zaterdag 28 november 2015

Zitting 27-11-2015 om 14.30 Uur Rechtbank Amsterdam Zwijnenberg versus UWV

Naar aanleidng van de zitting van 27-11-2015 om 14.30 Uur heeft de Edelachtbare Rechter/ Voorzitter Mr Blijendaal mij deze informatie verstrekt en de video-opnamen gefilmd door Nico van den Ham gaan we door met onze strijd om iedereen aanstaande vrijdag 04-12-2015 onderdak te krijgen in een fatsoenlijk huis.


Dit verzoekschrift met betrekking tot ingebreke stelling en aansprakelijk stellen van verlies van mijn toenmalige woning zal op een spoedspoedspoedbehandeling moeten worden afgehandeld:


Aan de Hoogachtende Weledelgestrenge Mr Medewerkers van het UWV afdeling bezwaar en beroep.

28-11-2015

INZAKE VERZOEKSCHRIFT MET BETREKKING TOT: In gebreke stellen van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen onder vermelding van B.S.N-NUMMER: 105911938 niet tijdig uitkeren van ww-uitkering en Ik R.J.M Zwijnenberg stel het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen aansprakelijk voor het verlies van mijn woning die toen M van Geffenstraat 203, 1068 GJ Amsterdam was.
We zijn nu al in 2015 en dit speelde in 2005 tot 2009 daarom dit verzoekschrift op een spoedspoedspoedverzoek af te handelen.

Ik heb herhaaldelijk verzocht om de geldvordering van zegge vijf miljoen euro per ommegaande uit te keren en ik R.J.M Zwijnenberg sommeer U Hoogachtende Weledelgestrenge Mr Medewerkers van de AFDELING BEZWAAR EN BEROEP om binnen drie dagen na dagtekening van binnekomst van dit document de zegge vijf miljoen euro te voldoen op halifax-rekening: 11446065 ten name van R.J.M Zwijnenberg.
In het kader van het maatschappelijk belang en het gelijkheidsbeginsel van de Grondwet artikel 1:

Artikel 1 van de Grondwet

Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie.
In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatieverbod). Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde.1 In het hierna volgende stuk zal uiteengezet worden wat de betekenis is van artikel 1 Grondwet. Voorts zal worden uiteengezet wie een beroep kan doen op dit artikel en op welke wijze dit kan gebeuren.

Tekstanalyse


Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikel in het hoofdstuk van de grondrechten.
Het artikel verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.
De tekst van het artikel luidt als volgt:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
De eerste zinsnede van het artikel geeft weer dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Essentieel is dus om te bepalen of het in een betreffend geval gaat om gelijke of ongelijke gevallen. De gelijkheid of ongelijkheid van gevallen wordt niet vastgesteld door alle aspecten van de gevallen met elkaar te vergelijken, maar door slechts die aspecten in aanmerking te nemen die in die gegeven situatie relevant zijn .
De tweede zinsnede van artikel 1 Grondwet formuleert het discriminatieverbod.
Een aantal gronden zijn daarbij uitdrukkelijk genoemd; godsdienst levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.
Dit zijn gronden die ook vermeld staan in diverse internationale verdragen.
Het verbod op discriminatie op deze gronden is vaak nader uitgewerkt in andere wet- en regelgeving (zie o.a. Wetboek van Strafrecht art 137c ev. en de Algemene wet gelijke behandeling).
De tweede zinsnede eindigt met de formulering "op welke grond dan ook".
De wetgever heeft deze open formulering in het artikel opgenomen zodat het discriminatieverbod niet alleen geldt voor de expliciet genoemde gronden, maar dat dit discriminatieverbod ook voor andere gronden zou kunnen gelden.
Welke kenmerken en eigenschappen onder de zinsnede "op welke grond dan ook" zouden kunnen vallen zal door de maatschappelijke werkelijkheid worden bepaald.
Ook de uitdrukkelijk genoemde non-discriminatie gronden hebben zich door de maatschappelijke werkelijkheid als zodanig ontwikkeld.

