woensdag 9 september 2015

Aan de Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 102 De Eindstrijd van Armegeddon

Aan de Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 102 De Eindstrijd van Armegeddon


Een demonstrant houdt een vlag omhoog met daarop Ernesto "Che" Guevara, tijdens een demonstratie in Athene, afgelopen dinsdag. © AP

Hoe de Grieken hun chaos de onze maken

Door: Dirk-Jan Eppink 24 juni 2015, 02:00
                    
'Zito Hellas' (lange leve Griekenland) scandeerden de Grieken in 1896 toen ze sinds lange tijd weer Olympische Spelen organiseerden. Een topprestatie: in 1893 ging Griekenland failliet. Het land ging in zijn recente geschiedenis 5 keer bankroet; over een mogelijke zesde keer wordt dezer dagen beslist. Een natie dat een groot deel van zijn recente bestaan rond het faillissement verkeerde, onderhandelt anders dan landen als Duitsland en Nederland die bij het woord 'faillissement' panisch worden. Griekenland speelt 'va banque' en legt zo alle zwakheden bloot van de Europese Unie, juist omdat het begrip 'Unie' de lading niet dekt.

De enige die ooit de Grieken tijdig in de gaten had, was de Duitse prins Leopold von Sachsen Coburg, die via een huwelijk aan het Britse hof terechtkwam.

Het Laatste Uur.

De bijbel heeft het regelmatig over de laatste ure. Dat is de tijd die aanbreekt vlak voor de wederkomst van Christus op de Olijfberg.

Er worden heel veel kenmerken gegeven waaraan men deze tijd kan herkennen en ook de tekenen die er zijn, in de aanloop tot die tijd.

De vrede moest van de aarde worden weggenomen, dus wereldwijd. Dat is begonnen met de Eerste Wereldoorlog in 1914. Dat was de eerste oorlog waar de hele wereld in werd betrokken. Vandaar de naam Wereldoorlog.
Sindsdien is de vrede weggenomen van de aarde. De revoluties, aardbevingen en de nu komende problemen voor de productie van voedsel zijn daarvan het gevolg.
Kijk naar de ruiters in Openbaring 6. Achtereenvolgens komt de strijd die de valse messias brengt en wordt de vrede van de aarde weg genomen en daarna komt de honger die dan aanstaande is en vervolgens de dood.
Er moet een valse godsdienst opkomen en sterk worden waarvan de wortels al kwamen in de tijd van Johannes. De ontkenning dat Yeshua de Zoon van God is, die was toen al in opkomst.

Velen hebben gedacht dat de Katholieke kerk deze godsdienst was, maar die kerk heeft nooit ontkend dat Yeshua de Zoon van God. Maar juist als Verlosser erkent.

De godsdienst van het laatste uur zegt echter dat er geen Zoon van God bestaat en de verlossing, als die er al is, dan ook op andere wijze tot stand moet komen. Dat is juist het anti-christelijke aspect.

Die godsdienst probeert nu de aarde te veroveren en zend de zendelingen uit over de hele wereld Het is een nabootsing van wat Christus heeft gevraagd.
Men geeft aan in een brochure wat hun streven is.

Jes 66:8 zegt: “Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren?” Ja, in 1948 is dit gebeurd, in één dag was er de staat Israël. Maar daar vindt ook de afrekening plaats.

Jeruzalem moet weer het middelpunt van aandacht voor de naties zijn. Aan die voorwaarde is ook nu al voldaan. Maar zegt Sefanja 1:16 ook moet het land zijn verdeeld, met een hek en moeten er opgerichte muren zijn.
Nu is dat niet zo in onze bijbel vertaald, jammer genoeg, maar b.v. de Engelse KJV vertaling spreekt over fenced cities, -omheinde steden- en de WEB vertaling over high battlements, -hoge muren-. Hek en muur zijn nu aanwezig.

In Ezech. 35:10-15 zegt de Heer: “ Omdat gij gezegd hebt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit - hoewel de HERE daar was - daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ik heb al de lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen van Israël gesproken hebt zeggende: zij zijn verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden! Ja, gij hebt een hoge toon tegen Mij aangeslagen en grote woorden tegen Mij opeengestapeld - Ik heb het wel gehoord. Zo zegt de HERE Here: Tot vreugde van de ganse aarde zal Ik van u een woestenij maken; zoals gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen: een woestenij zult gij worden, gij gebergte Seïr, ja Edom geheel en al. En men zal weten, dat Ik de HERE ben.”

Hier lezen we over mensen die onderhandelen over een gedeelde staat, die ze willen bezitten. Vandaag zien we het streven van de P.A. om geheel Israël in bezit te krijgen en die handelen in de geest van Edom.

Joël zegt het dan ook in 3:9 “Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken!”
De ‘heilige oorlog,’ de ‘djihad,’ is bij ons allen nu wel bekend.

Nicodemus krijgt van de Heer te horen dat er drie dingen moeten gebeuren, met een ieder persoonlijk, maar ook met het volk. Eerst moet er een wedergeboorte komen, dan zal de Mensenzoon worden verhoogd en vervolgens komt het geloof. Die dingen zullen de Joden volgens Zacharia 12 gaan doen, Hem aanroepen en zien dat Hij is verhoogd en geloven dat Hij de Mensenzoon is.
Voor hen is Hij de zon der gerechtigheid die opgaat na de nacht; dit volgens Mal 4:2.
Voor ons is Hij de Morgenster die te zien is, in de nacht, nog voordat de zon opgaat. 2 Petrus 1:19, Openb. 22:16.

In de laatste tijd zal ongeloof kenmerkend zijn voor de samenleving volgens 2 Tim.
Het humanisme, het geloof van de mensheid zal in de Christelijke landen uitgroeien totdat de valse religie de overhand neemt. De mens zelf is god zoals het gouden kalf de eigen gekozen god was voor de Israëlieten.
Veel mensen klampen zich vast aan kerkelijke rituelen en menen dat in het uitvoeren daarvan hun behoudt ligt. De verdeeldheid in het Christendom neemt toe, iedereen heeft zijn eigen uitleg van de bijbel.
Ook zien de mensen niet dat een vreemde godsdienst hun leven binnen sluipt. Het is als in de achste eeuw toen de christenen in het oosten toentertijd hetzelfde overkwam. De Byzantijnse geleerde Johannes van Damascus (circa 675-750) vertelde dat ook toen, de Islam werd gezien als een andere manier van God aanbidden en niet als anti-christelijk. Nu dat hebben ze geweten, binnen korte tijd was er niets over van de kerk. Ook in onze tijd is een debat over de werkelijke Islam niet mogelijk, zonder voor racist en haat-zaaier te worden uitgemaakt.

Trouw en geborgenheid gaan steeds meer verdwijnen. Banden met andere mensen, ook met familie worden steeds meer en meer door gesneden. Kinderen laat men gemakkelijk achter in een ander gezin. De liefde tot elkaar zal verkillen zegt Jezus.
In de laatste tijd zal ook de leugen een grotere rol gaan spelen. Mensen zien er in de eindtijd geen been in om elkaar te bedriegen en zijn er trots op als dat bedrog lukt. Ook dit fenomeen zien we toenemen.

Ook is het een kenmerk van de laatste tijd dat de gehele mensheid in onrust verkeert, men voelt de dreiging maar men weet niet wat er aan zit te komen. Heel veel mensen zijn depressief en slikken medicijnen. Overspannenheid is een normaal verschijnsel geworden. De mens wordt de ene angst na de andere aangepraat. Is het niet de ozon laag dan wel de globale opwarming, (wie bepaald trouwens wat de juiste gemiddelde temperatuur is) of het dreigende energie-tekort of de financiële crisis. Allerlei zekerheden vallen weg, zorgen zijn er over werk, economie, dreiging van terreur

In de eindtijd zal de grote strijd losbranden tussen het Westerse Christelijke naties die het symbool zijn van Jacob tegen de Arabische, Russische en Chinese naties onder leiden van de geest van Ezau.

Er is een voortdurende strijd geweest tussen deze machten. De kleinzoon van Ezau, Amelek trachten Israël te vernietigen in de woestijn. Haman een nakomeling van Ezau en een Amelekiet probeerde dit in Perzië. De Romeinen en de Edomieten wilden dit rond het jaar 70 voltooien. Hitler die in feite met dezelfde geest was doortrokken als die van de Islam, wilde dat in onze tijd doen door alle Joden om te brengen.
Nu trachten de Arabieren zowel de Joden als de Christenen te overweldigen. De ene vernedering na de andere wordt het Westen aangedaan.
Vergeet niet dat Juda niet het huidige Israël is. Het zijn slechts twee stammen met de Levitische stam en bij deze stam zijn zoveel mensen van andere naties er bij gekomen dat er niet zoveel echte Judeërs en die eerder vijanden zijn dan gelovigen. Men doet zich voor als Jakob maar is in werkelijkheid Edom zoals ook een Herodes was.

Straks aanvaart men zowel in het westen als in Israël de anti-christ en wordt daarmee daadwerkelijk vijand van Yeshua. Ik sta altijd verstelt van de enorme aversie in Israël tegen de Christelijke zendelingen die toch niets anders trachten dan de mensen bij de God van Israël te brengen via Yeshua. Maar die worden vervloekt.

De westerse landen worden overspoelt door vluchtelingen. Er zijn al miljoenen mensen verplaatst. Op die manier wordt ook de oorspronkelijkheid van deze naties aangetast. Waar eeuwenlang het Woord heeft geklonken is dit in enkele geslachten totaal op zijn retour en is nog slechts een klein deel in het westen volgeling van Yeshua in woord en daad.
Maar eerst moet de afval komen schrijft Paulus in de tweede brief aan de Tessalonicenzen voordat de wetteloze zich zal openbaren. De Islamitische wijze van denken heeft al intrede gedaan

Er komt dus een tijd waarin alle wetten van God en wat zijn wezen is en dat is ‘de Liefde,’ buiten werking wordt gesteld, waarop een leugenaar die het verderf van de mensheid voor ogen heeft, het hier voor het zeggen krijgt. Maar hij geeft het volk waarom ze vragen.

Kenmerken van de komende religie die de mensen zal verleiden is dat er een ‘profeet’ is en dat men de tegenstanders zal treffen met het zwaard. De leider zal met mysterieuze krachten komen. De Islam is de godsdienst van de profeet.
Openb. 16:13 noemt een profeet als een kracht in de grote verdrukking, de favoriete manier van doden is onthoofden door het zwaard, wat in Openb. 13:10 wordt genoemd en als de leider zich manifesteert als de Mahdi, dan is het mysterieuze element ook aanwezig.

De laatste plaag van alle die ons zijn overkomen, na de duisternis van de dood verklaring van God in de vorige eeuw, is de dood van miljoenen baby's die in verband staat met de tiende plaag. Gelukkig was die plaag van dood van kinderen in Egypte ook de kortste. Zo zal ook deze plaag geen groot aantal jaren beslaan.

Amerikaanse evangelicalen zetten reuzestap naar een wereldreligie 
 
Tijdens een vierdaagse conferentie aan de Yale-Universiteit hebben zowel islamitische als christelijke leiders, waaronder de voorzitters van de National Association of Evangelicals en de World Evangelical Alliance, de “eenheid en absoluutheid van ‘God/Allah’ verklaart, alsmede ook het feit dat Zijn genadevolle liefde centraal staat in beide religies”.

In de gezamenlijke verklaring werd tevens de vrijheid van religie onderstreept en de noodzaak om tot een inter-geloofs-dialoog te komen, gebaseerd op de “gemeenschappelijke liefde voor God en de naaste.”

De meer dan 140 leiders die deelnamen stemden unaniem in met deze verklaring, die “een nieuw begin van samenwerking inluidt tussen christenen en moslims.” De vertegenwoordigers van beide religies beloofden een vol jaar lang de goede aspecten van elkaars religies te gaan belichten.

De Amerikaanse Nationale Raad van Kerken werkt al langer toe naar een oecumenische eenheid, en nu doen de grootste Evangelische organisaties, die de meesten Amerikaanse evangelische christenen vertegenwoordigen, hetzelfde.

Islam en Christendom
 
Waakt dan, zegt Jezus, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Hij komt op een uur dat we Hem niet verwachten.
Maar waar moeten we dan voor waken? Als eerste natuurlijk dat we blijven staan in het geloof dat Jezus de enige weg naar de Vader is. Dat we niet neigen naar andere godsdiensten van zelf-verlossing en van de weg afwijken.

Ook Johannes waarschuwt tegen een verleider die zich zal voordoet als de messias, die oplossingen heeft voor problemen, maar die in werkelijkheid de geest van de antichrist bezit. Dergelijke mensen hebben zich in het verleden al zodanig gepresenteerd. Er zijn ook veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat zijn de verleiders in de geest van de antichrist zegt 2 Joh. 1. Totdat iemand opstaat die de antichrist zelf is.

Maar welke is nu de godsdienst die al eeuwen lang zegt dat God geen Zoon heeft? Dat is de Islam.
Johannes zegt dan ook verder in vers 8-10; Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken.

De Islam wil verder dan Christus, het zegt dan ook de laatst geopenbaarde religie te zijn en beter dan het Jodendom en Christendom.
Dit is een waarschuwing die we niet licht moeten opvatten en we zullen als christenen op onze hoede moeten zijn in de omgang met deze mensen.
Nu is het momenteel al zo dat wanneer je zegt dat “Jezus de enige weg en de waarheid is,” men je dan al vreselijk arrogant vindt, niet dat het wordt uitgesproken, maar men aan het aan de gezichten aflezen. Ook onder kerkmensen!
Men meent dat dit een claim is die je niet meer zondermeer kan uitspreken.

Als we Europa bezien dan is één ding wel duidelijk, de kerk vindt geen onderdak meer in het eens christelijke Europa.
Wat eens de herberg was voor het christendom, daar is nu het christendom door de komst van andere gasten in een hoekje gedreven waar men nauwelijks nog wordt gehoord.
Nu heeft de Eeuwige het grootste deel van de Joden weg genomen uit Europa en naar hun land terug gebracht, en daarbij de kandelaar steeds meer uit het zicht weggenomen. Vervolgens hebben andere religies deze vrije plaats ingenomen, en is de belangstelling voor het heidendom en de Islam groeiende. Het zogenaamde iets-isme geeft een voldoening tot die behoefte aan religie, maar meer ook niet.
De Joden zijn verdreven en de Christen-honden worden steeds meer gehaat, wie Christus wil volgen en daarbij aangeeft ook nog de Thora als leidraad te hebben, behoort wel tot een hele kleine minderheid waar men niet mee kan praten.

