAATbeveiliging BV een vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen. ‘Innovatie is het sleutelwoord bij MAATbeveiliging, want men is continu bezig zijn diensten te verbeteren en af te stemmen op de wensen van de klant.’
Ongekend hoge medewerkertevredenheidAls werkgever onderscheidt MAATbeveiliging BV zich volgens de jury met name door zijn gerichte aannamebeleid en het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die het zijn medewerkers geeft. Dit resulteert onder meer in een extreem laag ziekteverzuim en een voor de beveiligingsbranche ongekend hoge medewerkertevredenheidsscore (8,4). ‘De mensen van MAAT zijn stuk voor stuk goed getraind’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. ‘De kwaliteit van het geleverde werk en een goede relatie met de cliënt zijn daarbij de hoogste prioriteiten. Tenslotte vervullen ze een gastheerrol in de winkel waar zij beveiligingsdiensten uitvoeren.’
Zwaan: ‘Binnen de MAAT-organisatie krijgen beveiligers de waardering die ze verdienen. Daar hoort een prachtig maatpak bij, waardoor men zich met extra waardigheid manifesteert. Maar de echte kracht van MAATbeveiliging schuilt in de relatie tussen management en medewerkers. Er wordt veel van de medewerkers verwacht, maar zij mogen ook veel van het management verwachten. Dat doen ze dan ook. Deze wederkerigheid schept een hechte band van vertrouwen en professionele vriendschap. Dat is wat de organisatie zo succesvol maakt en enorm doet groeien. Nog afgezien van het feit dat MAAT zijn diensten tailor-made aanbiedt – tenslotte is geen winkel of winkelketen hetzelfde.’
MAATbeveiliging BV is opgericht in 2008. Het bedrijf is gevestigd in Capelle aan den IJssel en heeft circa 800 medewerkers. Hoewel voornamelijk werkzaam in Nederland is het sinds 2011 ook in Duitsland actief en sinds 2015 in België. ‘MAATbeveiliging BV is in alle opzichten een outperformer die zich realiseert dat de mensen het daadwerkelijke kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen’, aldus de Nominatiecommissie. ‘Terecht de Best Presterende Werkgever in deze branche!’

Winkelbeveiliging is waar we goed in zijn

Onze goed getrainde beveiligers zorgen dagelijks voor veiligheid in vele grote winkelbedrijven in Nederland, België en Duitsland. Bij ons draait het om hoge kwaliteit en een goede relatie met onze klanten. We doen wat we zeggen.
Als retailer heeft u dagelijks last van winkeldiefstal, fraude en zakkenrollerij. Helaas ook van agressie op uw winkelvloer. En niet alleen is het vervelend voor u, ook uw klanten krijgen er een onveilig gevoel van. Plus: de economische schade van die criminaliteit is enorm.
Wij gaan graag met u de uitdaging aan dit probleem effectief te bestrijden en proactief aan te pakken, op een manier die voor u financieel haalbaar is. Wij hebben hierin veel ervaring en bieden uitsluitend maatwerk oplossingen: de inzet van onze zeer goed getrainde beveiligers stemmen we nauwkeurig af op uw behoefte.
Bij een groot aantal bekende winkelketens in zowel Nederland, België als Duitsland verzorgen wij naar tevredenheid de winkelbeveiliging. Ook de drukbezochte winkelopeningen hebben we onder controle.
Winkelbeveiliging is ons specialisme: we zijn iedere dag bezig om nog beter te worden.
Lees meer over winkel beveiliging

Winkelbeveiliging vereist MAATwerk

Winkelbeveiliging, of retail security, is een veeleisende tak van sport. MAATbeveiliging bewijst dat dagelijks voor grote, bekende winkelketens. Winkelbeveiliging vereist niet alleen affiniteit en kennis van retail, beveiliging, derving en gedrag van mensen, maar ook een goede samenwerking met de lokale politie. En vooral beveiligers van topkwaliteit. Die naast goede beveiligers ook sociaal en communicatief vaardig, beschaafd, doortastend, stressbestendig en charismatisch zijn. En, essentieel in de retail, perfecte gastheer of gastvrouw zijn, voor de klanten van de retailers. Ook dát is winkelbeveiliging!