Werking van artikel 1 Grondwet


De Grondwet is een wet waarin in beginsel de verhouding overheid burger wordt geregeld.
De artikelen in de Grondwet hebben daarom in beginsel een verticale werking.
De praktijk wijst echter uit dat de bepalingen in de Grondwet ook steeds meer gebruikt worden ter regulering van de verhouding tussen burgers onderling.
De artikelen hebben dan niet alleen een verticale maar ook een horizontale werking.
 
Artikel 1 Grondwet formuleert een norm waaraan de overheid zich jegens de burger dient te houden namelijk het gelijk behandelen van gelijke gevallen.
Artikel 1 Grondwet bevat voorts niet alleen een algemeen discriminatieverbod dat voor de overheid geldt, maar het is een discriminatieverbod dat ook betekenis heeft voor de verhouding tussen burgers onderling.2
Artikel 1 Grondwet formuleert een recht waar de burger zich rechtstreeks voor de rechter op kan beroepen.
Indien men geconfronteerd wordt met een geval van discriminatie waartegen men juridisch wil optreden is het van belang om te bezien of de grond op grond waarvan wordt gediscrimineerd naast artikel 1 Grondwet ook in andere wetgeving is uitgewerkt; bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht of de Algemene wet gelijke behandeling.
Indien het verbod op discriminatie op die grond in andere wetgeving nader is uitgewerkt verdient het de voorkeur om je je op die wetgeving te beroepen, omdat het bij zie wetgeving niet zozeer om een afweging van belangen gaat, maar om specifieke verboden.
Indien er geen nadere wetgeving is kan een beroep op artikel 1 Grondwet bij de rechter zinvol zijn.

Conclusie


Artikel 1 Grondwet verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod.
Alhoewel het artikel net als andere artikelen in de Grondwet in beginsel de verhouding overheid burger regelt en dus een verticale werking heeft, heeft dit artikel ook steeds meer een horizontale werking. Indien men discriminatie met juridische middelen wil bestrijden en indien het discriminatieverbod in andere wetgeving nader is uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafrecht art 137c e.v. of de Algemene wet gelijke behandeling, is een beroep op deze specifieke wetgeving aan te bevelen.
Indien deze specifieke wetgeving geen mogelijkheden biedt kan een beroep op artikel 1 Grondwet bij de rechter zinvol zijn.


Ik R.J.M Zwijnenberg heb aangifte gedaan bij meldpunt discriminatie omdat voor vluchtelingen en asielzoekers van alles geregeld wordt en omdat medewerkers van het UWV zeer nalatig zijn geweest met de door mij ingediende aanvragen is de door mij ingevorderde geldvordering niet teveel gelet hier op het feit dat medewerkers van het UWV aanvragen niet in behandeling hebben genomen en zegge twee jaar na de eerste aanvraag een uitkering onder het minimumbedrag van zegge achthonderdtachtig euro wat de bijstandsnorm was en mijn ww-uitkering op 1 werkgever was gebaseerd en ik daarom zegge vierhonder euro per maand ontving.
Mocht U Hoogachtende Weledelgestrenge Mr medewerkers van het UWV de aansprakelijkheid afwijzen dan zult U naar aanleiding van de volgende nieuwsberichten volgens het paradigma van het meritocratisch wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:

'Als dit zo doorgaat, blazen we de welvaartsstaat op'

                                                           
Gisteren, 06:00 Update: gisteren, 14:03
                                                       
Laat er geen onduidelijkheid over bestaan: Europa moet hoe dan ook een oplossing vinden voor de vluchtelingencrisis. Anders zijn de gevolgen desastreus, aldus minister Dijsselbloem.

Jeroen Dijsselbloem (Foto: HH)

Jeroen Dijsselbloem is bijna drie jaar voorzitter van de Eurogroep, naast zijn dagelijkse baan als minister van Financiën.
Vanaf 1 januari krijgt hij nog een derde pet op.
Een halfjaar lang moet hij als voorzitter van de Ecofin de vrede bewaren tussen alle EU-ministers van financiën, juist nu de Britten zwart op wit willen hebben dat de leden van de Eurogroep niet zullen samenspannen tegen de rest.