Nu zijn er een paar problemen als je met een Moslim over geloof spreekt. Zij gaan er van uit dat we dezelfde God hebben. Als ik dus over onze God YHWH spreek, dan denken zij aan Allah. Maar misschien ben u al zover dat u de visie hebt overgenomen dat het één en dezelfde God is.

Het volgende probleem is dat degene, die de Islam niet volgt en derhalve dus een ongelovige is, een Kafir.
Nu mag je een Kafir rustig bedriegen en is het zelf in de Islam cultuur heel gewoon om je een leugen te presenteren als dat jou of hun dat behaagt of zo uitkomt. Men ziet daar geen kwaad in. Men beliegt en bedriegt elkaar dan ook regelmatig. En als men iets van jou te pakken kan krijgen, is dat dan de belasting die elke Kafir eigenlijk moet betalen.
Er zijn dus al heel veel culturele tegenstellingen.

Wat echter opvalt in soera 23:72 van de Koran is dat men het dan ineens heeft over “vraagt gij aan hen,” en in soera 37:125 over de “beste schepper” net of dat de godheid uit meerderen bestaat..
Maar dat gebeurd vaker in de Koran dat de waarheid ineens naar voren komt.

Men zegt vaak dat we het andere geloof moeten respecteren, maar heel veel zaken zijn niet respectabel. Denk daarbij aan eer-moord, liegen en bedriegen. De Islam staat altijd apart van de gast-cultuur. Dat is nooit anders geweest tijdens de 1400 jaar dat deze godsdienst bestaat. Als het de cultuur binnen dringt gaat dat eerst onderhuids, daarna gaat men zich openlijk verzetten. Op dit moment is het lijdzame verzet in ons land voorbij.

Volgens veel Christenen kunnen we wel samenwerken met de Moslims. Men streeft op sommige gebieden immers hetzelfde na. We moeten niet zo angstig zijn.
Veel vooraanstaande mensen en ook in een organisaties als de EO en in de Chr. Unie zijn er mensen die van mening zijn dat er wel te praten valt met de Islam.
De Islam is immers ook tegen homoseksualiteit, abortus en wil misdadigers straffen en de geseculariseerde mens tegenstaan.
De meiden van Halal worden uitgenodigd in de TV uitzendingen om hun visie te verkondigen.
Als er een film wordt vertoont op TV heeft die dikwijls een Palestijnse visie.

Senator Schuurman, voor de CU in de Eerste Kamer, maakte dat zeer duidelijk in een interview, dat rap werd opgevolgd door een interview in het EO-programmablad Visie met de voorman van de Christen Unie-jongeren en één van de Meiden van Halal.
Een stevig advies richting de christenheid: laten we de handen ineenslaan met de Islam en samen de atheïsten bestrijden.
Men denkt dat de beide religies er wel uit komen in overleg.

Hoe vreselijk naïef is dat, als of de duivel de mensen zou toestaan alleen Jezus als Redder te erkennen. De Islam is een valse religie.

De Koran hamert er op dat men nooit bevriend mag zijn met een kafir, hij moet hem haten. De bijbel zegt echter nergens dat we de naaste moeten haten. Aan de andere kant hoeven ook niet zo ver te gaan om alles toe te staan. Jezus heeft wel gezegd de andere wang toe te keren maar niet dat als de ene dochter is verkracht, we dan de tweede ook moeten aanbieden. Ook schapen mogen weglopen als de wolf eraan komt.

De imam is de priester van deze religie en de uitlegger er van, vandaar dat hij ook de macht over deze mensen kan uitoefenen. Het staat gelijk aan de priester van vroeger in de R.K. kerk, wat ook een verderfelijke invloed had. Sommigen hebben zo’n grote macht dat ze gelijk staan als aan een hoge-priester.

Een gematigde Islam bestaat niet. Als men een dergelijk persoon als voorbeeld neemt is dat iemand die gewoon te weinig aan zijn geloof doet en zich alleen aan de vijf zuilen houdt en ook vaak nog een aardig karakter heeft.

Het is niet gemakkelijk om een Moslim te bekeren tot het Christendom en veel van deze mensen komen dan ook tot bekering door visioenen en dromen. Het is vaak door ingrijpen van de Heer zelf waardoor er Christelijke gemeentes ontstaan in Moslim-landen.

De Islam is meer een doctrine dan een geloof. Het geopenbaarde woord; de Koran is nog geen 20% van de totale doctrine, de rest is hadit en andere geschriften. Een doctrine waar de gemiddelde moslim niets over weet. Uit deze boeken komen ook de verschillen van Soenieten en Shiïeten naar voren.

Hoe helder is de Bijbel die in alle talen is te vertalen en niet als de Koran die alleen in het Arabisch mag worden gelezen om volledig te kunnen worden begrepen, zoals men zelf zegt.

Je kan niet zeggen dat de Islam of goed of kwaad is. Van de regenboog kan je ook niet zeggen dat hij rood of groen is. Het bevat beide elementen. De Koran staat vol met goede uitspraken en vol met haat tegenover de Joden en de Christen.

Als men zegt dat er ook goede dingen worden gezegd over de kafir dan moet men wel bedenken dat het laatst geopenbaarde vers alle andere vorige verzen overschrijft.
Het allerlaatste gegeven vers is het zogenaamde “zwaard-vers” waarbij wordt uitgesproken dat alle ongelovigen moeten sterven door het zwaard. Dat vervangt alle vorige verzen waarin gunstig wordt gesproken over Joden en Christenen.
Wat zegt Openbaring 13:10? Dat alle heiligen door het zwaard zullen sterven. De schare uit de grote verdrukking.

Romeinen 3:23 zegt dat iedereen heeft gezondigd en de nabijheid van God ontbeert, de Koran zegt echter dat de Moslims goede mensen zijn en de kafirs de slechtste van alle creaturen. Soera 98:6.

De Islam is tevens een politiek systeem en men gelooft dat één moslim staat tegenover twee kafirs, zo dat, wanneer men eenderde van de bevolking heeft bereikt, zij politiek de macht moeten krijgen. Ze gaan dan over tot de oorlog. De vredige Moslim die in een land woont waar men de macht nog niet heeft, mag dan zijn steun geven door middel van geld, en dit over maken voor de strijd.

Dit staat in contrast met hoe in het Oude Testament de oorlog is geregeld.
Laat je ondertussen niet verleiden tot een discussie over hoe bloedig het O.T. wel niet is, want termen zoals; “dat een volk onder een oordeel kan komen”, begrijpt men toch niet. Ook is het niet zoals in de Koran een geweld voor altijd en eeuwig (totdat er geen kafir meer op aarde is), maar juist is een oorlog in de Bijbel heel plaatselijk, en voorbij is voorbij. Christenen en Joden vormen geen terreur-groepen om zo in navolging van de bijbel hun medemens te doden.

De Moslims zien Mohammed als de oplossing.

Volgens hen zal op de oordeelsdag, de hele mensheid van de ene profeet naar de ander gaan om te vragen om hun bemiddelaar te zijn, maar alle profeten van Adam tot aan Jezus toe, zullen weigeren om deze rol op zich te nemen vanwege hun onwaardigheid. Uiteindelijk, zal Mohammed, de grote profeet van de Islam dit op zich nemen.
Mohammed was zo groot dat zelfs Allah hem met lof overlade en hem groette (Qur 33:56).

Deze man staat dus duidelijk tegenover Christus en heeft de Moskee gesticht en die tegenover Christus gezet.

Het volgende komt uit een brochure afkomstig uit Turkije met de titel ‘de Moskee’ en daar is het Christelijke tegenover gezet.

Jes 66:8 zegt: “Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren?” Ja, in 1948 is dit gebeurd, in één dag was er de staat Israël. Maar daar vindt ook de afrekening plaats.

Jeruzalem moet weer het middelpunt van aandacht voor de naties zijn. Aan die voorwaarde is ook nu al voldaan. Maar zegt Sefanja 1:16 ook moet het land zijn verdeeld, met een hek en moeten er opgerichte muren zijn.
Nu is dat niet zo in onze bijbel vertaald, jammer genoeg, maar b.v. de Engelse KJV vertaling spreekt over fenced cities, -omheinde steden- en de WEB vertaling over high battlements, -hoge muren-. Hek en muur zijn nu aanwezig.

In Ezech. 35:10-15 zegt de Heer: “ Omdat gij gezegd hebt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit - hoewel de HERE daar was - daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ik heb al de lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen van Israël gesproken hebt zeggende: zij zijn verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden! Ja, gij hebt een hoge toon tegen Mij aangeslagen en grote woorden tegen Mij opeengestapeld - Ik heb het wel gehoord. Zo zegt de HERE Here: Tot vreugde van de ganse aarde zal Ik van u een woestenij maken; zoals gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen: een woestenij zult gij worden, gij gebergte Seïr, ja Edom geheel en al. En men zal weten, dat Ik de HERE ben.”

Hier lezen we over mensen die onderhandelen over een gedeelde staat, die ze willen bezitten. Vandaag zien we het streven van de P.A. om geheel Israël in bezit te krijgen en die handelen in de geest van Edom.

Joël zegt het dan ook in 3:9 “Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken!”
De ‘heilige oorlog,’ de ‘djihad,’ is bij ons allen nu wel bekend.

Nicodemus krijgt van de Heer te horen dat er drie dingen moeten gebeuren, met een ieder persoonlijk, maar ook met het volk. Eerst moet er een wedergeboorte komen, dan zal de Mensenzoon worden verhoogd en vervolgens komt het geloof. Die dingen zullen de Joden volgens Zacharia 12 gaan doen, Hem aanroepen en zien dat Hij is verhoogd en geloven dat Hij de Mensenzoon is.
Voor hen is Hij de zon der gerechtigheid die opgaat na de nacht; dit volgens Mal 4:2.
Voor ons is Hij de Morgenster die te zien is, in de nacht, nog voordat de zon opgaat. 2 Petrus 1:19, Openb. 22:16.

In de laatste tijd zal ongeloof kenmerkend zijn voor de samenleving volgens 2 Tim.
Het humanisme, het geloof van de mensheid zal in de Christelijke landen uitgroeien totdat de valse religie de overhand neemt. De mens zelf is god zoals het gouden kalf de eigen gekozen god was voor de Israëlieten.
Veel mensen klampen zich vast aan kerkelijke rituelen en menen dat in het uitvoeren daarvan hun behoudt ligt. De verdeeldheid in het Christendom neemt toe, iedereen heeft zijn eigen uitleg van de bijbel.
Ook zien de mensen niet dat een vreemde godsdienst hun leven binnen sluipt. Het is als in de achste eeuw toen de christenen in het oosten toentertijd hetzelfde overkwam. De Byzantijnse geleerde Johannes van Damascus (circa 675-750) vertelde dat ook toen, de Islam werd gezien als een andere manier van God aanbidden en niet als anti-christelijk. Nu dat hebben ze geweten, binnen korte tijd was er niets over van de kerk. Ook in onze tijd is een debat over de werkelijke Islam niet mogelijk, zonder voor racist en haat-zaaier te worden uitgemaakt.

Trouw en geborgenheid gaan steeds meer verdwijnen. Banden met andere mensen, ook met familie worden steeds meer en meer door gesneden. Kinderen laat men gemakkelijk achter in een ander gezin. De liefde tot elkaar zal verkillen zegt Jezus.
In de laatste tijd zal ook de leugen een grotere rol gaan spelen. Mensen zien er in de eindtijd geen been in om elkaar te bedriegen en zijn er trots op als dat bedrog lukt. Ook dit fenomeen zien we toenemen.

Ook is het een kenmerk van de laatste tijd dat de gehele mensheid in onrust verkeert, men voelt de dreiging maar men weet niet wat er aan zit te komen. Heel veel mensen zijn depressief en slikken medicijnen. Overspannenheid is een normaal verschijnsel geworden. De mens wordt de ene angst na de andere aangepraat. Is het niet de ozon laag dan wel de globale opwarming, (wie bepaald trouwens wat de juiste gemiddelde temperatuur is) of het dreigende energie-tekort of de financiële crisis. Allerlei zekerheden vallen weg, zorgen zijn er over werk, economie, dreiging van terreur

In de eindtijd zal de grote strijd losbranden tussen het Westerse Christelijke naties die het symbool zijn van Jacob tegen de Arabische, Russische en Chinese naties onder leiden van de geest van Ezau.

Er is een voortdurende strijd geweest tussen deze machten. De kleinzoon van Ezau, Amelek trachten Israël te vernietigen in de woestijn. Haman een nakomeling van Ezau en een Amelekiet probeerde dit in Perzië. De Romeinen en de Edomieten wilden dit rond het jaar 70 voltooien. Hitler die in feite met dezelfde geest was doortrokken als die van de Islam, wilde dat in onze tijd doen door alle Joden om te brengen.
Nu trachten de Arabieren zowel de Joden als de Christenen te overweldigen. De ene vernedering na de andere wordt het Westen aangedaan.
Vergeet niet dat Juda niet het huidige Israël is. Het zijn slechts twee stammen met de Levitische stam en bij deze stam zijn zoveel mensen van andere naties er bij gekomen dat er niet zoveel echte Judeërs en die eerder vijanden zijn dan gelovigen. Men doet zich voor als Jakob maar is in werkelijkheid Edom zoals ook een Herodes was.

Straks aanvaart men zowel in het westen als in Israël de anti-christ en wordt daarmee daadwerkelijk vijand van Yeshua. Ik sta altijd verstelt van de enorme aversie in Israël tegen de Christelijke zendelingen die toch niets anders trachten dan de mensen bij de God van Israël te brengen via Yeshua. Maar die worden vervloekt.

