zaterdag 10 oktober 2015

HERINVOER VAN OUDE MUNTEENHEDEN!!! EEN LAND VOL SCHAPEN, VERWEKT EEN REGERING VAN WOLVEN!

Aan de Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 104 Een land vol schapen verwekt een regering van wolven daarom is de EINDSTRIJD VOOR NAZORG NOODZAKELIJK GEBASEERD OP HET CHRISTENDOM.

11-07-2015

In de zitting die heeft plaatsgevonden op 11-09-2015 en vervroegd zal worden in verband met de ten uitvoerlegging van de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de Algemene Beschouwingen die U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State bekend zijn met deze informatie zal ik R.J.M Zwijnenberg het aanvullende Zwijnenberg-arrest U doen toekomen waarvan de Hoge Raad der Nederlanden nog de Jurisprudentie bij voorraad uitvoerbaar moet voltrekken zodat de wereldwijde kredietcrisis die heeft geleid tot economische crisis zal worden opgelost en ik Ranjana Zwijnenberg dit gebaseerd wil zien op het Juridisch Ethisch Nederlands Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie:

De 10 geboden:

1:Eerste gebod.


GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.
IK BEN ER IMMERS.
2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.
Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.
4:Vierde gebod.
Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
5:Vijfde gebod.
Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.
6:Zesde gebod.
Bega geen moord.

7:Zevende gebod.
Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.
Steel niet.
9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.''

Uit Titus 3:1
Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde.

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalem, van GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet!

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.


Uit Matheus: 22:17-21
Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?

Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:

Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.

En zij brachten HEM een penning.

En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?

Zij zeiden tot HEM:Des keizers.

Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.Hierbij vraag ik R.J.M Zwijnenberg Uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten volgens het paradigma van het Meritocratisch Wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:

Lagarde betaalt zelf geen belastingen

jul 11, 2015

Lagarda
IMF-topvrouw Christine Lagarde bezwoer de Grieken hun belastingen te betalen, maar doet dat zelf niet dankzij een internationaal diplomatenstatuut.

Christine Lagarde, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, haalde zich de woede van de Grieken op de hals door in een interview met de Britse krant The Guardian te zeggen dat de Grieken “elkaar moeten beginnen helpen” en dat “door hun belastingen te betalen.”

Grieken ‘vernederd’ door uitspraken Lagarde

Veel Grieken konden niet lachen met die uitspraken en voelden zich erdoor vernederd. Op Facebook, bijvoorbeeld op de Facebookpagina met de titel ‘De Grieken tegen Lagarde’, kreeg Lagarde de volle lading. Op haar eigen pagina reageerde ze dat ze veel sympathie heeft voor het Griekse volk en haar uitdagingen.
“Dat is waarom het IMF Griekenland steunt in haar streven de huidige crisis te overwinnen en terug te keren naar het pad van de economische groei, werkgelegenheid en stabiliteit.”
Een belangrijk onderdeel van deze inspanning is volgens Lagarde op de sociale netwerksite dat iedereen zijn “eerlijk deel van de lasten” draagt, “met name de meest bevoorrechte”.

Geen belastingen op jaarsalaris van 380.939

De Franse krant Le Monde schrijft nu echter dat Lagarde zelf geen belastingen betaalt. Met een jaarsalaris van 380.939 euro, waar volgens de Franse website www.toutsurlesimpots.com nog 57.829 euro vertegenwoordigingsvergoeding bijkomt, nochtans zelf nogal bevoorrecht.
Lagarde geniet dat voordeel dankzij artikels 34 en 38 van de Conventie van Wenen uit 1961 over diplomatie. Daarin staat dat “de diplomaat vrijgesteld is van alle persoonlijke of reële, nationale, regionale of internationale belastingen en taksen.” http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_1_1961_francais.pdf (SD)


Politie heeft de plek van de moord afgezet.

Politie heeft de plek van de moord afgezet. © AFP

Schietincident in Duitsland: twee doden, dader opgepakt

Bij een schietpartij in de buurt van de Duitse plaats Ansbach in Beieren zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Der Spiegel meldt dat er zeker twee mensen zijn gedood, de 47-jarige dader is inmiddels opgepakt. Hij was op de vlucht geslagen in een zilveren Mercedes Cabrio. De politie meldt dat de man 'roekeloos gebruikmaakte van zijn wapen'.

Een slachtoffer van de schietpartij wordt afgevoerd door de politie. © EPA
Vanuit zijn auto schoot de man op voorbijgangers. Volgens de Duitse krant Bild was het eerste slachtoffer een 84-jarige vrouw. Zij stierf kort nadat ze rond 10 uur 's ochtends geraakt werd in het kleine dorpje Tiefenthal, dat ten westen van de Beierse plaats Ansbach ligt. Het andere slachtoffer is een 72-jarige man die tijdens een fietstocht werd doodgeschoten in Rammersdorf, een nagelegen dorpje. Ook heeft de schutter een autobestuurder en een boer bedreigd en beschoten, maar zij lijken ongedeerd. 'S middags komt bij de politie de melding binnen dat een man met een wapen het benzinestation in Bad Windsheim is binnengelopen. Het personeel weet de man te overmeesteren.

De man heeft zijn slachtoffers waarschijnlijk willekeurig gekozen, melden de Duitse autoriteiten. Volgens de eerste bevindingen is er geen relatie tussen de dader en zijn slachtoffers. 'Hij schoot willekeurig, maar doelbewust op hen.'

De burgermeester van de gemeente Leutershausen, waar Tiefenthal ligt, Siegfried Hess reageerde met afschuw op de schietpartij. 'Ik ben verbijsterd. In een landelijk gebied als dit kun je je zo'n misdaad amper voorstellen. Normaal gesproken zie je dit soort dingen alleen op televisie, nu gebeurt het plots voor je deur.'

De politie pakte de dader op bij een tankstation in Bad Windsheim, dat ongeveer 30 kilometer van Ansbach ligt. Vanmiddag om half 3 geven de politie en justitie een persconferentie in Ansbach. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann zal ook deelnemen. Tijdens de persconferentie wordt meer bekend gemaakt over de toedracht en het profiel van de dader.

Dader vertoont psychische opvallendheden

In de persconferentie die vanmiddag is gehouden stelt Minister Hermann dat de dader en zijn slachtoffers geen familie van elkaar waren. Na de twee moorden is de dader het tankstation in Bad Windsheim binnengelopen en heeft het aanwezige personeel bedreigd. Toen hij zijn pistool kort op de toonbank legde, heeft een medewerkster het wapen gepakt en is ze weggerend. De dader probeerde te vluchten maar is door twee monteurs overmeesterd.

De dader is 47 jaar oud. Eerdere berichten dat de dader 18 jaar zou zijn, kloppen niet. Gerhard Neuhof van Justitie vertelde daarnaast dat de dader 'psychische opvallendheden' vertoont. Hij wordt vandaag nog psychisch onderzocht door experts. Dit onderzoek moet uitwijzen of justitie gaat eisen dat hij in een psychiatrische instelling of in de gevangenis terecht komt. De verdachte is geen bekende van de politie.

De dader was in het bezit van een wapenvergunning voor een revolver en een pistool die hij waarschijnlijk heeft verkregen als sportschutter.


Wereldwijd onderzoek: Ruim 50 miljoen moslims steunen ISIS, vooral in Europa

10-07-2015 14:48- in EU, Iran / Syrië, Islam & Terreur, Maatschappij
Tolerantie voor islam keert als een boemerang terug: Steun voor ISIS onder moslims in Europa veel hoger dan in Arabische landen

 
Londen: Vorige week liep een in een ISIS vlag gewikkelde moslim met een kind op zijn schouders, dat met een klein ISIS vlaggetje zwaaide, bij de Big Ben. De politie liet hem ongemoeid omdat ISIS ‘geen verboden groepering’ zou zijn.

Uit een wereldwijd onderzoek blijkt dat ruim 50 miljoen moslims achter de extreem wrede en gewelddadige islamitische terreurgroep ISIS staan, véél meer dan de Westerse elite ons wil doen geloven. Een Britse peiling laat zien dat het aantal mensen dat negatief denkt over ISIS fors is gestegen naar 80%, maar dat de steun voor ISIS onder de moslims in het land juist toeneemt. Misschien nog wel het meest bizar is dat ISIS veel meer steun geniet onder moslims in Europa dan in Arabische landen zoals Saudi Arabië en Egypte.
Het Clarion Project constateerde in een uitgebreide studie dat 8,5 miljoen moslims ‘positief’ staan tegenover ISIS, en ongeveer 42 miljoen ‘enigszins positief’ (2). Uit onderzoek van het Washington Institute bleek vorig jaar al dat er nauwelijks steun voor ISIS is in Arabische landen zoals Egypte, Libanon of Saudi Arabië, maar juist veel meer onder moslims in Europa.
ICM peilde vorig jaar dat maar liefst 15% van de Fransen ISIS steunt. Dat is meer dan de totale moslimbevolking in het land (10% - 14%), wat volgens sommige experts aantoont dat veel mensen enkel uit protest tegen de socialistische regering Hollande hebben aangegeven voor ISIS te zijn. Maar liefst 27% van de Franse jongeren (18-24 jaar oud, voor het leeuwendeel moslims) staat achter ISIS. (3)

Groot Brittannië: 1,5 miljoen potentiële moslim terroristen

De cijfers van de recente ICM-peiling in Groot Brittannië laten zien dat ISIS de steun geniet van 9% van de bevolking, voornamelijk moslims. Dat suggereert dat inmiddels de helft van het aantal Britse moslims in meer of mindere mate positief staat tegenover de jihadgroep. Dan hebben we het over 1,5 miljoen potentiële terroristen, alleen al in Groot Brittannië. Tegelijkertijd nam het aantal Britten dat ‘zeer negatief’ is over ISIS toe van 44% naar 80%.
Moslimleiders geven natuurlijk weer de schuld aan het Westen. Omer El-Hamdoon, president van de Muslim Association of Britain, zei dat zijn geloofsgenoten ‘ontevreden’ zijn over het beleid van de regerende Conservatieve partij, die de islam teveel zou beperken.
Het was echter een parlementslid van de socialistische Labour partij, die tot nu toe altijd zeer pro-islam is geweest, dat erkende dat de grote steun voor ISIS onder moslims aantoont dat de ‘lone wolf’ theorie, die stelt dat slechts een klein aantal moslimjongeren via het internet wordt geradicaliseerd, niet klopt. ‘We moeten ook kijken naar mensen binnen de moslimgemeenschap.’ (4)

Grootste probleem Europa: Tolerantie voor de islam

Haras Rafiq van de contra-extremisme denktank Quilliam Foundation noemde het ‘zeer zorgwekkend’ dat de steun voor ISIS, uitgerekend na een jaar vol extreme wreedheden, toeneemt. ‘Maar ik ben niet verrast. Islamisten zijn al decennia bezig met het indoctrineren van jonge moslims met extremistische ideeën, zonder dat ze daarvoor worden aangepakt.’
En daarmee komen we op het grootse probleem van Europa: tolerantie. De Europese gevestigde orde heeft vanwege de verfoeilijke ‘politieke correctheid’ nooit naar de ware aard van de islam willen kijken, en vrijwel onbeperkt de bouw van moskeeën en komst van miljoenen moslim immigranten toegestaan en zelfs bevordert. Nu blijkt dat niet slechts een enkeling, maar een enorme groep van hen achter de gewelddadige jihad tegen de ‘ongelovigen’ staat, is te hopen dat de ogen van de politiek eindelijk opengaan.

Assendelft en Gouda blokkeren nieuwe moskeeën

In Nederland lijkt dit lokaal al te gebeuren. Zo blokkeerden de gemeenten Assendelft en Gouda onlangs de komst van nieuwe moskeeën (5). We kunnen alleen maar hopen dat dit geen uitzonderingen zijn, maar het begin is van een nieuwe trend die de opkomst van de intolerante, discriminerende islam een halt toeroept voordat ook onze samenleving ontaardt in een poel van geweld en chaos.

EU wil juist méér islam, ook in de politiek

Van de EU hoeven we geen enkele steun te verwachten – integendeel, de hoogste vertegenwoordiger van Brussel voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid, Federica Mogherini, verklaarde dat de politieke islam een belangrijk onderdeel van de toekomst van Europa is.
Werpt u even een blik over de grenzen op de meeste landen waar de islam het voor het zeggen heeft gekregen. Als u ook zo’n samenleving wilt, stem dan de volgende keer (weer) op politieke partijen (met D66 voorop) die nog meer macht aan dit Brussel en daarmee aan deze religie willen overdragen. Kosten overeind houden Griekenland zullen oplopen naar € 610 miljard – Eurexit alle landen enige optie om dramatische verarming Europa te voorkomen

 
Het in de maak zijnde derde kredietprogramma voor Griekenland gaat op zijn minst € 70 miljard euro kosten. Daar blijft het echter niet bij, want met een verhulde schuldenkwijtschelding zou dat bedrag tot maar liefst € 300 miljard kunnen oplopen, vrijwel geheel op kosten van de rest van Europa, met name het Noorden, en zeker Nederland. En enkel om de Grieken in de eurozone te houden en de euro overeind te houden, zodat Brussel op den duur de Verenigde Staten van Europa kan oprichten. Realistischer gesteld: de Verarmde Staten van Europa.
Leugens om derde redding te verkopen aan het publiek

Net als bij de vorige bailout pakketten zullen de Europese politici volhouden dat het om ‘kredieten’ gaat. Dat inmiddels 100% vast staat dat de eerdere ‘kredieten’ à € 340 miljard tegen alle gedane beloften in nooit meer zullen worden terugbetaald, doet klaarblijkelijk niet meer ter zake. Men verwacht –helaas waarschijnlijk terecht- dat het grootste deel van de burgers deze leugens opnieuw voor zoete koek zal aannemen.
De derde ‘redding’ van de Grieken zal zo onduidelijk en complex mogelijk worden geconstrueerd, zodat zo min mogelijk Europese belastingbetalers door hebben dat ze nog verder worden uitgemolken en verarmd.
Eerst gaat Griekenland minstens € 70 miljard krijgen, precies het bedrag dat het IMF berekende om het land nog eens 3 jaar overeind te houden. Het is echter heel goed denkbaar dat hier nog eens € 20 miljard bovenop komt, want de bankensluiting annex crash was hier nog niet in verrekend.
Hoe krankzinnig de eurocraten deze nieuwe redding in elkaar zetten blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Griekenland deze en volgende maand € 3,6 miljard euro van de ECB krijgt, wat de ‘winst’ zou zijn die de bank met de opgekochte Griekse staatsobligaties zou hebben gemaakt – schuldpapieren, die in werkelijkheid nog minder waard zijn dan de wc-rol in uw toilet.

Miljarden voor Zuid, niet voor Oost

Dan komt er vermoedelijk nog eens € 35 miljard uit andere bronnen vrij, een bedrag dat EU-president Jean ‘Fraude’ Juncker al voor het referendum aan de Zuid Europese lidstaten had aangeboden, zogenaamd omdat de economie van Europa weer zou groeien. De Oost Europese lidstaten krijgen overigens geen cent uit dit nieuwe programma. Dat is dan hun beloning omdat de meesten van hen wél hebben hervormd.

Hervormingen voor schuldenkwijtschelding

De Griekse Syriza regering zou nu toch bereid zijn om te bezuinigen en hervormen, onder andere door de belastingen te verhogen en staatsbedrijven te privatiseren. Dit zelfde programma heeft de afgelopen 5 ½ jaar echter voor geen meter gewerkt. Premier Tsipras kan daarom alleen maar hopen dat hij de onvermijdelijke sociale onrust in zijn land zal kunnen beteugelen, voordat er een opstand of zelfs een burgeroorlog losbarst.
Er komt naar verwachting ook een schuldenkwijtschelding, maar ‘onze’ politici zullen dat woord mijden als de pest. De Duitse en Nederlandse regeringen zullen zo kunnen volhouden dat ze hun poot stijf hebben gehouden. Vermoedelijk zullen deze schulden over een zeer lange periode worden uitgesmeerd en hoeven de Grieken er ook geen rente over te betalen. De rente die over de tweede bailout moet worden betaald zal waarschijnlijk van 2020 naar 2070 worden opgeschoven.

Kosten derde redding circa € 610 miljard

Bij de € 150 miljard die de derde redding van de Grieken gaat kosten zijn de ELA-kredieten van de ECB, bedoeld om de Griekse banken overeind te houden, nog niet bij gerekend. Die zullen waarschijnlijk al snel naar € 120 miljard moeten worden verhoogd. Onder de streep gaat de totale redding € 270 miljard kosten. Europa en het IMF stortten al € 340 miljard in de bodemloze Griekse put, waardoor de ‘investering’ in het land op rond de € 610 miljard uitkomt.
Natuurlijk gaat het nog om schattingen, maar de afgelopen jaren hebben ons één ding geleerd, en dat is dat als Brussel en Frankfurt ergens bij betrokken zijn, dit soort sommetjes eerder (veel) hoger dan lager uitvallen. Bovendien wordt ook deze derde redding zo ondoorzichtig mogelijk in elkaar gestoken, zodat zelfs de direct betrokken partijen nauwelijks inzicht in de echte bedragen zullen kunnen hebben.

IMF: Reddingsfonds moet naar € 2 biljoen worden verhoogd

Dus misschien kost het redden van de Grieken en daarmee (voorlopig) de eurozone ‘slechts’ € 500 miljard, maar het kan net zo goed het dubbele of zelfs driedubbele worden. Dat laatste wordt des te waarschijnlijker als bedacht wordt dat het permanente reddingsfonds ESM –waarvan de ‘vuurkracht’ op termijn niet voor niets op € 700 miljard werd gesteld- straks ook zal moeten worden ingeschakeld om de nog veel dieper in de schulden gestoken lidstaten Italië en Spanje overeind te houden. Ook Portugal en Frankrijk zullen dan staan te dringen om met Europees belastinggeld te worden ‘gered’.
Het IMF heeft daarom geconstateerd dat de geplande € 700 miljard bij lange na niet voldoende zal zijn om de eurozone overeind te houden, en verhoogd moet worden naar minimaal € 2 biljoen. Brussel en Frankfurt vinden dat prima, en ook de eurofielen in Den Haag zullen voor de vorm hooguit wat protesteren, maar net als de afgelopen jaren gewoon instemmen als het zover komt.

Eurexit enige optie om grotere ellende te voorkomen

Het komt zoals we al zo vaak hebben geschreven aan op twee opties: óf we blijven in de euro en laten Brussel onze complete welvaart, democratie en toekomst afbreken en vernietigen, óf we erkennen alsnog dat het europroject faliekant is mislukt en voeren Plan C uit: het Eurexit, de uittreding uit de euro van álle landen. Alleen dan zullen we in staat zijn om een verschrikkelijke en vooral permanente verarming en de onvermijdelijk daaruit voortvloeiende (burger)oorlogen te voorkomen.