Gaat u de Britten helpen?

'Ze begrijpen dat ze verdere integratie binnen de eurozone niet kunnen tegenhouden.
Maar we handelen nooit als blok in de Ecofin.
Als ze willen opschrijven dat de EU meerdere munten kent, heb ik geen bezwaar.
Dat is een feit.
Andere niet-eurolanden blijven verplicht om de euro in te voeren.'

Vluchtelingen en veiligheid kosten extra geld, terwijl het begrotingspact al onder druk staat. Gaat dat botsen?

‘Problemen moeten we samen aanpakken. Maar landen die zeggen dat het niet hun probleem is, wens ik veel geluk’

'Bescherming van burgers gaat voor.
Maar we zien dat het mogelijk is om meer uit te geven aan defensie en toch de tekorten te verminderen.
Dus dat hoeft niet tot ontsporing te leiden.
De Europese Commissie toetst achteraf of landen dispensatie krijgen voor de tekortdoelstellingen.'

Zet dat niet de deur open voor ongelijke behandeling?

'Het pact kent uitzonderingen voor buitengewone omstandigheden, waarop een regering geen invloed heeft. Maar voor onverwachte gebeurtenissen zijn buffers nodig. Sommige landen hebben die niet.
Dat kan leiden tot schending van de regels.'

Bijvoorbeeld voor Frankrijk?

'Gezien de omvang van de begroting loopt die niet door €600 mln extra voor veiligheid uit de rails.
Michel Sapin heeft ons maandag nog verzekerd dat het tekort in 2017 onder 3% zit.
Ik heb het genoteerd.'

De staatsschuld in de eurozone is gemiddeld 92%, ver boven de 60%. Hoe moet dat als de uitgaven voor veiligheid structureel omhoog moeten?

‘Denken we na over suboptimale oplossingen? Ja. Zover is het gekomen in Europa’

'Elders bezuinigen.
Het moet allemaal gefinancierd worden.
Maar steeds meer landen houden zich aan de regels.
Eerst zaten er tien op het strafbankje, nu nog maar vier.
Het tekort is gemiddeld 2%. Terugbrengen van de schuld is lastig met lage inflatie, maar de schuld gaat dit jaar voor het eerst weer omlaag.'

Over welk land maakt u zich het meeste zorgen? De Eurogroep voegde maandag een vermanend woordje toe over Italië.

'Italië heeft een hoge schuld en hervormt onvoldoende.
Toch vragen ze een hoop uitzonderingen.
Het is aan de Commissie om die toe te kennen, maar het moet uitzondering en geen regel zijn, want dat is niet goed voor de geloofwaardigheid. Maar we hebben het langst over Spanje gepraat.
Dat zit ver boven de tekortdoelstelling.
Dat wordt een opgave voor de volgende regering.'

Moeten Oost-Europese landen worden gekort op EU-fondsen, omdat ze niet solidair zijn in de vluchtelingencrisis?

'Er is een gebrek aan politieke wil om dit samen op te lossen. Landen waar de vluchtelingen doortrekken en terechtkomen worden onevenredig zwaar belast.
Ze vragen hulp, maar die komt niet.
Er is geen direct verband met de EU-fondsen, maar als we dit echt willen doen is meer samenwerking nodig binnen de club van 28 landen.
Er zijn acuut middelen nodig voor bewaking van de grenzen, het registreren van vluchtelingen in Italië en Griekenland en steun in bijvoorbeeld Turkije.'

Wreekt zich dat de zevenjarige EU-begroting veel te star is?

Dijsselbloem stelt dat extra geld voor veiligheid en vluchtelingen niet per se tot onaanvaardbare begrotingstekorten leidt

'Je hebt meer flexibiliteit nodig om bij een crisis te bezuinigen op andere uitgaven, zoals landbouw. Nederland vindt toch al dat daar teveel geld heengaat. Ik sta open voor andere methoden, zoals een grotere algemene reserve.
Maar realisme gebiedt te zeggen dat dit heel moeilijk ligt.'

Denkt Nederland aan een mini-Schengen?