De westerse landen worden overspoelt door vluchtelingen. Er zijn al miljoenen mensen verplaatst. Op die manier wordt ook de oorspronkelijkheid van deze naties aangetast. Waar eeuwenlang het Woord heeft geklonken is dit in enkele geslachten totaal op zijn retour en is nog slechts een klein deel in het westen volgeling van Yeshua in woord en daad.
Maar eerst moet de afval komen schrijft Paulus in de tweede brief aan de Tessalonicenzen voordat de wetteloze zich zal openbaren. De Islamitische wijze van denken heeft al intrede gedaan

Er komt dus een tijd waarin alle wetten van God en wat zijn wezen is en dat is ‘de Liefde,’ buiten werking wordt gesteld, waarop een leugenaar die het verderf van de mensheid voor ogen heeft, het hier voor het zeggen krijgt. Maar hij geeft het volk waarom ze vragen.

Kenmerken van de komende religie die de mensen zal verleiden is dat er een ‘profeet’ is en dat men de tegenstanders zal treffen met het zwaard. De leider zal met mysterieuze krachten komen. De Islam is de godsdienst van de profeet.
Openb. 16:13 noemt een profeet als een kracht in de grote verdrukking, de favoriete manier van doden is onthoofden door het zwaard, wat in Openb. 13:10 wordt genoemd en als de leider zich manifesteert als de Mahdi, dan is het mysterieuze element ook aanwezig.

De laatste plaag van alle die ons zijn overkomen, na de duisternis van de dood verklaring van God in de vorige eeuw, is de dood van miljoenen baby's die in verband staat met de tiende plaag. Gelukkig was die plaag van dood van kinderen in Egypte ook de kortste. Zo zal ook deze plaag geen groot aantal jaren beslaan.

Amerikaanse evangelicalen zetten reuzestap naar een wereldreligie 
 
Tijdens een vierdaagse conferentie aan de Yale-Universiteit hebben zowel islamitische als christelijke leiders, waaronder de voorzitters van de National Association of Evangelicals en de World Evangelical Alliance, de “eenheid en absoluutheid van ‘God/Allah’ verklaart, alsmede ook het feit dat Zijn genadevolle liefde centraal staat in beide religies”.

In de gezamenlijke verklaring werd tevens de vrijheid van religie onderstreept en de noodzaak om tot een inter-geloofs-dialoog te komen, gebaseerd op de “gemeenschappelijke liefde voor God en de naaste.”

De meer dan 140 leiders die deelnamen stemden unaniem in met deze verklaring, die “een nieuw begin van samenwerking inluidt tussen christenen en moslims.” De vertegenwoordigers van beide religies beloofden een vol jaar lang de goede aspecten van elkaars religies te gaan belichten.

De Amerikaanse Nationale Raad van Kerken werkt al langer toe naar een oecumenische eenheid, en nu doen de grootste Evangelische organisaties, die de meesten Amerikaanse evangelische christenen vertegenwoordigen, hetzelfde.

Islam en Christendom
 
Waakt dan, zegt Jezus, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Hij komt op een uur dat we Hem niet verwachten.
Maar waar moeten we dan voor waken? Als eerste natuurlijk dat we blijven staan in het geloof dat Jezus de enige weg naar de Vader is. Dat we niet neigen naar andere godsdiensten van zelf-verlossing en van de weg afwijken.

Ook Johannes waarschuwt tegen een verleider die zich zal voordoet als de messias, die oplossingen heeft voor problemen, maar die in werkelijkheid de geest van de antichrist bezit. Dergelijke mensen hebben zich in het verleden al zodanig gepresenteerd. Er zijn ook veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat zijn de verleiders in de geest van de antichrist zegt 2 Joh. 1. Totdat iemand opstaat die de antichrist zelf is.

Maar welke is nu de godsdienst die al eeuwen lang zegt dat God geen Zoon heeft? Dat is de Islam.
Johannes zegt dan ook verder in vers 8-10; Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken.

De Islam wil verder dan Christus, het zegt dan ook de laatst geopenbaarde religie te zijn en beter dan het Jodendom en Christendom.
Dit is een waarschuwing die we niet licht moeten opvatten en we zullen als christenen op onze hoede moeten zijn in de omgang met deze mensen.
Nu is het momenteel al zo dat wanneer je zegt dat “Jezus de enige weg en de waarheid is,” men je dan al vreselijk arrogant vindt, niet dat het wordt uitgesproken, maar men aan het aan de gezichten aflezen. Ook onder kerkmensen!
Men meent dat dit een claim is die je niet meer zondermeer kan uitspreken.

Als we Europa bezien dan is één ding wel duidelijk, de kerk vindt geen onderdak meer in het eens christelijke Europa.
Wat eens de herberg was voor het christendom, daar is nu het christendom door de komst van andere gasten in een hoekje gedreven waar men nauwelijks nog wordt gehoord.
Nu heeft de Eeuwige het grootste deel van de Joden weg genomen uit Europa en naar hun land terug gebracht, en daarbij de kandelaar steeds meer uit het zicht weggenomen. Vervolgens hebben andere religies deze vrije plaats ingenomen, en is de belangstelling voor het heidendom en de Islam groeiende. Het zogenaamde iets-isme geeft een voldoening tot die behoefte aan religie, maar meer ook niet.
De Joden zijn verdreven en de Christen-honden worden steeds meer gehaat, wie Christus wil volgen en daarbij aangeeft ook nog de Thora als leidraad te hebben, behoort wel tot een hele kleine minderheid waar men niet mee kan praten.

Nu zijn er een paar problemen als je met een Moslim over geloof spreekt. Zij gaan er van uit dat we dezelfde God hebben. Als ik dus over onze God YHWH spreek, dan denken zij aan Allah. Maar misschien ben u al zover dat u de visie hebt overgenomen dat het één en dezelfde God is.

Het volgende probleem is dat degene, die de Islam niet volgt en derhalve dus een ongelovige is, een Kafir.
Nu mag je een Kafir rustig bedriegen en is het zelf in de Islam cultuur heel gewoon om je een leugen te presenteren als dat jou of hun dat behaagt of zo uitkomt. Men ziet daar geen kwaad in. Men beliegt en bedriegt elkaar dan ook regelmatig. En als men iets van jou te pakken kan krijgen, is dat dan de belasting die elke Kafir eigenlijk moet betalen.
Er zijn dus al heel veel culturele tegenstellingen.

Wat echter opvalt in soera 23:72 van de Koran is dat men het dan ineens heeft over “vraagt gij aan hen,” en in soera 37:125 over de “beste schepper” net of dat de godheid uit meerderen bestaat..
Maar dat gebeurd vaker in de Koran dat de waarheid ineens naar voren komt.

Men zegt vaak dat we het andere geloof moeten respecteren, maar heel veel zaken zijn niet respectabel. Denk daarbij aan eer-moord, liegen en bedriegen. De Islam staat altijd apart van de gast-cultuur. Dat is nooit anders geweest tijdens de 1400 jaar dat deze godsdienst bestaat. Als het de cultuur binnen dringt gaat dat eerst onderhuids, daarna gaat men zich openlijk verzetten. Op dit moment is het lijdzame verzet in ons land voorbij.

Volgens veel Christenen kunnen we wel samenwerken met de Moslims. Men streeft op sommige gebieden immers hetzelfde na. We moeten niet zo angstig zijn.
Veel vooraanstaande mensen en ook in een organisaties als de EO en in de Chr. Unie zijn er mensen die van mening zijn dat er wel te praten valt met de Islam.
De Islam is immers ook tegen homoseksualiteit, abortus en wil misdadigers straffen en de geseculariseerde mens tegenstaan.
De meiden van Halal worden uitgenodigd in de TV uitzendingen om hun visie te verkondigen.
Als er een film wordt vertoont op TV heeft die dikwijls een Palestijnse visie.

Senator Schuurman, voor de CU in de Eerste Kamer, maakte dat zeer duidelijk in een interview, dat rap werd opgevolgd door een interview in het EO-programmablad Visie met de voorman van de Christen Unie-jongeren en één van de Meiden van Halal.
Een stevig advies richting de christenheid: laten we de handen ineenslaan met de Islam en samen de atheïsten bestrijden.
Men denkt dat de beide religies er wel uit komen in overleg.

Hoe vreselijk naïef is dat, als of de duivel de mensen zou toestaan alleen Jezus als Redder te erkennen. De Islam is een valse religie.

De Koran hamert er op dat men nooit bevriend mag zijn met een kafir, hij moet hem haten. De bijbel zegt echter nergens dat we de naaste moeten haten. Aan de andere kant hoeven ook niet zo ver te gaan om alles toe te staan. Jezus heeft wel gezegd de andere wang toe te keren maar niet dat als de ene dochter is verkracht, we dan de tweede ook moeten aanbieden. Ook schapen mogen weglopen als de wolf eraan komt.

De imam is de priester van deze religie en de uitlegger er van, vandaar dat hij ook de macht over deze mensen kan uitoefenen. Het staat gelijk aan de priester van vroeger in de R.K. kerk, wat ook een verderfelijke invloed had. Sommigen hebben zo’n grote macht dat ze gelijk staan als aan een hoge-priester.

Een gematigde Islam bestaat niet. Als men een dergelijk persoon als voorbeeld neemt is dat iemand die gewoon te weinig aan zijn geloof doet en zich alleen aan de vijf zuilen houdt en ook vaak nog een aardig karakter heeft.

Het is niet gemakkelijk om een Moslim te bekeren tot het Christendom en veel van deze mensen komen dan ook tot bekering door visioenen en dromen. Het is vaak door ingrijpen van de Heer zelf waardoor er Christelijke gemeentes ontstaan in Moslim-landen.

De Islam is meer een doctrine dan een geloof. Het geopenbaarde woord; de Koran is nog geen 20% van de totale doctrine, de rest is hadit en andere geschriften. Een doctrine waar de gemiddelde moslim niets over weet. Uit deze boeken komen ook de verschillen van Soenieten en Shiïeten naar voren.

Hoe helder is de Bijbel die in alle talen is te vertalen en niet als de Koran die alleen in het Arabisch mag worden gelezen om volledig te kunnen worden begrepen, zoals men zelf zegt.

Je kan niet zeggen dat de Islam of goed of kwaad is. Van de regenboog kan je ook niet zeggen dat hij rood of groen is. Het bevat beide elementen. De Koran staat vol met goede uitspraken en vol met haat tegenover de Joden en de Christen.

Als men zegt dat er ook goede dingen worden gezegd over de kafir dan moet men wel bedenken dat het laatst geopenbaarde vers alle andere vorige verzen overschrijft.
Het allerlaatste gegeven vers is het zogenaamde “zwaard-vers” waarbij wordt uitgesproken dat alle ongelovigen moeten sterven door het zwaard. Dat vervangt alle vorige verzen waarin gunstig wordt gesproken over Joden en Christenen.
Wat zegt Openbaring 13:10? Dat alle heiligen door het zwaard zullen sterven. De schare uit de grote verdrukking.

Romeinen 3:23 zegt dat iedereen heeft gezondigd en de nabijheid van God ontbeert, de Koran zegt echter dat de Moslims goede mensen zijn en de kafirs de slechtste van alle creaturen. Soera 98:6.

De Islam is tevens een politiek systeem en men gelooft dat één moslim staat tegenover twee kafirs, zo dat, wanneer men eenderde van de bevolking heeft bereikt, zij politiek de macht moeten krijgen. Ze gaan dan over tot de oorlog. De vredige Moslim die in een land woont waar men de macht nog niet heeft, mag dan zijn steun geven door middel van geld, en dit over maken voor de strijd.

Dit staat in contrast met hoe in het Oude Testament de oorlog is geregeld.
Laat je ondertussen niet verleiden tot een discussie over hoe bloedig het O.T. wel niet is, want termen zoals; “dat een volk onder een oordeel kan komen”, begrijpt men toch niet. Ook is het niet zoals in de Koran een geweld voor altijd en eeuwig (totdat er geen kafir meer op aarde is), maar juist is een oorlog in de Bijbel heel plaatselijk, en voorbij is voorbij. Christenen en Joden vormen geen terreur-groepen om zo in navolging van de bijbel hun medemens te doden.

De Moslims zien Mohammed als de oplossing.

Volgens hen zal op de oordeelsdag, de hele mensheid van de ene profeet naar de ander gaan om te vragen om hun bemiddelaar te zijn, maar alle profeten van Adam tot aan Jezus toe, zullen weigeren om deze rol op zich te nemen vanwege hun onwaardigheid. Uiteindelijk, zal Mohammed, de grote profeet van de Islam dit op zich nemen.
Mohammed was zo groot dat zelfs Allah hem met lof overlade en hem groette (Qur 33:56).

Deze man staat dus duidelijk tegenover Christus en heeft de Moskee gesticht en die tegenover Christus gezet.