MH 17-FEESTEN: TELEGRAAF GAAT HELEMAAL LOS

Geplaatst in: media, mh 17, politiek op: 11 juli                         
IN TOTALE PANIEK OMDAT POETIN -DANKZIJ INTERNET EN DE WAARHEIDS-JOURNALISTIEK- NOG ALTIJD NIET DEFINITIEF KAN WORDEN AANGEWEZEN ALS DADER GOOIT DE TELEGRAAF NU ALLE REGISTERS VAN MANIPULATIE EN BEDROG OPEN * HET ARTIKEL VAN VANDAAG, DE AFTRAP VOOR DE MH 17-FEESTEN, IS TE KRANKZINNIG VOOR WOORDEN * IS DE FOTO BIJ DIT ARTIKEL DOOR JACK DE VRIES ZELF GESTAGED?
TELEGRAAF:POETIN IS LEVENSGEVAARLIJK, WERELDVREDE-BEDREIGEND * ‘MOORDENAARS VAN 200 NEDERLANDERS VIEREN FEEST IN MOSKOU’

De onderste steen kwam niet boven. Waar zijn ze, de moordenaars van MH17? Nabestaanden rouwen al twaalf maanden. Maar in Moskou vieren Igor Strelkov, Aleksandr Borodaj, Valeri Bolotov, Nikolay Kozitsin en Igor Bezler feest. 17 juli 2014, dag van de terreurdaad, waren de vazallen van Vladimir Poetin volop actief in Oost-Oekraïne. „Uiteindelijk verdwijnen deze schurken. Levend of dood.” Een van de grootste tragedies in onze naoorlogse historie, de massamoord op passagiers van vlucht MH17. Deze krant kopte zaterdag 19 juli vorig jaar over de volle breedte van de voorpagina: ’MOORDENAARS’. Met een lijst namen van verantwoordelijken voor het neerhalen van de Boeing 777, twee dagen eerder. Bovenaan prijken Igor Strelkov en diens kameraad Aleksandr Borodaj. Vertrouwelingen van de Russische president Vladimir Poetin, werkend voor diens gevreesde militaire inlichtingendienst GRU. Zes weken na de crash van het Malaysia Airlines toestel werden ze teruggehaald uit het oorlogsgebied; de Donbass-regio van Oost-Oekraïne.
Onaantastbaar
Het duo loopt nu frank en vrij door Moskou, voelt zich onaantastbaar. De dood van bijna 300 mensen, onder wie 196 Nederlanders, doet hun ogenschijnlijk niets. Borodaj was in juli vorig jaar nog premier van rebellenrepubliek Donetsk. Recent liet hij zich met journalisten, onder wie correspondent van de Volkskrant Olaf Koens, fotograferen voor een kroeg in de Russische hoofdstad. Aleksandr Borodaj bemoeilijkte in juli vorig jaar het bergen van lichamen, hield de zwarte dozen van de Boeing dagenlang verborgen, kon sjoemelen met bewijs. Mede omdat Nederland en de rest van de wereld niet durfden te interveniëren. De Luchtmobiele Brigade stond gereed om vanuit de kazerne in Schaarsbergen richting crashsite te gaan. Maar angstig Den Haag gaf uiteindelijk geen groen licht. Waardoor de criminelen alle kans kregen hun misdaad te verdoezelen. Ook de gezworen kameraad van Borodaj, Igor Ivanovich Strelkov – alias Igor Vsevolodovich Girkin, alias Igor de Verschrikkelijke – heeft geen minuut achter tralies gezeten.
Victorie
Deze zelfbenoemde ’minister van Defensie’ van Donetsk – eerder al actief bij het destabiliseren van schiereiland de Krim – waagde het om minuten na het neerhalen van vlucht MH17 op sociale media victorie te kraaien. Niet beseffend welk toestel zijn ondergeschikten met een SA-11 Buk luchtdoelraket hadden neergehaald. Zakenman Peter de Vreede kent de regio op zijn duimpje, woonde in Kiev en deed dertig jaar lang zaken in het voormalige Warschaupact. Onlangs zette hij nog een zes hectare groot glastuinbouwcomplex bij de stad Busk, West-Oekraïne, op. Juli 2014, daags na het neerschieten van de Malaysia Airlines Boeing, spraken we hem op het vliegveld van Kiev. Toen zei De Vreede: „Er woedt een smerige oorlog in de Donbass. Het neerhalen van MH17 heeft daar ongetwijfeld mee te maken.” Nu, kort voor de wereld stilstaat bij die terreurdaad bijna twaalf maanden geleden: „Vladimir Poetin heeft een ’militaire kommandantur’ naar Loegansk en Donetsk gedirigeerd. Zoals de nazi’s dat deden in de Tweede Wereldoorlog. Wat er onder separatistisch bestuur gebeurde, ging zelfs de Russen te ver. Marteling, ontvoering, afpersing, standrechtelijke executies.” Hij denkt dat de aanslagplegers nooit in een rechtbank zullen belanden: „Poetin is levensgevaarlijk, wereldvrede bedreigend. De Telegraaf had het vlak na 17 juli 2014 bij het rechte eind met die ’moordenaarslijst’. Strelkov, Borodaj en al die anderen zijn afgelost. Nu is een nieuwe lading Russen in Oost-Oekraïne actief.” Igor de Verschrikkelijke en kompanen zullen door het Kremlin zonder oogknipperen worden gedood, mocht de juridische jacht op hen naar Vladimir Poetin leiden, meent De Vreede. Want zo gaat dat volgens hem onder Russen: ze zijn in de ban van complottheorieën, halve waarheden, leugens en bedrog. „Eerst schoot een straaljager van de Oekraïense luchtmacht zogenaamd MH17 neer”, zegt hij. „Vervolgens was het een Buk raketsysteem van het Oekraïense leger. En nu, fabeltje nummer drie, zouden de Oekraïners – alweer zij – explosieven aan boord van de Malaysia Airlines Boeing tot ontploffing hebben gebracht. Om separatisten en Russen de schuld te geven en zo de wereldopinie te beïnvloeden…” Voor De Vreede staat als een paal boven water dat Poetin en zijn separatistische vrienden schuldig zijn aan het MH17-drama. „Er vloog daar klaarblijkelijk ook een Aeroflot-toestel, opgestegen in Moskou”, aldus de Nederlander. „Daarop zou de Buk zijn gericht. Na zo’n zelf veroorzaakte crash genoeg reden voor de Russen om de schuld in de schoenen van die gehate Oekraïners te schuiven en dat land binnen te vallen.”
Fout
Rest de mogelijkheid van een vreselijke fout. „Dat men op de grond meende met een vliegtuig van de Oekraïense luchtmacht van doen te hebben en de trekker overhaalde.” Russische militairen en geheim agenten, betrokken bij het lugubere MH17-dossier, vrezen de tentakels van Vladimir Poetin. „Er zijn al mensen verdwenen. GRU-verkenners, in Oekraïne gearresteerd, smeken om genade en willen niet terug naar Rusland. Een mensenleven telt daar niet.”
Deze krant was vorig jaar in Donetsk. Ook toen al was sprake van intimidatie. ‘Leer hem een lesje’, werd op Twitter gemeld, nadat onze verslaggever feestvierende separatisten, klinkend op het neerhalen van vlucht MH17, had gefotografeerd. De adjudant van Igor de Verschrikkelijke kwam verhaal halen. Worden deze Strelkov en kompaan Borodaj, zij die uitvoerden wat zes Russische generaals eerder hadden bedacht, ooit gepakt? Peter de Vreede: „Als het Poetin te heet onder de voeten wordt, laat hij ze naar niemandsland verhuizen. Desnoods met een nieuw gezicht, aan plastische chirurgen geen gebrek in Moskou. Of ze worden simpelweg geliquideerd.” Dat laatste zou al zijn gebeurd met soldaten van de 67e luchtdoelartilleriebrigade uit Rostov. De eenheid die, op aanwijzing van Strelkov en Borodaj, het SA-11 Buk raketsysteem in de namiddag van donderdag 17 juli vorig jaar vanaf de grond in Torez bediende.
Sceptisch
Ook Arno Kleijbroek, andere landgenoot en woonachtig in Oekraïne, is sceptisch over de afloop van het MH17-drama. Aan het begin van de crisis in de voormalige Sovjetrepubliek leidde hij ons door verwoest Kiev. „Schandalig dat Nederland, natie die na Oekraïne de meeste slachtoffers betreurt, door Russische agressie geen hulp biedt in de strijd tegen Poetin”, zegt Kleijbroek. „Daar waar andere landen zorgen voor rantsoenen, communicatie en opvang van gewonden schitteren wij weer eens door afwezigheid. Enorme blamage, gezien de tragedie met MH17.” Rechercheurs, officieren van justitie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid speuren al bijna een jaar, de regering wil een VN-tribunaal. Maar Borodaj en Strelkov maken zich nergens druk om. Igor de Verschrikkelijke, drie weken na de dood van 298 inzittenden van vlucht MH17: „De Nederlandse maatschappij is verdoemd en dreigt ook ons te besmetten.
 

WANHOOP BIJ MCDONALDS: MCMARKETING

Geplaatst in: corporate, media op: 10 juli                         
DE GIF-SPINDOCTORS VAN HET FASTFOOD-HORROR-CONCERN IN VRIJE VAL GAAN NU OVER OP VA BANQUE-MARKETING OVER DE LIJKEN VAN DE VERSCHOPPELINGEN OP AARDE: MCMARKETING * TELEGRAAF WEER OUTLET VOOR HORROR-MARKETING VAN MCDONALDS * JACK DE VRIES EN HILL & KNOWLTON GAAN IN THE OVERDRIVE
BREAKING:DIT MELDT DE TELEGRAAF NIET: MCDONALDS SLUIT NU MEER RESTAURANTS DAN HET OPENT * VOLK KOTST EN WALGT VAN MCPOISON
McDonald’s jongetje krijgt studiebeurs
CEBU – Het arme, dakloze jongetje Daniel Cabrera (9) uit Cebu, Filipijnen, dat elke avond in het licht van de McDonald’s studeert, krijgt een studiebeurs aangeboden. AFP sprak met de 42-jarige moeder van het jongetje, Christina Espinosa. Ze kan eindelijk opgelucht ademhalen na vijf jaar armoede: ,,Wij zijn dolblij. Wereldwijd krijgen we schoolspullen, geld en leeslampjes opgestuurd. Hij kan zich nu eindelijk storten op het afmaken van zijn basisschool.” Espinosa: “Hij vertelt me altijd: ‘ik wil niet arm blijven, ik wil mijn dromen waarmaken.'” En dat is hem nu, door de foto van studente Joyce Torrefranca op Facebook, gelukt. “Nu hoeft hij zich alleen druk te maken om zijn school. LEES VERDER BIJ DE TELEGRAAF


NIMH Banner
If you're a teenager feeling sad, hopeless, or irritable for what seems like a long time, you might have depression. Depression can affect your relationships with family and friends, and how you perform at school. Learn more about the signs and treatments for depression in our new publication.
Teen Depression Publication


You are subscribed to What's New at CBER for the U.S. Food & Drug Administration (FDA).
This page has been updated recently. 
  • Fluvirin
    July 2, 2015 Approval Letter; Posted: 7/7/2015
  • Flucelvax
    July 2, 2015 Approval Letter; Posted: 7/7/2015

FDA Logo
Subscriber Services:
Manage Preferences  |  Unsubscribe  |   Help with this serviceDe nieuwe wereldorde en de Codex Alimentarius
 
 
Het VN plan om organische landbouw en natuurgeneeskunde uit te schakelen.
 
Toespraak door Ian R. Crane.
 
Ik zou deze speech eigenlijk moeten beginnen met : “Is dit werkelijkheid ?”
Want toen ik dit onderwerp begon aan te kaarten, was de reactie van de mensen : “Wees niet stom, dit gaat niet gebeuren.” En ik zei : “Dat is precies wat ze willen. “
Ik had een aantal gesprekken en de volgende dag deed ik research en toonde een document van de Nationale Gezondheidsfederatie … met als openingsparagraaf  :
“Nooit gehoord van de Codex ? Dit is nu juist de bedoeling.”
De agenda van de Codex :
- enkel supplementen met laag potentieel die niet tot je gezondheid bijdragen
- meestal genetisch gemanipuleerd voedsel
- werkzame supplementen onbeschikbaar of enkel op voorschrift
Zo gebeurt al in Noorwegen en andere landen zullen volgen
 
Mijn bedoeling is u attent te maken op een aantal zaken, want vanavond moet u zelf een fundamentele beslissing nemen en ik zal u aantonen dat dit een belangrijke beslissing is.
 
Sta me toe u Mark J.  Plotkin PH.D. te introduceren. Ik leerde de man via zijn boeken kennen, toen ik onderzoek deed in Centraal Amerika ongeveer 10 jaar geleden en ik zijn boek “The Sjaman’s Apprentice” las. Mark Plotkin is afgestudeerd aan Harvard en hij ging op reis naar het Amazonegebied als rugzaktoerist. Hij raakte zo gefascineerd dat hij besloot plantkunde te studeren. Een paar jaar later ging hij terug en zijn missie was contact te leggen met een stam die bijna geen contact had met de buitenwereld. Dit lukte hem en hij ontdekte een cultuur die niet bezoedeld was door de Westerse beschaving. Mensen liepen naakt rond . De mannen droegen enkel een koord rond hun pols, die hen van nut was bij de jacht.
Hij was echter gefascineerd door hun  natuurlijke geneeswijze en het feit dat de Sjamaan – de medicijnman – de bron van informatie was, generatie na generatie doorgegeven; de Sjamaan koos een leerling aan wie hij de informatie doorgaf.
Plotkin kwam tot de bevinding dat natuurlijke geneesmiddelen werden gebruikt en gemengd; bovendien hadden deze mensen een hoge levensverwachting. Hij nam de info mee naar Los Angeles  en verkocht deze aan een farmaceutische firma om zijn reizen naar het Amazonegebeid te financieren.
 
Toen hij 4 jaar later naar de stam terugging, was hij verbijsterd. De mannen droegen Levis en Hawaï-hemden – het koordje rond hun pols was verdwenen.
Bij aankomst in de hut van de medicijnman, werd hij kwaad : alle potjes met natuurlijke kruiden waren vervangen door flesjes van de farmaceutische industrie.
De meeste synthetische geneesmiddelen waren ontwikkeld op basis van info door hemzelf  4 jaar eerder doorgegeven aan de farmaceutische industrie.
Hij vroeg de Sjamaan waarom deze medicijnen werden gebruikt en hij zei : “Wel de missionarissen zeiden ons dat onze natuurlijke geneesmiddelen het werk zijn van de duivel en we moeten deze medicijnen in flesjes gebruiken.”
Ik raad u aan het boek “The Sjaman’s Apprentice” te lezen. De rol van de missionarissen in dit verhaal wordt geminimaliseerd. Er is een verfilming van het boek op DVD beschikbaar. ---Het volgende citaat heeft me diep getroffen : “Als een Sjamaan sterft, is het net alsof een bibliotheek verdwijnt.”
Een leerling zijnde van Oude Tradities en Wijsheden, is het niet de eerste keer dat we een dergelijke situatie meemaken.
Ik bedoel maar, dezelfde mensen die synthetische geneesmiddelen aan stammen opdrongen, hebben dezelfde overtuigingen als zij die de bibliotheek van Alexandria in 415 verbrandden; duizenden boeken werden in de 16e eeuw in Centraal Amerika verbrand, zelfde verhaal in Bagdad met de vernietiging van het Bagdad Museum en Speciale Eenheden die trachtten oude Sumerische teksten te vernietigen, uit schrik dat deze teksten hun overtuigingen die zij aan de massa willen doorgeven, zouden tegenspreken. ( “Special Investigation” door Robert Fisk. Dood aan de geschiedenis. 2000 jaar oude Sumerische steden geplunderd. Massale troepenbewegingen, privatisaties hebben ertoe geleid dat oude Mesopotamische sites hun artefacten en rijkdom verloren. De bijna totale vernietiging van het historische verleden van Irak – de bakermat van de menselijke beschaving – bleek een van de meest schandalige symbolen van onze bezetting). Plotkin erkende dat we te maken hebben met een situatie waarbij kennis die duizenden jaren was doorgegeven in een wip werd uitgevaagd.
 
De farmaceutische industrie is ongeveer 80 jaar oud.
 
Laat me even een boek aanhalen van F. William Engdahl “ Seeds of destruction”.
De Verborgen Agenda van Genetische Manipulatie. Een quote van een Canadese vriend : dit vakkundig boek focust op het feit dat een kleine socio-politieke Amerikaanse elite tracht controle te krijgen over de basis van het menselijk overleven : de voorziening van ons dagelijks brood.
“Wie macht heeft over de voedselvoorziening, heeft macht over de bevolking”
“Dit is geen gewoon boek over de gevaren van genetisch gemodificeerd voedsel. Engdahl neemt de lezer mee in de wandelgangen van macht, achter de schermen van wetenschappelijke labo’s. De auteur legt een duivelse wereld bloot  van politieke intriges, gedreven door winst, corruptie in regeringskringen en onderdrukkingsregimes.
Een wereld waarin genetische manipulatie en het patent op het  leven worden gebruikt om wereldwijde controle over de voedselproductie te verwerven.”
Dit is slechts het topje van de ijsberg.
 
“15 mei 2007. Gordon Brown roept op tot “Globalisatie en de Introductie van een Nieuwe Wereldorde”. De eerste keer tijdens een speech in India.
Tony Blair sprak ook enkele malen over de Nieuwe Wereldorde oa in nasleep van 11 september.
Gordon Brown hield een speech voor de Confederatie van de Britse Industrie, enkele weken vooraleer hij beschouwd werd als de niet-verkozen premier van het Verenigd Koninkrijk, waarin het begrip Nieuwe Wereldorde niet minder dan 9 keer werd vermeld.
 
Het begrip “The New World Order” is heel belangrijk. Ik verwijs hierbij naar het gelijknamig boek van George Orwell uit 1938, in heel wat opzichten een visionair boek.
 
Hitler gebruikte eveneens “New World Order”. Zijn financiële sponsors waren de farmaceutische industrie : IG Farben, het conglomeraat van de 3 belangrijkste Duitse farmaceutische bedrijven : Hertz, Bia en BASF.
De bestuurders van deze firma ’s werden in Nurnberg terechtgesteld en beschuldigd van oorlogsmisdaden. De meesten onder ons kennen Auschwitz als een concentratiekamp.
Wat de meesten niet weten, is dat Auschwitz het grootste werkkamp was.
IG Farben gebruikte de mensen als werkslaven, maar ook en belangrijker als testpersonen, menselijke guinese biggetjes.
De CEO’s werden na de oorlog opgesloten, maar na 10 jaar stonden 2 van de vroegere topmensen van IG Farben aan het hoofd van 2 van de belangrijkste Duitse farmaceutische bedrijven : Hertz en BASF.
 
Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de farmaceutische industrie een van de belangrijkste sponsors was van het Bush regime.
 
Gordon Brown maakte duidelijk dat hij gewonnen is voor de agenda van de Nieuwe Wereldorde en we gaan even kijken naar een aantal aspecten van die agenda.
 
“Globalisatie” is duidelijk een belangrijk aspect dat steeds meer aan belang wint.
En de meeste mensen hebben er geen idee van wat er te gebeuren staat.
De details van de Codex mogen niet gekend zijn; ook de inhoud van de politieke agenda ligt gevoelig.
 
Dus na WO II zou de kaart van Europa er als volgt hebben uitgezien : 27 verschillende naties, elk afzonderlijk verantwoordelijk voor hun eigen intern beleid, filosofie, lifestyle, maar sinds 1957 en de oprichting van de Club van Rome, die oorspronkelijk een economische coöperatie of economische coöperatieve organisatie was, is Europa uitgegroeid tot een superstaat van 27 naties. En nu heeft een gouverneur in een Amerikaanse staat meer macht en autonomie dan een eerste minister van een Europese natie. Er zijn meer federale wetten in Europa dan in de VS en Europa als een federatie bestaat sinds 1957.
 
Ook andere gebieden in de wereld verenigen zich : Liga van Afrikaanse naties, van Arabische naties, …. en tenslotte de imminente Noordamerikaanse Unie, een proces dat in gang werd gezet door het ineenstorten van de dollar.
Interessant echter, indien men de statistieken bekijkt, zoals er een werd gepubliceerd in The Independent, kan een waardedaling van de dollar opgemerkt worden, op het moment dat George Bush aantrad in het Witte Huis. Het begin van de recessie was ingezet.
 
De bedoeling is te komen tot een Noordamerikaanse Unie en als je denkt dat dit slechts fantasie is, verwijs ik graag naar een magazine van de Nationale Gezondheidsfederatie “Health Freedom News”. De voorzitter van deze organisatie is Paul Anthony Taylor en het hoofdartikel in deze editie is “Noordamerikaanse Unie – een grap of superregering  in de maak ?”
P. A. Taylor is een van de hoofdrolspelers van de niet-gouvernementele organisatie die het recht heeft te participeren in het Codex proces, een man die weet waarover hij spreekt.
 
De reden, waarom de VS de Noordamerikaanse Unie willen stichten, afgezien van economische belangen, ligt in het feit dat het leger wenst te recruiteren.
Dus als de grenzen opengaan, zullen er zich niet zo veel Canadezen laten inschrijven, maar wel Mexicanen. Een Noordamerikaans leger is de volgende stap, hoofdzakelijk bestaande uit Mexicanen.
 
Een ander document, waarover ik het in mijn speeches nogal vaak heb is “Rebuilding America’s Defences”, geschreven door een organisatie “the Project for the New American Century”. Dit specifiek document werd gepubliceerd in september 2000.
Het spreekt letterlijk over de VS die de wereld vooral militair willen domineren. Het spreekt zelfs over het gebruik van farmaceutische middelen om het leger performanter te maken door het verminderen van angst, verminderen van de behoefte aan voedsel en water.
“In aanloop naar de 21e eeuw zullen toekomstige soldaten opereren in geclimatiseerde pakken, gewapend met sensoren enz.” Soldaten worden robotten.
Het is niet verwonderlijk dat het Amerikaans leger schuldig is aan vele gruweldaden. Ze zijn niet menselijk; hebben geen rationele denkprocessen.
 
Dus als je dit leest en denkt, mijn God, dit is het werk van een paar ziekelijke psychopaten, kom je tot de vaststelling dat  inderdaad vooraanstaande mensen hierin de hand hebben.
Anekdote : Pentagon kon geen rekenschap geven van zo’n 2,3 triljoen dollar, info die verloren ging in de nasleep van 11 september. Ik verwijs ook naar mijn DVD “Fool me once”.
Dus als we de informatie interpreteren en er dan voor kiezen er niets mee te doen, laten we toe onrust onder de burgers te zaaien.
 