'Samen met Zweden, Oostenrijk, België en Duitsland dragen we nu alle lasten.
We moeten voorkomen dat we met elkaar gaan wedijveren in het doorsturen van asielzoekers naar de buren.
Economisch is het van groot belang dat onze grenzen met Duitsland en België openblijven.
We hebben met 28 landen één unie en één begroting. Problemen moeten we samen aanpakken.
Maar landen die zeggen dat het niet hun probleem is, wens ik veel geluk.
Als het niet met 28 gaat, vallen we terug op Schengen of zelfs mini-Schengen.
In Nederland bieden we vluchtelingen fatsoenlijke opvang, we gunnen ze rechten die we zelf gewend zijn. Maar dat veroorzaakt grote problemen.
We hebben niet genoeg woningen en middelen.
Dat geeft sociale spanningen.
Als dit zo doorgaat, blazen we bij deze instroom de welvaartsstaat op.'  

Blijft Schengen bestaan?

'Ik ben niet optimistisch.
We zouden samen samen moeten investeren vluchtelingenkampen in Jordanië en Turkije, in grensbewaking.
Als dat niet gaat, moeten landen hun eigen maatregelen nemen om hun samenleving te beschermen.
Vind ik dat leuk? Nee.
Denken we serieus na over suboptimale oplossingen? Ja.
Zover is het gekomen in Europa, het spijt me dat ik het moet zeggen.'

Alle EU-ogen gericht op 'belastingparadijs' Nederland

Nederland is komend halfjaar EU-voorzitter. Dijsselbloem wil zo veel mogelijk doen aan de Bankenunie, werk maken van Oeso-afspraken over winstbelasting (het 'Beps-project') en een aanzet geven voor beter beheer van de EU-begroting.
Sinds deze week ligt er een voorstel voor de derde poot onder de Bankenunie, een fonds om spaarders te beschermen als een bank omvalt.
Duitsland is fel tegen.
Volgens Dijsselbloem komt dit politiek alleen van de grond als het stapje voor stapje gaat en er een sterke koppeling is met vermindering van bankrisico's.
Dijsselbloem is zich ervan bewust dat hij op fiscaal terrein met argusogen wordt gevolgd.
'Laten we eerlijk zijn.
Er is concurrentie en ook Nederland doet mee.
We komen er alleen met internationale afspraken en uitwisseling van informatie.
Beloftes volstaan niet, harde wetgeving wel.'
Volgens Dijsselbloem staat de beslissing om al dan niet tegen in beroep te gaan in de staatssteunzaak rond Starbucks, geheel los van zijn dubbele voorzitterschap.
Omgekeerd begrijpt hij 'politiek heel goed' dat het Europees Parlement hem juist om die reden graag zou laten getuigen over de Nederlandse belastingpraktijk.
Drie poten moet de Bankenunie krijgen.
Toezicht en afwikkeling zijn al Europees.
Nu de verzekering van tegoeden nog.

Het complete verhaal

de rechtsgronden moeten aanvoeren in de Rechtszaal van de Rechtbank Amsterdam waarom de Nederlandse Staatsburgers worden benadeeld en de vluchtelingen per dag per organisatie zegge vijfentwintig euro per dag vergoed ontvangen en geholpen worden door alle organisaties die daarvoor in het leven zijn geroepen.
Ik wens en eis een eigen huis te hebben zodat mijn mensenrechten niet langer geschonden worden volgens E.V.R.M:6

ERVM Artikel 6. Recht op een eerlijk proces

 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.
 2. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.