Het volgende komt uit een brochure afkomstig uit Turkije met de titel ‘de Moskee’ en daar is het Christelijke tegenover gezet.
Toen Mohammed zijn godsdienst vestigde begon hij met de bouw van een moskee. Dat is de deur naar de toekomst Volgens de Islam is de moskee levendig en vrijgevig.
Wat is de opdracht van Jezus?
Ga en verkondig het evangelie aan de volken een ieder die in Hem gelooft krijgt eeuwig leven.
De moskee is de civilisatie en het centrum voor de Moslim de weg en de waarheid,
Voor de Christen is Jezus de weg en de waarheid en het middelpunt van de gemeente, het fundament.
In de moskee kan toegang worden gevonden tot de god in gebed.
Alleen door Jezus is er vrije toegang tot de troon van God. Waar twee of drie in uw midden zijn daar ben ik.
In de moskee zijn de mensen gelijk.
In Jezus is elke gelovige gelijk.
De moskee geeft eendracht in geloof. Daar leren ze de gemeenschap. Deze wordt verbroken als één man de rijen verlaat.
In Jezus is elke gelovige onderdeel van Zijn lichaam. Als één lid lijd, lijd het hele lichaam.
De moskee is de toevlucht voor de Moslim en waar de barmhartigheid geen einde vindt. De hoop voor alle mensen.
Onze hoop is in Christus die het werk heeft volbracht en de toegang tot de Vader heeft geopend. Iedereen wordt aangenomen.
De deur van de moskee staat voor iedereen open. Daar treed hij voor de god en verbindt zich met de anderen.
Jezus is de deur doe ons tot God leidt. Wie hem vindt ervaart dat hij de naaste kan liefhebben door de Heilige Geest.
De moskee is de bron van kennis en de waarheid.
De Here Jezus is de Waarheid en het Licht, het begin en het einde.
De moskee geeft liefde en de gelovige heeft de moskee lief.
Jezus heeft de mensen lief en de gelovige heeft Jezus lief. Hij heeft ons eerst lief gehad.
De moskee is overgave en onderwerping en de Moslim staat onder bescherming en schaduw van de moskee
Voor de christen is Jezus alles en het enige. God die zich in Hem openbaarde is onze schild en uit wiens hand niemand ons kan roven.
De moskee geeft reinheid als de gelovige de moskee betreedt, eerst dan verlaten zijn slechte daden hem en wordt in de tegenwoordigheid van God toegelaten.
Vergeving en genade is er voor alle gelovigen die Jezus aanvaarden als hen Heiland en Verlosser, die de straf voor ons gedragen heeft en toegang geeft tot de Vader.
De moskee leert de gelovigen te begrijpen en laat hen de waarheid zien van het leven en hij draagt de moskee bij zich waar hij ook heen gaat. De moskee is zijn leven en gemeenschap.
De mens die Jezus heeft gevonden heeft zijn leven aan Hem overgegeven en is wederom geboren en leeft in gemeenschap met Jezus. De H.G vervult voortaan zijn leven.
Op bekering van het Moslim zijn tot Christen, staat de doodstraf.
De hele Islam is een religie die is gebaseerd op angst en het houden van regels. Als voorbeeld; de regels voor het tanden poetsen, hoe je naar de W.C. gaat enzovoort, enzovoort. Wat doe je b.v. als een familielid is gestorven? Dan ga je naar de Imam en betaal je een boete voor de overledene. Hetzelfde als de aflaat van vroeger bij de R.K. kerk.

Citaat: Een nieuw bekeerling tot de islam deelde in een chat-sessie haar frustratie met mede-moslims.
Ze zei: “Ik ben nu vier jaar moslim. De islam is voor mij een moeilijke weg om te bewandelen, maar ik geloof met heel mijn hart dat ik het goede doe ... Ik wil voor altijd moslim blijven, maar ik voel dat ik nog zo veel moet doen. ... Soms heb ik het gevoel dat ik gek wordt om alles te onthouden... Ik wil een goede dienaar voor Allah zijn, maar alles te onthouden is te veel voor me. Ik heb er met mijn man over gepraat en hij zegt dat ik een djinn [slechte geest] heb. ... Ik ben wanhopig op zoek naar antwoorden die me zullen helpen succesvol te zijn in mijn inspanningen.”

Jezus zegt: “Komt tot mij allen die vermoeit en belast zijt en ik zal u rust geven.” Miljoenen mensen hebben die rust gekregen door hun leven aan Hem te geven.
Christus stelde de mens in de vrijheid van eigen handelen en denken. Alle andere religies dwingen de mens tot een bepaalde weg.
Vrijheid is de natuurlijke vijand van het totalitarisme. Een religieus systeem bevrijdt niet. Aangeleerde waarden maken de mens niet vrij, slechts de Geest van God stelt ons in staat om een beter mens te worden, als we dat willen.

Toch sluipt de Islam ongemerkt onze samenleving binnen. Politiegenten krijgen subsidie om ze in staat te stellen de Koran te bestuderen om zo hun Islamitische medeburger beter te begrijpen, een religie die de vrouwen op wrede manieren onderdrukt.

Dit tegenover het gegeven dat men probeert om de SGP de subsidie af te nemen omdat vrouwen geen bestuursfunctie mogen uitoefenen in de partij.
Als er kritiek wordt geven op de Islam, komt men altijd aandragen met het verhaal over een Moslim die het allemaal zo heel goed doet en dat er niet zoveel te vrezen valt van de Islamieten.

Kortom Nederland en de westerse wereld is klaar voor de Islam. Het heeft vaste voet in ons werelddeel gekregen en gaat niet meer weg.

De schrijvers van het boek “De Madhi” zien de ruiter op het witte paard in het boek Openbaring als de komende Madhi. Volgens de schrijvers is het duidelijk dat deze man de Madhi is, die zal rijden op een wit paard en zal oordelen volgens de Koran en hij ontmoet de mensen die de tekens van onderwerping op hun voorhoofden hebben.

Volgens de bijbel is dat de antichrist.

Er zijn juist kenmerkende verschillen tussen Christendom en Islam.
Islam
Christendom
1. God is de schepper van de werelden en van de mens, maar hij is transcendent, d.w.z. van de schepping gescheiden. Er bestaat geen brug tussen hem en de schepping.
1. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij openbaart zijn wezen in de schepping. Hij houdt zich aan zijn beloften. Jezus is de brug tussen God en mens.
(Johannes 14:6)
2. Adam zondigde in het paradijs door de verboden vrucht te eten. Maar dat had geen gevolgen voor de verdere relatie tussen God en mens. De begrippen zondeval en erfzonde zijn in de islam onbekend.
2. Adam heeft Gods gebod in het paradijs overtreden. Daarmee werd hij voor alle mensen de oorzaak van de zonde, de dood en de scheiding van God. Verzoening met God is slechts mogelijk door de dood van Jezus.
(2 Corinthiërs 5:18-19)
3. De mens is bij zijn handelen in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hij moet als moslim voor het goede kiezen en het kwade mijden. Mocht hij dan toch zondigen, dan raakt hij God daar niet mee. Hij zondigt in eerste instantie tegen zichzelf.
3. De mens is geneigd tot het kwade en mist daarmee het doel dat God met zijn leven heeft. Uit zichzelf kan hij de schuld niet goedmaken, want zijn persoonlijke zonden houden hem voortdurend in vijandschap met God.
(Romeinen 3:10-12).
4. De mens kan door goede werken en door zich aan Gods geboden te houden, God behagen. De mens is niet wezenlijk van God gescheiden.
4. De mens kan niet door eigen werken tot God komen. Elk pogen om de Wet te vervullen doet hem nog sterker beseffen dat hij door de (erf) zonde van God gescheiden is.
(Romeinen 3:20)
5. Jezus werd door God, door zijn Woord geschapen en door Gods macht in Maria geplaatst. Niettemin is hij slechts een mens.
5. Jezus werd door de Heilige Geest in Maria verwekt en is tegelijk waarachtig (Zoon van) God en zoon des mensen.
(Lukas 1:35).
6. God heeft geen kinderen. Jezus mag niet als God vereerd worden. Het geloof in drie goden is heidens en veelgoderij. Meerdere goden te vereren is de ergste zonde in de islam, waarvoor geen vergeving is.
6. Jezus is Gods Zoon en dus is Hij zelf ook God. Vader, Zoon en Heilige geest zijn één God in drie gestalten.
(Johannes 1:1-2)
7. De Koran verwijt de christenen dat zij drie goden aanbidden, namelijk God, Jezus en Maria. De leer van de Drie-eenheid
7. De Drie-eenheid bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Maria was een mens en heeft geen deel aan de godheid
(Mattheus 28:19).
8. Jezus was een van de belangrijkste profeten uit de geschiedenis. Toch is Mohammed groter dan hij. De komst van Mohammed wordt in het Oude Testament door Mozes en Jesaja en in het Nieuwe Testament door Jezus aangekondigd.
8. Jezus komst in de wereld als Verlosser en Redder werd reeds in het Oude Testament aangekondigd. Hij is als Zoon van God de hoogste profeet en kondigde de Komst van Gods Geest als de Trooster aan.
(Johannes 14:16).
9. Jezus is niet gekruisigd en ook niet opgestaan. Een kruisiging zou voor Hem een smadelijke nederlaag zijn geweest. Het is principieel onmogelijk om voor een ander verlossing te bewerken. Over Jezus dood vermeldt de Koran niets. Waarschijnlijk heeft God hem aan zijn vijanden ontrukt en werd een ander in zijn plaats gekruisigd is de redenatie.
9. Jezus stierf naar de wil van zijn Vader aan het kruis; Hij werd in het graf gelegd en stond op de derde dag op uit de doden. Door de kruisiging heeft Hij voor de mensen de straf op de zonde gedragen. Door zijn opstanding heeft Hij zonde en dood overwonnen. Zo heeft Hij de verlossing bewerkt voor iedereen die gelooft
(1 Petrus 1:18-19).
10. Mohammed is de laatste en belangrijkste profeet. (het ‘zegel’ der profeten)
10. Mohammed is een valse profeet wiens leer ingaat tegen de kernuitspraken van het Oude en Nieuwe Testament.
(Handelingen 10:43)
11. De Koran is het reine en onvervalste Woord van God, een afschrift van het hemelse boek. Het Oude en Nieuwe Testament is in de loop van de tijd vervalst en daarom niet meer betrouwbaar. De Koran corrigeert het Oude en Nieuwe Testament.
11. De Bijbel is Gods betrouwbare Woord. De Geest Zelf heeft ervoor gewaakt dat alles juist is opgeschreven. De Bijbel wordt door niets gecorrigeerd en blijft in eeuwigheid Gods Woord tot in eeuwigheid
(Openbaring 22:18)
12. De Koran is aan Mohammed door bemiddeling van de engel Gabriël rechtstreeks door God ingegeven zonder dat de persoonlijkheid van Mohammed daarbij betrokken was. Daarmee is elke vervalsing uitgesloten.
12. De Bijbel is door God ‘ingegeven’. Daarbij werd de persoonlijkheid van de bijbelschrijver niet uitgeschakeld, maar deze komt duidelijk in de verschillende bijbelboeken tot uiting.
(2 Timotheus 3:16).
13. Geloven betekent: God erkennen, Hem dankbaarheid bewijzen en zich aan zijn geboden houden.
13. Geloven betekent dat wij onze schuld en verlorenheid inzien, de verlossing van Jezus aannemen en leven uit de kracht van de Heilige Geest.
14. In het jongste gericht kan Mohammed misschien nog voor zijn gemeente voorspraak doen.
14. Jezus is de Middelaar die voor zijn gemeente bij God voorspraak doet en voor ons ieder persoonlijk als men zijn offer aanneemt.
15. De zonde raakt God niet, maar richt zich in eerste instantie tegen de mens die die zonde begaat.
15. De zonde richt zich het eerst als rebellie tegen God en tast bovendien de mens zelf aan.
16. Er zijn zondeloze mensen, namelijk de profeten die Allah aan de mensen heeft gezonden.
16. Zondeloze mensen bestaan niet; alleen Jezus was zonder zonde.

In de Bergrede sprak Christus tot de menigten, waarvan er weinig of wellicht niemand theologisch onderlegd was; het was een eenvoudige boerenbevolking.
Voor deze mensen maakt in Matteüs 7:15-20, Christus het verschil tussen ware en valse profeten ondubbelzinnig duidelijk:

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
Vandaag de dag zouden miljoenen mensen in de westerse wereld er de voorkeur aan geven niet in de slag te gaan met de Islam; maar zich liever aanpassen. Voor hen komt deze tekst daarom over als onverdraagzaam.
Maar Christus begrijpt het belang van deze zaak. Elke keer worden er tientallen religieuze ‘ware-leerstellingen’ in de wereld geïntroduceerd. Deze stellingen zijn niet alleen maar abstracte theorieën; zij brengen het leven van mensen in gevaar.

Mohammed zegt dat hij superieur is aan Christus en dat zijn nieuwe godsdienst beter is dan het Christendom. Hij is het die de uitdaging aangaat. Daarom heeft Christus meer dan 600 jaar vóór dat Mohammed op het wereldtoneel verscheen, ons opgedragen om zijn vruchten (en die van anderen die zichzelf tot profeet uitriepen), te testen.
Als de Islam een verbetering is voor de mensheid moet dat aan de vruchten zichtbaar zijn.
Is dat niet het geval dan is de profeet vals.
Christus komt ongewapend tot ons. Mohammed geeft zijn wapens troetelnamen.
Christus vergaf de overspelige vrouw. Mohammed laat haar stenigen.
Christus zegt als je geslagen wordt niet terug te slaan. Mohammed geeft opdracht de vrouwen te slaan.
 
Christus geeft leven en wil niemand doden. Mohammed doodt allen die hem niet volgen.
Christus stierf voor onze misdaden. Mohammed beveelt de misdadigers de handen en voeten af te hakken of ze te onthoofden.
Christus zegt dat door Zijn offer er niemand
hoeft te sterven.
Mohammed belooft slechts het paradijs aan wie in de jihad sterft.
Christus heeft nooit opgeroepen om in zijn naam een oorlog te voeren. Mohammed doet niets anders en gaat voor in de strijd.
Christus zegt dat een man één vrouw moet nemen want zo is de schepping ingericht, er zijn evenveel mannen als vrouwen. Mohammed staat 4 vrouwen toe en bevorderd zo de homoseksualiteit.
Christus dwingt niemand om in Hem te geloven. Mohammed laat iedereen doden die niet hem volgt.
Christus eert de vrouw. Mohammed vindt hen even dom als vee.
Is de Islam een verbetering voor de mensheid?
Nee, de vruchten zijn niet goed en daarom is het valse profetie.
Mohammed slaagt niet voor de vruchten test

Is er een onlosmakelijk verband tussen praktische en theoretische kwesties?

Christus impliceert in Matteüs 7:15-20 dat dit verband inderdaad werkelijk en onlosmakelijk is. Om het nog maar eens te zeggen, als Mohammed het bij het verkeerde eind had inzake praktische kwesties zoals het slaan van vrouwen, het afranselen van overspeligen, het organiseren van militaire kruistochten, het vermoorden van dichters en vijanden, en het beloven van tuinen vol met maagden aan zijn djihad-strijders als zij in een heilige oorlog zouden sterven, waarom zouden Christenen dan naar Mohammed moeten luisteren inzake theoretische kwesties? Waarom zouden Christenen zich willen bekeren tot de islam, gelet op de daden van Mohammed?

Moeten we nu met het falen van Mohammed’s vruchtentest de dialoog maar vergeten?