De volgende stap is de fusie van “The American Union” met de EG, waardoor het machtigste economische samenwerkingsverband ter wereld ontstaat; deze fusie zal economisch overheersen en heel snel de andere handelsassociaties opslorpen – alle onder de vlag van de VN. De symboliek van de vlag van de Verenigde naties is heel belangrijk. Men herkent de Wereldbank.
Ik verwijs ook naar het boek “Confessions of an Economic Hitman” van John Perkins.
John Perkins werkte vele jaren voor de Wereldbank of voor dochterondernemingen.
Zijn taak bestond erin contact te leggen met zich ontwikkelende naties en de regeringen ervan te overtuigen in massale kredietplannen te stappen, in principe om zich ontwikkelende landen in een schuldenpositie te brengen. Op microkosmisch vlak geldt : eens een individu in serieuze schulden zit, heb je hem onder controle en hetzelfde geldt op macrokosmisch vlak : een land met grote schulden is een gewillig slachtoffer. En het mag niet verwonderen dat er een gemeenschappelijk kenmerk is tussen alle landen die gekenmerkt worden als “spil van het kwaad” : landen als Cuba, Noord-Korea, Iran, onlangs Rusland, Venezuela en een stijgend aantal Latijns-Amerikaanse landen zijn vrij van schulden.
 
De Wereldbank heeft een aantal aanhangers o.a. de Wereldhandelsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie. De naam van deze organisaties dekt de lading niet : de Wereldhandelsorganisatie heeft niets te maken met wereldhandel en de Wereldgezondheidsorganisatie niets met gezondheid. Elk land dat kandidaat is om deel uit te maken van de Wereldhandelsorganisatie staat onder toezicht van de VN.
De lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie moeten zich houden aan de “wetten” : v.b. de Wereldhandelsorganisatie is van oordeel dat het wettelijk is dat de VS hun hormoonhoudend rundsvlees exporteren. En het ziet geen reden waarom een natie, zeker een lidstaat, de import van hormoonhoudend rundsvlees zou verbieden.
De Europese Unie weigert Amerikaans rundsvlees te importeren, dus moet de EU jaarlijks een boete betalen. De boete wordt steeds hoger, naarmate de EU ze verwerpt, tot uiteindelijk het hormoonhoudend rundsvlees wordt gekocht.
Maar wie zal het eten ?
Wel je weet het niet, want een groot deel van de Codex bestaat erin de labels op voedsel te verwijderen.
 
Heel wat mensen zijn ervan overtuigd dat de EU een democratische organisatie is. Ik kan u verzekeren van niet. Vooreerst kunnen we in debat gaan over 2 belangrijke begrippen : democratie en stemadvies. Ik bedoel, stemadvies is geen democratie.
De verkiezing van Europese parlementsleden is net zo opmerkelijk als de verkiezing van vakbondsafgevaardigden als je vakbondslid bent. De vakbondsafgevaardigde speelt geen rol in de bepaling van de strategie of het bestuur van een onderneming en dit is precies het geval met de parlementsleden : ze zijn een adviserend orgaan; de echte macht ligt bij de commissieleden.
 
(Tot voor kort had de EU geen president. De president van de EU wordt aangeduid en het presidentschap was indertijd beloofd aan Tony Blair, die katholiek zou moeten worden.
Een protestant kan geen lid worden van de EU. De EU is een katholieke entiteit.)
 
Dus wat we hebben is de Sovjet staat van Groot-Brittannië. Ik bedoel, je bent er je van bewust of niet dat Jacqui Smith … een week voordat ze werd verkozen tot minister van binnenlandse zaken een wetgeving goedkeurde die meer niet-gouvernementele organisaties toegang verleende tot het privé-leven van alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk, meer nog dan de KGB ten tijde van de Sovjet-Unie. Het verlies van bepaalde diskettes kan een goede zaak zijn geweest.
De biometrische identiteitskaarten werden zo vlug ontwikkeld, dat het verlies van deze diskettes bewezen heeft, dat deze heren niet te vertrouwen zijn met basisgegevens. Dus laat ons dit niet als louter negatief zien, iemand kan ons een grote dienst bewijzen.
 
De media zeggen : “Ons werd een referendum beloofd, maar je gaat er ons geen geven.”
De media zullen druk uitoefenen en als er geen reactie komt van het publiek, zal Gordon Brown van de gelegenheid gebruik maken om ons deel te laten uitmaken van de EU.
Binnen de Europese Grondwet zal het voor de politieke partijen (van oa Wales, Schotland) onmogelijk zijn hun nationalistische ambities naar voren te brengen ; uiteindelijk zullen partijen die campagne voeren op nationalistische basis als illegaal worden beschouwd.
 
Ik citeer The Sun : “Europa. Nooit eerder hebben zo weinigen beslist voor zovelen.”
En eerder, Trevor Kavanagh, “Wakker schudden van Europese Slapers”
Ik heb reeds vele jaren gezegd dat deze Australiër de meest belangrijke politieke commentator is, maar hij werkt voor Murdoch en meer bepaald voor The Sun, met dagelijks 13 miljoen lezers.
Wat hij schrijft, komt in principe hierop neer : “Mijn God, zien de Britten niet wat er aan het gebeuren is ?”
Wat zijn de doelstellingen van de Nieuwe Wereldorde ?
 
  1. 1 Regering voor de hele Wereld
  2. 1 Wereldeconomie
  3. 1 Wereldreligie
  4. Bevolking minder dan 1 miljard mensen
 
Je denkt dat dit belachelijk is, dat het niet gaat gebeuren. Maar sta me toe je te vertellen dat er organisaties zijn, die steeds meer openlijk spreken over het doel om de bevolking te verminderen.
 
Ik wil het volgende even onder de aandacht brengen, want het is heel belangrijk. De Club van Rome is effectief een groep binnen …de Bilderbergers waren een spin-off van de Club van Rome, maar de mensen die deel uitmaken van deze denktank maken deel uit van de binnenste gelederen.
“Global Warming” in 1991 gepubliceerd door de Club van Rome is het eerste rapport dat ik over dit onderwerp kon vinden.
 
Graag aandacht voor het volgende.
 
Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen (geschreven na de val van de Sovjet-Unie, toen de Koude Oorlog ogenschijnlijk voorbij was).
 
“Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekort, hongersnood en dergelijke in het plaatje passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door tussenkomst van de mens.
 
"De echte vijand is de mens zelf.”
Deze mensen zijn erg verstandig, ze kennen het spel en hebben veel ervaring.
Dus wat ze doen is het volgende : ze jagen ons op en houden ons alert.
Ikzelf ben geen groene jongen : ik kom op voor de Waarheid, Politieke Integriteit en … Eerlijkheid. Deze mensen maken duidelijk dat ze een agenda hebben die mensen vasthouden in een vicieuze cirkel. “Groene belastingen” zijn  een paar decennia van ons verwijderd.
Waar ik het over heb, is slechts een paar jaar van ons verwijderd.
 
Dr. Eric Pianka, professor Zoölogie aan de Universiteit van Texas in Austin, hield een speech in augustus 2006 : “Topwetenschapper hield een speech op de Academie voor Wetenschappen in Texas, waarbij hij de noodzaak bepleitte om 90 % van de bevolking te vernietigen door het Ebola virus”
De beangstigende commentaren van dr. Pianka en hun enthousiaste ontvangst benadrukken de agenda van een elite om ijzingwekkende maatregelen van bevolkingscontrole uit te vaardigen.
De man kreeg een staande ovatie.
 
Voor hen die twijfelen, dit document is genaamd de “Georgia Guidestones” en het werd uitgebracht in 1980; er zijn 12 doelstellingen. Ik haal hier enkel de belangrijkste aan :
 
Wereldbevolking onder 500 miljoen, om evenwicht met natuur te behouden ( VS heeft nu 300 miljoen inwoners)
Voortplanting onder controle houden, algemene conditie en diversiteit verbeteren “Mein Kampf” – zelfde agenda
 
Op 11 september maakte Senator Gary Hart op TV een statement waarin hij zei : “Amerikanen zullen in groten getale op Amerikaanse bodem sterven.”
Nu toen ik de speech hoorde en het me enkele maanden kostte om de video te vinden, stelde ik vast dat hij citeerde uit een ander rapport, geschreven door een andere rechtse groep,
The Project for the New American Century, en het was de Hart-Rudman US Commission on National Security en ze maakten het volgende statement in hun rapport :
“Amerikanen zullen sterven in grote getale”
Ik vermoed dat hij sprak over de farmaceutische industrie want :
 
“In de VS alleen zijn er jaarlijks 106.000 doden door toedoen van voorgeschreven geneesmiddelen, die correct zijn ingenomen.”
Dit werpt voor mij een heel nieuw licht op mijn research en er is 1 boek in het bijzonder dat mijn aandacht trok : “Corporate Crime in the pharmaceutical industry” door John Braithwaite en toen ik probeerde het te kopen, bleek dat de farmaceutische industrie had getracht de hand te leggen op elk exemplaar. “Nog eens 150.000 mensen zullen sterven als gevolg van medische blunders, hetgeen dan ook één van de belangrijkste doodsoorzaken in de VS zou worden.”
Naar schatting zijn 7,8 miljoen mensen gestorven nav correct ingenomen geneesmiddelen in de periode 1990-2000.
 
Bij farmaceutische testen dient bewezen te worden dat 5 % van de behandelde personen een positief effect van dat bepaald geneesmiddel heeft ondervonden.
 
Geneesmiddelen doden meer mensen dan :
Amerikaans leger : in 2002 boekten de 10 belangrijkste farmaceutische bedrijven meer winst dan de 490 bedrijven in Fortune 500
Ongevallen met auto’s
Vuurgevechten (politie en burgers) : in 1997 meer doden in toevallige vuurgevechten dan bij ongevallen met auto’s
Terrorisme (11 september – Madrid 11 maart – London 7 juli)
 
Mensen beginnen zich dit te realiseren en stellen vragen ivm impact van voeding.
De verminderde voedselkwaliteit begint zijn tol te eisen (New Scientist : “Kan fast food de werking van de hersenen wijzigen net zoals tabak en heroïne ?”)
Sta me toe een anekdote te vertellen van zo’n 30 jaar geleden : als trainer had ik een leerling met een nogal onvoorspelbaar gedrag. Door toedoen van de bedrijfsarts, die enkel voorstelde zijn voedingsgewoonten aan te passen, veranderde het gedrag van de man in 6 weken spectaculair.
 
Op 22 november 2007 verscheen in The Daily Mail : “Europese experten vragen om een verbod op gekloonde landbouw en drukken hun bezorgdheid uit over dierenwelzijn.”
“De Amerikaanse FDA zal naar alle waarschijnlijkheid zijn akkoord geven tot de verkoop van gekloonde dierenvoeding – zonder labels – in de komende weken “
Het comité voor labeling van voeding valt onder de verantwoordelijkheid van de Canadezen.
Gelabeld voedsel heeft een effect op ons gedrag; wat gaan we doen als we niet weten wat we eten ?
De ORGANISCHE LANDBOUW komt onder druk te staan, want wanneer eens de labels zijn verwijderd, hoe zal de consument weten of het vlees is gekloond of gecontamineerd met groeihormonen ?
Texas is de grootste leverancier van rundvlees in de VS; het is bovendien de staat met de grootste mensen, groeihormonen zitten niet alleen in vlees.
 
 
Sta me toe het even te hebben over het geneesmiddel Ritalin. Ritalin is een extreem gevaarlijk geneesmiddel. Ik citeer de “Daily Mail” : “Duizenden hyperactieve kinderen krijgen Ritalin of zelfs geneesmiddelen tegen schizofrenie. Zijn zij het slachtoffer van hebzuchtige farmaceutische firma’s en dokters die te vlug een diagnose stellen ?”
Tegenwoordig krijgt 10 % van de Amerikaanse schoolgaande jeugd Ritalin voorgeschreven en het voorschrijven gebeurt ook steeds meer in het Verenigd Koninkrijk. Eveneens volgens de “Daily Mail” : meer verontrustend is de suggestie dat ADHD niet meer is dan een uitvinding van farmaceutische bedrijven die klinische proeven hebben gebruikt om een ziekte te behandelen met hun geneesmiddelen.
 
Nu, Ritalin is een stimulerend middel. Het is verwant aan cocaïne. We zouden verontwaardigd zijn, mocht een ouder zijn kind cocaïne geven.
In feite beseffen dokters niet hoe Ritalin werkt, het is een stimulerend middel, maar heeft een tegengesteld effect : het kalmeert. Een moeder getuigde in een uitzending een tijdje geleden : mijn hyperactieve dochter is kalm door Ritalin, maar het is mijn dochter niet meer.
We veroordelen deze kinderen tot een leven van voorgeschreven geneesmiddelen. Een natie vol zombies, de mogelijkheid tot enige spirituele ervaring wordt weggenomen.
 
Voor volwassenen is er Prozac : de dagelijkse superpil voor mannen ouder dan 50 jaar.
Voorpagina van “The Independent” van 2 nov 2007 (middel werd eerst uitgetest op muizen) : “uren lopen zonder vermoeidheid, langer leven, meer seks, meer eten zonder bij te komen.”
“We zijn een natie verslaafd aan pillen”, omdat de farmaceutische industrie dit zo wil.
Farmareuzen hebben een simpele filosofie : “vanaf de conceptie tot de dood van een mens : een stroom van inkomsten.”
In het boek “Corporate Crime” probeert John Braithwaite de mentaliteit te begrijpen : individueel hebben we te maken met familiemensen, maar als groep functioneren deze mensen totaal anders : geen greintje menselijkheid of  medeleven. Alles draait om winst maken.
 
Nu eventjes naar de Codex. De Codex heeft een zeer complexe structuur : bestaande uit 27 comités, die zich bezig houden met verschillende aspecten van de voedselketen.
De twee belangrijkste zijn : Voedingsleer en Dieetleer (onder toezicht van Duitsland) en labeling van voedsel (onder toezicht van Canada).
Deze 2 belangrijke comités hebben impact op alle andere en de trend is duidelijk :
 
“minder organisch voedsel en minder complementaire natuurlijke geneeskunde”
Een advocaat drukt het als volgt uit : “ de Codex is het politieke equivalent van de huidige toxicologische handboeken, omdat het internationale handel en consumptie in de wereld bekrachtigt : van pesticiden tot straling, genetisch gemanipuleerd voedsel en synthetische equivalenten voor geneesmiddelen en voedingsstoffen, boven biocompatibele natuurlijke substanties.”
Het is een geleidelijk proces : “in 2010 zullen we nog toegang hebben tot organisch voedsel, in 2020 is de kans heel wat kleiner.”
De comités die de Codex voorbereiden, staan onder druk van de farmareuzen.
In Frankrijk werd recent aangekondigd dat het landbouwarsenaal voorzien voor organische landbouw zou toenemen, maar er werd niet  gezegd dat het arsenaal voorzien voor genetisch gemanipuleerde landbouw 3 x sneller zou stijgen.
 
De Codex werd gelanceerd in 1962 en was oorspronkelijk met de beste bedoelingen in het leven geroepen.
Pas toen farmaceutische bedrijven de mogelijke winsten zagen, begon het mis te lopen.
Hele teams werkten aan strategieën om de kansen maximaal te benutten. Een echte David en Goliath situatie. Maar David maakt een kans …
De Codex dient de economische belangen van de farmareuzen en de Wereldhandelsorganisatie zal de Codex implementeren op basis van Napoleontische Wet.
In het Verenigd Koninkrijk is GEWOONTERECHT van kracht : wat niet specifiek verboden is, is toegestaan. De NAPOLEONTISCHE WET is net het tegenovergestelde : wat niet specifiek vermeldt wordt, is verboden.
Farmaceutische bedrijven en bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie maken het testproces zo duur, dat alleen firma’s zoals Monsanto en farmareuzen op de “goedgekeurde” lijst kunnen staan.
 
In 1994 protesteerden in de VS heel wat mensen tegen de implementatie van de Codex. Dit feit werd uit de nationale en internationale media gehouden, enkel op lokale basis werd hierover bericht. Mensen schreven hun senatoren aan.
“The Health Education Act” werd in 1994 geïmplementeerd, die de complementaire en alternatieve therapieën omkaderde. Dan verlegde de Codex Commissie haar aandacht naar Europa. Dus de voorbije 13 jaar heeft de Commissie getracht het protectionisme van de Europese lidstaten aan te tasten.
 
De Britse regering zei : “We doen wat de EU van ons verlangt”. De EU vaardigt richtlijnen en verordeningen uit. Een verordening is in principe een wet, een richtlijn geldt als een aanbeveling.
 
De privatisatie die nu aan de gang is, is het gevolg van EU-richtlijnen.
Dus de manier waarop de Wereldhandelsorganisatie werkt, is als volgt : als zij een vertrouweling  binnen de EU hebben, kunnen zij aan elk deel van de wereld opleggen, wat dient te gebeuren en als het niet gebeurt, kunnen er boetes opgelegd worden.
 
Dit zijn de spelers :
Dr. Rolf Crossklaus – voorzitter van het Codex Comité Voedings- en Dieetleer
 
Team dat tegen de Codex ingaat :
Internationale niet-gouvernementele Organisatie onder het mom van de Nationale Gezondheidsfederatie en dit zijn de 3 hoofdrolspelers :
 
- Scott Tips, President van de Nationale Gezondheidsfederatie (Codex Alimentarius, Global Food Imperialism) – een overzicht van artikels van de hand van mensen die ervaring hebben met de Codex Alimentarius Commissie
- Paul Anthony Taylor, voorzitter Nationale Gezondheidsfederatie
- Dr. Robert Verkerk, Chief Executive
 
Dr. Robert Verkerk is extreem belangrijk, want hij wist wat er gebeurde in 2002. Hij was professor aan het Imperial College in London en besliste om de academische wereld te verlaten en te vechten tegen de Codex Alimentarius. Hij is de wetenschappelijke adviseur van de Nationale Gezondheidsfederatie en Chief Executive van de Alliantie voor Natuurlijke Gezondheid.
 
Aan het begin van mijn betoog legde ik er de nadruk op dat een beslissing zal moeten genomen worden.
De enige manier om tegen de Codex in te gaan is via de wetenschap.
 
Het beste wat we kunnen hopen, is de implementatie van de CODEX vertragen door gezond verstand te gebruiken.
Licht je collega’s in.
Als je lid bent van een organisatie, kan je uitzoeken wat de houding van je vertegenwoordigers is tegenover de Codex en als ze geen strategie hebben, vraag hen dan waarom niet.
 
Tot slot een paar citaten van mijn favoriete filosoof : Marcus Aurelius (121-180 AD).
 
“Houd rekening met het feit dat alles met elkaar verbonden is.”
De Codex is gelinkt aan heel wat andere zaken. Daarom ook het belang van de Nieuwe Wereldorde in mijn betoog.
De manier waarop de VN, Wereldhandelsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie met de EU samenwerken en de nationale regeringen onmenselijk behandelen, heb ik ook duidelijk willen maken.
 
“Wat we in dit leven doen, gaat over in eeuwigheid”

Dus een levenlang in de bajes zitten is ook levenslang!!!
 De verbijstering, dat ik in een land woon waar een journalist een week geleden is veroordeeld tot 10 maanden cel wegens belediging en niet het hele land daarover in opstand komt, houdt bij mij aan. Mede daarom reageerde ik vanmorgen op de website van >>> Steve Brown op een artikel daarover. Mijn reactie op het artikel van Brown, die Kat in dat artikel telefonisch interviewt, enigszins voor deze site (d.m.v. wat links e.d.) aangepast ook op mijn eigen site hieronder: 

Ergeren
Van af het moment dat de eis van 10 maanden cel voor journalist Drs. Micha Kat wegens (je zou denken voor moord op) belediging van hoofdredacteur volksverlakker van het staats-NOS journaal Marcel Gerlauff bekend werd, heb ik mij mateloos geërgerd aan het feit dat Nederland daar niet EXTREEM MASSAAL op heeft gereageerd.
In wat voor een walgelijke samenleving leef ik vraag ik mij steeds meer af.

Niet te bevatten
Hoe lang moet ik nog door brengen tussen dit, meest volstrekt achterlijke volk?
Een volk dat alles allemaal wel best vindt en deze onbeschrijfelijke justitiële smerigheid allemaal over zichzelf, haar mede-landgenoten en haar journalisten heen laat gaan!
Zo'n beetje de enige die ik heb zien reageren op deze dictatoriale straf die door de Toga Crimineel aan Micha is opgelegd, is vooral (meerdere malen en op felle wijze) Steve Brown en in alle bescheidenheid ik zelf. Ik heb Micha onmiddellijk opgebeld toen het vonnis bekend was (gespreksopname staat op >>> mijn site) en zelfs aan Micha zijn reactie heb ik mij enigszins geërgerd! Dat moet niet verkeerd worden opgevat, want tegelijkertijd bewonder ik deze volhardende volksheld enorm! Maar de positiviteit die Micha afgeeft na het opleggen van zo'n straf is voor mij absoluut niet meer te bevatten. 

