zaterdag 15 augustus 2015

GROOTSTE ZWENDEL IN NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

Aan de Edelachtbare Justitie ambtenaren van de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam. 15-08-2015 Hierbij vraag ik R.J.M Zwijnenberg Uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten volgens het paradigma van het meritocratisch wereldbeeld:


Usb-sticks gestolen bij inbraak officier van justitie Mick van Wely rotterdam -


Bij een inbraak in de woning van een officier van justitie van het parket Rotterdam, zijn usb-sticks gestolen waar delen van dossiers op staan.
De inbraak vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. Foto: . Ook de werktelefoon van de officier van justitie is gestolen.
Deze is echter alleen te gebruiken door medewerkers van het OM.
De usb-sticks waren daarentegen niet extra beveiligd.
De officier had die meegenomen om thuis zaken te kunnen voorbereiden.
Officieren van justitie worden geacht zorgvuldig met gevoelige informatie om te gaan.
Hier zijn richtlijnen voor, laat het OM Rotterdam weten.
Zo moeten usb-sticks beveiligd zijn en moeten strafdossiers in kluizen thuis worden opgeborgen. Zelfs vervoer gebeurt in een soort kluizen.
,,Dit had zo niet mogen gebeuren.
Het is erg vervelend'', laat woordvoerder Jeichien de Graaff van het parket in Rotterdam weten. Volgens De Graaff was de inbraak geen 'gerichte actie'.. Op de sticks stond info over een moordonderzoek en een drugszaak, laat het OM weten aan de Telegraaf.
Of er sancties volgen is nog niet bekend. De hoofdofficier zal hierover beslissen.


MICHA KAT OVER HET DRAMA-IMTECH Geplaatst in: corporate, pedofilie op: 14 augustus Auteur: m k EXTRA EN BREAKING: WEER PEDO-OFFICIER VAN JUSTITIE GECHANTEERD * LEES HIER ALLES OVER DE ‘VERDWENEN’ DOSSIERS VAN JUSTITIE ZES JAAR GELEDEN WERD ALLES WAT ER NU GEBEURD ALS PRECIES VOORSPELD EN BESCHREVEN IN HET BOEK BOEKHOUDFRAUDE VAN MICHA KAT EN PIETER LAKEMAN * NIEMAND HEEFT HET NU MEER OVER DE ROL VAN KPMG OF VAN HET BESTUUR VAN IMTECH * DIT IS HET PURE FASCISME: DE CORPORATE ELITE KAN HUISHOUDEN TEN KOSTE VAN ALLES EN IEDEREEN ZONDER ENIGE VERANTWOORDING
Het is allemaal zelfs nog smeriger en corrupter dan in het filmpje gesteld, want de deal tussen de VEB en KPMG wordt nu niet eens meer genoemd in de MSM. Dat is om geen ‘slapende honden wakker te maken’. Immers, alles wat de VEB zegt of doet in relatie tot Imtech is bedrieglijk en hypocriet in het licht van de ‘overeenkomst’ van 7 oktober 2014.
Omdat de WAARHEID NU AAN HET LICHT komt en dit de GROOTSTE ZWENDEL IN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS is en ik R.J.M Zwijnenberg bij mijn standpunten blijf: GOD ALMACHTIG heeft iedereen een eigen land gegeven, een eigen munteenheid, een eigen cultuur en een eigen taal!!! KONING JEZUS ZEI:''WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET!!!'' Omdat U Edelachtbare medewerkers de gehele rechtsstaat naar de verdoemenis hebt geholpen en dit mede te danken is aan advocatenkantoor De Brauw, Blackstone en Westbroek. Omdat rechtszaken te maken hebben met de geschiedenis en dit al eerder aan de orde was vanwege Notaris Slis-Stroom en de vastgoed vernietigt zal worden. U Edelachtbare medewerkers van Justitie die de naam Edelachtbare niet waardig zijn vanwege Joep Zander weblog en U hier de feiten kunt inzien hoe J Demmink op een rijtje in samenwerking met oud minister en rechters die nooit liegen omdat de juridische beeldvorming zodanig naar de filistijnen is geholpen door het Christelijk Ethisch rechtssysteem uit de samenleving te halen. Wie gaat nu het heft in handen nemen en dit befgajes door eigen opgestelde wet-en regelgeving berechten volgens het Ethisch Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie:


De 10 geboden: 1:Eerste gebod. GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD'' Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na. IK BEN ER IMMERS.