Als christelijke en moslim-theologen in een conferentieruimte willen debatteren over de Drie-Eenheid - en zij zijn vrij dit te doen - is het twijfelachtig dat zij ver zullen komen. Men moet echter niet verwachten dat de vele miljoenen christenen wereldwijd zich verplicht zullen voelen om in debat te gaan over dergelijke doctrines. Maar zelfs als zij in discussie zouden willen treden over een theoretische theologie, dan zijn zij vrij om dit te doen. Moslims moeten echter niet verrast zijn als deze christenen Mohammed en zijn openbaringen uiteindelijk niet serieus zullen nemen omdat Christus reeds vertelde aan zijn volgelingen waar ze naar moesten kijken - de goede vruchten (Matteüs 7:1520). Mohammed leefde een twijfelachtig leven, dat is in zijn niet-zo-eeuwige en niet-zo-onfeilbare koran vastgelegd. Christenen hebben daarom het recht om de koran inzake theoretische zaken, in twijfel te trekken.

Zijn er dan geen positieve kwaliteiten (vruchten) te vermelden over Mohammed?

Zelfs een profeet met deze slechte vruchten-test moet men toch tenminste een paar goede eigenschappen hebben, want ook een zelf benoemde profeet moet zijn aanhangers behouden, dus is hij hen soms vriendelijk gestemd. Zijn goede kwaliteiten geven de mensen geen schade, maar deze worden weer onderuit gehaald door de vervolg verzen van de slechte kwaliteiten.

Het algemene beeld van het leven van Mohammed in Medina (622-632 AD) toont aan dat hij op voet van oorlog leefde met de polytheïsten (hij veroverde Mekka) op de joden (hij dreef hen uit en doodde hen), en met de christenen (ook hij organiseerde een kruistocht). In de tien jaar dat hij daar woonde, organiseerde hij en was betrokken bij vierenzeventig roofovervallen, expedities, en volledige oorlogen, variërend van onderhandelingen tot degene die niet tot een oorlog leidden, ook met de moordende bendes; van de verovering van Mekka met 10.000 djihad-strijders, tot een kruistocht met 30.000 djihad-strijders tegen de Byzantijnen. Niemand kan dit duistere beeld goedpraten; zijn genoemde positieve kwaliteiten worden daardoor in een slecht daglicht geplaatst.

Hoe is het mogelijk dat, nadat mensen al dit geweld zien, toch overgaan naar de Islam?

Bin-Laden zei dat de mensen wedden op een winnend paard en dat na de aanslag in NewYork dat de reden was waarom mensen over gingen naar de islam terwijl het juist zich in al zijn wreedheid had laten zien. Net als mensen ook het communisme volgen.

Notities

Als een moslim zegt dat hij Jezus erkent als profeet dan doelt men op Eisa. Soera 4:171 waarin staat dat die een profeet van Allah was.
In 3:52 staat dat Eisa aan zijn volgelingen vraagt wie zullen mijn helpers voor Allah zijn, die zeggen daarop dat zij dienaren zijn van Allah en Moslims. Maar dat kan Jezus dan niet zijn want in zijn tijd bestond het Moslim geloof nog niet. Dit is dus een verdraaiïng om de westerling te misleiden.

De Islam kent geen scheiding tussen religie en staat en alles is aan de religie onderworpen. Als men samen wil leven met deze religie dan moet men dit eerste belangrijke fundament van de Islam verwijderen. Maar dan stort meteen de hele zaak in elkaar. Dat is dus onmogelijk

Het Kalifaat is gegrondvest op de gedachte dat de Islam DE staat is. Een pact van christendom met de Islam is voor hen sowieso onmogelijk als de Islam niet de overhand krijgt.

De boodschap van Christus over de verandering en besnijdenis van het hart zal dan niet meer worden gehoord. Er is teveel verschil tussen beide religies.

In heel veel discussies worden de uitwassen van het Roomse Christendom als brandstapels, kruistochten en onderdrukking van de vrouw door bepaalde gemeenschappen, gezien als gelijke monniken, gelijk kappen en als zijnde weinig onderscheid tussen het geweld van de beide religies.

Men kan nog aantekenen dat de Christenen Palestina wilden bevrijden van de Islam, omdat de moslims daar stevig het zwaard tegen de Christenen hanteerden.
Citaten en vergelijkingen komen uit het blad van de Middernachtroep.

De Eindstrijd van Armageddon

( )
Aswolken bedekken de wereld en blokkeren het zon- en maanlicht.
Miljarden worden gedood door 200 miljoen demonische ruiters.
Alle oceanen, rivieren, meren, etc. zijn bloed!
De sluier tussen aarde en hemel wordt weggenomen!
Iedereen ziet Yeshua komen in vlammend vuur!
Elke berg zal beven, zich verplaatsen en verdwijnen!
Alle eilanden beven en verdwijnen!
Elementen en bergen beginnen te smelten!
Dat brengt ons naar de strijd van Armageddon.
Het is gewoonlijk traditioneel zo uitgelegd dat de Strijd van Armageddon komt voor de 'Dag van de Heer', maar ik plaats deze strijd van Armageddon in de 'Dag van de Heer', wat de tijd is wanneer Jezus terug komt, omdat Hij de Ene is die de strijd zal aangaan.
Dit is niet een strijd van natie tegen natie. Heel vaak kijken de mensen naar het noordelijke deel van de Galilea en wijzen een plek aan die goed is als de plaats voor een veldslag als van Napoleon, maar ik kan geen strijd zien die hier wordt gestreden en ook niet dat het de juiste plaats is.
Ten tweede zijn het geen tanks die vanuit de hele wereld samenkomen, en het is ook niet de infanterie die met elkaar vecht; het zijn niet eens de high-tech wapens die we vandaag hebben tegen andere landen, maar het is de verenigde wereld die strijdt tegen Jezus en degenen die Hij liefheeft. Het zegt in Openbaring 16:16: En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. In Openbaring 19:19: En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.
Ik denk daarbij niet aan een natie tegen een natie, maar de naties van de wereld tezamen verenigd om te vechten tegen Jezus.
De traditionele uitleg is dus iets waar we naar moeten kijken en rekening houdende met de kleine taalkundige begrippen hierover. Dan zijn er schoven genoeg om te oogsten, die we beter kunnen vinden als we er naar gaan kijken.
Er is ook nog het gedeelte van het treden van de druiven wat het zo spannend maakt, als we gaan zien hoe we dit echt letterlijk kunnen verstaan. Het is een zaak van de puzzlestukjes op de juiste plaats leggen. En ik moet zeggen dat ik mijn hoofd erover heb gebroken, of anders gezegd: het was een monnikenwerk met die gymnastische toeren die ik moest uithalen om de stukjes aan elkaar geplakt te krijgen. Maar ik ben erg enthousiast om dit met u te kunnen delen, omdat ik geloof dat de Heer mij heeft geleid bij het ontdekken waar ik de stukjes moest plaatsen. En u mag het uiteraard beoordelen, maar ik denk dat u zult inzien dat deze delen geweldig goed in elkaar passen en dat we ze letterlijk mogen nemen, iets wat me altijd prikkelt omdat God's Woord zeer letterlijk is.
Dus Jezus gaat de 'druiven treden' en we zien dat het bloed opstijgt tot aan de tomen van de paarden. Daar is nog enig verbeelding bij nodig; als een herhaling waar ik van houd: het gebeuren bij het doorgang door de Rode Zee.
Ik denk dat God er van houdt om thema's te herhalen. En hier is er een die wordt herhaald op een grootse manier en waar we gaan zien dat daar een val door het Beest, de Antichrist, voor de Joden wordt opgezet, maar dat er op hetzelfde moment een val voor het Beest wordt opgezet, en eigenlijk de val wordt waarin hij zelf zal vallen. Het klopt om te zeggen dat men valt in de kuil die men zelf gegraven heeft. Dat is precies wat er gaat gebeuren met de Antichrist, hij zal alleen zichzelf treffen en in de kuil vallen. En dit alles staat te gebeuren buiten die arme stad, iets wat bekend staat als een traditionele plaats: "de vallei van Jizreël".
( )
Tel Megiddo
Als je vandaag een reis maakt door Israël, moet je zeker Har Megiddo bezoeken, maar niet om te zien waar de laatste strijd zal worden gestreden. Het is iets wat traditioneel wordt aangewezen als de vlakte van Jizreël bij de berg Megiddo en daar zult u het kunnen zien. Vertel me niet dat u dat niet doet. Maar er is geen berg, het is een heuvel (tell), een heel oud woord wat komt van KTM, wat ons vertelt dat een ‘tell’ een plaats is waar in het verleden een stad was gebouwd, die werd vernietigd, en daarboven op werd de stad weer herbouwd, en weer vernietigd en eventueel weer herbouwd, en na vele eeuwen een archeologische plaats was geworden wat we een ‘tell’ noemen.
( )
De traditionele-plek