Aangezien elke winkel of winkelketen anders is en dus een specifieke dervingsproblematiek kent, leveren wij vooral MAATwerk. Hoe ver is úw organisatie met het effectief bestrijden van derving
Waardevolle producten
Winkeldieven hebben het vooral gemunt op kleine, waardevolle producten die makkelijk te verbergen zijn, zoals cosmetica en elektronica. Ook producten die makkelijk doorverkocht kunnen worden zijn populair, zoals accessoires voor mobieltjes en wijn. Zelfs vlees en kaas zijn voor de grijpgrage handen van winkeldieven niet veilig. De laatste jaren zijn er volgens Detailhandel Nederland ook bendes uit Oost-Europa actief, die stelen op bestelling.
Niet alleen de winkeliers, maar ook 'eerlijke' consumenten zijn hiervan de dupe. Nederlandse detailhandelaren investeerden vorig jaar 723 miljoen euro in winkel- en productbeveiliging. De schade en extra preventiekosten worden doorberekend in de prijzen. Huishoudens zijn hierdoor op jaarbasis circa 213 euro duurder uit. 
Bij openingen zijn vaak grote aantallen mensen aanwezig. Voor de veiligheid van het winkelend publiek is het van belang dat zij zich veilig kunnen verzamelen en verplaatsen op en rondom de lokatie. MAATbeveiliging weet als geen ander om te gaan met de publieksveiligheid en gastvrijheid tijdens openingen. Zo ook bij de opening van de H&M-outlet in Rotterdam, waar zo'n 11.000 bezoekers op af kwamen. Lees meer >
Winkelsurveillance in burger blijkt erg succesvol. Steeds vaker worden wij, als dé specialist in winkelbeveiliging, door onze opdrachtgevers gevraagd om 'beveiliging in burger' uit te voeren. Gezien onder meer de enthousiaste Tweets van de politie blijkt dat een groot succes. Er zijn drie succesfactoren om tot dat succes te komen:
  1. speciaal getrainde winkelbeveiligers, aanvullend gecertificeerd, die opereren in burger, dus niet-herkenbaar als beveiliger
  2. winkelbeveiligers met 'een neus' voor crimineel gedrag en winkeldiefstal, en doortastend qua aanpak, benadering en reactiesnelheid
  3. nauwe samenwerking met, en speciale toestemming van de politie, in de vorm van een ontheffing.
Die ontheffing krijgen we overigens opmerkelijk snel. Dat zegt veel over onze (kwaliteit van) samenwerking met het blauwe korps...
Voor alle duidelijkheid: deze beveiligers in burger mogen - na betrappen op heterdaad - winkeldieven aanhouden. Daarna volgt snelle overdracht aan de politie. 

Eurozone zal door vernietigbaarheid handelsverdragen vernietigen

Beste lezers,


15-12-2016


Vernietigbaarheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vernietigbaarheid en nietigheid zijn verwante noties in het recht. Bij vernietigbaarheid gaat het erom dat een rechtshandeling kan worden vernietigd door een van de partijen die bij de rechtshandeling zijn betrokken.
Het verschil tussen een nietige en een vernietigbare rechtshandeling is dat een nietige rechtshandeling wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden en derhalve geen rechtsgevolgen heeft, terwijl een vernietigbare rechtshandeling geldig rechtsgevolgen oproept, zolang zij niet vernietigd is. Het is mogelijk dat een vernietigbare rechtshandeling gewoon blijft bestaan, als bijvoorbeeld niemand het in de gaten heeft of alle partijen, om hen moverende redenen, het zo laten. De rechter mengt zich daar niet in.


Ratio[bewerken]

De vernietigbaarheid van bepaalde rechtshandelingen is door de wetgever in het leven geroepen om bepaalde partijen tegen zichzelf te beschermen. Zo worden minderjarigen, onder curatele gestelden en ook mensen die onder dwang, door bedrog, bij dwaling of misbruik van omstandigheden een rechtshandeling verrichten niet gedwongen om deze vervolgens in hun eigen nadeel na te komen.