2:Tweede gebod. Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden. Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD. Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie. Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.


3:Derde gebod. Misbruik mijn naam niet. Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.


4:Vierde gebod. Houd de sabbat in ere. Het moet een bijzondere dag voor je zijn. Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd. Verricht dan geen enkel werk. Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin. Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont. Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust. Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.


5:Vijfde gebod. Heb je eerbied voor je vader en je moeder. Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.


6:Zesde gebod. Bega geen moord.


7:Zevende gebod. Pleeg geen overspel.


8:Achtste gebod. Steel niet.


9:Negende gebod. Beschuldig niemand op valse gronden.


10:Tiende gebod. Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat van hem is.


Uit Lucas 11:45 Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.


'' Uit Titus 3:1 Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.


Uit Handelingen 28:26-31 Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan. En scherp zult gij zien en niet inzien. Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart. Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen. Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is. Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander. Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten. Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.


Uit Joel 2:25 Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.


Uit Romeinen 1:18 Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.


Uit Marcus 14:18-25 En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden." En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?" Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt." De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!! Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest. En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam." En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven. En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.


Uit Marcus 14:44 En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.


Uit Marcus 15:22-28 En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats. En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet. En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou. En het was het derde ure en zij kruisigden HEM. En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN. En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde.


Uit Marcus 16:5-6 En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.


Uit Marcus 16:19 De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.


Uit Romeinen 14:11-12 Want er staat geschreven: "Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.


Uit Openbaringen 19:1 Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!


" Uit Openbaringen 21:1-5 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen. Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalem, van GOD uit de hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen." HIJ zal bij hun wonen. Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn. HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij. "HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw." En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.'' Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid. Verzekering van KONING JEZUS. Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!'' Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven. Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden. Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij. IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA. De eerste en de laatste, het begin en het einde! Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan. Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars. En al wie de leugen liefheeft en spreekt! IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken. IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster! En de geest en de bruid zeggen:"kom!" Wie dorst heeft, hij kome! Wie wil neme het water des levens, om niet!


Uit Spreuken 6:30-31 Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak. Men veracht hem niet, al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.


Uit Matheus: 22:17-21 Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet? Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide: Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning. En zij brachten HEM een penning. En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? Zij zeiden tot HEM:Des keizers. Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.


Met name moeten de officieren van Justitie en de politie welke de hoeren van Justitie zijn Jasper Steringa die opzettelijk ten onrechte veroordeeld is en Myra en Rein Gerritsen ook het 1 en ander over de Maffia van Turkije hebben gezegd in hun talkshows gooit men alles op anachronisme waardoor niks wordt opgelost en iedereen van het toga tuig de hand boven het hoofd houdt waardoor het Formeel Japans Rechtssysteem nog steeds gehandhaaft wordt en de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de huizenmarkt in stand kan houden.
Om dit tegen te houden zullen wij klokkenluiders eerst het kabinet laten vallen waardoor het Joris Demmink-Tribunaal bewezen wordt en daarna zal herinvoer van oude munteenheden bewerkstelligt worden waardoor een rechtvaardig rechtssysteem gehandhaaft wordt.
Leest U dit alles in de context van de bijlagen waardoor ik voldoende informatie heb verstrekt,
Met de meeste hoogachting,