Angstaanjagend 
Ik vraag mij dan ook af of Micha het echt allemaal wel zo zonnig in ziet en de nacht na het bekend maken van het vonnis nog heeft kunnen slapen. Ik heb er in ieder geval wel wakker van gelegen en doe dat zonder te willen overdrijven nog steeds. Ik denk in al mijn bescheidenheid dat dat komt omdat ik (en nog wat anderen) de ernst van deze situatie wél inzie. We worden beetje bij beetje (in het geval van Micha Kat wel een 'beetje heel veel') in steeds rapper tempo door diegenen met het laatste beslissende woord, het Toga Tuig, onderdrukt en kapot gemaakt. Ik vind de hele situatie dan ook meer dan angstaanjagend. Niet alleen voor Kat, maar voor ons allen.

Vanwege het publiceren van de waarheid 10 maanden cel,
in plaats van een verdiend standbeeld! 

10 MAANDEN!!!
Cengiz Gürz
Mensen word verdomme eens wakker en pik dit niet langer. Micha is niet de enige! Cengiz Gürz, de vader van de door de politie >>> doodgetrapte zoon Ihsan is 3 uur verhoord omdat hij een twitterbericht, dat over zijn door de politie vermoorde zoon ging, had geretweet. Ja u leest het goed, 3 uur verhoord voor een retweet.
Daarna is vader Gürz gearresteerd vanwege het plaatsen van een bericht op Facebook over zijn door de politie dood getrapte zoon.
Weer daarna kreeg Cengiz Gürz ook nog eens Killer-Cops Chef Marijn Putman te samen met een andere agent op bezoek. Politiechef Putman loog, dat hij van een anonieme melder/NSBer te horen had gekregen dat Gürz een aanslag op de politie wilde plegen en een vuurwapen in huis zou hebben. Er is nog meer schokkends over deze vuile kwestie te melden, maar ik mag en kan dat pas over een paar weken doen. 

Meerdere voorbeelden voorhanden van eenvoudige Twitteraars  die bestraft zijn vanwege kritiek op de staat via een Twitter berichtje.

Vluchten
Zelf wordt ik al 6 jaren op alle denkbare wijzen door de overheid en de rechtspraak gesloopt. Ik moet 66 jaar en vier maanden oud zijn voordat ik mijn AOW krijg en dit verkapte vreselijke schurken-regime kan verlaten.
Dat duurt nog 4 jaren en dat ga ik niet meer redden.
Ik heb 12.000 euro boete gekregen voor het publiceren van de waarheid op mijn site. Mijn site is op valse gronden verwijderd (wel de zelfde dag weer via buitenland terug). Meerdere botten van mij, hebben ze letterlijk gebroken om mij tot zwijgen te brengen.
Ik ben gearresteerd en opgesloten geweest. Maar liefst 6 keer werd ik geconfronteerd met corrupte staatspsychiaters die mij (gedwongen) wilden behandelen, dus opsluiten om mij zo de mond te snoeren. Vele, vele rechtszaken, die nu lopen, om mij aanstonds dakloos te maken vanwege mijn site enz. enz.  Ik ben geen, blijkbaar hele sterke, Micha Kat die al eerder voor de waarheid 4 maanden in de lik zat. Ik ga het dan ook zoals zo velen, niet redden mensen. 
(Zie vooral de mededeling onderaan deze reactie!)

Slachtoffers
Duizenden andere slachtoffers van dit beestachtige Schurken- regime zijn er, maar we horen er nooit wat van. Slachtoffers van misdaadgroepen zoals jeugdzorg, banken, woningcorporaties en ander graaituig. Velen hebben geen Facebook, Twitter of een website. Veelal omdat ze dat vanwege armoe niet (meer) kunnen hebben. Schurken zoals Marcel Gerlauff  kunnen ondertussen lachend doorgaan met hun smeerlapperij en doen succesvol een beroep op hun >>> overkoepelende belangenorganisatie als iemand zijn bek nog wel open doet. Allemaal in 'keurig Nederland'.Onderzoeker voor Pfizer geeft toe onderzoeksresultaten
van vele studies vervalst te hebben

Het wordt de grootste medische fraude uit de geschiedenis genoemd. Dr. Scott Reuben, een voormalig wetenschappelijk onderzoeker voor Pfizer, heeft toegegeven meegewerkt te hebben aan onjuiste en uit de duim gezogen onderzoeksresultaten van tientallen studies.

Dr. Reuben had  75.000 dollars subsidie ontvangen in 2005 van Pfizer om Celebrex te bestuderen. Zijn gepubliceerde onderzoek werd door honderden andere artsen en onderzoekers gebruikt als "bewijs" dat Celebrex hielp om pijnklachten na operaties te verhelpen. Er is echter een probleem. Celebrex werd door geen enkele patiënt ooit getest!

Dr. Reuben heeft toegegeven nog meer onderzoeksresultaten vervalst te hebben: o.a. over Bextra en Vioxx. Het Wall Street Journal vermeldt dat het medisch prestigieus tijdschrift  Anestheticum & Analgesia de tien artikelen die geschreven waren door dokter Reuben moest intrekken. Eenentwintig andere artikelen in andere medische bladen moesten eveneens worden gerectificeerd.

Dr. Reuben wordt nu geconfronteerd met een straf van tien jaar cel en terugbetaling van € 420.000, het bedrag dat hij ontving van de Big Pharma industrie.

Niet de vervalste onderzoeksresultaten van Dr. Reuben zijn het opmerkelijke aan dit verhaal, niet de door hem ontvangen Big Pharma onderzoeksgelden, maar het feit dat deze gang van zaken veelvuldig voorkomt. Farmaceutische bedrijven geven routinematig grote sommen geld aan artsen en onderzoekers. Frauduleus onderzoek lijkt een wijdverbreid probleem in te zijn geworden in de moderne geneeskunde.

De Food and Drug Administration (FDA) panelleden in Amerika namen op basis van vervalste studies en zogenaamd wetenschappelijke artikelen beslissingen om medicijnen wel of niet goed te keuren.

De FDA is een Amerikaans agentschap van de federale overheid dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel, toevoegingen daaraan en medicijnen bewaakt, maar ook de behandeling van bloed, medische producten, toestellen met elektromagnetische straling en cosmetica controleert. De FDA dwingt de naleving van gedeeltes van de Public Health Service Act af. Met name de productie van medicijnen is aan zeer strenge regels onderhevig, die ook van toepassing zijn voor buitenlandse bedrijven die naar de VS willen exporteren.

Farmaceutische bedrijven steunden Dr. Scott Reuben. Nu beweren zij dat zij niet op de hoogte waren van het frauduleuze karakter van zijn studies. Zij kwamen bij hem met een vraag: “Onderzoek of dit middel helpt tegen postoperatieve pijnklachten” en een grote pot geld, en Abra cadabra, de “researchdata” pasten precies op de vraag. Het hele systeem is een aanfluiting van de wetenschap. Het is een crimineel systeem dat "wetenschappelijk bewijs” uit de hoed tovert en academische tijdschriften vult.

Wat is "Evidence Based Medicine (geneeskunde gebaseerd op bewijzen)?"
Het feit dat een onderzoeker als Dr. Reuben dertien jaar succesvol frauduleuze studiegegevens kon uitgeven in “door collega’s getoetste” bladen werpt nieuw licht op wat er werkelijk achter "op bewijsmateriaal gebaseerde geneeskunde" steekt.

Het recept voor geneesmiddelen op basis van bewijsmateriaal lijkt simpel: valse onderzoeksresultaten beschrijven, vervolgens het “studieresultaat” publiceren in een hoogstaand medisch tijdschrift. Daarna kunt u de gegenereerde “bewijzen” als "feit!" citeren.

Hartelijk dank Dr. Scott Reuben, dat u ons een blik heeft de gegeven in de keuken van de farmaceutische industrie, de kwakzalverij, de "wetenschappelijke" tijdschriften, de omkoping en corruptie. Als er één plaats is waar extreme oneerlijkheid rijkelijk beloond wordt, waar gif als geneesmiddel goedgekeurd wordt en waar fictie als waarheid gepubliceerd wordt, dan is dat in de farmaceutische industrie.
EEN LAND VOL SCHAPEN, VERWEKT EEN REGERING VAN WOLVEN!

Premier Mark Rutte staat de pers te woord voor aanvang van de eurotop.
Premier Mark Rutte staat de pers te woord voor aanvang van de eurotop.© ANP

Rutte: in kern lever ik verkiezingsbelofte in

Premier Mark Rutte erkent dat hij zich niet aan zijn verkiezingsbelofte houdt als het reddingsprogramma voor Griekenland doorgaat. Hij had beloofd dat er geen geld meer naar de Grieken zou gaan.
Bewerkt door: redactie 13 juli 2015, 10:20- Bron: ANP

'Agreekment'

Na een marathonvergadering van bijna zeventien uur ligt er een akkoord met Griekenland op tafel. Volg hier ons liveblog.
Als dit doorgaat, als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden.
Premier Mark Rutte
'In de kern lever ik mijn verkiezingsbelofte in', zei Rutte maandag na een speciale eurotop in Brussel waar de noodlijdende Grieken onderhandelingen over een pakket maatregelen van ruim 80 miljard euro zijn beloofd.

'Als dit doorgaat, als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden', zei Rutte. 'Want dan gaat er extra geld naar Griekenland. Zo simpel is het', erkende de premier, die het een 'slechte zaak' vond dat hij zijn belofte moet breken.

Verzachtende omstandigheden

Premier Mark Rutte (M) voor aanvang van de ingelaste top van eurolanden over de Griekse crisis.

Premier Mark Rutte (M) voor aanvang van de ingelaste top van eurolanden over de Griekse crisis.© ANP
Rutte had het over verzachtende omstandigheden: zo zal het de Nederlandse begroting niet raken en er hoeft niet bezuinigd te worden. Het Nederlandse geld zit al in het Europees reddingsfonds ESM, dat de Grieken zou kunnen gaan helpen. Bovendien had 'niemand kunnen vermoeden en ik heb dat niet kunnen voorzien, dat de Griekse politieke omstandigheden zo dramatisch zouden wijzigen', zei Rutte.

Rutte had het over 'een verschrikkelijk grote som geld' die de Grieken nodig hebben. De eurolanden zullen werken om het totaalbedrag naar beneden te krijgen, zei hij.

'Grexit nog niet uit te sluiten'

Grieken demonstreren tegen een akkoord met de eurolanden voor het Griekse parlement.
Grieken demonstreren tegen een akkoord met de eurolanden voor het Griekse parlement.© AFP
Gezien die grote som geld en het vele aantal hervormingen dat de Grieken moeten doorvoeren om aanspraak te kunnen maken op het nieuwe reddingspakket, wilde Mark Rutte een vertrek van Griekenland uit de eurozone ook nog niet helemaal uitsluiten.

Op de vraag of een zogenoemde Grexit is afgewend, zei Rutte: 'Ik doe daar geen voorspelling over.' Hij wil eerst dat de Griekse politiek zich schaart achter de voorwaarden die de geldschieters hebben opgesteld.

Griekenland heeft tot en met woensdag de tijd om vier wetten over onder meer pensioenen en btw aan te laten nemen door het parlement. Ook moeten de Griekse politici akkoord gaan met de verscherping van een aantal hervormingsmaatregelen.

Rutte noemde de lijst voorwaarden 'zonder meer stevig, maar noodzakelijk'. Hij bestempelde de uren durende vergadering als een 'ingewikkelde bevalling'.
Een man bekijkt de voorpagina's van de kranten in Athene.Een man bekijkt de voorpagina's van de kranten in Athene.© AFP

Nieuwe lening Griekenland bedraagt 40 tot 50 miljard

De nieuwe lening voor Griekenland uit het Europees noodfonds zal 40 tot 50 miljard euro bedragen. Die schatting maken nauw betrokkenen, ervan uitgaande dat ook het IMF een bijdrage levert.
Door: Marc Peeperkorn 15 juli 2015, 06:54
Volgens de regeringleiders heeft Griekenland de komende drie jaar 82 tot 86 miljard euro nodig om het hoofd boven water te houden
De precieze omvang van de lening wordt komende weken vastgesteld als Griekenland en de trojka (Europese Commissie, ECB, IMF) de afspraken voor een nieuw hulpprogramma opstellen. Het gaat om vergaande bezuinigingen en hervormingen in ruil waarvoor Athene het geld kan lenen. Het bestuur van het noodfonds - de ministers van Financiën van de eurolanden - moet de lening goedkeuren.

Volgens de regeringleiders heeft Griekenland de komende drie jaar 82 tot 86 miljard euro nodig om het hoofd boven water te houden. Tijdens de eurotop afgelopen zondag werden achter gesloten deuren zelfs bedragen tot 100 miljard genoemd. Een deel ervan (20-25 miljard) is bestemd voor de Griekse banken die dringend nieuw kapitaal nodig hebben. De baas van het noodfonds zei maandagavond dat de uiteindelijke lening voor Griekenland lager zal uitvallen dan de financieringsbehoeften.
Een deel ervan (20-25 miljard) is bestemd voor de Griekse banken die dringend nieuw kapitaal nodig hebben

IMF

Het IMF heeft sowieso nog 16 miljard over van zijn vorige hulpbijdrage aan Athene
Betrokkenen wijzen erop dat het IMF eveneens geld zal verstrekken, net als bij de twee voorgaande leningen voor Griekenland. Het IMF heeft sowieso nog 16 miljard over van zijn vorige hulpbijdrage aan Athene. Verder verwachten EU-ambtenaren dat de voorgenomen verkoop van Griekse staatsbedrijven de noodzaak van lenen vermindert. Ook denken ze dat Griekenland in 2016-2017 beperkte toegang krijgt tot de financiële markten wat een beroep op het noodsfonds beperkt. Alles bij elkaar houden de ambtenaren daarom rekening met een lening uit het noodfonds van 40 à 50 miljard. Eerder leende Griekenland al 240 miljard waarvan uiteindelijk bijna 210 miljard is uitgekeerd.

In een dinsdag uitgelekt rapport waarschuwt het IMF dat de Griekse staatsschuld hoger uitkomt dan gepland door de slechtere economische ontwikkelingen, de huidige banksluiting en de nieuwe lening. In 2017 stijgt de schuld volgens het IMF naar bijna 200 procent van het bruto binnenlands product om dan te dalen naar 170 procent in 2022. De afspraak tussen de geldschieters en Athene was een schuld van 110 procent in dat jaar.
In een dinsdag uitgelekt rapport waarschuwt het IMF dat de Griekse staatsschuld hoger uitkomt dan gepland door de slechtere economische ontwikkelingen, de huidige banksluiting en de nieuwe lening

Pijnlijke gevolgen

De mogelijke kapitaalhulp voor de Griekse banken kan pijnlijke gevolgen hebben voor aandeelhouders en vermogende spaarders
Volgens het IMF is schuldverlichting noodzakelijk op een schaal die verder gaat dan waar de eurolanden tot nog toe bereid toe zijn. De aflossingsvrije periode voor Griekenland zou moeten worden verlengd van tien naar dertig jaar of een deel van de eerdere leningen moet worden kwijtgescholden. De regeringsleiders verklaarden maandag dat laatste niet te zullen doen. Ze willen pas praten over een langere aflossingsvrije periode als Athene serieus werk maakt van de beloofde bezuinigingen en hervormingen.

De mogelijke kapitaalhulp voor de Griekse banken kan pijnlijke gevolgen hebben voor aandeelhouders en vermogende spaarders. Volgens de nieuwe Europese regels - die Griekenland uiterlijk volgende week in wetgeving moet omzetten - kan staatssteun voor banken pas worden verstrekt als ook de eigenaren en spaarders een bijdrage leveren aan de redding van de bank. De Europese Commissie zal onderzoeken of en in welke mate dit van toepassing op de nieuwe steunmaatregelen voor de Griekse banken.

‘Duitsland, Nederland en 5 andere landen willen Grieken uit de euro zetten’

11-07-2015 22:10- in Economie, EU
Dreigende crisis regering Finland: Regeringspartij Ware Finnen eist NEE tegen 3e redding Griekenland
 
Nadat de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble vanmiddag voorstelde om Griekenland voor een periode van 5 jaar ‘tijdelijk’ uit de eurozone te zetten (2), bleek al snel dat Berlijn niet de enige is die er zo over denkt. Ook Nederland, Finland, Estland, Litouwen, Slowakije en Slovenië – niet geheel toevallig de financieel wat gezondere landen – zien wel wat in dit idee. Waarbij het overigens nog maar de vraag is in hoeverre een Grexit ‘tijdelijk’ kan zijn, want wat voor munt moeten de Grieken ondertussen dan gaan gebruiken?
In Helsinki dreigde de partij ‘Ware Finnen’ vandaag zelfs uit de regering te stappen als deze akkoord zou gaan met het door Griekenland ingediende plan. Als Finland tegen stemt, dan gaat het hele akkoord niet door en is de uittreding van Griekenland uit de eurozone zo goed als zeker geworden.
Het Finse Kauppalehti heeft zojuist bevestigd dat partijleider Timo Soino zijn veto heeft uitgesproken voor de Finse deelname aan een derde redding van Griekenland. (1)
Het voorstel van de Duitse minister van Financiën Schäuble lijkt op een compromis na een machtsstrijd met bondskanselier Angela Merkel, die graag ‘ja’ tegen het Griekse plan zou hebben willen zeggen, maar nu ook vanuit haar eigen partij op massale weerstand zou stuiten.
In de 5 jaar dat Griekenland ‘tijdelijk’ niet meer tot de eurozone behoort krijgt het de tijd om zijn schulden te saneren. Analisten zijn het er over eens dat dit 5 buitengewoon moeilijke jaren voor de Grieken zullen worden, en dat het bij lange na niet zeker is of het land in 2020 klaar is om terug te keren naar de eurozone, zonder binnen korte tijd weer aan het financiële infuus te moeten.


Rechtsexpert: ‘Grieken hoeven niets terug te betalen omdat financiering staten in EU-verdragen verboden is’


12-07-2015 17:56- in Economie, EU, NWO-Complot

‘Grieken hebben geen plicht tot terugbetaling, maar ook geen recht op financiële hulp’ - Waarschuwingen voor ernstige gevolgen van een Grexit zijn theater en paniekzaaierij’
 
Voor zowel Griekenland als alle andere lidstaten is er maar één echte uitweg uit de huidige crisis: de eurozone moet worden opgeheven.

De bekende Duitse professor publiek- en civiel recht Karl Albrecht Schachtschneider komt in een uitgebreide analyse tot de conclusie dat de Grieken gelijk hebben dat ze niets willen terugbetalen van de honderden miljarden die het land van de EU kreeg om overeind te blijven. Het is niet dat de Grieken recht op dit geld hadden – integendeel, maar omdat het financieren van landen overduidelijk verboden is in de bestaande EU-verdragen. Dat betekent dat de eurogroep al vanaf de allereerste –dus illegale- bailout in overtreding was met de eigen EU-verdragen. Griekenland had niet alleen nooit geld moeten, maar ook nooit geld mogen krijgen. En nu moet de EU op de uitermate kostbare –en zeer pijnlijke- blaren zitten.
Dat de EU een unie is waarin bestaande afspraken, verdragen en beloften voor degenen die ze hebben opgesteld helemaal niets waard zijn, weten we inmiddels al. Dat het breken en overtreden van het recht zulke monstrueuze vormen zou aannemen, had zelfs de grootste euroscepticus wellicht niet verwacht. Hoe dan ook, de wereld heeft nog nooit een politieke entiteit gekend die zijn onderdanen voor zúlke gigantische bedragen heeft belazerd.

Financieren ander land verboden

Schachtschneider schrijft dat zowel het financieren als het willen bepalen van het beleid van een ander soeverein land tegen het volkerenrecht ingaat. De Grieken staan dan ook in hun recht dat ze niet willen hervormen en bezuinigen, want dit soort eisen zijn illegaal. Het betekent tevens dat ook de honderden miljarden die het land kreeg om overeind te blijven inderdaad illegaal werden verstrekt, zoals een Grieks parlementair comité onlangs al constateerde. Dat geld hoeft dus niet te worden terugbetaald.
De fout ligt echter niet bij de Grieken, al hebben die ook volgens Schachtschneider schandalig geprofiteerd. De fout ligt bij de EU en eurozone zelf. Immers, in de bestaande verdragen (artikel 125 AEUV) is overduidelijk vastgelegd dat de eurozone géén transferunie is en mag worden. Kortom: dat lidstaten niet gedwongen mogen worden om andere lidstaten financieel overeind te houden. Sterker nog: dat ze dit ook niet vrijwillig mogen doen.
Met het tijdelijke reddingsfonds EFSF en diens permanente opvolger ESM is dat toch gebeurd. De twee historische recordbailouts die de Grieken al kregen, € 240 miljard, zijn in flagrante strijd met alle vastgelegde afspraken. Van rechtswege gezien hadden de Grieken geen (euro)cent mogen krijgen.