 1. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
 2. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
 3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
 4. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
 5. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
 6. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;


Dit is door de Hoogachtende Weledelgestrenge Mr A.M van den Hurk tijdig ingesteld en deze advocaat is overleden; een andere advocaat neemt de casus niet want er is al een advocaat mee bezig geweest; ik R.J.M Zwijnenberg zal in de Rechtszaal van de Rechtbank Amsterdam het verweer van de tegenpartij in gebreke stellen wegens niet tijdig uitkeren van ww-uitkering en aansprakelijkheid stellen UWV verlies van de woning dat ik ter domicilie geen vaste woon-verblijfplaats had aanvoeren door nalatigheid UWV-Instantie terwijl de vluchtelingen en asielzoekers hier binnen 1 maand een koopakte aangeboden ontvangen van de Staat der Nederlanden welke in strijd is met de grondwet op basis van het gelijkheidsbeginsel.
Als de pers/media de toegang wordt ontzegt dan zal het UWV de ten uitvoerlegging van de nucleaire machtsgreep met betrekking tot derde wereldoorlog ten laste worden gelegd en dit wordt door alle mediastations gepubliceerd en zal de Edelachtbare Rechter worden gewraakt door R.J.M Zwijnenberg omdat U aan de ZORGPLICHT moet voldoen!!!!!!
Hopende U voldoende informatie te hebben verstrekt, verblijft in afwachting van uw actie, reactie en antwoordt!!!


De informatie is mij door de Edelachtbare Rechter verstrekt en dit is door de volgende link te zien:


Hoogachtend


R.J.M Zwijnenberg.

Opname zitting 27-11-2015 om 14.30 Uur

c
 

  Eurogroep voorzitter: Immigranten blazen sociale zekerheid op

  Eurogroep voorzitter: Immigranten blazen sociale zekerheid op

  EU-president Juncker: Euro als gemeenschappelijke munt in gevaar

  Ze kondigen het nu zelfs openlijk aan: Onze sociale zekerheid zal worden opgeblazen door de onbeperkte massa immigratie – precies het doel waar Brussel op aandringen van de grote multinationals al jaren naar streeft.

  We waarschuwen er net als andere critici al heel lang voor, maar serieus werd het tot nu toe nauwelijks genomen. Nu gebruikt Eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem echter dezelfde woorden: om de welvaartsstaat in Europa overeind te houden, ‘moet je de buitengrenzen bewaken.’ Als dat niet lukt, dan ‘komen er heel veel mensen om uitkeringen vragen, en blazen ze het systeem op. Dat is wat nu gebeurt in Nederland.’ (1) Met andere woorden: een van ‘onze’ hoogst geplaatste politici laat hiermee klip en klaar weten dat de massa immigratie een einde zal maken aan onze sociale zekerheid. Denk namelijk maar niet dat Brussel, een van de grootste drijvende krachten achter de komst van miljoenen moslims, nu plotseling wèl serieus werk maakt van het afsluiten van de buitengrenzen.
   
  Om die reden komt Dijsselbloem zelf ook met de zoveelste kuloplossing om de migrantenstroom te beperken: een mini-Schengen verdrag met landen zoals Duitsland, Oostenrijk, België en Zweden, bedoeld om de grenzen met andere EU-landen die weigeren om net als wij onbeperkt moslimmigranten op te nemen streng te bewaken.
  Dat gaat echter nooit lukken. Ten eerste Brussel wars van iedere mogelijke tweespalt in de EU, hoe klein die ook begint. Ten tweede pleit men er in Brussel al heel lang voor om de legale immigratie juist te vereenvoudigen, en wordt nauwelijks iets substantieels gedaan aan de illegale immigratie. Ten derde weigert de Duitse bondskanselier Angela Merkel nog steeds om de asielzoekerstsunami ook maar enigszins te beteugelen. Daarmee volgt ze trouw de dictaten van Brussel (en Washington).

  Juncker: Euro in gevaar

  EU-president Jean-Claude Juncker waarschuwde enkele dagen geleden opnieuw voor het einde van het Schengen verdrag en daardoor zelfs de euro. Juncker, fervent voorstander van de massale moslimimmigratie, geeft de schuld daarvan echter aan de Oost Europese landen, die hun grenzen grotendeels of zelfs compleet hebben afgesloten. (2)