R.J.M Zwijnenberg


Bijlage 1: Ontvangen document THE WHITE HOUSE Washington D.C. Thank You.
Bijlage 2: Geschreven document THE WHITE HOUSE Washington D.C. RE: Thank You.
Bijlage 3: Notaris Slis-Stroom.
Bijlage 4: Vastgoed.
Bijlage 5: J Demmink Secretairs Generaal van Ministerie van Veiligheid & Justitie
Bijlage 6: Pensioenregeling J Demmink.
Bijlage 7: Joep Zander weblog. Joris Demmink op een rijtje.
Bijlage 8: Joep Zander weblog. Rechters liegen nooit natuurlijk.
Bijlage 9: Jasper steringa opzettelijk ten onrechte veroordeeld.
Bijlage 10: Myra en Rein Gerritisen: 'De Maffia van Turkije'.
Bijlage 11: Anachronisme.
Bijlage 12: Val van het Kabinet waardoor J Demmink-Tribunaal bewezen wordt.
Bijlage 13: Herinvoer oude munteenheden waardoor een rechtvaardig rechtssysteem gehandhaaft wordt.
Bijlage 14: Kopie Legitimatie R.J.M Zwijnenberg.

vrijdag 14 augustus 2015

BREAKING NEWS: politie en Justitie van de Straf de Armenrechtbank terroriseerd Ranjana Zwijnenberg wegens J Demmink-Tribunaal.
De video: Rechtszitting met commentaar in de ondertitteling spreekt voor zich hoe klokkenluiders kapot worden gemaakt. http://youtu.be/WH1kOnHxTdk Ik heb een hoger beroep ingesteld want we gaan eerst naar het Gerechtshof en daarna naar De Hoge Raad der Nederlanden. Zie ook verslaggeving van Nico van den Ham, Micha Kat, Steve Brown, Vitalifeiten en Wilnu.nu Omdat het te krankzinnig voor woorden is om de gang naar de Rechter en Raadsheren te belemmeren van pedo klasse justitie want het klootjesvolk kan niet winnen van dit stelletje addergebroed die geen hart in hun lichaam hebben!!! FUCK DE KONING mag wel gezegd worden maar de pedo-netwerken staats-nazi krant telegraaf van M Gerlauff mag niet beledigt worden want dan zit men 10 maanden in de cel!!! Micha Kat 10 maanden; ik kom je opzoeken Micha. Ook Bea van Vitalifeiten heeft RECHT op een eerlijk proces en haar wordt dit onthouden!!! Dan hebben we nog het showproces van Nico van den Ham die door pedo-klasse justitie z'n woning kwijt raakt en niemand van klasse justitie durft de WAARHEID AAN HET LICHT TE BRENGEN!!! BEWIJS AANTOONBAAR HET TEGENDEEL EN KEER SCHADEVERGOEDINGEN UIT WEGENS NALATIGHEID GAAT DEZE HORRORFILM WORDEN VERVOLGD EN WE WILL BE VICTORIOUS!!!

woensdag 12 augustus 2015

Koning opent Homeless World Cup in Amsterdam

Koning opent Homeless World Cup in Amsterdam

12 augustus 2015 - 09:59

maandag 10 augustus 2015

Aan de Edelachtbare Rechter C Von Meyenfelt, Officier van Justitie en de griffier van de Rechtbank Amsterdam.

10-08-2015

Hierbij vraag ik R.J.M Zwijnenberg Uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten volgens het paradigma van het Meritocratisch wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen: 


 Permalink voor ingesloten afbeelding

  

Topbankiers pleiten voor waakzaamheid

 • 08 augustus 2015 01:00   
  Jos Clijsters, voorzitter Belfius © Laurie Dieffembacq
  Jos Clijsters, voorzitter Belfius © Laurie Dieffembacq
  Zelfs na crisis en bankschandalen blijven veel bankiers hardleers.
         Als bankiers het vertrouwen van de bevolking willen terugwinnen, moeten discipline en ethiek terugkeren in het bankiersvak.