No taxation without representation

Burgers betalen belasting aan hun eigen overheid, die de verplichting heeft om dat geld zo goed mogelijk voor zijn onderdanen in te zetten. Burgers betalen géén belasting om een ander land te financieren. Dat gaat rechtstreeks tegen het volkerenrecht in. ‘No taxation without representation’ is een basisprincipe van iedere vrije democratische rechtsstaat.
De financiering van Griekenland was een directe schending van dit principe en dit recht, van zowel de Grieken zelf als van zijn Europese financiers. Dat is waarom later Artikel 136 alinea 3 AEUV werd toegevoegd, waarin staat dat het bailout verbod genegeerd mag worden om de euro te redden. Dit artikel is echter een schending van de soevereiniteit van zowel de gever- als de ontvangerstaten.
Sowieso is een staat die door anderen moet worden gefinancierd niet langer kredietwaardig. Alleen al om die reden moeten de euro’redders’ van meet af aan hebben geweten dat de honderden miljarden aan ‘kredieten’ die ze voor Griekenland gebruikten nooit meer zouden worden terugbetaald. Dat betekent tevens dat regeringsleiders zoals premier Rutte glashard hebben gelogen toen ze beloofden dat ‘iedere cent’ voor de Grieken weer zou terugkeren.

Euro gedoemd te mislukken

De veel gebruikte term ‘solidariteit’ wordt door voorstanders van het redden van andere lidstaten omgekeerd en misbruikt, vindt Schachtschneider. Echte solidariteit zou zich moeten bewijzen doordat de lidstaten zelfdiscipline tonen en zich aan de gemaakte begrotingsafspraken houden. Griekenland, maar ook tal van andere EU-lidstaten, hebben die afspraken genegeerd en negeren die deels nog steeds, waarmee ze willens en wetens op kosten van de andere lidstaten teveel geld blijven uitgeven.
Dit gegeven toont ondubbelzinnig aan dat de Europese muntunie gedoemd was faliekant te mislukken. De euro was nooit in staat om de onderling hemelsbreed verschillende volken en economieën bij elkaar te brengen, en heeft zelfs het tegendeel bewerkstelligt. Daarmee gaat het hele euroconcept tegen het volkerenrecht in, want de munt heeft Europa sinds 2008 van crisis in crisis gestort, met name in het zwakkere Zuiden miljoenen mensen werkloos achter gelaten en alle landen gedwongen tot harde bezuinigingen op de sociale zekerheid, voorzieningen en gezondheidszorg.
Wat Brussel ook geprobeerd heeft, het is niet in staat geweest om de bestaande economische wetten te breken. ‘In harde dictaturen zoals de Sovjet Unie mislukt dit na lange tijd, in zachte dictaturen zoals de EU, die de schijn van democratie overeind houdt, gebeurt dit snel.’ Hoe centralistischer men de Europese economieën politiek wilde aansturen, des te zekerder werd het dat deze maatregelen al snel totaal zouden mislukken.

Bailout principe schendt VN Handvest

Het bailout principe is tevens een schending van het in 1974 opgestelde VN-Handvest voor de Rechten en Plichten van staten. Dat noemt iedere dwang, ook economisch, die een land of groep landen een ander oplegt, een illegale interventie die de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht schendt.
Geen enkel volk mag door een ander volk worden gedwongen tot bezuinigen of met sancties worden getroffen. Het feit dat het ene land het andere helpt met kredieten is de verantwoording van de gever, en niet de ontvanger. Financiële hulp in ruil voor hervormingen en bezuinigingen, dus het ‘voor wat hoort wat’ principe, is dan ook een vorm van afpersing. Als de geverlanden zeker hadden willen zijn dat hun geld weer zou worden terugbetaald, dan hadden ze dat geld in eerste instantie helemaal niet moeten geven.
De wil van een volk, uitgedrukt in zijn eigen parlement, mag volkenrechtelijk nooit van buitenaf met geld worden ‘afgekocht’, stelt Schachtschneider. Dat dit in Europa toch gebeurt is opnieuw bewijs dat de EU in strijd met dit recht handelt, enkel om de zogenaamde ‘integratie’ van de lidstaten tot één superstaat te bevorderen.
Bovendien is het grootste deel van het geld ‘voor’ Griekenland in de kassen van de Europese banken verdwenen, omdat die ‘systeemrelevant’ zouden zijn. Die term is volgens de professor een hersenschim. Geen enkele bank is systeemrelevant en heeft daarom ook geen speciale bescherming van de politiek nodig, zeker niet op kosten van niet alleen de eigen, maar ook nog eens buitenlandse belastingbetalers.

Hulp: Grieken hebben geen plichten, maar ook geen rechten

Dat de van de Grieken geëiste hervormingen niet essentieel waren bewijst het feit dat de miljarden’hulp’ sowieso wel werd gegeven, keer op keer weer, terwijl Griekenland overduidelijk niet in staat was ook maar een afspraak na te komen, noch deze schulden ooit zou kunnen terugbetalen. De eisen aan het land waren en zijn daarom volkenrechtelijk illegaal, en moeten daarom als ‘nietig’ worden beschouwd. Gevolg: de Grieken zijn tot helemaal niets verplicht.
Deze ‘nietigheid’ betekent overigens NIET dat Griekenland recht heeft op financiële hulp waar geen eisen aan zijn verbonden. Het land moet het zelf zien te redden, zonder financiële hulp van buitenaf. Dat is zeker mogelijk, maar dan moet het land uit de eurozone treden en weer een eigen munt invoeren die het indien nodig kan afwaarderen. Wat de Grieken ook hoognodig moeten doen is afrekenen met de corrupte elite in hun land. Alleen dan kan het land weer concurrerend worden.

Stabiliteitsgemeenschap werd nooit werkelijkheid

Volgens Schachtschneider zijn de later toegevoegde uitzonderingen in het euro reddingsfonds niet geldig, omdat duidelijk is vastgelegd dat de EU een stabiliteitsgemeenschap is, of dit in ieder geval behoort te zijn, waar ieder lid zijn aandeel in heeft.
De reddingsfondsen zijn juist opgericht vanwege de financiële instabiliteit in andere eurolanden. De verplichting tot stabiliteit geldt uitsluitend het eigen land, niet de buurlanden. Alle ‘kredieten’ die vanuit dit fonds worden verstrekt om een instabiel land overeind te houden, zijn dan ook illegaal, mede omdat deze ‘kredieten’ worden gewaarborgd met het (belasting)geld van andere volken.

Griekse schulden ondanks bailouts dramatisch gestegen

Ondanks alle bailouts groeide de Griekse staatsschuld van 130% naar 180% van het BNP tot een enorme € 320 miljard (andere bronnen: € 340 / € 360 miljard). De zogenaamde herstructurering van de Griekse schulden in 2012, op kosten van de schuldeisers, heeft dus geen enkel effect gehad.
Dat het Europese Gerechtshof deze bailouts heeft goedgekeurd, zegt niets, vindt Schachtschneider. Net als de Europese Commissie ontbreekt het dit Gerechtshof namelijk aan democratische legitimiteit. ‘Het is het voortvloeisel van een systeem van onrecht dat de Europese integratie heeft geschapen. Hierdoor is het een rechtbank waarvan de rechters deze naam niet verdienen.’ De uitspraken van deze rechtbank zijn dan ook uitsluitend bedoeld om de illegale politiek van de EU een legitiem ‘sausje’ te geven.

Griekse regering was altijd al corrupt en onbetrouwbaar

Griekenland is altijd een wanordelijk en onbetrouwbaar land geweest, en dat wist de EU. Het is echter aan de Grieken zelf dit te veranderen, niet Brussel. Het is daarom niet eerlijk en niet reëel terugbetaling te verwachten van een staat die als wanbetaler bekend staat.
De professor haalt ook hard uit naar de corrupte Griekse regering en het Griekse parlement. Die hebben willens en wetens tegen het belang van het volk gehandeld door samen te werken met de kredietverstrekkers, banken, staten en het reddingsfonds. Daarmee hebben ze hun door het volk gegeven mandaat misbruikt, en zijn daarmee in feite illegale vertegenwoordigers geworden. Het Griekse volk heeft daarom geen enkele verplichting mee te werken aan het terugbetalen van schulden die de overheid is aangegaan, nog even los van het feit dat dit überhaupt niet mogelijk is.
Kan Griekenland uit de euro worden gezet, ook al voorzien de bestaande verdragen daar niet in? Schachtschneider vindt van wel, omdat Griekenland de verdragen op grove wijze minacht en bovendien via doelbewuste fraude met de eigen cijfers lid van de eurozone is geworden.

‘Duitsland moet ZELF uit de euro treden’

Praktisch is zo’n Grexit echter nauwelijks uitvoerbaar als de Grieken daar zelf niet aan mee willen werken. Dan rest landen zoals Duitsland (en Nederland) maar één ding: ZELF uit de euro stappen. Voor zijn thuisland is dit gerechtelijk te verdedigen, vindt de professor, aangezien de eurozone geen stabiliteitsgemeenschap is gebleken en tevens de soevereiniteit van de lidstaten heeft aangetast. Beide zaken zijn strijdig met in ieder geval de Duitse grondwet.
Duitsland is het zichzelf daarom ‘al lang verplicht uit de eurozone te treden. Dat zou voor alle staten van grote waarde zijn. De valuta unie beschadigt namelijk iedereen die eraan deelneemt, ook Duitsland. De gezamenlijke nadelen voor de economie en de koopkracht van het publiek worden door de exportvoordelen van de internationale ondernemingen, die deze ondergewaardeerde munt op de wereldmarkt brengen –een illegale prijsdumping- niet meegewogen. Maar het recht speelt in de euro reddingspolitiek al lang geen rol meer.’
De Grieken gaan uit zichzelf nooit de euro uit, omdat het hen nu eenmaal vreselijk veel voordelen (gratis onbeperkte kredieten, een veel te hoge levensstandaard) oplevert. ‘De Grieken proberen in de euro te blijven omdat ze bang zijn voor een eigen munt, en omdat de euro hen totaal onverdiende voordelen heeft gebracht.’ Daarnaast zal de ECB keer op keer nieuwe manieren vinden om de failliete Griekse banken te blijven financieren.

‘Herstel begint met Grexit; europroject is mislukt’

Toch is een terugkeer naar de drachme de enige kans voor de Grieken om een sterke economie te krijgen. Hun vermogen hebben de Grieken al lang op buitenlandse rekeningen ondergebracht. Ze zullen daarom ook wegen vinden om deze euro’s weer om te wisselen voor nieuwe drachmen.
‘De (andere) eurolanden die zich nu storen aan de onbeschaamdheid van de Grieken, zouden zelf eens in de spiegel moeten kijken. Zij koesteren namelijk een illusie, de Staat Europa, waarvoor ze bereid zijn ieder rechtsprincipe op te offeren. Ze willen niet inzien dat de afzonderlijke lidstaten voornamelijk hun eigen voordeel op het oog hebben.’
‘De waarschuwingen voor de ernstige gevolgen van een Grexit zijn theater en paniekzaaierij, en afstomping van het volk’ aldus Schachtschneider. ‘Zodra Griekenland terugkeert naar zijn eigen munt begint het herstel. Dat zal snel gaan, omdat veel landen daarmee zullen helpen, niet alleen uit de EU. En daar zijn ze bang voor. Alleen de Europa-politici hebben verloren. Hun project is des te meer mislukt.’Keiharde ruzies in eurogroep; Grieken hebben nog meer nodig: € 86 miljard

13-07-2015 03:56- in Economie, EU

Gesprekken over Griekenland ‘een gekkenhuis, een kleuterklas’ - Griekse economie staat er nog veel slechter voor dan tot nu toe bekend
 
Italië, Frankrijk en Griekenland geven alleen Duitsland de schuld, maar Berlijn wordt door een groot aantal landen gesteund.

Volgens EU-bronnen zijn er gisterenavond en vannacht letterlijk keiharde ruzies ontstaan tussen de vertegenwoordigers van de verschillende eurolanden. Zo staat de uit schuldenstaat Italië afkomstige ECB-president Draghi te springen om de Grieken nog meer miljarden te geven, maar vindt hij daarbij de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble op zijn pad, die het helemaal gehad heeft dat zijn land constant voor het leeuwendeel van de kosten moet opdraaien. En die worden er niet beter op: de Grieken blijken tot 2018 geen € 74 miljard, maar € 86 miljard nodig te hebben, waarvan alleen al in augustus € 22 miljard. En stel dat ze dit geld krijgen, dan keren de partijen in 2018 opnieuw aan tafel terug, met een nóg ‘bankroeter’ Griekenland dan nu.
‘Een gekkenhuis, een kleuterklas’

Nadat de zoveelste ‘absoluut laatste deadline’ aan de Grieken die vanavond verliep maar weer eens verschoven werd – hoe ongeloofwaardiger kun je je als Europa nog maken- bleek dat de Griekse economie er nog veel slechter voorstaat dan tot nu toe bekend was gemaakt. Daarom moet het land zo’n € 50 miljard aan bezittingen aan de ECB ‘verpanden’ om de financiële pacemaker voor de Griekse banken aan het tikken te houden. U weet wel, dezelfde banken die in oktober vorig jaar nog met glans de Europese ‘stresstest’ doorstonden.
‘Ik ben niet dom!’ zou de Duitse minister Schäuble tegen ECB-president Draghi zijn uitgevallen, nadat deze hem opnieuw had onderbroken. Een bron die bij de vergadering was had het over ‘een gekkenhuis, een kleuterklas. Kwade emoties hebben compleet de overhand gekregen.’

‘Het is jouw probleem niet meer, maar dat van hen’

Duitsland en een flink aantal andere landen die de financiën allemaal beter op orde hebben, waaronder Nederland, willen Griekenland voor minstens 5 jaar uit de eurozone zetten. De andere, nog dieper dan de Grieken in de schulden gestoken landen Italië, Frankrijk en Spanje zien de bui al hangen en zijn daarom tegen, bang als ze zijn dat zij het volgende slachtoffer zullen worden. Draghi is ‘natuurlijk’ ook tegen, want in de ECB vertegenwoordigt hij doorgaans enkel de belangen van zijn failliete thuisland.
De nieuwe Griekse minister van Financiën Euclid Tsakalotos was opvallend kalm, mogelijk omdat hij zich bij het lot van zijn land heeft neergelegd. Op zeker moment keerde een collega minister zich naar hem met de woorden: ‘Maak je geen zorgen, Euclid. Het is jouw probleem niet meer, maar dat van hen.’

Duitsers hebben veel steun

De Italianen en Fransen noemen het standpunt van Duitsland ‘onverantwoordelijk’ en ‘rampzalig’. Volgens hen ‘begrijpen de volken van Europa de steeds harder wordende positie van Duitsland niet’.
Dat is op zijn minst een vertekende voorstelling van zaken, want Duitsland heeft juist de steun van steeds meer landen gekregen. Naast Nederland zijn dit Oostenrijk, België, Letland, Litouwen, Finland, Slowakije, Estland en Slovenië. Alleen Italië, Frankrijk en Cyprus zijn faliekant tegen een Grexit, maar zij hebben de steun van EC-president Jean Fraude Juncker en Martin Schulz, voorzitter van het Europese Parlement. Eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem en Portugal, Malta, Ierland, Spanje en Luxemburg willen een Grexit ‘indien mogelijk’ vermijden (2).

Grexit lijkt toch van de baan

Het allerlaatste nieuws is op dit moment dat een directe Grexit gevolgd door een 5 jaar durende ‘time-out’ toch van de baan is, wat betekent dat de Zuid Europese schuldenstaten het opnieuw van Noord Europea gewonnen hebben. Wel is nog compleet onduidelijk hoe de Grieken de draconische hervormingen al op zeer korte termijn moeten doorvoeren. Athene vraagt dan ook voor de zoveelste keer om uitstel.
Het IMF betwijfelt overigens of Griekenland een ‘pre-privatiseringsfonds’ ter waarde van € 50 miljard kan volmaken. De privatiseringsprognoses van 2011, toen Griekenland eveneens alweer gered moest worden, zijn namelijk in de verste verte niet gehaald. Hetzelfde geldt voor de keer op keer fors naar beneden bijgestelde verwachtingen in 2012 en 2014.

Grieken hebben nóg meer nodig: € 86 miljard


Als klap op de vuurpijl kost het Griekse programma tot 2018 nog meer dan de afgelopen dagen werd begroot, namelijk € 86 miljard, waarvan alleen al in augustus € 22 miljard nodig is om alle openstaande rekeningen te kunnen betalen. Van dit bedrag is € 10 miljard voor de failliete Griekse banken bestemd, die dan weer eventjes overeind kunnen worden gehouden.
De Griekse premier Tsipras moet vandaag en morgen het parlement zien te overtuigen akkoord te gaan met de complete ‘verpanding’, dus uitverkoop, van zijn land. Zo niet, dan krijgt hij hoogstwaarschijnlijk geen cent meer. Gaan de Grieken wél akkoord, dan zullen de € 86 miljard die Europa tot 2018 –op kosten van de Europese belastingbetalers- ter beschikking stelt nooit, maar dan ook echt nooit meer worden terugbetaald.

Het is gebeurd met de eurozone

Of het nu linksom gaat of rechtsom, en of het nu nog slechts enkele dagen duurt of dat het toch nog een paar jaar wordt uitgesteld –en het lijkt steeds meer op dat laatste uit te gaan draaien-, er kan maar één nuchtere conclusie worden getrokken: het is gebeurd met de eurozone en als het zo doorgaat ook met de EU. Hoe langer ‘onze’ politici wachten met dit te erkennen en daar naar te handelen, des te harder zal voor het gewone volk de klap zijn als de instorting eenmaal een voldongen feit is.


Ruttes leugen: Verkiezingsbelofte gebroken omdat ‘we dit nooit konden voorzien’

13-07-2015 14:24- in Economie, EU, Maatschappij, NWO-Complot
D66 leider Pechtold juist blij met nog meer geld naar de Grieken

Na een lange, zware nacht komen de regeringsleiders van de eurozone de zaal uit. Tsipras glimlacht, want zijn land blijft in de eurozone en blijft dus tot in lengte van decennia verzekerd van honderden miljarden euro’s uit Noord Europa.

Premier Mark Rutte gaf ruiterlijk toe dat hij een verkiezingsbelofte moet breken nu hij akkoord is gegaan met het 3e bailout pakket à € 86 miljard euro voor de Grieken. Die erkenning valt te prijzen, maar tegelijkertijd loog hij dat het gedrukt stond toen hij beweerde dat ‘niemand had kunnen vermoeden dat de Griekse politieke omstandigheden zo dramatisch zouden wijzigen’. Integendeel, meneer Rutte: tal van analisten en sceptici hebben van meet af aan gewaarschuwd dat de Grieken permanent aan het financiële infuus zouden moeten, wat Nederland al € 25 miljard heeft gekost. En als het aan Nederlands beoogde volgende premier Alexander ‘Bilderberger’ Pechtold ligt, is dat nog maar het begin.
7 parlementen moeten akkoord gaan

De Griekse premier Tsipras moet de deal, die rechtstreeks tegen al zijn beloften én tegen het referendum dat nog maar een dikke week geleden werd gehouden ingaat, eerst aan het parlement en het Griekse volk zien te verkopen. Sommige analisten vrezen dat Tsipras gelyncht gaat worden nu hij akkoord is gegaan met de complete ‘verpanding’ (= uitverkoop) van zijn land aan de Troika.
Behalve het Griekse parlement moeten ook de parlementen van Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Estland en Finland hun fiat geven aan de afgelopen nacht gemaakte afspraken. Het is niet te verwachten dat één van deze landen het voorstel zal afwijzen en daarmee de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een crisis die mogelijk op de chaotische instorting van de eurozone zal uitlopen.

4e, 5e en 6e bailout pakketten komen eraan

Hoe pijnlijk dat proces ook zal zijn, toch is dat het enige waar Europeanen die hun democratie, vrijheid en welvaart koesteren, nog op kunnen hopen. De 3e Griekse bailout betekent namelijk niet alleen dat er in 2018 een 4e, en in de jaren daarna een 5e, 6e etc. bailoutpakket komt, maar ook dat de schuldenstaten Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk dezelfde behandeling zullen eisen – en krijgen, als het aan Brussel en Frankfurt ligt.