Dus als je naar Megiddo gaat, dan vindt je daar geen berg maar een ‘tell’ en dan komt de vraag waar is dan de berg?
( )
Waar is de berg?
Hier is nog een ander perspectief: niet alleen geen berg is, maar ook geen stad. Er is geen stad daar. Er is veel prachtige landbouw, maar er is geen berg of stad op die plaats, ik herhaal het, er is geen berg op die plaats daar. Je kunt erheen gaan en op die plaats gaan staan en dan kun je misschien zeggen, whow, dit is de plek waar het allemaal gaat gebeuren, maar er is niets.
Waarom zou iemand daar gaan vechten als er allerlei andere plaatsen in de Bijbel zijn, die me zeggen dat het om Jeruzalem gaat. Waarom dan bij Megiddo? Wel, dat is het punt, het gebeurt hier ook niet, ondanks dat het de plaats is waarvan ons dit is verteld. We moeten de taalkundige implicaties hierover heroverwegen. Als we lezen in de Bijbel met de oude vertalingen zullen we vinden dat het woord Armageddon is gespeld met 2 letters Delta. De Texus Receptus spelt het woord Armageddon ook met die twee letters en als we kijken naar de meerderheid van de Byzantijnse teksten, dan heeft die slechts één Delta, en de Alexandrijnse heeft ook maar één Delta.
( )
Twee of één Delta
Als je alleen naar de Texus Receptus kijkt, is dat oké voor mij, maar ik wil erop wijzen dat de Texus Receptus voortkomt uit liefde van de vertalers voor de Byzantijnse familie, zodat je mogelijk een aantal sterke gevoelens hebt tegen de Alexandrijnse vertaling, maar dat is prima wat mij betreft. De Texus Receptoren is echter een verzameling van manuscripten en het zijn er echt een handvol, zo'n zes tot twaalf manuscripten, die werden gebruikt, en ze kwamen uit de grotere traditie genaamd de Byzantijnse meerderheid tekstfamilie van ongeveer 5000 manuscripten.
Ik maak hier melding van omdat er maar een Delta staat in de uitgebreide Byzantijnse tekst, een belangrijke aanwijzing die echter niet onbelangrijk is - en er niet toe zou doen - maar er wel degelijk toe doet omdat het is gebaseerd op het Hebreeuwse woord dat we kennen als Megiddo; en de klinkers passen daar niet in, in welke lezing ook, omdat die in het Grieks wordt vertaald, en dit is een Hebreeuws woord, maar we moeten ernaar kijken door het Grieks heen, en dat is gespeld als Ma-gi-don en niet als Me-gi-don en daar passen die klinkers dus niet in, en al helemaal niet de twee D's. Juist die twee d's niet in wat de texus receptus doet, maar wat niet in overeenstemming is met de andere tekstbewijzen die we hebben.
( )
Hebreeuwse tekst
Wat ik dus laat zien is dat er echt niets is wat in overstemming is met het woord Megiddo, niet met het woord en dat er daar zelfs geen berg is, en dat maakt dat u begrip hebt dat Har een berg betekent, en met Megiddo de berg van Megiddo, terwijl daar geen berg is. Of er nu een overeenkomst zou zijn, hetzij taalkundig of fonetisch, het past gewoon niet erg goed in elkaar.
Dus al die mogelijke interpretaties die we hadden over Megiddo, worden aan de kant geschoven als we zien dat het niet past, waarbij sommige mensen hebben gesuggereerd dat dit betekent: de plaats waar de menigte is. Dat is wat het woord betekent, en wat misschien een tweede onderliggende betekenis heeft, zoals voorgesteld door Dr. Michael Heiser. Deze stelde het voor als het woord voor Har Mo'ed dat is 'Berg van de ontmoetingstijd'. Het woord Mo'ed betekent 'de aangewezen tijd'. Hij heeft goede argumenten, maar ik ben het niet eens met hem, en ik geloof dat de favoriete interpretatie van de vertaling is Arema-ge-don wat betekent: vallei van het oordeel, daar waar zal worden geoogst.
( )
Tekst interpretaties van Berg van Megiddo
Nu, voordat u denkt dat ik gek ben, laat ik mezelf uitleggen, zodat u het aan het eind ervan met me eens zult zijn. Dit woord hier, Arema, past precies en de enige klinker die niet zou passen, daarvan moeten we bedenken dat het een A-re-ma is, maar sommigen moeten dan wel iets opgeven, veronderstel ik.
Het woord Arema zien we ook in Jeremia 50 en komt vanuit het woord 'afar'. Jeremia 50:26: Kom ertegen op van het einde van de aarde, open zijn graanschuren, stapel als korenhopen en sla het met de ban, laat het geen overblijfsel hebben.
( )
Afar
Toen Ruth naar Boaz ging, sliep hij op een A-re-ma en hij sliep op het verzamelde geoogste graan. Dit komt van het woord A-ram (Strong 06192), met de andere betekenis: 'worden verzameld' in Exodus 15:8.
Het gebeurt in de verbale vorm die we ook vinden op andere plaatsen, als een zelfstandig naamwoord in Micha 4:12. Ziet u, dit is echt God die ons vertelt over de val die Hij gaat opzetten voor de Antichrist, iets wat we iets later meer zullen uitleggen, als Hij zegt dat Hij deze schoven zal verzamelen op de dorsvloer om te dorsen.
Nu ik geloof dat wat er hier gebeurd, is dat wat we noemen: een Metathesis van letters, en dit is waar twee letters kunnen switchen 'amiyr versus a-re-ma' die beiden betekenen schoof of bundel. Dit gebeurt in meer voorbeelden en als dit gebeurt, betekent dit natuurlijk niet dat dit steeds maar weer gebeurt. Maar er zijn een aantal voorbeelden waarin we kunnen aantonen dat waar letters zich verwisselen, dit hoofdzakelijk gaat over het verplaatsen. En dus heb je hier dan een woord met dezelfde betekenis, dezelfde fundamentele betekenis als het woord Arema en dat is het woord Amiyr (Strong 05995), en het zegt dat wanneer Hij hen gaat verzamelen die opkomen tegen Jeruzalem, zij verzameld worden als de schoven op de dorsvloer.
( )
Gehenna (Gei Ben Hinnom)
We gaan dit motief zorgvuldig doorlopen in dit flitsende aremagedon wederkomst gebeuren. Het woord 'Gayẽ' kent het woord Gehenna, dat betekent de Vallei van de Zoon Hinnom. Ge-ben-Hinnom, en 'Ge-Ben-Hinnom' werd Gehenna. U kunt zien dat met het wegnemen van zowel klinkers, en zelfs sommige medeklinkers, dit later tot Gehenna is geworden. Zo zijn er drie verschillende woorden voor die Vallei in het Hebreeuws: de ene is biq-ȃ, en Megiddo is beschreven als een biq-ȃ, dus wordt het niet beschreven als een 'Gayẽ', het beschrijft het als een open vlakte, een open vallei, en dat is inderdaad wat het woord betekent, als ook het woord 'emeq', wat betekent: een brede valei met landbouw, of voor oorlogvoeringen. Het woord 'Gayẽ' impliceert geen lage vlakke vallei, en opnieuw, gei-ben-hinnom, dat is natuurlijk daar waar de offers werden gebracht, helaas buiten Jeruzalem in de Ben Hinnom vallei niet ver van de Olijfberg en het dal van Johoshapat. Overigens is het laatste woord, het laatste deel van dit woord aremageddon, het woord Don, het woord dat stamt van het woord Dean en het is zeer vergelijkbaar met het woord 'shapat' omdat het woord Jehoshapat de vallei van Jehoshapat of Johoshapat is, waar Jahweh rechten zal, waar Jahweh een rechter is.
Dus 'shapat' is gelijk aan het woord 'dean', en ons wordt in Joël 3 verteld: Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Johoshaphat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol.
U ziet het beeld, het gaat allemaal over oogsten, het gaat over sikkels, over schoven, en het gaat gebeuren in de vallei van Johoshaphat, een plaats waar Jahweh recht spreekt.
Dus Armaged-don is de valley van rechtspreken over de geoogste stapel (schoven). Wacht even. Het woord 'dean' en 'don' heeft een absolute infinitief met een ô van môt, sôv, gôl. Hier hebben we voorbeelden van hoe 'dean' tot 'don' verandert. Daarom hebben we Aremageddon, de vallei van het oordeel over de geoogste schoven. Wederom, dat gebeurt niet in het noorden, in de Vallei van Jizriël, maar naast Jeruzalem in de vallei van Josafat, daar zal het plaats vinden.
Dit is de vallei van Josafat tussen de Tempelberg en de Olijfberg en daar is het waar Jezus terugkomt. Daar op de Olijfberg, uitziende op de stad. Hij gaat daar strijden voor de Joden. Dus zal Hij strijden tegen deze naties die opkomen tegen Jeruzalem. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. Micha 4:11 en Zacharia 12 zegt: Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
( )
De strijd in de vallei van Josafat
U ziet het, dit gebeurt niet in het noorden in de vallei van Jizriël, maar het gebeurt echt in Jeruzalem, daar zal die actie gaan geschieden. En nu we taalkundig begrijpen dat dit niet betekent Harmegiddo, maar eigenlijk betekent Armegedo, de Vallei van de Rechter over de schoven, dan we zien dat dit gaat gebeuren en we gaan nu in nog groter detail zien hoe het gaat worden als de naties wakker worden en ze optrekken.
Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. Joël 3:12-14 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Zacharia 12:9.
Ook in Openbaring 14:20: En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver. Opnieuw "buiten de stad".
Het is niet ver in het noorden, in de vallei van Megiddo, de vlakte van Megiddo, het is buiten Jeruzalem waar over de naties wordt uitgeroepen: Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! Joël 3:9. Eigenlijk zegt dit dat God de machtigen zal opwekken, eigenlijk zegt Hij: "Jullie hebben mijn oogappel aangeraakt, net een keer teveel en dat betekent nu de oorlog. Maak u klaar. Ik kom persoonlijk.
Dit zijn niet langer de dingen zoals het was, dit is persoonlijk. Nu kom ik en ga jullie vernietigen, nu jullie me werkelijk woedend hebben gemaakt, en het de tijd is om te zien. Maak je klaar voor de oorlog, laat alle krijgslieden oprukken, laat ze komen, Joël 3:9-10 Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.
Heb je geen wapen? Wel, hier is er één, pak het, want je zult het nodig hebben omdat God zelf komende is. Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!
Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, U ziet dat alle naties komen en dan komt Hij naar beneden om te oogsten met de sikkel - want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de (Jehosafat) dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. In de vallei van de beslissing. Oogsten in de vallei van Josafat in Openbaring:
En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En Hij (Jezus) Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. Openbaring 14:14-16
() 
De Olijberg heeft alle voorwaarden ervoor, omdat de Joden geloven dat het daar is waar de Messias zal komen, en ze daar willen zijn als Hij terugkomt ziende over de vallei van Johosaphat; en de tekst zegt dat het bloed komt tot de tomen van de paarden. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.
Weer opnieuw, herinner u de vlakte van Megiddo, of de vallei van het oordeel, en bedenk dan dat het bloed tot aan de tomen van de paarden komt dat is 1,5 meter hoog. Hoe zou het die hoogte moeten bereiken op de vlakte van Megiddo? Dan heb je wel erg veel bloed nodig. Maar we begrijpen nu dat het een smalle vallei is en dat het dan zinnig is om te zien dat, hoewel er een grote hoeveelheid bloed voor nodig is, het nu in een bassin stroomt en wél die hoogte kan bereiken.
( )
De vallei van Josafat
Jezus zelf gaat zijn vijanden vernietigen. Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. Jesaja 63:2-4
Want de grote toorn van de HEERE richt zich tegen alle heidenvolken, Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen overgegeven ter slachting. Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. Want Mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal neerdalen op Edom, op het volk dat Ik geslagen heb met de ban, als een oordeel. Jesaja 34:2-5
De naties zitten opgesloten in de vallei van Josafat. We hebben dat gelezen in Micha 4:11,12: Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet. Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet: dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer. Dus dit is het waar wordt vermeld dat de Antichrist de val wil opzetten om Joden te vernietigen, maar God eigenlijk een beter plan heeft en Hij de Antichrist en zijn leger ten val brengt en hen vernietigt.
Hij gebruikt dit om hen te vernietigen: Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Lukas 3:17. Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Zach. 14:1-2.
Ze zullen omsingeld worden door anderen die daar nog steeds zijn, maar zij wachten op en verwachten de Messias als de Heer die terugkomt, omdat ze uiteindelijk om Hem zullen roepen. Jezus heeft gezegd dat ze Hem niet weer zullen zien, totdat ze zeggen: "gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer", en ze uiteindelijk zullen zeggen: "Baruch Haba Beshem Adonai."
Als in Hosea staat dat als hij zal terugkeren naar Zijn plaats, totdat u uw overtredingen weet, ze uiteindelijk dat doen. Het is als het ondergaan van een klein beetje porren, zouden we zeggen, maar ze zullen het gaan doen uiteindelijk, en eens zullen ze zeggen: "Kom, Heer Jezus," en Hij zal komen, dat kun je geloven.
Maar als ze zich bevinden in het dal van Josafat - op de een of andere manier dan gedwongen naar dat dal, en ze wachten op Jezus om terug te komen, vermoedelijk daar staande voor de Olijfberg omdat ze weten dat dit de plaats is waar hij zal terugkomen -() dan staan ze daar allemaal en ze zien zich geheel omsingeld door de legers van de Antichrist, terwijl Jezus dan op weg gaat om hen te redden. Daarvan wordt gezegd in Zach 12:6: Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.
Nu, ik begreep dit niet gedurende een lange tijd, maar ik dacht, wacht even, je hebt Jezus die terugkomt, en dan heb je de leiders die iets doen, maar Jezus zegt dat Hij het helemaal alleen gaat doen door Zichzelf, en dan geeft hij hen een soort van macht om ook iets te doen.
Wel, toen ik startte om de puzzelstukjes op hun plaats te leggen, realiseerde ik me dat dit alles erg snel gaat gebeuren, en dat ze moeten wachten op Jezus die komt, en Hij deze bovennatuurlijke machten zal geven aan de leiders van Juda, gewoon als een vuurbekken in een stapel hout, als zijnde een vurige fakkel in de schoven. Gewoon: hen verslinden die aan de linker- en rechterhand zijn, misschien zoiets als op de afbeelding, als ze opgepakt zitten in de vallei van Josafat en de legers van de Antichrist tegen hen opkomen, dat dan de leiders van Juda in de buitenzijden deze macht ontvangen van de Heer en dat ze zo daadwerkelijk een vuur worden dat uit hun zijden komt. Het zegt verder dat degene die onder hen struikelt op die dag zal zijn als David, en het Huis van David zal zijn als God, als de engelen van de Heer:
Zacharia 12:8.
( )
Dal van Josafat

Wat de tekst zegt, is dat daar de legers zijn, en dat Hij vuurstralen laat flitsen vanuit zijn hand. Jezus laat vuurstralen flitsen vanuit zijn handen, dit is veel cooler dan welke superheld ook die we ooit hebben gezien of een schurk of de keizer van Star Wars die zo elektriciteit laat uitschieten. Jezus is veel beter en hij gaat deze macht geven aan de sterken onder hen, die als de engel van de Heer voor hen zullen zijn, zodat ze macht gaan hebben, die komt uit hun handen, om zichzelf te verdedigen tot Jezus daar komt en zegt: de HEERE zal uittrekken en strijden tegen die volken zoals Hij streed op de dag van de strijd. Zach 14:1-3.
We hebben hier dus een Joods overblijfsel dat in het dal van Josafat, de vallei van Kidron, wacht op Jezus die komt om Zijn volk te verdedigen tegen de horden van de Antichrist, die aanvallen en die zijn gekomen om tegen hen te strijden en te verslinden. Ze komen van links en rechts, de legers van de Antichrist maken een tangbeweging. Ze komen van beide kanten. Maar dan komt Jezus terug. Dan wordt er gezegd dat Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en de berg splijt in tweeën: Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Zacharia 14:4
( )
De Olijfberg splijt in tweeën tot een groot dal