  Dat zeggen Jos Clijsters (Belfius) en Luc Versele (Crelan), twee Belgische bankiers met een lange staat van dienst.
  Na onder meer de Liboraffaire, waarin deze week een eerste bankier veroordeeld werd, en tal van andere schandalen, recentelijk nog bij het Nederlandse Delta Lloyd, roepen ze op tot waakzaamheid.
  Discipline en ethiek moeten terugkeren in het vak.
  Jos Clijsters Voorzitter Belfius 
    
  ‘Veel bankiers hebben lessen getrokken uit wat gebeurd is’, zegt Jos Clijsters, de voorzitter van de raad van bestuur van Belfius. ‘Maar ik vrees dat bankiers snel vergeten. Het moet gedaan zijn met bankiers die als ‘halve crooks’ beschouwd worden. Discipline en ethiek moeten terugkeren in het vak.’
  ‘Bij enkele grote financiële instellingen is weinig veranderd’, zegt Versele, de topman van de coöperatieve bank Crelan. ‘Het winstbejag kent er nog steeds geen grenzen. Maar in België heeft het orthodoxe bankieren een comeback gemaakt. Dat is in grote mate te danken aan de regelgevers.’
  Begrippen als ‘ethisch’ en ‘duurzaam’ staan vandaag standaard in de gedragscode van de banken. Maar worden die principes niet snel opzijgezet als de druk om resultaten te halen groter wordt? ‘Dat risico bestaat zeker’, antwoordt Clijsters, ‘maar veel meer in de wereld van de zakenbanken. In België heeft de bankenwet veel gedaan om dat te voorkomen.’
  Iedere Belgische bank zit op dezelfde golflengte: never again
  Rik Vandenberghe ING België
  ‘Het terugwinnen van het vertrouwen van de klant is onze eerste prioriteit’, reageert Rik Vandenberghe, sinds dit jaar voorzitter van de bankenfederatie Febelfin en de topman van ING België.
  ‘Veel mensen hebben weer vertrouwen in de bankier die ze kennen, maar nog niet in de bank als instituut. Daar is nog een weg af te leggen.’ Voor Vandenberghe is het klaar: ‘Geen enkele bankier wil terug naar de periode van voor de crisis. Iedere Belgische bank zit op dezelfde golflengte: never again.’   IMF noemt Italiaanse situatie "hopeloos", Euro-exit enige oplossing

  06/08/2015

  jeroenteerlinck
  italie_front
  Waar er in Europa vaak gesproken wordt over het Griekse of Portugese probleem zijn er echter enkele veel groter maar meer bedekte problemen die wel degelijk de Euro kunnen meeslepen in zijn val.

  In de pers werd vaak verwezen naar het feit dat Griekenland de euro kan meeslepen in zijn val maar uiteindelijk is de Griekse probleem vrij beperkt. Enkele andere grote Europese landen zijn er helaas een stuk slechter aan toe dan men laat uitschijnen en indien één van deze valt, valt de Euro daadwerkelijk naar beneden aangezien deze eenvoudigweg “too big to fail” zijn.
  In eerste instantie wordt er dan gedacht aan Frankrijk welke inderdaad langzaam zichzelf naar de afgrond sleept. In tweede instantie is er echter Italië, welke economisch als het achterlicht van de EU mag beschouwd worden. Meer en meer economen geloven dan ook dat Italië meer kans maakt dan Spanje op een Euro-exit.
  Vergeleken met het begin van de euro in 1999, is er slechts een totale groei opgetekend van 4,5%, omgerekend 0,28% per jaar. Met deze groei is Italië hekkensluiter in Europa waar er een gemiddelde groei wordt opgetekend van 22,1% (zelfs na de crisis). Slechts Griekenland komt na een jarenlange recessie in de buurt van Italië.
  italie1_inside
  Groei met als indexjaar 1999 (start Euro)

  Voor Italië, het derde grootste economie binnen de eurozone en één van de stichtende leden van de Europese Unie is dit niet minder dan een alarmerend resultaat. Velen beweren dat Griekenland te zwak was om toe te reden tot de Euro, echter slechts weinigen kennen de ware cijfers over Italië. In de “Washingon Post” werd er onlangs zelfs vermeld dat niet Griekenland maar Italië momenteel de grootste kanshebber is om als eerste een Euro-exit te ondergaan.
  Het opvallende aan de hele zaak is dat de markten deze signalen voorlopig niet lijken in te calculeren. Nochtans wijzen statistieken op het tegendeel net als het verleden waarin Italië al meermaals bewezen heeft dat het nogal creatief durft omgaan met het leveren van data of het proberen sluitend maken van zijn begroting.