Lot euro (de toekomstige nieuwe lira) bezegeld

Het 3e bailout pakket heeft het lot van de euro in dit opzicht definitief bezegeld. Het uiteindelijke doel van Zuid Europa en de uit Italië afkomstige ECB-president Draghi is een fors gedevalueerde euro, in waarde te vergelijken met de voormalige Italiaanse lire of Spaanse peseta. Dat de (spaar)gelden, pensioenen, sociale zekerheid en het welvaartsniveau van Nederland, Duitsland en andere noordelijke lidstaten daarmee zal worden weggevaagd, is niet hun probleem.
Premier Rutte beseft dit heel goed, maar waakt er natuurlijk voor om deze buitengewoon slechte boodschap aan het Nederlandse volk te vertellen. De afgelopen jaren hebben we al heel vaak voorspeld wat de reactie van onze politici zou zijn als de Grieken wéér met miljarden van uw belastinggeld moeten worden gered: ‘Dit hadden we nooit kunnen zien aankomen’.

Tweede Kamer gaat instemmen

Een beetje parlement ‘met ballen’, die echt de belangen van de Nederlandse burgers op het oog heeft –en niet uitsluitend de banken en multinationals, de enigen die enorm van de euro profiteren- wijst het euro akkoord alsnog af. Dat gaat echter niet gebeuren, aangezien de Tweede Kamer de afgelopen jaren keer op keer zonder al te veel protest akkoord ging met het stap voor stap overdragen van onze soevereiniteit en ons zelfbeschikkingsrecht aan Brussel.
Ons advies: geniet nog van de huidige welvaart en naar verhouding sterke euro zolang dat nog kan. Op zeker moment in de toekomst, over een paar jaar maar heel misschien al over een paar maanden, volgt alsnog de dankzij onze politici onvermijdelijk gemaakte instorting, waardoor er generaties lang een torenhoge prijs zal moeten worden betaald.

Zo wil Pechtold verder in Europa

Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben als velen van u bij de volgende verkiezingen toch weer op dezelfde partijen stemmen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. En als de voortekenen kloppen, zal Alexander ‘Bilderberger’ Pechtold de opvolger van Rutte worden – Pechtold, die vandaag twitterde dat hij het goed vindt dat Rutte is afgestapt van ‘geen cent naar de Grieken’, omdat dat je ‘nergens brengt in Europa’ (2).
Nee, als het aan D66(6) ligt brengt alleen de totale opoffering van de Nederlandse democratie, vrijheid en welvaart ons ‘verder in Europa’, dat wat de liberaal-‘democraten’ betreft straks centraal wordt geregeerd en bestuurd vanuit het almachtige Brussel. Gezien de forse winst die Pechtolds linkse elitepartij volgens alle peilingen zal boeken, vinden veel van onze landgenoten dat klaarblijkelijk prima.


Kernakkoord: Iran grote winnaar, legt afspraken nu al anders uit

Israël woedend, zegt nucleair bewapend Iran hoe dan ook te voorkomen – Spoedig Israëlisch militair ingrijpen desondanks zo goed als uitgesloten

De Iraanse president Hassan Rouhani kan als de grote winnaar worden gezien nu het Westen op bijna alle belangrijke punten heeft toegegeven. Israëlische politici spreken dan ook van ‘een zwarte dag voor de hele vrije wereld’.

Na zo’n 10 jaar onderhandelingen en het opschuiven van vele deadlines hebben de P5+1 machten eindelijk een akkoord met Iran gesloten over het omstreden nucleaire programma van het land. Zoals critici al vreesden is de Amerikaanse president Barack Obama de Iraanse mullahs enorm tegemoet gekomen, en stelt hij hen in staat om een ‘drempel kernmacht’ te blijven. Israël is de grote verliezer, en dreigt dat het alsnog op eigen houtje zal voorkomen dat de mullahs in Teheran de beschikking krijgen over kernwapens. Militaire actie valt van Jeruzalem echter voorlopig niet te verwachten.

Israëlische analisten noemen het akkoord, waarvan de details nog geopenbaard moeten worden, een ‘belangrijke mijlpaal in Obama’s pogingen toenadering te zoeken tot Iran, terwijl hij Amerika’s twee traditionele bondgenoten in het Midden Oosten, Israël en Saudi Arabië, in de kou laat staan. Het verheft Teheran als de leidinggevende macht van de regio die op de drempel van een kernwapen staat.’ 

Sancties worden opgeheven

De laatste weken is er vooral onderhandeld over het tijdstip van het opheffen van de sancties tegen Iran. Volgens een diplomaat is overeengekomen dat er nog deze maand een VN Veiligheidsraad resolutie komt waarin de afgesproken beperking van het Iraanse kernprogramma wordt bevestigd, en wordt gesteld dat de sancties vanaf de eerste helft van volgend jaar worden opgeheven.
Aan een deel van deze opheffing is de voorwaarde verbonden dat Iran voor het einde van 2015 alsnog toegang geeft tot het militaire complex in Parchin, waar het land zo goed als zeker testen uitvoert met het laten exploderen van nucleaire ladingen. Ook moet Teheran toestaan dat de VN gesprekken voert met de Iraanse kernwetenschappers.
Beide voorwaarden werden tot nu toe verworpen door opperleider Ayatollah Khamenei, die Amerika deze week maar weer eens verketterde en het land ‘de belichaming van wereldwijde arrogantie’ noemde. Daarmee negeerde hij de nauwe samenwerking tussen Iran en de VS in de oorlogen in Irak, Syrië en Jemen. Amerikaanse en Iraanse officieren stemmen al hun operaties tegen ISIS met elkaar af.

Afspraken nu al anders uitgelegd

Iran zou Iran niet zijn als het, nu de inkt van het akkoord nog niet eens droog is, de gemaakte afspraken nu al anders uitlegt. Zo beweert het land dat de VN-sancties onmiddellijk zullen worden opgeheven, dat er geen enkele beperking wordt gesteld aan het verrijken van uranium, en dat ook het wapenembargo deels meteen verdwijnt. Bovendien zouden tientallen miljarden dollars aan bevroren Iraanse banktegoeden onmiddellijk worden vrijgegeven.
Dat zijn totaal andere voorwaarden dan door andere bronnen wordt gemeld, zoals het minimaal vijf jaar handhaven van het VN wapenembargo, en zelfs acht jaar voor het embargo op rakettentechnologie. Desondanks is het gissen naar de details, want Obama houdt ook deze afspraken –zoals hij met bijna al zijn besluiten doet- grotendeels geheim voor het publiek. (2)

Israëlische preventieve aanval voorlopig van de baan

Het Amerikaanse Congres heeft 60 dagen de tijd om akkoord te gaan met Obama’s Irandeal. Dat gaat nog een hele toer worden, want veel senatoren zijn van mening dat de president een slecht akkoord heeft gesloten.
Dat vindt ook de Israëlische premier Netanyahu, die de deal als ‘een bittere fout van historische omvang’ betitelde. ‘Op ieder gebied zijn er enorme compromissen gedaan. Als je tot iedere prijs een overeenkomst wilt, dan is dit het resultaat. Iran krijgt honderden miljarden dollars waarmee het zijn terreurmachine, expansie en agressie over de hele wereld kan aanwakkeren.’
‘En zelfs tijdens de gesprekken bleven de Iraanse onderhandelaars (in hun eigen land) ‘Dood aan Amerika’ schreeuwen.’ Oud minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman sprak van ‘een zwarte dag voor de hele vrije wereld.’ (3)
Zes jaar lang is Netanuyahu door Obama afgehouden van een preventieve militaire aanval op de Iraanse nucleaire installaties, naar nu blijkt vrijwel voor niets, want het Iraanse kern(wapen)programma blijft zo goed als volledig intact. Netanyahu dreigde gisteren al dat Israël desnoods alsnog op eigen houtje een nucleair bewapend Iran zal voorkomen, maar nu er een internationaal akkoord ligt zal hij voorlopig geen eenzijdige militaire actie durven ondernemen.
IMF: € 86 miljard voor Grieken bij lange na niet genoeg, EU moet veel meer geven

14-07-2015 17:05- in Economie, EU, Maatschappij, NWO-Complot

‘EU moet Griekenland 30 jaar vrijstellen van terugbetalen alle schulden, inclusief nieuwe leningen’

Nog maar een keer de grijns van Tsipras van maandagochtend, die nu nog meer betekenis krijgt, aangezien zijn land geen tientallen, maar nog eens honderden miljarden nodig heeft en wat Brussel betreft ook zal krijgen – op kosten van Duitsland, Nederland, Finland en de andere gezonde landen.

En wij maar denken dat € 86 miljard al een krankzinnig hoog bedrag was om de Grieken het tot 2018 te laten uitzingen. Volgens het IMF is deze gigantische som geld echter bij lange na niet genoeg om de Griekse schuldenproblematiek duurzaam te verlichten. De EU zal nog veel, véél meer moeten geven – hoogstwaarschijnlijk honderden miljarden euro’s. Niet voor niets hadden een aantal leden van de Duitse regering veel liever een Grexit gezien, want nu wordt de welvaart in Noord Europa opgeofferd om de zuidelijke schuldenstaten te belonen voor hun veel te hogen uitgaven en weigeringen om echt te hervormen.
Pal voor het Griekse referendum kwam het IMF met een rapport waarvan de EU publicatie uit alle macht probeerde te voorkomen. In die analyse werd namelijk ondubbelzinnig geconcludeerd dat alleen een massale Griekse schuldenkwijtschelding het land er weer enigszins bovenop zou kunnen helpen.

Veel verzet in Grieks parlement tegen uitverkoop land

Het IMF had niet voorzien dat de Griekse premier Tsipras na het duidelijke ‘NEE’ van het volk alsnog compleet zou capituleren voor de eisen van de Troika (EU, ECB, IMF). Tsipras heeft overigens maar 2 dagen de tijd om het parlement ervan te overtuigen akkoord te gaan met de totale uitverkoop van zijn land. Groter kan de vernedering voor de Grieken nauwelijks zijn. Tientallen Syriza parlementariërs hebben al gedreigd tegen te zullen stemmen, waardoor de premier afhankelijk wordt van de pro-Europese oppositie. (2)

‘EU moet veel verder gaan’

Vandaag kwam er nóg een ‘geheim’ IMF document boven tafel, waarin opnieuw werd gepleit voor een schuldenkwijtschelding die veel verder gaat dan wat de EU nu wil geven. Dat heeft mede te maken met het feit dat de Griekse economie en banken de afgelopen weken zware klappen hebben opgelopen.
‘De dramatische verslechtering van de houdbaarheid van de schulden wijst op de noodzaak van een kwijtschelding op een schaal die veel verder zou moeten gaan dan wat tot nu toe werd overwogen,’ schrijft het IMF in het document, dat maandagavond naar de regeringsleiders van de eurozone werd gestuurd, dus nog vóórdat die het derde bailout pakket à € 86 miljard overeen kwamen.
De Europese landen zouden Griekenland 30 jaar lang (!!) moeten vrijstellen van het terugbetalen van alle schulden, inclusief nieuwe leningen, en een ‘zeer dramatische’ verlenging van de afbetaaltermijn moeten geven. Andere optie is decennia lang jaarlijks miljarden overmaken naar de regering in Athene, óf ‘diepe, onmiddellijke haircuts’ van hun leningen aan de Grieken accepteren.

‘Prognoses kunnen nog veel slechter uitvallen’

De komende twee jaar zal de Griekse schuldenlast stijgen naar ongeveer 200% van het BNP. Nog maar 2 weken geleden schatte het IMF in dat deze op 177% zou uitkomen. Ook de prognose voor 2022 is bijgesteld van 142% naar 170%. De bruto lasten voor het terugbetalen van deze schulden zullen ver boven de als maximaal houdbare 15% van het BNP uitkomen. Bovendien zal dit percentage met de jaren verder gaan stijgen.
Het IMF waarschuwt dat zelfs deze buitengewoon sombere prognoses nog veel slechter kunnen uitvallen, en de Grieken nóg veel meer van de EU nodig zullen hebben.

‘Oorlogsverklaring aan Duitse blok’

Op de onafhankelijke financiële site Zero Hedge wordt het IMF document letterlijk ‘een oorlogsverklaring aan Duitsland (en diens gezonde bondgenoten Finland, Nederland e.d.)’ genoemd. Dit zal de meningsverschillen in Europa tussen de twee blokken – het noordelijke, dat de begrotingen strikt op orde wil houden, en het zuiden, dat de teugels verder wil laten vieren (sterker nog: dat zich nog nooit aan deze afgesproken regels heeft willen houden)- verder vergroten.
Bovendien zal iedere vorm van schuldenkwijtschelding de andere feitelijk bankroete staten –Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk- ertoe aanzetten eveneens een forse kwijtschelding te eisen, waar zoals tot nu toe gebruikelijk is alleen het Noord Europese blok voor ‘mag’ betalen. Dat alles wordt mogelijk gemaakt door Brussel, dat in deze schuldencrisis een uitgelezen kans ziet om alle financiële en politieke macht naar zich toe te trekken.

Alles is gebaseerd op de menselijke anatomie/fysiologie en door de invoer is het bankensysteem en het formeel rechtssysteem gebaseerd op de pathologie; om alles gezond te krijgen is herinvoer van oude munteenheden noodzakelijk en natuurlijk zal het Zwijnenberg-arrest en het aanvullend Zwijnenberg-arrest hier een steentje aan bijdragen want genezen is iets anders dan ziekten wegdrukken:

Genezen is iets anders dan ziekten wegdrukken  Zijn missie: mensen helpen zichzelf beter te maken. Hans Moolenburgh, arts sinds 1952. Regulier én alternatief onderzoekt hij op hun verdiensten, maar altijd vaart hij zijn eigen koers. Praktisch en helder verwoord. Bij zijn vijftigjarig jubileum als arts sprak Tijn Touber met hem. ‘Ik streef ernaar de omstandigheden zo te maken, dat de eigen genezing van mijn patiënten op gang komt. Dat vind ik schitterend!’
Hans Moolenburgh woont al sinds 1952 in hetzelfde huis. Onlangs kreeg het huis een prijs: voor de mooiste gevel van de stad Haarlem. Een andere prijs voor dezelfde locatie, die ook onderdak biedt aan de praktijk van Moolenburgh was niet minder verdiend geweest: voor de toewijding en het succes waarmee op die plaats al vijftig jaar mensen worden geholpen om ziekten te overwinnen en gezond te blijven.
De reden voor het succes van Moolenburgh ligt ongetwijfeld in zijn vermogen om alle gebieden van het leven – het fysieke, geestelijke en emotionele – met elkaar te verbinden. Zijn eigen leven is daarvan een voorbeeld. Hij is bloedserieus en bevlogen, maar barst net zo makkelijk uit in aanstekelijke lachsalvo’s. Hij is vriendelijk en invoelend, maar ook bereid om vertegenwoordigers van onzinnige vitaminepreparaten op de pijnbank te leggen. Het is duidelijk, dat hij is gewend om in het openbaar te spreken. Hij formuleert helder en weet complexe onderwerpen van ziekte en gezondheid begrijpelijk te maken.
Om te begrijpen vanuit welk perspectief Hans Moolenburgh denkt en werkt, gaan we eerst terug in de tijd. Moolenburgh: ‘De grondlegger van de hedendaagse geneeskunde is Louis Pasteur. Zijn redenering was als volgt: je hebt een bacterie; die veroorzaakt een ziekte; we moeten iets tegen die bacterie doen. Dat is – in een notendop – de visie van de moderne geneeskunde. Daarom hebben wij zo gigantisch veel ziekten en komen er steeds meer bij. Het is nauwelijks bij te houden. Drie van mijn zonen zijn arts. Soms noemen ze ziekten waarvan ik denk: waar heb je het over? Voor elke ziekte hebben wij een naam bedacht – meestal die van de ontdekker – en we proberen voor elke ziekte een afzonderlijk geneesmiddel te vinden. Hierdoor ontstaat een soort tunnelvisie. Je ziet alleen de ziekte en het specifieke geneesmiddel. Alles wat daarbuiten valt, is niet relevant.
Pasteur had een tijdgenoot met een heel andere visie, Claude Bernard. Bernard is de grondlegger van wat je de “terreingeneeskunde” zou kunnen noemen. Hij geloofde wel dat bacteriën ziekten veroorzaken, maar alleen als het “terrein” daarvoor gunstig is. Net als in een tuin: als er veel kalk in de bodem zit, groeien er madeliefjes. In vochtige hoeken groeit een vlier of een wilg. De omstandigheden bepalen de aanwezigheid van organismen, die in die omstandigheden nuttig werk kunnen doen. Zo kun je bacteriën zien als een soort vuilnismannen, die een vervuild terrein opruimen. Neem een longontsteking. Volgens de moderne geneeskunde komt dat door een pneumokok. De terreingeneeskunde zegt daarentegen: er was sprake van een verstoring van de werking van de longen en pneumokok is alleen maar een vuilnisman die dat probleem komt bestrijden. Een mesthoop brengt nu eenmaal ratten met zich mee. De terreingeneeskunde legt de nadruk op het schoonmaken van de persoon in kwestie. Wanneer je – zoals de moderne geneeskunde – slechts de bacterie doodt, zie je de longontsteking – of een andere aandoening – vaak binnen de kortste keren terugkeren.
Met één belangrijk verschil: de pneumokok is nu bestand tegen het gebruikte antibioticum. Wat we in feite doen, is een ziekte wegdrukken, waardoor er weer een nieuwe tevoorschijn komt, die we vervolgens ook weer wegdrukken. Artsen worden dus opgeleid in wat ik de medische verschuifkunde noem.
Je kunt dat op het ogenblik mooi zien aan het inentingenbeleid. Er is altijd een bepaalde hoeveelheid mensen per jaar die hersenvliesontsteking (meningitis) krijgt. Die ernstige ziekte wordt onder meer veroorzaakt door de bacteriën hemofilus influenca en door meningokokken A, B en C. Meningokok C was altijd de kleinste groep, totdat alle kinderen een aantal jaar geleden werden ingeënt tegen de hemofilus influenza. Toen die bacterie werd weggedrukt, zagen we plotseling een toename van hersenvliesontsteking veroorzaakt door de meningokok C. Nu moeten alle kinderen tegen meningokok C worden ingeënt. Ik durf te voorspellen, dat we over een jaar of drie een toename zien van de meningitis B. Dat is medische verschuifkunde!’
Moolenburgh heeft een grote kinderpraktijk en ziet dagelijks de gevolgen van het huidige inentingenbeleid: ‘Veel kinderen hebben vanaf de tweede of derde enting chronische klachten, zoals huidirritaties, hyperactiviteit of hoofdpijn. Kinderen worden bij twee maanden al ingeënt. Als het kind veertien maanden is, heeft het drie maal DKTP gehad, drie maal HIB en een maal BMR. Als je bedenkt dat een kind pas met anderhalf een goed werkend immuunsysteem heeft, enten wij veel te vroeg – en veel te veel. Bovendien zitten er alle mogelijke andere stoffen in de ampullen die niet zo lekker zijn, bijvoorbeeld iets wat op antivries lijkt. Ik heb een hele lijst van alles wat er in zit.’
Moolenburgh werkt met middelen – ontdekt door de homeopathische arts Tinus Smits – die het schadelijke effect van de entingen neutraliseren. ‘Na zo’n ontgiftingskuur – die vooral voor DKTP van belang is – zeggen ouders vaak: “Dokter, ik heb een heel ander kind gekregen”. We moeten goed kijken wat nodig is. Waarom moet je een jongetje inenten tegen rode hond?’ Moolenburgh valt haast van zijn stoel van het lachen.
‘Zijn we bang dat hij binnenkort zwanger wordt – want dan kun je er last van krijgen?’
Dan weer serieus: ‘Ik ben vóór polio-enting, dat is een rotziekte. Ik ben vóór tetanus, als je dat krijgt, ga je dood. Difterie is er niet meer. De kinkhoestenting vind ik erger dan de kinkhoest. Je moet zorgen, dat je baby geen kinkhoest krijgt, maar een kind dat borstvoeding krijgt, zal die ziekte niet snel krijgen. Bof is alleen gevaarlijk voor jongens in de puberteit, dus moet je dat pas enten als een jongen dertien jaar is en nog geen bof heeft gehad. De mazelen is gemener geworden. Als mensen die inenting willen geven, moet dat maar. Maar als mensen dan alleen een mazelenenting willen, krijgen ze te horen dat dat niet kan. Het is “economisch onverantwoord”. Dat noem ik veeartsenijkunde. Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft.’