  Einde sociale zekerheid maakt weg vrij voor superstaat

  De ‘waarschuwingen’ van Dijsselbloem en Juncker zijn in realiteit dan ook niets anders dan aankondigingen van wat gaat komen, wat al heel lang in de plannen en boeken van de EU staat, namelijk de geplande, welbewuste vernietiging van onze sociale zekerheid door deze op te blazen door het toelaten van miljoenen moslims – en daar dan vervolgens anderen de schuld van geven.
  En waarom? Omdat de Europeanen door de onvermijdelijke loondumping en wijd verspreide armoede veel effectiever onderdrukt kunnen worden door de totalitaire en geïslamiseerde Europese superstaat-regering waar Brussel uiteindelijk op uit is. En natuurlijk ook omdat dit de grote multinationals in de kaart speelt, voor zover die door het TTIP vrijhandelsverdrag met Noord Amerika al niet vrijwel onbeperkte macht over ons zouden hebben gekregen.
   

  THE BUSINESS CARD OF THE ISLAM

  Nieuwe post op eunmask

  THE BUSINESS CARD OF THE ISLAM

  by Realpredictor
  bussinesscard
  Liegen en bedriegen is altijd het visitekaartje van de islam geweest
   
  Realpredictor | november 28, 2015 om 8:56 am | Categorieën:Uncategorized | URL: http://wp.me/p2frGR-47x
  Abonnement opzeggen om geen berichten meer te ontvangen van eunmask.
  Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen.
  Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
  https://eunmask.wordpress.com/2015/11/28/the-business-card-of-the-islam/

  dinsdag 24 november 2015

  Zo houdt IS zijn online activiteiten geheim

  Zo houdt IS zijn online activiteiten geheim
     
  23/11/15 om 12:17 - Bijgewerkt om 12:16
                                 
  Over de communicatie van IS-strijders kwam er vorige week veel naar buiten. Onderzoekers van West Point Military Academy hebben nu ontdekt hoe aanhangers buiten de gebaande paden om met elkaar communiceren.

  Zo houdt IS zijn online activiteiten geheim
  © iStock
  Wired kreeg de vertaalde documenten in handen en maakte het rapport openbaar. De 34 pagina's tellende handleiding voor beginnende strijders legt uit hoe je het best onder de radar kunt blijven. IS gebruikt technieken die online criminelen, hackers en activisten ook gebruiken.
  Want de handleiding is oorspronkelijk geschreven door Cyberkov, een online beveilingsbedrijf. De handleiding was bedoeld om journalisten en politiek activisten te adviseren. Door de stappen te volgen kan hun identiteit en die van bronnen geheim blijven. IS maakt dankbaar gebruik van de geadviseerde werkwijze.
  West Point haalde de in Arabisch geschreven informatie van verschillende IS forums, accounts en chatrooms. IS-aanhangers wordt geadviseerd om berichtendiensten als Telegram, Firechat of Apple's iMessage te gebruiken. Deze voldoen het best aan encryptie eisen.


  Geen Whatsapp


  Whatsapp heeft tegenwoordig ook zogenoemde end-to-end-encryptie, waarmee de chatdienst zelf de berichten ook niet in kan zien. Maar privacy-experts zetten vraagtekens bij de encryptie van de chatdienst. Een medewerker van de AIVD, de Nederlandse inlichtingendienst, liet onlangs aan journalisten weten dat de encryptie niet zo sterk is als sommige mensen denken.


  Encryptie van belang


  In de handleiding worden tal van beveiligde programma's geadviseerd. Diensten zonder encryptie zijn in de meeste gevallen een no-go.
  Op een computer wordt aangeraden het beveiligde TOR-netwerk te gebruiken om te internetten en Tails als besturingssysteem te gebruiken. Voor e-mail wordt Hushmail of Protonmail geadviseerd. Gmail moet alleen onder valse naam gebruikt worden en in combinatie met het TOR-netwerk of een andere VPN. Android en iOS zijn alleen veilig in combinatie met een VPN. Een beveiligde smartphone, als de BlackPhone, wordt ook geadviseerd. Programma's al Dropbox moeten dan weer vermeden worden, omdat ze je locatie kunnen verraden. Ook is het uiteraard verstandig om de GPS-functie volledig uit te zetten.
  "Als je deze handleiding volgt, kan je alleen maar beter beveiligd zijn als je getraind bent door de overheid", zegt een medewerker van West Point.