  Verwoestende gevolgen op de arbeidsmarkt

  Waar Italië de eerste jaren redelijk leek stand te houden binnen de Eurozone tot de crisis van 2007 zijn er echter behoorlijk onthutsende cijfers omtrent de arbeidsmarkt. Waar het in de beginjaren beter deed dan grote broer Duitsland is er momenteel geen rem meer op de stijgende werkloosheid. In het bijzonder heeft de jeugdwerkloosheid zodanig grote proporties aangenomen dat deze nog amper om te keren valt. Enkel in landen als Spanje en/of Griekenland zien we gelijkaardige taferelen.
  italie2_inside
  De situatie is nog erger dan Japan in de jaren ’90 of ontwikkeling van de Italiaanse depressie in de jaren ’30 aldus Daniel Stelter, voormalig top adviseur van de Boston Consulting Group.
  De belangrijkste oorzaak is een onherstelbaar corrigeerbaar verlies aan concurrentievermogen, in het bijzonder tijdens de eerste jaren na de invoering van de euro. (Daniel Stelter, voormalig top adviseur Boston Consulting Group)
  Hoe zwaar de concurrentiepositie is verslechterd zijn af te lezen uit de exportstatistieken. Sinds 2002 is het Italiaanse aandeel in de wereldhandel gedaald met 30%. De grootste economie van Duitsland slaagde er in dezelfde periode in om ondanks de opkomende concurrentie zijn aandeel te behouden op de wereldwijde markt.
  De gevolgen zijn ronduit verwoestend voor de Italiaanse arbeidsmarkt. De algemene werkloosheid is er circa 12,5 procent, voor de jeugdwerkloosheid circa 44%. Deze cijfers wijzen op een verloren generatie welke net nu een toekomst moet beginnen opbouwen. Hierdoor komt de potentiële groei voor Italië nog meer onder druk welke zich dan ook in de toekomst zal doen voelen. Zonder te kunnen werken verliezen jongeren het gevoel met de arbeidsmarkt en gaat mogelijks talent verloren. Deze gevolgen zijn nog niet merkbaar maar zullen binnen enkele jaren wel degelijk hun sporen beginnen vertonen voor de algemene economie. Net als Griekenland smeult hierin een enorm probleem met aan de ene kant een “braindrain” met wegtrekkende jongeren. Aan de andere gaat plaatselijk talent verloren en hierdoor de toekomst van het gehele land.

  Ontevredenheid bevolking

  Waar Italië enkele decennia geleden kon pronken met een lage schuldquota is deze de laatste jaren bijna onhoudbaar geworden. Bij de invoering van de euro was dit nog “amper” 1,2 biljoen euro, welke nu evenwel gestegen zijn tot bijna 2,3 biljoen euro. Dit is het hoogste niveau sinds 1924 en bedraagt 135 procent, een niveau waar men het algemeen over eens is dat dit onhoudbaar is. Om dit verhouding te plaatsen is de Italiaanse schuld groter dan Duitsland welke een veel grotere economie heeft.
  italie3_inside
  Enkel een Euro-exit kan het land helpen waardoor het land terug aan concurrentievermogen kan winnen. Dit werd onder andere berekend door Bank of America in een opzienbarende kosten-baten analyse. Dit zou leiden tot een verbetering van het concurrentievermogen, economische groei en de verbetering van de Italiaanse begroting.
  Voor geen enkel land is een Euro-exit waardevoller dan Italië (Bank of America)
  Ook het IMF bevestigt dat het land “diepgewortelde, structurele problemen” kent. Wil het land lid blijven van de monetaire unie dan zijn ingrijpende hervormingen noodzakelijk. Zelfs het IMF erkent dat het een onmogelijke missie is om de economie te ondersteunen, mede door de zeer hoge schuld. Hierdoor kan er minder geïnvesteerd worden welke de afgelopen jaren reeds tot de huidige probleem leidde.
  Wat tevens opvalt is de grote tweesplitsing in het land. Aan de ene kant het rijke en industriële noorden, aan de andere kan het verarmde zuiden. Dit vertaalt hem onder andere in een demografische tsunami van het zuiden naar het noorden welke Zuid-Italië  nog verder in de problemen duwt. Dit vertaalt hem onder andere in de groeicijfers waarbij het Noorden een 1,3% groei laat optekenen welke in schril contrast staat tot het Zuiden, welke al 7 jaar in recessie is…
  Waar in een land als IJsland of Ierland hervormingen konden doorgevoerd worden, is dit in het corrupte Italië  even erg als in Griekenland. Omkoping en privileges zijn er schering en inslag welke uiteindelijk resulteren in het faillissement van een volledige staat.

