vrijdag 16 oktober 2015

Zorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer in basispakket

Zorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer in basispakket
                                          

16 oktober 2015 - 13:45

Hogere straf voor mensensmokkel

Hogere straf voor mensensmokkel


                                          

16 oktober 2015 - 13:43

donderdag 15 oktober 2015

Intrekking van de wet betreffende de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor bepaalde schulden van de Nederlandse Kastelenstichting


Kamerstuk Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 1996-1997
Kamerstuk 25433 nr. 1/2

Gepubliceerd op 11 juli 1997
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier


25 433
Intrekking van de wet betreffende de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor bepaalde schulden van de Nederlandse Kastelenstichting

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot intrekking van de wet betreffende de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor bepaalde schulden van de Nederlandse Kastelenstichting.
De memorie van toelichting (en bijlagen), die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
's-Gravenhage
27 juni 1997
Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wet van 30 december 1949, betreffende de regeling van de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de Nederlandse Kastelenstichting, gevestigd te 's-Gravenhage, (Stb. J 618), waarbij het Rijk zich garant stelt voor de schulden die na liquidatie van de Nederlandse Kastelenstichting mochten overblijven, in te trekken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De wet van 30 december 1949, betreffende de regeling van de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de Nederlandse Kastelenstichting, gevestigd te 's-Gravenhage (Stb. J 618), wordt ingetrokken.
ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

AFM kritisch over Deloitte

AFM kritisch over Deloitte

AFM kritisch over Deloitte (PDF)
Gerben Everts (Foto: Jeroen Oerlemans)
De verwikkelingen bij Deloitte rond het al of niet aanstellen van een nieuwe accountant voor de controle van de eigen jaarrekening verdient geen schoonheidsprijs. Dat zegt Gerben Everts, de bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten die is belast met het toezicht op de accountantssector, in een gesprek met het FD. ‘Grote accountantskantoren moeten het goede voorbeeld geven als het gaat om het tijdig wisselen van controlerend accountant. Dat Deloitte eerst had besloten tot roulatie van de accountant valt te prijzen. Maar dan is het inconsequent als je later besluit die frisse blik toch niet nodig te hebben.’

Inkomens van de partners

Everts reageert op de berichtgeving over een brief van Floris Deckers, president-commissaris van Deloitte, waaruit blijkt dat de commissarissen vorig jaar hadden besloten EY te vervangen door een andere accountant. De nieuwe accountant was het echter niet eens was met het buiten de jaarrekening houden van gevoelige informatie over de inkomens van de partners. Daarop ontstond discussie en besloot Deckers af te zien van de accountantswissel. Door de commotie die ontstond over de uitgelekte brief heeft Deloitte inmiddels toch besloten EY in te ruilen voor een andere accountant.

Slecht signaal

‘Bij Deloitte wordt dus snel geschakeld. Dat is winst’, zegt Everts. Maar hij beschouwt het eerdere besluit om verder te gaan met EY als een ‘slecht signaal vanuit de top van de accountantsorganisatie’. ‘We hebben nadere informatie opgevraagd. Mocht blijken dat goedkeuring is gegeven aan de bezwaren van de partners, dan is dat geen goede governance. Het toont het belang aan van een onafhankelijke raad van commissarissen (rvc). Deloitte heeft tot nu toe een rvc die niet helemaal onafhankelijk is.’
De AFM publiceert vandaag een rapport over de vorderingen die de sector heeft gemaakt bij het invoeren van verbetermaatregelen. Daaruit komt een redelijk positief beeld naar voren. De vier grote accountantskantoren, KPMG, Deloitte, PwC en EY scoren allemaal een ruime voldoende. KPMG heeft de beste score.Dankzij Micha Kat wordt de WAARHEID AAN HET LICHT gebracht over dit pedo toga tuig is het 1 en ander te melden en dat is te lezen in deel 104 gericht aan edelachtbaar addergebroed van de Raad van State.
Wouter Bos van de Partij van de Arbeid die nu werkzaam is bij het VUMC in Amsterdam en onderdeel is van de Raad van Bestuur van ziekenhuizen zal proberen KPMG nieuws achter te houden maar dit zal niet lukken.Succesvolle overheidsfinancieringen via investeringsfondsen (Seed capital)

10 jaar Seed Capital-regeling
       
   
Rijksoverheid
 Rijksoverheid 

Succesvolle overheidsfinancieringen via investeringsfondsen (Seed capital)

15 oktober 2015 - 10:24

 
 

Colofon

Afzenders

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Thema's

Economie en ondernemen
Financiën
Internationale en ontwikkelingssamenwerking
Subsidies, uitkeringen en toeslagen 

woensdag 14 oktober 2015

Zelfstandige bevoegdheid voor bachelor medisch hulpverlener

Zelfstandige bevoegdheid voor bachelor medisch hulpverlener
                                          

14 oktober 2015 - 16:32

maandag 12 oktober 2015

Vanaf 2017 geen Belgische gevangenen meer in Tilburg

Vanaf 2017 geen Belgische gevangenen meer in Tilburg

12 oktober 2015 - 13:41

 

Nieuwe website Koninklijk Huis

Nieuwe website Koninklijk Huis

12 oktober 2015 - 13:38