Het is opvallend hoe gemakkelijk Moolenburgh zich heen en weer beweegt tussen verschillende – voor menig arts tegenstrijdige – werelden. Alternatief, orthodox, homeopathisch, spiritueel, chemisch, psychologisch, hypermodern en oeroud: hij heeft overal kennis van genomen en test het simpelweg op zijn verdiensten. Als het werkt, werkt het en wordt het toegevoegd aan het arsenaal. Om de terreingeneeskunde te beoefenen, maakt hij gebruik van een oeroud schema, dat van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. ‘Dat klinkt misschien wat mystiek, maar dat is het niet. Aarde staat voor het vaste, water voor het vloeibare, lucht voor het vluchtige en vuur voor het stralende. Ik kijk bij een patiënt allereerst naar het vaste, de voeding dus. Over het algemeen is die bar en boos. Om te begrijpen wat gezond voedsel is, moeten we kijken hoe voedsel ontstaat. Het eerste voedsel ontstaat uit koolzuurgas, water en zonlicht. Die drie worden in het groene blad omgezet in suikers. Die suikers worden door het plantenlichaam vervoerd en vervolgens omgezet in eiwitten, vetten en vitaminen. Vitaal voedsel is voedsel dat zo dicht mogelijk bij de originele bron zit. Daarom is het van belang, dat we rauwe delen van de verse plant binnenkrijgen. Je zou kunnen zeggen, dat daar het meeste zonlicht in zit. Tegenwoordig kunnen we dat meten met Kirlian-fotografie. Als je een vers blad onder de lens legt, dan zie je dat het een enorme hoeveelheid licht uitstraalt. Na drie dagen doet het dat niet meer. Bij rauwe melk zie je dat ook. Gepasteuriseerde melk straalt veel minder. Hoe verder je van de bron af komt, hoe zwakker het voedsel wordt. Een dier eten, is tweedehands voeding eten. Als het dier geen planteneter, maar een vleeseter is, is het voedsel al derdehands. Een varken is bijvoorbeeld een roofdier. Mensen die veel varkensvlees eten, zitten aan het eind van de voedselketen. In die voeding zit niet alleen geen kracht, maar bovendien een hele hoop gifstoffen die wij in ons lichaam opslaan. Dat bleek tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen in Europa de hongersnood uitbrak. De Denen besloten massaal hun varkens te slachten en graan te verbouwen. Ze bleven relatief gezond. Zelfs de Spaanse griep had weinig greep op hen. De Duitsers daarentegen gingen meer varkens fokken om de troepen te bevoorraden. De Spaanse griep heeft vreselijk huis gehouden en er ontstond bovendien op grote schaal kanker.’
Moolenburgh verbaast zich erover hoe weinig belang de gevestigde geneeskunde nog steeds aan goede voeding hecht: ‘Het allerergste is junkfood met kunstmatige kleur- en smaakstoffen – waarvan zoveel kinderen ziek worden – en witte suiker. De Amerikaanse artsen Cleve en Campbell hebben een groot onderzoek gedaan naar witte suiker. Zij noemen het ‘pure white and deadly’. Wij kunnen witte suiker niet goed verwerken, het geeft een schok aan de pancreas en er ontstaan allerlei ziekten. Wij zijn een gekonfijte maatschappij: de hoeveelheid suiker die hier wordt gegeten, is verschrikkelijk.
Ik maak me ook grote zorgen over de genetische manipulatie van voedsel. We hebben daarmee iets losgelaten waarvan het eind nog niet in zicht is. Ik heb de eerste allergieën al gezien bij een kind dat regelmatig soja van de supermarkt at. Toen ze overschakelde op soja van het reformhuis verdwenen de klachten. Maar ze doen ook iets geks. Soja wordt genetisch gemanipuleerd om het bestand te maken tegen de steeds grotere hoeveelheden bestrijdingsmiddelen. Wat ze erin hebben gebouwd, is een gen van het agrobacterium tumofaciens – een parasiet die bij planten kanker veroorzaakt – en een gen uit het bloemkoolmozaiekvirus, dat lijkt op het menselijk hepatitis B-virus. Dan denk ik bij mezelf: ben je dan nooit eens bang voor wat je doet? Maar ja, het gaat om groot geld. Een plant kun je niet patenteren. Als je hem genetisch manipuleert, kan dat wel.’
Na de voedingspatronen van zijn patiënten te hebben onderzocht, kijkt Moolenburgh naar de vochthuishouding. Volgens hem is de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater niet best. ‘Daar kwam ik voor het eerst achter, toen ik bij een patiënt op bezoek ging die bij de waterleiding werkt. Ik zag een aantal flessen Spa blauw staan. Hij dronk geen kraanwater omdat hij – zoals hij het zelf zei – “het zelf maakt en weet wat er in zit”. Ik ben het water gaan meten en geef hem gelijk. Niets ten nadele van de waterleiding. Ze doen hun uiterste best, maar het is ondoenlijk om alle rotzooi die wij in het water lozen eruit te halen. Af en toe zit de Rijn vol radioactiviteit of andere gifstoffen. Ik raad mensen dus aan schoon water te drinken. Spa blauw is uitstekend. Voldoende water is essentieel. Ten eerste omdat het ons lichaam schoonspoelt. Vandaar dat er zo min mogelijk mineralen en dergelijke in dat water moet zitten. Ten tweede geeft water direct energie. Ons lichaam is een soort hydro-elektrische centrale. Wanneer water goed stroomt, krijg je energie. Sommige mensen denken dat ze veel drinken als ze liters thee of koffie drinken. Maar dat is niet hetzelfde als water. Om nog maar te zwijgen over cola. Mensen die veel van dat soort producten drinken, zijn innerlijk verdroogd. Die kun je alleen beter maken door ze zes tot acht glazen Spa blauw per dag te laten drinken. Ik heb een heleboel patiënten hierdoor zien opknappen.

Dan de lucht. Er is nu eenmaal veel luchtverontreiniging. Daaraan kan je niet zoveel doen. Maar het probleem wordt onnodig groter doordat mensen slecht ademen. Ik stuur patiënten vaak naar een fysiotherapeut of yogaleraar om goed te leren ademen. Dan krijgen ze meer energie. Op die manier heb ik ook veel mensen kunnen genezen.
En ten slotte het vuur, de straling. Elektromagnetische vervuiling is een zwaar onderschat onderwerp. Ik krijg hier mensen die een gigantische elektrische overlast hebben. Dat is erg gevaarlijk. Onze celmembranen hebben namelijk een bepaalde lading, die tegenovergesteld is aan de lading van het protoplasma van de cel. Als dat evenwicht wordt verstoord, worden de cellen als het ware ontladen. Ze worden poreuzer, waardoor allerlei schadelijke stoffen kunnen binnenkomen. Op die manier kan elektromagnetische vervuiling mensen ziek maken.’
Moolenburgh kreeg twee jaar geleden een meisje van acht op zijn spreekuur. Ze was al een half jaar vreselijk moe. Hij deed alle mogelijke allergietesten, maar het kind reageerde niet. Na een half jaar zei hij tegen de moeder: ‘Meestal lukt het me wel, 85 procent van de kinderen die ik zie, wordt beter. Is er in het afgelopen jaar misschien iets gebeurd dat ik nog niet weet?’ De moeder kon zich niets herinneren, het meisje echter wél. Er bleek een GSM-zender op het dak van de school te zijn gebouwd. ‘Die stoorde onze walkmans,’ vertelde het meisje. De ouders stuurden het kind naar een andere school. Binnen veertien dagen was ze beter.
Het effect van elektromagnetische straling blijkt nog een onderschat onderwerp. ‘Er is een flink aantal boeken over elektromagnetische vervuiling geschreven, maar het is nog niet tot de universiteit doorgedrongen,’ zegt Moolenburgh en hij wijst in het bijzonder op het gevaar van de magnetron die in vele huishoudens dagelijks wordt gebruikt: ‘De magnetron doodt alle enzymen en verandert de goede vetten in slechte vetten. Ik heb zelf vastgesteld dat de magnetron enorm veel energie aan mensen ontneemt. Bovendien produceert het ding veel deeltjes, die je ook bij radioactieve vervuiling ziet. Zoals een goede vriend en collega in de Verenigde Staten zegt: “Er is maar een plaats voor de magnetron: de schroothoop!”’
Nadat Moolenburgh met zijn patiënten langs de gebieden van aarde, water, lucht en vuur is geweest en zoveel mogelijk heeft schoongemaakt, kijkt hij naar de rest en werkt dan zo nodig via orthodoxe methoden. Keer op keer ziet hij echter, dat mensen hun leefpatronen maar heel moeilijk veranderen. ‘Ik denk dat het een vorm van luiheid is. Als je naar de dokter gaat, verwacht je een pil. Klaar. Als ik tegen iemand zeg: “U hebt al drie jaar hoofdpijn, u eet te veel drop en u drinkt niet. U moet elke dag acht glazen water drinken en geen dropjes meer eten”, dan vraag ik inzet van die patiënt. De meeste mensen zijn daartoe niet bereid. Net als instant voedsel, willen ze instant genezing. Als er dan een andere klacht bovenop de hoofdpijn komt, wordt het verband ook niet meer gezien. Het ligt dus niet alleen aan de artsen. Artsen reageren ook op hun patiënten. Als iemand instant genezing wil, denkt de arts ook: “OK, dan krijg je dat”. Artsen hebben het bovendien erg druk. Nog iets: door onze opleiding worden wij opgevoed om buitengewoon gehoorzaam te zijn. Op het moment dat je uit de pas loopt, krijg je een hoop gelazer.’
En daar kan Moolenburgh over meepraten. Hij liep regelmatig uit de pas en had regelmatig gelazer. De strijdbare arts heeft zich zijn leven lang verzet tegen wat hij ‘intellectuele onderdrukking’ noemt. Niet voor niets werd zijn motto: ‘Geloof nooit iets totdat het officieel wordt ontkend’. Zijn bekendste strijd begon in 1968 toen de regering besloot fluor aan het drinkwater toe te voegen. Moolenburgh klom in de pen en schreef een stukje in de krant, waarin hij zich verzette tegen het verspreiden van een geneesmiddel via het drinkwater. Hij waarschuwde bovendien voor de toename van kanker. Die woorden bleken profetisch. Naderhand hebben de Amerikaanse chemici Dean Burk en John Yiamouyiannis in de Verenigde Staten onderzoek gedaan onder twee maal tien miljoen mensen van verschillende steden. Het bleek dat gefluorideerd water de kankersterfte binnen vijf jaar met tien procent doet toenemen. Moolenburgh werd na zijn stukje in de krant op het matje geroepen en moest zich melden bij de inspecteur van de volksgezondheid. Daar speelde zich de volgende dialoog af:
De inspecteur: ‘U maakt de bevolking onrustig’.
Moolenburgh: ‘Maar dat is mijn bedoeling!’
‘Ja maar dat mag u niet.’
‘Waarom niet?’
‘Ik moet u dat verbieden.’
‘Van wie moet u dat?’
Het bleek dat de inspecteur een telefoontje van het ministerie had gekregen. Moolenburgh moest worden berispt, omdat hij het vertrouwen in de medische stand zou ondermijnen. Moolenburgh was de man echter te slim af: ‘Ik heb niet als arts geschreven, maar als burger.’ Overigens hebben we het voor een groot deel aan Moolenburgh en zijn boek over het gevaar van fluor te danken, dat het toevoegen van fluor aan drinkwater in 1976 officieel werd verboden.
Moolenburgh schreef een boek over ‘uit de pas lopende artsen’: De wetenschap kent geen tranen. ‘Ik heb een groot aantal processen gezien tegen collegae die werden aangevallen door de officiële geneeskunde, omdat zij kanker niet volgens de richtlijnen hadden behandeld. Het meest absurde voorbeeld was een arts die een kind had genezen, maar werd vervolgd omdat hij het niet met chemotherapie had gedaan. Het probleem ligt echter niet alleen bij de overheid. Er is sprake van een onheilige drie-eenheid: staat, wetenschap, commercie. Het werkt zo: de commercie heeft een nieuw middel gemaakt en laat dat – tegen betaling van een behoorlijk bedrag – onderzoeken door een wetenschapper die liefst verbonden is aan een universiteit. Tegelijkertijd wordt een verzoek ingediend bij de staatscommissie voor de verpakte geneesmiddelen. Als de universiteit het groene licht geeft, dan laten de leden van de staatscommissie het toe op de markt. Deze procedures kosten veel geld en zijn meestal alleen haalbaar voor de farmaceutische multinationals. Een recentelijk gevormd kartel van de zeven grootste farmaceutische giganten onderstreept de werking van deze drie-eenheid. Tezamen zagen deze farmaceuten kans de Europese wetgeving zodanig aangepast te krijgen, dat een groot deel van de orthomoleculaire middelen en vitaminepreparaten wordt verboden. Dat is een ramp! Ik heb vandaag nog een kwade brief aan de minister geschreven. Er zijn zoveel middelen die het erg goed deden. Het argument is steeds: “Je kunt niet bewijzen dat het helpt”. Dat is logisch, want om dat te bewijzen, moet je voor elk middel minimaal een paar duizend euro betalen om het onderzoek te financieren. Kleine bedrijven hebben het geld niet daarvoor. De grote farmaceutische ondernemingen kregen wel steeds meer last van die kleine bedrijven. Steeds meer mensen kopen namelijk liever natuurlijke vitaminen-, enzym- en mineraalpreparaten, dan al die chemische middelen. Het lijkt waarschijnlijk, dat de giganten de concurrentie van de vele natuurlijke en veilige middelen die het publiek niet in de apotheek van hen koopt, weg willen hebben. Vroeger werden de individuele, uit de pas lopende artsen aangepakt. Nu gebeurt het slimmer; ze pakken ons de middelen af!’
De gevolgen van de ‘onheilige’ drie-eenheid van staat, wetenschap en commercie, ziet Moolenburgh ook in de bestrijding van aids: ‘Het is bekend dat het hiv-verhaal bepaald niet sluitend is. In Afrika werden een aantal ziekten vroeger gewoon bij de naam genoemd: tuberculose, malaria, et cetera. Tegenwoordig noemen ze dat “indicatorziekten voor aids”. Met andere woorden: als iemand zo’n ziekte heeft, dan wordt hij op het aidslijstje bijgeschreven. Logisch dat de aids in Afrika zo’n explosieve groei doormaakt. En die ongelukkige president van Zuid-Afrika maar zeggen: “Waar zijn dan al die miljoenen doden? Ik zie ze niet!” Hij heeft nog gelijk ook. Als je je indicatie verandert wanneer het je zo uitkomt, is het hek van de dam. Maar dat gebeurt veel meer dan we weten en dat is heel erg naar, want het is corruptie van de wetenschap.’
De gangbare aidsbestrijding verloopt ook volgens de Pasteuriaanse traditie: liever een vijand buiten jezelf bestrijden dan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen immuunsysteem. En dat is een systeem dat met de dag onder grotere druk komt te staan. Het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) – volgens Moolenburgh een iets minder kwaadaardig nichtje van aids – is daar een duidelijk voorbeeld van. ‘Het is een verschrikkelijke immuniteitsziekte. Ik zie kinderen vanaf twaalf jaar, die in hun stoel hangen en niets meer kunnen. Het immuunsysteem doet het gewoon niet meer. Ze hebben bijna allemaal de ziekte van Pfeiffer doorgemaakt, bijna allemaal ook andere virusziekten – herpes en dergelijke – en hebben gewrichtsklachten. Vrijwel alles wat je bij die kinderen bekijkt, is negatief. Ik stuur hun bloed op naar een laboratorium in Nieuw-Zeeland. Wat je steeds ziet, is dat de rode bloedlichaampjes star zijn en niet meer door de capillairen kunnen. De patiënten gedragen zich alsof ze een enorm zware bloedarmoede hebben. Het heeft ook alles met het milieu te maken. We hebben zeventigduizend nieuwe chemische stoffen in ons milieu losgelaten waarvan we nog lang niet allemaal weten welke invloed ze op ons hebben.’
Wat we wél weten, is dat een groot aantal ziekten de laatste tachtig jaar enorm zijn toegenomen. Moolenburgh beent energiek naar zijn uitgebreide boekenkast en vindt een aantekenblok met de laatste cijfers: ‘De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft berekend, dat hart- en vaatziekten thans veertien maal meer voorkomen dan in 1920, reumatische ziekten zeventien maal, kanker twintig maal, vetzucht vijfendertig maal en allergieën zeventig maal. Dan roepen mensen: “Ja maar we worden ouder. Vroeger werd de mens gemiddeld niet ouder dan vijfenveertig, nu gemiddeld tachtig. Logisch dat we meer kanker krijgen”. Maar dat is een verkeerde statistiek. Waardoor is de bevolking ouder geworden? Doordat de kindersterfte is verdwenen. Vroeger gingen al die kinderen dood aan longontsteking, dus dat drukte de statistiek enorm. Als je tegenwoordig twintig bent, heb je dezelfde kans om tachtig te worden als de mens van honderd jaar geleden. Alleen vroeger werden veel minder mensen twintig.’
Toen Moolenburgh in 1952 met zijn huisartsenpraktijk begon, was een vrouw met borstkanker eigenlijk altijd ouder dan vijftig. Bovendien waren het er niet zoveel. Thans krijgt een op de acht vrouwen in Nederland borstkanker. ‘Ik zie ze vanaf achter in de twintig jaar. En daarom geloof ik, dat wij onze medische instelling een beetje moeten veranderen. Kanker bestrijden, doe je het best preventief. In schone lichamen krijgen tumoren niet zoveel kans. Die tumoren groeien niet voor niets.’
Ik zou nog uren naar hem willen luisteren. Het is duidelijk dat deze man niet alleen kan putten uit een rijk leven, maar zich bovendien bezighoudt met zaken die ons allemaal aangaan. Zaken van leven en dood. Hij kan ook goed vertellen, gebruikt daarvoor zijn handen, wenkbrauwen en hele lijf. Hans Moolenburgh is een man met een missie: ‘Op mijn zesde wist ik dat ik arts wilde worden. De zin van mijn leven is dat ik mensen mag helpen genezen. Ik doe dat door de omstandigheden zo te maken, dat hun eigen genezing op gang komt. En dat vind ik schitterend!’

Op zijn zevenenzeventigste is dat vuur nog lang niet gedoofd. En in al die jaren leerde Hans Moolenburgh ook over de soms ongrijpbare, maar altijd aanwezige verbanden tussen geestelijke beleving en fysieke gesteldheid. Het is kenmerkend voor de brede visie van deze arts, dat hij dat kwetsbare thema niet uit de weg gaat. Moolenburgh: ‘Jaren geleden kwam er een vrouw bij me met borstkanker, uitgezaaid in de longen. Ik behandelde haar. Ze bleef negen jaar goed. Toen kreeg ze een opvlammer, omdat ze door omstandigheden erg moe was geworden. Ik heb haar toen weer wat strenger behandeld en vervolgens ging het weer zes jaar goed. Toen kreeg ze een gigantisch ongeluk. Haar hele been lag in stukken. Ik dacht: “Nu gaat het mis, dit is een te grote aanslag op het immuunsysteem.” Ze werd vijf keer geopereerd, maar er gebeurde niks, de kanker kwam niet terug. Anderhalf jaar later brak de kanker plotseling weer uit. Ik zei: “Mevrouw ik snap niets van u, wat is er gebeurd?” Ze zei: “Het is niet aardig om te zeggen, maar mijn man is met pensioen”. Die vrouw werd stapelgek, ze had geen ruimte meer. Op dat moment werd de kanker, die latent was, weer actief. Ik heb haar aanbevolen een kamer voor zichzelf vrij te maken en iedere dag twee uur alleen op die kamer te zijn. Ze heeft nog jaren geleefd. Als je mensen emotioneel niet goed begeleidt en je er niet achter komt wat er aan de hand is, dan helpen je leuke alternatieve kankermiddelen ook niet.’
Moolenburgh hamert er overigens op dat zulke emotionele factoren niet bij alle kankerpatiënten rol spelen. Hij bespeurt in het algemeen wel een toenemend gebrek aan zingeving dat een negatief effect op de gezondheid van steeds meer mensen heeft. Een doel om voor te leven, stimuleert genezing van een patiënt op frappante wijze, ontdekte Moolenburg herhaaldelijk. Zo kwam er eens een vrouw hinkend zijn praktijk binnen. De foto liet een vuistgroot kankergezwel in het bot van haar bekken zien, uitzaaiing van een borstkanker die ze enige jaren tevoren had doorstaan. De toen nog jonge arts raadde haar ogenblikkelijke bestraling aan. Ze weigerde. Ze was lerares Frans, het was april en ze moest haar klas klaar maken voor het eindexamen. Ze had, kortom, geen tijd en zou wel een aspirientje nemen als de pijn te erg werd. Moolenburgh wist zich geen raad. Moest hij haar bellen en dwingen zich te laten behandelen?
Een half jaar later belde ze zelf. Ze had een zware verkoudheid, die maar niet overging. Ze repte echter met geen woord over de heup. Moolenburgh: ‘Maar hoe is het met uw heup?’ De vrouw: ‘Oh, dat is over’. Moolenburgh stond erop een foto te laten maken. En inderdaad: er was niets meer te zien. De reactie van de vrouw: ‘Ik zei toch dat ik er geen tijd voor had!’
Moolenburgh: ‘Het is een van de grote narigheden van deze tijd, dat een heleboel mensen er maar een beetje op los leven en niet meer het gevoel hebben dat het leven zin heeft of dat er een bedoeling achter zit. Ik heb het er nog niet eens over of er een God is of niet, maar gewoon een gevoel van: het is fijn dat ik er ben, ik ben goed bezig, ik begrijp dat ik er ben, ik heb een taak in het leven. Ik zie veel jongelui die wanhopig zijn en zeggen: “Is dit nu alles?” Als je geen zinvol leven hebt, dan staat je wil om te leven op een laag niveau en die is uitermate belangrijk voor het afweren van ziekten. Het zinverlies in deze tijd is een volkskwaal
Wij leven in een van de belangrijkste crisistijden van de menselijke geschiedenis. Ondanks alle apparaten waarmee we het bestaan schijnbaar gemakkelijker hebben gemaakt, lopen alle delen van de menselijke structuur gevaar ontwricht te raken. De milieuvervuiling neemt nog steeds toe, de beschavingsziekten rijzen de pan uit, het gevoel van zinloosheid houdt velen in de ban. Hoe houdt je je in deze tijd staande? Hoe blijft een mens gezond? De schrijver heeft in dit boek de ervaringen van ruim vijftig jaar medische praktijk op scherpzinnige, onthullende en vaak humoristische wijze verwerkt. Gezondheid is niet iets van het lichaam alleen, m aar betreft de hele mens. Gelukkig kun je gezondheid leren, net zoals je elke andere vaardigheid leert. Prominente Amerikaanse economen vinden dat Duitsland en Nederland uit de euro moeten

19-07-2015 15:18- in Economie, EU, VS
Hoogste tijd om af te rekenen met een munt waar enkel de banken en multinationals enorm van geprofiteerd hebben.