Gronden voor vernietigbaarheid[bewerken]

Vernietigbaarheid wegens handelingsonbekwaamheid[bewerken]

Rechtshandelingen van handelingsonbekwamen zijn van rechtswege vernietigbaar, voor zover ze niet bij voorbaat nietig zijn. Zie artikel 3: 32 lid 2 BW:
Een rechtshandeling van een onbekwame is vernietigbaar. Een eenzijdige handeling van een onbekwame, die niet tot een of meer bepaalde personen gericht was, is echter nietig.

Vernietigbaarheid wegens bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling[bewerken]

Een rechtshandeling is ook vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden de rechtshandeling met een niet volledige en dus gebrekkige wil tot stand is gekomen. Zie artikel 3:44 BW:
  • Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen.
Daarnaast geldt in het Nederlands recht dat een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling vernietigbaar is, hetgeen in artikel 228 van Boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (art. 6:228 B.W.) is geregeld.

Vernietigbaarheid door geestelijke stoornis[bewerken]

Een rechtshandeling die gedaan is onder invloed van een stoornis van de geestesvermogens, zoals zware stress, psychische stoornissen of dronkenschap, is vernietigbaar (in het geval van een tot een of meer personen gerichte rechtshandeling). Dit is enkel het geval als de wederpartij volgens artikel 3:35 BW de afgelegde verklaring onder de omstandigheden niet had mogen vertrouwen.

Vernietiging[bewerken]

Om een vernietigbare rechtshandeling daadwerkelijk te laten vernietigen moet de betrokkene te wiens behoeve deze bescherming geldt, of diens wettelijk vertegenwoordiger, een beroep hierop doen (art. 3:49 BW) (buitengerechtelijk door een gewone verklaring tot de ander (art. 3:50 BW), of voor de rechter (art. 3:51 BW)). Zolang degene die zich op de vernietigbaarheid kan beroepen dat niet doet, blijven de rechtsgevolgen in stand. Als de rechtshandeling eenmaal vernietigd is, wordt deze beschouwd nooit te hebben bestaan en kan zij dus vergeleken worden met een bij voorbaat nietige rechtshandeling. Zie artikel 3:53 Burgerlijk Wetboek:
  • 1. De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.
Burgers worden door allerlei instanties bedondert en zelfs al zijn de premies betaald door oud-werkgevers en burgers zelf deze rechtszaken zijn niet te winnen omdat het UWV glashard beweert en met stalen gezicht voorliegt dat er geen nieuwe aanvragen zijn geweest.
Het traject waar men als dakloze doorheen moet als men huisvesting kwijt is en dan moet gaan strijden tegen organisaties als belastingdienst, UWV en Rechtbanken en Gerechtshoven.
Allemaal als men geen documenten kan bewaren en waar ga je als dakloze al je documenten stallen als dit een dik dossier is?
De uitspraak van mijn zitting is over 6 weken en dus liggen mijn vriend en ik met de feestdagen op straat.