Opnieuw, het woord voor 'vallei' is het woord 'Gei', net als in AremaGeddon. Dat is wat er wordt gecreëerd hier, het is als een diep ravijn.
Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal (Gei) ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Zacharia 14:2-4
Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen! zegt Zacharia 14 dus opnieuw. Als we de puzzelstukjes naast elkaar leggen, dan we zien hoe het is. En ik geloof dat de Heer mij dit genadig liet zien toen ik bezig was dit in elkaar te passen. Degenen die op Hem wachten; de legers van de Antichrist die aanstormen van beide kanten; en de bovennatuurlijke kracht die ze krijgen om hen af te weren tot Jezus op de Olijfberg komt en deze splijt en ze zich realiseren dat er een kans is om te ontsnappen.
Dan vluchten ze door dit bergdal, en natuurlijk volgen de legers van de antichrist hen op de voet, en dat herinnert ons aan iets dat in het verleden ook plaatsvond toen dit ook gebeurde, toen God de Rode Zee spleet en de kinderen van Israël er droogvoets doortrokken. Maar de Farao in zijn hart zei: Zij zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. Exodus 14:3. Als de Farao ziet wat er gebeurt en van gedachten verandert en hen achterna gaat om ze compleet te vernietigen.
Maar op het moment dat de Farao denkt dat hij gaat winnen en hen kan vernietigen, dan bemerkt hij dat hij in een val is gelopen die hem en zijn leger vernietigt. Dat is wat er opnieuw gebeurt als Jezus staat op de top van de Olijfberg en zijn voet de berg splijt en de Joden vrije doortocht verleent om te vluchten, en Jezus zichzelf opstelt tussen de Joden die vluchten achter Hem en de legers die achter hen aankomen als een golf om hen te vernietigen. Er was een glans als van het zonlicht; lichtstralen kwamen uit Zijn hand, daarin ging Zijn macht schuil. Voor Hem uit ging de pest, de gloed ervan volgde Hem op de voet. Habakuk 3:4,5
Waarom zijn ze zo bezield om hen te vernietigen? Wel, onthoud dat het enige ding dat Satan kan doen, is de Joodse mensen vernietigen. Als hij hen kan vernietigen, dan heeft hij een band met God verbroken, omdat God zei dat hij het Koninkrijk zal geven, het Messiaanse tijdperk, en tevens de Allerhoogste macht voor eeuwig en altijd. Als er geen Jood meer is op de planeet, dan heeft Satan gewonnen. Zolang daar nog iemand is, kan God nog steeds Zijn belofte uitvoeren. Maar als er niemand meer is, dan kan God zijn belofte niet uitvoeren en zou Hij dan een leugenaar zijn. Daarom werkt satan zo hard om hen te vernietigen.
Jezus zal zichzelf opstellen, en de stralen vanuit zijn handen zullen opflitsen. Hij heeft een zwaard dat uit zijn mond komt en lijkt op een soort van laserstraal of iets dergelijks. Dan begint Hij de aanvallers die komen te decimeren en start om ze in stukken te hakken met die lichtstralen vanuit zijn verborgen kracht, met een pestilentie voor hem uit, en de gloed die volgt op de voet. Als Jezus komt zal Hij zijn vijanden in verwarring brengen. Als het leger van de Antichrist tegen hem opkomt en ze Jezus zien, zullen zij zich realiseren dat ze in moeilijkheden zitten, ze zich willen omdraaien, maar zijn niet in staat om nog een stap te doen op die dag, want er zal een grote paniek ontstaan.
Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Zacharia 14:13
Ze zullen dus proberen zich terug te trekken, maar daar niet toe in staat zijn, en ze beginnen elkaar te doden met hun eigen zwaard, zelfs elk paard zal gek worden, en blind worden (Zach. 14:15) vanwege Jezus. Waarom blindheid? Wel, omdat Jezus een oogverblindende glans heeft. Hij is de Man van vuur!! Hij is het vuur zelf en Hij is stralender dan de zon. Dus als Hij daar voor hen staat, onthoud dan dat Hij de Strijder is, Hij die deze vurige lichtende kleren aan heeft, waaruit het licht schiet. Maar ze kunnen het niet zien wanneer ze proberen zich om te draaien. En dan begint Hij hen gewoon in stukken te snijden en vernietigt hen.
Dan staat er: En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Jesaja 14:12.
Soms horen we dat dit misschien een neutronenbom kan zijn, of een soort nucleaire bom. Ik vraag u om het verschil te zien en doe de suggestie dat dit spreekt over hen die worden blootgesteld aan Gods vurige lichtende aanwezigheid, nu ze gekomen zijn in de nabijheid van Jezus en proberen te ontsnappen maar het niet kunnen.
Dan zegt Jesaja: Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. Jesaja 63:2-4
Jezus doet het helemaal alleen. Wel, ik geloof dat we op paarden achter hem aan komen en dat het onze taak is om de toejuichingen te doen als een stel cheerleaders. Geef me een J, geeft me een S, geef me Jezus. Dat is wat wij gaan doen, verder doen we niets, staan daar alleen maar om de redding te zien als de Heer, zoals Hij zegt, hen vertrapt in Zijn grimmigheid en het bloed spat op zijn kleren, heel Mijn gewaad heb ik besmet, als Hij ze in stukken hakt.
Hij gaat verder met deze golf aanvallers. Hij begint ze te behandelen zoals de druiven. Opnieuw het is allemaal erg letterlijk. Totdat er slechts een bloedige massa is overgebleven en het bloed stijgt tot de tomen van de paarden, er overal lichamen liggen. De tijd van het bloedbad, en dit geloof ik dus, gaat gebeuren op die dag van Yom Kippur. De dag van Yom Kippur is de dag waarop de boeken opengaan, en de slechten zijn vernietigd.
Het gebeurt gewoon twee keer per jaar dat er een massale migratie van vogels plaats vind. In de lente en in de herfst. Als deze vogels migreren van het noorden naar het zuiden, van Europa en Azië naar Afrika, dan is hun normale route via Israël. Ze vliegen ook over andere landen, maar vooral over Israël. Er zijn dan miljoenen en miljoenen vogels in de lucht, die erg hongerig zijn. Alles wat vernietigd is, het gras is verbrand en de bomen zijn ook vernietigd, het water is bloed geworden, dus zeggen de engelen tegen de vogels: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. Openbaring 19:17-18
Dat grote gebeuren hier, en uiteindelijk met de realisering van Mattheüs 24:27,28, dat mij altijd in verwarring bracht, kon ik maar niet begrijpen, totdat ik startte om al deze dingen bij elkaar te zetten. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Nu begrijp ik het, omdat dit het is wat er gebeurt als die tijd van het oordeel is gekomen.
Direct daarop volgend zien we dat de Antichrist en de valse profeet in de poel van vuur worden geworpen, de schapen en de bokken worden geoordeeld. En dit gebeurt op Yom Kippur: Daniël 7:11: Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.
We keken hier reeds naar. Er is een vlammend vuur, een stroom van vuur, die komt vanuit God en ze worden in dat vuur geworpen.
We lezen in Openbaring 19:20: En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Daniël 7:9,10.
Dit is de stroom van vuur waarin ze geworpen worden.
Dit is de dag waarop Jezus oordeelt; dit is de dag van Yom Kippur. Nu is het zo dat ze worden gedegradeerd naar een geografische plaats. Maar het vuur dat hen treft is het vuur dat komt van God zelf.
Jesaja 30:33: Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt, ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom. Dit is de oordeelsdag, dit is de dag van Yom Kippur.
Ook de naties worden verzameld voor Hem, al de naties, gescheiden van elkaar, de schapen aan de rechterhand en de bokken aan de linkerhand... Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Mattheüs 25:32,33,41
()
Op hetzelfde moment zitten de demonen en satan gebonden: En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. Openbaring 20:2,3
Dus satan en de demomen worden weggehaald, ze worden niet vernietigd. Op dat punt worden ze gevangen gehouden, waar ze moeten verblijven totdat de duizend jaren om zijn. We zien in Jesaja 24 dat de Heer zegt: Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.
Zij worden gestraft totdat de duizend jaar om zijn. Gedurende die tijd zullen ze daar verblijven en vervolgens, als satan afdaalt naar beneden in de laagste diepten van de afgrond. De afgrond (Bor=Abyss) die bij het zien van hem zich verbaast door te zeggen: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven? Jesaja 14:15. En dat zal het einde van de Antichrist zijn, het einde van Satan, tenminste voor 1000 jaar en dan Jezus zal regeren in het millennium.
Dus een samenvatting: de Antichrist verzamelt de naties om Israël te vernietigen, Openbaring 16:16, maar dan wanneer Jezus terugkomt en de sluier wegneemt, Jesaja 64:1 en Petrus 3:10, als hij neerdaalt en de leiders zich verweren tegen de aanvallers, Zach. 12:6, kort voordat Jezus terugkomt en zijn voeten plaatst de Olijfberg en ze dan vluchten dwars door de gespleten berg heen, Zach. 14:5, dan gaat Jezus in die vallei staan en strijdt tegen de aanvallers waarbij al zijn kleren geheel bebloed raken door hen als druiven te vertrappen, Jesaja 63:1-6, en het bloed komt tot aan de lichamen van de paarden en zo veel lichamen komen om in een bloedbad dat de vogels komen en zichzelf voeden met het vlees van de koningen en machtige mannen, Openbaring 19:17,18,21; Matth.24:2.
Vervolgens het oordeel over de bokken en de schapen, wat daar onmiddellijk op volgt. We zien dat de hemelen zullen voorbijgaan. Het is letterlijk de onthulling dat dit zal gebeuren op de dag die Jezus weergeeft als de gebeurtenis: 'de dag van de Heer'. En Hij komt als een dief in de nacht. En Armagedon, zoals we hebben gezien, wat taalkundig beter past als het 'Aremageddon' in de vallei van het oordeel, als de oogst van de schoven. Jezus komt persoonlijk en strijdt voor Israël. Hiermee bevinden we dat het bijbelse beeld letterlijk is.  

Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State ik R.J.M Zwijnenberg dien per ommegaande de motie in om de gehele eurozone van schulden kwijt te schelden en dit is van toepassing op de Europese Unie Staatsburgers als de Europese Unie Landen met een inachtneming van het Zwijnenberg-arrest die is goedgekeurd door de Hoge Raad der Nederlanden.
Dit is ook van belang om the secret history of NASA Dark Mission te stoppen zodat het oog  die de waarheid van de Novo Ordus Seclorum moet bewerkstelligen ook de WAARHEID AAN HET LICHT BRENGT!!!

  Inline image

Image result for never a straight answer
Ook worden mijn standpunten in de zitting die inmiddels gepland is door de Edelachtbare Rechters en Medewerkers van de Rechtbank Amsterdam en wordt uitgezonden door de media zodat de crisis is opgelost en de ingediende informatie aan U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State waarvan ik U naar de inhoudt verwijs zal ook gelden en Bindend zijn voor de Edelachtbare Rechters en Medewerkers van de Rechtbank Amsterdam en gerechtshof welke bekend is bij de Edelachtbare Raadsheren en Medewerkers van het Gerechtshof Amsterdam.
De politieke drogredenen zullen ter sprake komen en de ten uitvoerlegging van de nucleaire machtsgreep kan alleen gestopt worden als de door mij ingediende Eisen en schadevergoedingen ook ten uitvoer worden gelegd.
Zoals iedere wereldburger in vrede, rust, reinheid en regelmaat wil leven en natuurlijk in VRIJHEID zonder vervolging, bedreiging, angst enz enz is het noodzakelijk dat 4 Juli in THE UNITED STATES overeind blijft:
Image result for never a straight answer
Dit is als deels ten uitvoer gelegd door de Grieken als U het volgende nieuwsbericht leest volgens het paradigma van het Meritocratisch wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:

Drachme lijkt al te bestaan in software VISA / Citibank

10/07/2015
jeroenteerlinck
Drachme versus the EU.
Waar de Griekse onderhandelaars momenteel de schijn nog hoog proberen te houden ten opzichte van de eigen bevolking blijkt er op de achtergrond net iets meer gewijzigd te zijn dan men laat uitschijnen.
Donderdagavond verscheen op internet een overschrijving van een transactie met een Visa kaart, uitgegeven door Citigroup Inc. en in gebruik door een journalist van Bloomberg. De betaling gebeurde in het Hilton Hotel in Athene voor een verblijf tussen 28 juni en 4 juli. Op zich een normale transactie en geen nieuwsitem ware het niet dat er als gebruikte munteenheid “Drachme EQ” ingevuld staat.drachme1
Net datgene wat de Griekse overheid officieel probeert te vermijden en waar er maanden over onderhandeld wordt lijkt wel degelijk al aangepast te zijn in software bij grote banken. Aangezien deze gegevens niet zelf worden ingegeven lijkt deze munteenheid reeds te bestaan op de achtergrond. Een nieuwe munt invoeren is een werk van minimaal 6 maanden en de kans is dan ook reëel dat men hier op de achtergrond reeds mee bezig is terwijl de schijn hoog gehouden wordt.
Het bedrag op deze transactie is identiek als het euro-bedrag wat enkel in een eerste fase realiteit zou zijn. Vlak na de invoering zou de drachme zeer snel dalen wat de nu reeds moeilijk gaande import volledig ten gronde zou richten.
Een elektronische transactie vereist diverse partners: het VISA/Mastercard netwerk,  de bank van de koper, de bank van de verkoper en de verkoper.  De bank van de verkoper werkt samen met de winkel of in dit geval het Hilton Hotel. Echter in dit geval weigert Hilton de gegevens van deze bank vrij te geven wat de gehele transactie nog verdachter maakt.
Waar de introductie reëel geld een introductietijd van maanden tot jaren vereist, kan dit virtueel veel sneller aangepast worden. Echter ook hier is er enige tijd nodig vooraleer dit alles actief komt. In de tussentijd staan deze nieuwe munteenheden “onzichtbaar” tot er een bepaald signaal gegeven wordt. Het lijkt er dan ook op dat de software reeds klaar is voor de nieuwe drachme en deze er wel eens veel sneller zou kunnen zijn dan men op diplomatiek vlak beweert.
Wat nog opvallender is, was de plotse snelheid waarmee de transactie gewijzigd werd na navraag van Bloomberg. De gehele transactie zag er plots als volgt uit:
drachme2
Niemand weet officieel van een aanpassing of introductie van een eventuele drachme, echter het enige wat wel een zekerheid is in de huidige digitale wereld is dat dergelijke wijzigingen niet toevallig of plots gebeuren. Het zou dan ook goed kunnen dat men op de achtergrond reeds verder gevorderd is met deze drachme dan er gezegd wordt.

U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden U kunt dus wel degelijk tegemoet komen aan de Eisen en moties die ik R.J.M Zwijnenberg heb ingediend en dit alles heb ik niet gebaseerd op NASA=Never A Straight Answer
  Image result for never a straight answer

Derde redding Griekenland gaat Europa astronomisch veel geld kosten

Kosten overeind houden Griekenland zullen oplopen naar € 610 miljard – Eurexit alle landen enige optie om dramatische verarming Europa te voorkomen
 
Het in de maak zijnde derde kredietprogramma voor Griekenland gaat op zijn minst € 70 miljard euro kosten. Daar blijft het echter niet bij, want met een verhulde schuldenkwijtschelding zou dat bedrag tot maar liefst € 300 miljard kunnen oplopen, vrijwel geheel op kosten van de rest van Europa, met name het Noorden, en zeker Nederland. En enkel om de Grieken in de eurozone te houden en de euro overeind te houden, zodat Brussel op den duur de Verenigde Staten van Europa kan oprichten. Realistischer gesteld: de Verarmde Staten van Europa.
 
Leugens om derde redding te verkopen aan het publiek

Net als bij de vorige bailout pakketten zullen de Europese politici volhouden dat het om ‘kredieten’ gaat. Dat inmiddels 100% vast staat dat de eerdere ‘kredieten’ à € 340 miljard tegen alle gedane beloften in nooit meer zullen worden terugbetaald, doet klaarblijkelijk niet meer ter zake. Men verwacht –helaas waarschijnlijk terecht- dat het grootste deel van de burgers deze leugens opnieuw voor zoete koek zal aannemen.
De derde ‘redding’ van de Grieken zal zo onduidelijk en complex mogelijk worden geconstrueerd, zodat zo min mogelijk Europese belastingbetalers door hebben dat ze nog verder worden uitgemolken en verarmd.
Eerst gaat Griekenland minstens € 70 miljard krijgen, precies het bedrag dat het IMF berekende om het land nog eens 3 jaar overeind te houden. Het is echter heel goed denkbaar dat hier nog eens € 20 miljard bovenop komt, want de bankensluiting annex crash was hier nog niet in verrekend.
Hoe krankzinnig de eurocraten deze nieuwe redding in elkaar zetten blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Griekenland deze en volgende maand € 3,6 miljard euro van de ECB krijgt, wat de ‘winst’ zou zijn die de bank met de opgekochte Griekse staatsobligaties zou hebben gemaakt – schuldpapieren, die in werkelijkheid nog minder waard zijn dan de wc-rol in uw toilet.