Een aantal prominente Amerikaanse economen zien niet Griekenland, maar Duitsland als het grootste probleem van de eurozone, en vinden daarom dat Berlijn de Deutsche Mark weer moet invoeren. Duitsland zou simpelweg te sterk zijn voor de economisch en financieel zwakkere rest, die zeer gebaat zouden zijn bij een (veel) zwakkere euro. Daarom zou het Duitse blok, met ook Nederland, Oostenrijk, België en Finland, uit de eurozone moeten treden.
Princeton econoom Ashoko Mondy, voormalig directeur van het IMF, is van mening dat Duitsland de eurozone schade toebrengt omdat het land weigert de leiding van de muntunie op zich te nemen. Duitsland zou volgens hem het meeste hebben geprofiteerd van de muntunie, omdat de Duitse export daardoor veel goedkoper werd.
De 3e bailout van Griekenland is bij voorbaat al mislukt, stelt Mondy, omdat het strenge bezuinigingsbeleid de afgelopen 5 jaar ook averechts heeft gewerkt. Maar zelfs al zouden de Grieken aan alle eisen van de Troika voldoen, dan nog zal dat het land niets helpen, omdat de euro simpelweg veel te sterk is. De euro moet daarom fors afwaarderen wil de Griekse economie weer levensvatbaar worden. Voor Italië en Portugal geldt hetzelfde verhaal.

Uittreding Duitse blok levert alleen maar winnaars op

Mondy denkt dat de Duitse uittreding uit de eurozone alleen maar winnaars oplevert (met uitzondering van de banken en multinationals, maar die zijn rijk genoeg om de klap te kunnen opvangen). Een tegenover de euro fors opgewaardeerde mark zal de Duitsers in één klap veel rijker maken, omdat de import uit de rest van Europa een stuk goedkoper wordt. Tevens zou Duitsland de binnenlandse consumptie moeten aanwakkeren om de te verwachten teruggang in de export –áls die al optreedt, aangezien Duitsland met de sterke mark ook al exportkampioen was- op te vangen.
Ook de vorige topman van de Federal Reserve, Ben Bernanke, denkt in deze richting, al laat hij het vooralsnog na om openlijk voor een Dexit – of Deuxit- te pleiten. Dat vermijdt hij waarschijnlijk omdat hij als oud Fed chef nog teveel invloed zou hebben op de financiële markten.
De bekende Britse econoom Ambrose Evans-Pritchard, altijd verklaard tegenstander van de euro, schrijft dat niet de Grieken, maar de Duitsers een 5 jaar durende ‘time out’ uit de eurozone zouden moeten nemen. Hierdoor kan het Zuid Europese schuldenblok door een flink afgewaardeerde euro weer concurrerend worden.
Een van de andere argumenten die vaak worden genoemd is de almaar dalende werkeloosheid in Duitsland, terwijl die in de rest van de eurozone juist fors is gestegen. Deze statistieken zijn echter misleidend, aangezien Duitsland de Amerikaanse foefjes toepast om de werkeloosheidscijfers kunstmatig laag te houden. Zo worden miljoenen Duitsers extreem slecht betaald en hebben even zovelen slechts deeltijdbanen, die echter niet zijn opgenomen in de statistieken. En net als in de VS worden langdurige werkelozen niet meer meegerekend.

Bernanke: Goed draaiende economieën moeten worden bestraft

Volgens Bernanke is ook de Europese bankencrisis nog steeds niet opgelost. De ECB zou te laat zijn begonnen met ‘quantitative easing’, het massaal bij’drukken’ van geld. De oud Fed directeur constateert daarnaast dat de eurozone in realiteit nauwelijks een ‘gemeenschappelijke’ munt is, maar meer een geforceerd bij elkaar gevoegde club met onderling sterk verschillende economieën en behoeften.
Bernanke pleit ervoor om handelsoverschotten –dat van Duitsland bedraagt 7,5%- te bestraffen. Met andere woorden: een goed draaiende economie blijkt slecht voor de euro te zijn! Dit komt ongeveer neer op het strafwerk geven aan de beste leerling van de klas, die alleen maar negens en tienen haalt. Daar zouden de andere, veel slechter presterende leerlingen alleen maar last van hebben.

‘Duitsland en Nederland moeten uit de euro’

Het Europese fiscale pact is sowieso al mislukt omdat grote economieën als Italië en Frankrijk weigeren zich eraan te houden. Een gedwongen uittreding van Italië uit de eurozone zou het land doen instorten en ‘de rest van Europa en de rest van de wereld in een ongecontroleerde meltdown storten’, zo betoogde de beruchte financiële ‘haai’ George Soros enige tijd geleden.
Mody ziet maar een oplossing voor de huidige crisis: Duitsland, Nederland, Oostenrijk, België en Finland moeten uit de eurozone treden en samen een nieuwe muntunie creëren. Pas als alle sterke landen zijn uitgetreden kan het zwakke Zuid Europese blok –inclusief Frankrijk- met een veel zwakkere euro de economie weer op poten krijgen.

Gemeenschappelijke staatsschulden breekpunt

Of een splitsing van de eurozone op een geordende wijze kan verlopen is onduidelijk, aangezien de ECB de afgelopen jaren via het ESM en diverse achterdeurtjes de staatsschulden van de eurolanden vergemeenschappelijkt heeft. Beter gezegd: de risico’s van de veel te hogen uitgaven en schulden van Zuid op de schouders van Noord heeft afgewenteld. ‘Eurobonds’ zijn dan ook officieus al lang een feit.
De conclusie is hoe dan ook dat er niet meer over enkel een ‘Grexit’ wordt nagedacht, maar over een complete herordening in Europa. Er zijn geen taboes meer, omdat steeds meer economen en financiële experts inzien dat de huidige muntunie alle lidstaten ernstige schade toebrengt en daarom ten dode is opgeschreven. (1)
De zogenaamd als ‘onomkeerbaar’ beschouwde gemeenschappelijke staatsschulden zou de hele eurozone wel eens in een verschrikkelijke crash kunnen doen eindigen – tenzij onze politici nu wél de moed nemen om ons land en onze toekomst daarvoor te behouden door de euro zo snel mogelijk vaarwel te zeggen.


Voor de goede orde deel ik R.J.M Zwijnenberg U mee dat ik nogmaals de door mij ingediende moties en EISEN op het Ethisch Christelijk Rechtssysteem gebaseerd wil hebben volgens het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie:

De 10 geboden:

1:Eerste gebod.


GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.
IK BEN ER IMMERS.
2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.
Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.
4:Vierde gebod.
Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
5:Vijfde gebod.
Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.
6:Zesde gebod.
Bega geen moord.

7:Zevende gebod.
Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.
Steel niet.
9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.''

Uit Titus 3:1
Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde.

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalem, van GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet!

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.


Uit Matheus: 22:17-21
Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?

Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:

Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.

En zij brachten HEM een penning.

En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?

Zij zeiden tot HEM:Des keizers.

Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.

Mocht U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de door mij ingediende moties en Eisen afwijzen dan riskeert U een burgeroorlog en daarom is het noodzakelijk dat ik dit nogmaals vermeld omdat U allen ziende blind bent:

De Eisen:

- Een bank openen met de naam JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld vanJEZUS.

- De pseudo filosofische cultus Scientology Staatsbank ING gecontroleerd failliet laten gaan en de medewerkers die niet heben gefraudeert hun werkzaam heden laten voortzetten bij de bank JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld van JEZUS.

-Opdoeken pseudo filosofische cultus scientology en Vrijmetselarij(NASA-Leaks) door het Ministerie vanveiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie omdat men de Demmink-zaak in de doofpot heeft gedrukt.

- Sluiting van Rechtbanken die de wet- en regelgeving van de pseudo filosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij  per ommegaande na dagtekeningvan binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Sluiting van Gerechtshoven die de wet- en regelgeving van de pseudofilosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij per ommegaande na dagtekening van binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Scientologie-sekte Staatsbank ING opdoeken door het Ministerie vanVeiligheid en Justitie.

- GEEN genade voor satan en uitroeiing van demonen is een vereiste!!!

- Schadevergoedingen per ommegaande uitkeren om de materiële en immateriële schade te vergoeden want er kunnen ook miljarden worden gëinvesteerd om de euro in stand te houden dus kunnen schadevergoedingen ook uitgekeerd worden van dit bedrag.

- Koopwoningen met de helft van de prijzen te verlagen om de ten uitvoerlegging van de Europese Unie Machtsgreep te stoppen en de nucleaire bom te stoppen en miljoenenwoningen afschaffen.

-Medewerkersvan de Bankensector die volgens de taxonomievan de hiarchie disfunctioneren zelf de schade laten vergoeden.

-Alle schulden kwijtschelden van de Europese Unie Staatsburgers en ook van alle Europese Unielanden de Staatsschulden kwijtschelden omdat de RECHTSPRAAK.NL gebaseerd is op de kiem en Nederland de grootste E.U-Belastingbetaler is.

- Makelaars die hebben meegewerkt aan Vastgoedfraude verplicht deze koopakten verstrekkenaan Dakloze Nederlandse Staatsburgers zonder financiën in chartaal geld te ontvangen.
Heeren Makelaardij die ter domicilie kantoor gevestigt hebben aan stadionweg 75, 1077 SE Amsterdam zullen als eerste dakloze Nederlandse Staatsburgers onderdak moeten verstrekken om uitroeiing van NASA te voorkomen.

-Kostenvoorschot in depot afschaffen van Advocaten, Juristen enz, enz.

-Europese Unie Staatsburgers na griffierechtkosten te hebben voldaan zelf als belanghebbende zittingen aanlaten brengen bij Rechtbanken en Gerechtshoven gebaseerd op het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een bindende Constitutionele Monarchie van de Seculiere Rechtsstaat der Nederlanden.

- Stoppen van Nucleaire derde wereldoorlog en Machtsgreep op THE WHITE HOUSE en de Europese Unie Landen met betrekking tot de huizenmarkt door een inachtneming van wetsartikel 8:69 REFORMATIO IN PEIUS.

- Herinvoering van de Nederlandse Gulden en voor andere Europese Unie Landen hun oude munteenheden gebaseerd op het Sociale zekerheidsstelsel en Gezondheidszorg van de menselijke anatomie/fysiologie.

- AFSCHAFFING VAN BONUSSEN VOOR BANKIERS EN ZIEKENHUISDIRECTEUREN EN MENSEN MET HOGE FUNCTIES


- UITKEREN VAN SCHADEVERGOEDINGEN PER OMMEGAANDE VOOR ALLE EUROPESE UNIE STAATSBURGERS OMDAT ER OOK KINDEREN VERMOORD WORDEN EN DE OPBRENGST HIERVAN IN NIEUWE BELASTINGSTELSEL WORDT GEPOMPT DOOR IMF EN EUROSTAETE.
Ook zal  de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de huizenmarkt door de gehele Europese Unie ten uitvoer worden gelegd als U niet dezelfde standpunten inneemt die ik R.J.M Zwijnenberg ook heb:

GOD ALMACHTIG heeft iedereen een eigen munteenheid gegeven, een eigen land, een eigen taal en een eigen cultuur!!!

KONING JEZUS ZEI:''WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET !!!

Dat het Uwe Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moge behage en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de wet dit toelaat en aan de zorgplicht hoeft U niet meer te voldoen want deze is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft. 

Hopende U voldoende informatie te hebben verstrekt, verblijft in afwachting van UW ACTIE EN REACTIE,

Met de meeste hoogachting,

R.J.M Zwijnenberg


De bijlagen worden door de  Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State zelf geschreven.


Bijlage 1: Ontvangen documenten THE WHITE HOUSE Wasington D.C.
Bijlage 2: Geschreven documenten THE WHITE HOUSE Washington D.C.
Bijlage 3: Gezondheidszorg.
Bijlage 4: Geneeskunde.
Bijlage 5: Ziekte.
Bijlage 6: Pathologie.
Bijlage 7: Patholoog.
Bijlage 8: Rechter.
Bijlage 9: Raadsheer.
Bijlage 10: Justitie.
Bijlage 11: European Organisation for Research and Treatment of Cancer.
Bijlage 12: Oncologie.
Bijlage 13: Pedofiele Sg. Van Justitie (Nederland) JORIS DEMMINK TRIBUNAAL.
Bijlage 14: MR Harro Knijff Advocaat van Demmink.
Bijlage 15: Advocaat (beroep).
Bijlage16: Uitvoeringsinstituut   Werknemersverzekeringen
Bijlage 17: Werkloosheidswet.
Bijlage 18: Sociale zekerheid (Nederland).
Bijlage 19: Zorgverzekeringswet.
Bijlage 20: Flora- en faunawet.
Bijlage 21: Flora- en faunawet wikisource.
Bijlage 22: Nederlandse bankensector.
Bijlage 23: De Nederlandsche Bank.
Bijlage 24: Nederlandse Euromunten.
Bijlage 25: Sociaal-Economisch Raad.
Bijlage 26: Lijst van voorzitters van de SER.
Bijlage 27: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Bijlage 28: Arnoud Boot.
Bijlage 29: Zandkastelen.
Bijlage 30: Europees Stelsel van Centrale Banken.
Bijlage 31: Europese Unie.
Bijlage 32: Culturele hoofdstad van Europa
Bijlage 33: Voorlopige voorziening.
Bijlage 34: Homepage Rechtspraak.nl Voorlopige voorziening.
Bijlage 35: Recht is Krom.
Bijlage 36: Rectificatie.
Bijlage 37: Rectificatie (journalistiek).
Bijlage 38: Hersenvliezen.
Bijlage 39: Subarachnoïdale ruimte.
Bijlage 40: Centraal zenuwstelsel.
Bijlage 41: Autonoom zenuwstelsel.
Bijlage 42: Perifeer Zenuwstelsel.
Bijlage 43: Animaal zenuwstelsel.
Bijlage 44: Motorische zenuw.
Bijlage 45: Exteroceptie.
Bijlage 46: Eurosystem.
Bijlage 47: Oncologie.
Bijlage 48: Anomalie.
Bijlage 49: Update-anomalie.
Bijlage 50: Database.
Bijlage 51: Databasedump.
Bijlage 52: Structured Query Language.
Bijlage 53: Kwantumcomputer.
Bijlage 54: Qubit.
Bijlage 55: Waarschijnlijkheidsamplitude.
Bijlage 56: Waarschijnlijkheidsinterpretat ie van Born.
Bijlage 57: Golffunctie.
Bijlage 58: Ineenstorten van de golffunctie.
Bijlage 59: Inzake:Zaaknummer 16-01-1973.
Bijlage 60: INZAKE:VERZOEKSCHRIFT Parketnummer 96-051794-15
Bijlage 61: Inzake:Verzoekschrift samenvoeging van rechtszaken.
Bijlage 62: Gerecht (Europese Unie).
Bijlage 63: CURIA Hof van Justitie van de Europese Unie.
Bijlage 64: Progressieve Oncologie Partners met het gerenommeerde Premier Cancer Center; NSHOA.
Bijlage 65: Diagnose.
Bijlage 66: Palliatieve sedatie.
Bijlage 67: Midazolam.
Bijlage 68: Nierfalen.
Bijlage 69: Zuur-base-evenwicht (bloed).
Bijlage 70: Bloed.
Bijlage 71: Bloedvat.
Bijlage 72: Slagader.
Bijlage 73: Hart.
Bijlage 74: Italië.
Bijlage 75: Zwijnenberg-arrest.
Bijlage 76: Rome.
Bijlage 77: Aanvullend Zwijnenberg-arrest.
Bijlage 78: Vaticaanstad.
Bijlage 79: Rooms-Katholieke Kerk.
Bijlage 80: Verdrag van Lateranen.
Bijlage 81: Benito Mussolini.
Bijlage 82: Concordaat.
Bijlage 83: Rijksconcordaat.
Bijlage 84: Adolf Hitler.
Bijlage 85: Christendom.
Bijlage 86: Lijst van richtingen in het christendom.
Bijlage 87: Christian Science.
Bijlage 88: Menselijke Anatomie.
Bijlage 89: Histologie.
Bijlage 90: Celbiologie.
Bijlage 91: Fysiologie.
Bijlage 92: Levensverrichting.
Bijlage 93: Homeostase (fysiologie).
Bijlage 94: Milieu intérieur.
Bijlage 95: Vitalisme (filosofie).
Bijlage 96: Zelfgenezend vermogen.
Bijlage 97: Joseph Barcroft.
Bijlage 98: Norbert Wiener.
Bijlage 99: Cybernetica.
Bijlage 100: Complex systeem.
Bijlage 101: Taxonomie.
Bijlage 102: Belastingdienst.
Bijlage 103: Kamer van Koophandel.
Bijlage 104: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Bijlage 105: Augustin Pyramus de Candolle.
Bijlage 106: Zwitserland.
Bijlage 107: Azerbeidzjan.
Bijlage 108: Atropatene.
Bijlage 109: Darius III.
Bijlage 110: Alexander de Grote.
Bijlage 111: Geld.
Bijlage 112: Fiduciair geld.
Bijlage 113: Cryptogeld.
Bijlage 114: Lijst van munteenheden.
Bijlage 115: Lijst van oude muntsoorten in de Lage Landen.
Bijlage 116: Edelsteen.
Bijlage 117: Goud.
Bijlage 118: Zilver
Bijlage 119: Lijst van elementen.
Bijlage 120: Empire: De nieuwe wereldorde.
Bijlage 121: Guy Debord.
Bijlage 122: Proletariaat.
Bijlage 123: Kapitalisme.
Bijlage 124: Economische democratie.
Bijlage 125: Radencommunisme.
Bijlage 126: Karl Marx.
Bijlage 127: Dictatuur van het proletariaat.
Bijlage 128: Trotskisme.
Bijlage 129: Jozef Stalin.
Bijlage 130: Pokken.
Bijlage 131: Amerika (continent).
Bijlage 132: Ziekte van Chagas.
Bijlage 133: Roofwantsen.
Bijlage 134: Advocaat (beroep).
Bijlage 135: Voorlopige voorziening.
Bijlage 136: Kort geding.
Bijlage 137: Uitvoerbaar bij voorraad.
Bijlage 138: ECLI:NL:RBDHA:2014:10928.
Bijlage 139: Ontvankelijk verklaring Zwijnenberg-Arrest door Hoge Raad der Nederlanden.
Bijlage 140: Eisen ingewilligt door Raad van State.
Bijlage 141: De voor- en nadelen van de gulden.
Bijlage 142: De geschiedenis van de gulden.
Bijlage 143: Grondwet.
Bijlage 144: Nederlandse Grondwet.
Bijlage 145: Provinciale Staten (Nederland)
Bijlage 146: Privilege (recht).
Bijlage 147: Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Bijlage 148: Staatsrecht.
Bijlage 149: Publiekrecht.
Bijlage 150: Burgerlijk recht.
Bijlage 151: Materieel en Formeel recht in Nederland.
Bijlage 152: Taken en rechten Eerste en Tweede Kamer.
Bijlage 153: Mens en Samenleving.
Bijlage 154: De oorsprong en betekenis van 666.
Bijlage 155: De geest van de antichrist.
Bijlage 156: Geestelijke strijd.
Bijlage 157: Atheologie.
Bijlage 158: Universal Declaration of Human Rights.
Bijlage 159: Artikel 8:69 Reformatio in peius.
Bijlage 160: Kopie Legitimatie R.J.M Zwijnenberg