THE INCONVENIENT TRUTH ABOUT… HUSEYIN BAYBASIN

THE INCONVENIENT TRUTH ABOUT… HUSEYIN BAYBASIN

LAATSTE NIEUWS: RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK GAAT KLACHT TEGEN MARCEL HULSPAS EN DE VOLKSKRANT BEHANDELEN
DE LOBBY ROND DE TOT LEVENSLANG VEROORDEELDE KOERD BEGINT EEN VIEZE BIJSMAAK TE VERTONEN OMDAT HET WEIGERT AANDACHT TE GEVEN AAN DE NEDERLANDSE SLACHTOFFERS VAN DE DEMMINK-TERREUR EN ALLEEN WIL OPKOMEN VOOR EEN KOERD DIE HET ALLEMAAL AAN ZICHZELF TE WIJTEN HEEFTBaybasin werkte tot medio jaren ’90 voor de Turkse staat, de CIA en de NAVO. De Turken waren om meerdere redenen erg blij met hem. Een van die redenen was dat hij een prominente Koerd is. Wellicht kon er via Baybasin een brug worden gebouwd tussen de Turken en de Koerden. Maar toen werd alles anders: Baybasin stapte over naar de ‘andere kant’ en keerde zich keihard tegen de Turkse Staat en probeerde een onafhankelijk Koerdistan te forceren. Hij dacht wellicht met steun van Nederland en andere Westerse landen de Koerdische zaak een beslissende impuls te kunnen geven. Hij ging alles wat hij in dienst van de Turkse Staat had gehoord en geleerd inzetten tegen Turkije. Een van zijn ‘troefkaarten’ was zijn onthulling van giga-heroinehandel door Turkije. We spreken hier geen waardeoordeel uit over de handelswijze van Baybasin. Wel constateren we dat hij heeft gegokt en verloren: de Turken waren natuurlijk razend en besloten Baybasin uit te schakelen. Normaal gesproken word je dan vermoord, maar Baybasin zat inmiddels in Nederland dus werd een andere kaart gespeeld: het Demmink-dossier. Via chantage met de Turkse kinderverkrachtingen van onze ex-SG kon worden ‘geregeld’ dat Baybasin in een sham-trial met compleet vervalst bewijs werd opgesloten. Een schande, vreselijk. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal: Baybasin heeft alle risico’s welbewust genomen. Hij heeft gegokt en verloren. Zijn lot is exact hetzelfde als dat van zijn vriend Abdullah Ocalan die weg-rot op het eiland Imrali in de Zee van Marmara. Is dat onrecht? Turkije wil geen Koerdistan, dat weet iedereen. Dat noemen we geo-politiek. Vragen van recht of onrecht spelen daarin geen enkele rol: kijk naar de ‘politionele acties’ van Nederland in Indonesie na de Tweede Wereldoorlog of recenter de oorlogen rond de Perzische Golf en in Afghanistan. Vanuit die invalshoek zijn alle tranen die worden geplengd om Baybasin die van krokodillen, want als hij niet in Nederland in de cel had gezeten zat hij nu wel ergens op een eiland. Of was vermoord.
Het echte drama in de zaak-Baybasin is de zaak-Demmink. En dat gaat over Nederland en niet over Turkijke en Koerdistan. Maar daar heeft de ‘Baybasin-lobby’ onder leiding van Ton Hofstede en Ton Derksen het nauwelijks over. Derksen durft de naam ‘Demmink’ niet eens uit te spreken. Onlangs is er op de site van Hofstede een brief gepubliceerd aan de Hoge Raad over de zaak-Baybasin geschreven door twee van de ‘gevangenis-directeuren’ die overigens wel aandacht vroegen voor de zaak-Demmink. De volgende passage uit deze brief schiet ons totaal in het verkeerde keelgat:
Uitdrukkelijk willen wij U laten weten dat wij ons distantiëren van complotdenkers, fantasten en sensatiezoekende burgers die via de sociale media een punt willen maken.
Waar slaat deze zin op als er niemand wordt genoemd met naam en toenaam noch ook een voorbeeld van ‘sensatie’? Hoe komt zo’n zin in zo’n brief terecht en waarom denken de schrijvers dat die van belang kan zijn voor de Hoge Raad en voor de zaak-Baybasin? Wij zullen hier uitleggen welk smerig spel wordt gespeeld, want deze passage gaat natuurlijk over Micha Kat -net als Chris Klomp ook hier weer: te laf om namen te noemen. De boodschap aan de macht is deze: wij zullen niets doen als jullie de grootste vijand van het ‘systeem’ Micha Kat die de zaak-Demmink jarenlang vrijwel in zijn eentje heeft getrokken oppaken, uitschakelen en dood-martelen, want wij zijn bereid ons ‘volledig van hem te distantieren’ als dat ten goede komt van Baybasin. Micha merkte deze houding reeds tijdens de Rolodex-verhoren toen de ‘gevangenisdirecteuren’ hem meden als een melaatse. Ton Hofstede speelt hetzelfde smerige spel. Adele van der Plas ook. Ze proberen justitie te ‘paaien’ door mee te doen aan het inhakken op Micha.