Miljarden voor Zuid, niet voor Oost

Dan komt er vermoedelijk nog eens € 35 miljard uit andere bronnen vrij, een bedrag dat EU-president Jean ‘Fraude’ Juncker al voor het referendum aan de Zuid Europese lidstaten had aangeboden, zogenaamd omdat de economie van Europa weer zou groeien. De Oost Europese lidstaten krijgen overigens geen cent uit dit nieuwe programma. Dat is dan hun beloning omdat de meesten van hen wél hebben hervormd.
Hervormingen voor schuldenkwijtschelding
De Griekse Syriza regering zou nu toch bereid zijn om te bezuinigen en hervormen, onder andere door de belastingen te verhogen en staatsbedrijven te privatiseren. Dit zelfde programma heeft de afgelopen 5 ½ jaar echter voor geen meter gewerkt. Premier Tsipras kan daarom alleen maar hopen dat hij de onvermijdelijke sociale onrust in zijn land zal kunnen beteugelen, voordat er een opstand of zelfs een burgeroorlog losbarst.
Er komt naar verwachting ook een schuldenkwijtschelding, maar ‘onze’ politici zullen dat woord mijden als de pest. De Duitse en Nederlandse regeringen zullen zo kunnen volhouden dat ze hun poot stijf hebben gehouden. Vermoedelijk zullen deze schulden over een zeer lange periode worden uitgesmeerd en hoeven de Grieken er ook geen rente over te betalen. De rente die over de tweede bailout moet worden betaald zal waarschijnlijk van 2020 naar 2070 worden opgeschoven.

Kosten derde redding circa € 610 miljard

Bij de € 150 miljard die de derde redding van de Grieken gaat kosten zijn de ELA-kredieten van de ECB, bedoeld om de Griekse banken overeind te houden, nog niet bij gerekend. Die zullen waarschijnlijk al snel naar € 120 miljard moeten worden verhoogd. Onder de streep gaat de totale redding € 270 miljard kosten. Europa en het IMF stortten al € 340 miljard in de bodemloze Griekse put, waardoor de ‘investering’ in het land op rond de € 610 miljard uitkomt.
Natuurlijk gaat het nog om schattingen, maar de afgelopen jaren hebben ons één ding geleerd, en dat is dat als Brussel en Frankfurt ergens bij betrokken zijn, dit soort sommetjes eerder (veel) hoger dan lager uitvallen. Bovendien wordt ook deze derde redding zo ondoorzichtig mogelijk in elkaar gestoken, zodat zelfs de direct betrokken partijen nauwelijks inzicht in de echte bedragen zullen kunnen hebben.

IMF: Reddingsfonds moet naar € 2 biljoen worden verhoogd

Dus misschien kost het redden van de Grieken en daarmee (voorlopig) de eurozone ‘slechts’ € 500 miljard, maar het kan net zo goed het dubbele of zelfs driedubbele worden. Dat laatste wordt des te waarschijnlijker als bedacht wordt dat het permanente reddingsfonds ESM –waarvan de ‘vuurkracht’ op termijn niet voor niets op € 700 miljard werd gesteld- straks ook zal moeten worden ingeschakeld om de nog veel dieper in de schulden gestoken lidstaten Italië en Spanje overeind te houden. Ook Portugal en Frankrijk zullen dan staan te dringen om met Europees belastinggeld te worden ‘gered’.
Het IMF heeft daarom geconstateerd dat de geplande € 700 miljard bij lange na niet voldoende zal zijn om de eurozone overeind te houden, en verhoogd moet worden naar minimaal € 2 biljoen. Brussel en Frankfurt vinden dat prima, en ook de eurofielen in Den Haag zullen voor de vorm hooguit wat protesteren, maar net als de afgelopen jaren gewoon instemmen als het zover komt.

Eurexit enige optie om grotere ellende te voorkomen

Het komt zoals we al zo vaak hebben geschreven aan op twee opties: óf we blijven in de euro en laten Brussel onze complete welvaart, democratie en toekomst afbreken en vernietigen, óf we erkennen alsnog dat het europroject faliekant is mislukt en voeren Plan C uit: het Eurexit, de uittreding uit de euro van álle landen. Alleen dan zullen we in staat zijn om een verschrikkelijke en vooral permanente verarming en de onvermijdelijk daaruit voortvloeiende (burger)oorlogen te voorkomen.Hierbij is natuurlijk het logo van de vrijmetselarij 322 niet praten maar doen van toepassing in een sofistische weerlegging zodat het organon van Aristoteles onaantastbaar tot leugens van de nieuwe wereldorde van toepassing zijn omdat de nieuwe wereldorde en de Bilderberggroep alles baseerd op de Analytica posteriora waaruit de deductie is ontstaan.
Deductie versus inductie waar wel onderscheidt tussen moeten worden gemaakt.
Deductie speelt een centrale rol in formele  wetenschappen (waarin de empirie geen rol speelt) zoals de wiskunde en de logica. Deductie speelt tevens een rol in de overige wetenschappen wanneer een strikte bewijsvoering mogelijk en vereist is.
Inductie is een argumentatie- of bewijstechniek die geen logisch onontkoombare conclusie oplevert, maar een conclusie die aannemelijk is, die een zekere waarschijnlijkheid heeft. Het betreft vaak de afleiding van een algemene regel uit een beperkte verzameling specifieke gevallen.
Via inductie verkregen conclusies worden vaak ondersteund met een statistische analyse.
Deze statistische analyse is formeel onderbouwd en gebaseerd op het Japanse Formele Rechtssysteem waardoor U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden natuurlijk kunt de link kan leggen dat de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de Huizenmarkt vanuit Japan ten uitvoer wordt gelegd.
Hierbij kunt U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State uitgaan van de systeemtheorie waardoor de bankensector ook door lineaire tijdinvariant continue systemen in problemen zijn gekomen en lineair tijdvariant discreet systeem door hackers zodanig is beschadigt en men de oude munteenheden en systemen zal moeten her-invoeren waarvan ik dit verzoek en motie heb ingediend bij President K Knot van de Nederlandsche Bank.
De digitale signaalprocessor zal de vernieuwde systemen niet meer herkennen omdat de Nieuwe Wereldorde de Von Neumann-architectuur zodanig hebben vernietigt in de lichtshows van de grote muziekspektakels waardoor herstel niks zal opleveren en de 3D-computergraphics dit alleen nog maar erger beschadigen waardoor men het frustum culling van de jaren '80 en half jaren '90 zal moeten herintroduceren en door herstel zal de octree vernietigt worden op een boom die een waardig fundament zal vormen en de splayboom van de vrijmetselarij die gebaseerd is op NASA die zich uitgeeft voor National Aeronautics and Space Administration wat in werkelijkheid Never A Straight Answer betekent en ik R.J.M Zwijnenberg de motie per ommegaande indien dat men alle foto' s die zijn gemaakt ook daadwerkelijk publiceert en dit tevens voor NASA het laatste jaar is om zoveel miljarden uitgeeft aan ruimtefoto' s en deze financien in chartaal geld voor het sociaal zekerheidsstelsel zal worden gebruikt als eerbetoon naar de ouderen die dit land hebben opgebouwd.
Deze motie is volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd om toegewezen te worden.
Omdat de vrijmetselarij een enge sekte is en men niet de WAARHEID AAN HET LICHT durft te brengen zou deze enge sekte opgedoekt moeten worden waarvan ik R.J.M Zwijnenberg de motie indien zodat de pedoseksuelen berecht worden volgens het Christelijk Rechtssysteem en er dan RECHTVAARDIGHEID zal geschiedde zodat er een veiligere Samenleving wordt gerealiseerd en door herinvoer van oude munteenheden en een goede gezonde economie te bewerkstelligen zullen ook gezonde wereldburgers gecreeerd worden.
De door mij ingediende motie is volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd om toegewezen te worden.
Voor de goede orde deel ik R.J.M Zwijnenberg U mee dat ik nogmaals de door mij ingediende moties en EISEN op het Ethisch Christelijk Rechtssysteem gebaseerd wil hebben volgens het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie:

De 10 geboden:

1:Eerste gebod.

GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.
IK BEN ER IMMERS.
2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.
Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.
4:Vierde gebod.
Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
5:Vijfde gebod.
Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.
6:Zesde gebod.
Bega geen moord.

7:Zevende gebod.
Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.
Steel niet.
9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.''

Uit Titus 3:1
Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde.

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalem, van GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet!

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

Uit Matheus: 22:17-21

Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:
Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.
En zij brachten HEM een penning.
En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
Zij zeiden tot HEM:Des keizers.
Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.


Mocht U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de door mij ingediende moties en Eisen afwijzen dan riskeert U een burgeroorlog en daarom is het noodzakelijk dat ik dit nogmaals vermeld omdat U allen ziende blind bent:

De Eisen:

- Een bank openen met de naam JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld vanJEZUS.- De pseudo filosofische cultus Scientology Staatsbank ING gecontroleerd failliet laten gaan en de medewerkers die niet heben gefraudeert hun werkzaam heden laten voortzetten bij de bank JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld van JEZUS.
-Opdoeken pseudo filosofische cultus scientology en Vrijmetselarij(NASA-Leaks) door het Ministerie vanveiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie omdat men de Demmink-zaak in de doofpot heeft gedrukt.

- Sluiting van Rechtbanken die de wet- en regelgeving van de pseudo filosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij  per ommegaande na dagtekeningvan binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Sluiting van Gerechtshoven die de wet- en regelgeving van de pseudofilosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij per ommegaande na dagtekening van binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Scientologie-sekte Staatsbank ING opdoeken door het Ministerie vanVeiligheid en Justitie.

- GEEN genade voor satan en uitroeiing van demonen is een vereiste!!!
- Schadevergoedingen per ommegaande uitkeren om de materiële en immateriële schade te vergoeden want er kunnen ook miljarden worden gëinvesteerd om de euro in stand te houden dus kunnen schadevergoedingen ook uitgekeerd worden van dit bedrag.

- Koopwoningen met de helft van de prijzen te verlagen om de ten uitvoerlegging van de Europese Unie Machtsgreep te stoppen en de nucleaire bom te stoppen en miljoenenwoningen afschaffen.

-Medewerkersvan de Bankensector die volgens de taxonomievan de hiarchie disfunctioneren zelf de schade laten vergoeden.

-Alle schulden kwijtschelden van de Europese Unie Staatsburgers en ook van alle Europese Unielanden de Staatsschulden kwijtschelden omdat de RECHTSPRAAK.NL gebaseerd is op de kiem en Nederland de grootste E.U-Belastingbetaler is.


- Makelaars die hebben meegewerkt aan Vastgoedfraude verplicht deze koopakten verstrekkenaan Dakloze Nederlandse Staatsburgers zonder financiën in chartaal geld te ontvangen.
Heeren Makelaardij die ter domicilie kantoor gevestigt hebben aan stadionweg 75, 1077 SE Amsterdam zullen als eerste dakloze Nederlandse Staatsburgers onderdak moeten verstrekken om uitroeiing van NASA te voorkomen.

 
-Kostenvoorschot in depot afschaffen van Advocaten, Juristen enz, enz.

-Europese Unie Staatsburgers na griffierechtkosten te hebben voldaan zelf als belanghebbende zittingen aanlaten brengen bij Rechtbanken en Gerechtshoven gebaseerd op het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een bindende Constitutionele Monarchie van de Seculiere Rechtsstaat der Nederlanden.

- Stoppen van Nucleaire derde wereldoorlog en Machtsgreep op THE WHITE HOUSE en de Europese Unie Landen met betrekking tot de huizenmarkt door een inachtneming van wetsartikel 8:69 REFORMATIO IN PEIUS.

- Herinvoering van de Nederlandse Gulden en voor andere Europese Unie Landen hun oude munteenheden gebaseerd op het Sociale zekerheidsstelsel.

- AFSCHAFFING VAN BONUSSEN VOOR BANKIERS EN ZIEKENHUISDIRECTEUREN EN MENSEN MET HOGE FUNCTIES


- UITKEREN VAN SCHADEVERGOEDINGEN PER OMMEGAANDE VOOR ALLE EUROPESE UNIE STAATSBURGERS OMDAT ER OOK KINDEREN VERMOORD WORDEN EN DE OPBRENGST HIERVAN IN NIEUWE BELASTINGSTELSEL WORDT GEPOMPT DOOR IMF EN EUROSTAETE.

 
Ook zal  de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de huizenmarkt door de gehele Europese Unie ten uitvoer worden gelegd als U niet dezelfde standpunten inneemt die ik R.J.M Zwijnenberg ook heb:

GOD ALMACHTIG heeft iedereen een eigen munteenheid gegeven, een eigen land, een eigen taal en een eigen cultuur!!!

KONING JEZUS ZEI:''WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET !!!

Dat het Uwe Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moge behage en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de wet dit toelaat en aan de zorgplicht hoeft U niet meer te voldoen want deze is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft. 

Hopende U voldoende informatie te hebben verstrekt, verblijft in afwachting van UW ACTIE EN REACTIE,

Met de meeste hoogachting,

R.J.M ZwijnenbergBijlage 1: Ontvangen Documenten THE WHITE HOUSE Washington D.C.
Bijlage 2: Geschreven Documenten THE WHITE HOUSE Washington D.C.
Bijlage 3: Drogreden.
Bijlage 4: 322 (disambiguation).
Bijlage 5: Sofistische weerleggingen.
Bijlage 6: Organon (Aristoteles).
Bijlage 7: Analytica posteriora.
Bijlage 8: Deductie.
Bijlage 9: Deductie versus inductie.
Bijlage 10: Formele wetenschap.
Bijlage 11: Systeemtheorie.
Bijlage 12: Lineair tijdinvariant continue systeem.
Bijlage 13: LTD-systeem.
Bijlage 14: Digitale signaalprocessor.
Bijlage 15: Von Neumann-architectuur.
Bijlage 16: 3D-computergraphics.
Bijlage 17: Frustum culling.
Bijlage 18: Octree.
Bijlage 19: Boom (datastructuur).
Bijlage 20: Splayboom.
Bijlage 21: National Aeronautics and Space Administration.
Bijlage 22: Uittreksel Kamer van Koophandel NASA= Never a Straight Answer.
Bijlage 23: Kopie Dagvaarding R.J.M Zwijnenberg + Oproep getuige R.E.B Bosch.
Bijlage 24: Kopie Legitimatie R.J.M Zwijnenberg en R.E.B Bosch.


Christus zegt:
“Ik ben de weg en de waarheid.”
“Getuig van mij tot aan het uiterste der aarde.”
De Islam zegt:
“De Moskee is de weg en de waarheid.”
“Waar je ook bent, bouw een Moskee.”


datauri-file.jpeg
27K Weergeven Downloaden