  Bronnen:  Betoog: 1ste termijn

  Hierbij deel ik R.J.M Zwijnenberg U mee dat het eurosysteem is ingevoerd via Het Van Duyn-arrest en Mw Y van Duyn was aangesloten bij de pseudo-filosofische cultus Scientology.
  Hierdoor is de wereld in verval geraakt omdat dit arrest op het strafrecht is gebaseerd en ook heeft de Bende van Nijvel een aandeel gehad in een onrechtvaardig rechtssysteem.
  Het rechtssysteem van 1992 is niet gebaseerd op het Ethisch Christelijk Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie en dit is MAJESTEITSCHENNIS:

  De 10 geboden:

  1:Eerste gebod.

  GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
  Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.
  IK BEN ER IMMERS.
  2:Tweede gebod.

  Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
  Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
  Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
  Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

  3:Derde gebod.
  Misbruik mijn naam niet.
  Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.
  4:Vierde gebod.
  Houd de sabbat in ere.
  Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
  Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
  Verricht dan geen enkel werk.
  Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
  Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
  Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
  Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
  5:Vijfde gebod.
  Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
  Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.
  6:Zesde gebod.
  Bega geen moord.

  7:Zevende gebod.
  Pleeg geen overspel.

  8:Achtste gebod.
  Steel niet.
  9:Negende gebod.

  Beschuldig niemand op valse gronden.

  10:Tiende gebod.

  Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

  Uit Lucas 11:45

  Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.''

  Uit Titus 3:1
  Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.

  Uit Handelingen 28:26-31

  Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
  En scherp zult gij zien en niet inzien.
  Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
  Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
  Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
  Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
  Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
  Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

  Uit Joel 2:25

  Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

  Uit Romeinen 1:18

  Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

  Uit Marcus 14:18-25

  En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
  En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
  Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
  De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
  Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
  En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
  En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
  En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
  Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

  Uit Marcus 14:44

  En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

  Uit Marcus 15:22-28

  En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
  En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
  En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
  En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
  En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
  En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde.

  Uit Marcus 16:5-6

  En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
  Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

  Uit Marcus 16:19

  De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

  Uit Romeinen 14:11-12

  Want er staat geschreven:
  "Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
  Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

  Uit Openbaringen 19:1

  Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

  Uit Openbaringen 21:1-5

  Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
  De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
  Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalem, van GOD uit de hemel naar beneden komen.
  Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
  Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
  HIJ zal bij hun wonen.
  Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
  HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
  Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
  Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
  "HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
  En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

  Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

  Verzekering van KONING JEZUS.

  Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
  Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
  Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
  Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
  IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
  De eerste en de laatste, het begin en het einde!
  Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
  Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
  En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
  IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
  IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
  En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
  Wie dorst heeft, hij kome!
  Wie wil neme het water des levens, om niet!

  Uit Spreuken 6:30-31

  Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
  Men veracht hem niet,
  al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

  Uit Matheus: 22:17-21

  Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
  Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:
  Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.
  En zij brachten HEM een penning.
  En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
  Zij zeiden tot HEM:Des keizers.
  Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.

  Ik R.J.M Zwijnenberg pleit voor een Rechtvaardig Rechtssysteem zodat de herinvoer van het Christelijk rechtssysteem per ommegaande heringevoerd wordt en dit zal de ten uitvoerlegging van de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de huizenmarkt zal stoppen.
  Omdat het betoog van mijn vriend Dhr R.E.B Bosch zeer goed was en ik de ingediende documenten gericht aan de Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State waarvan ik R.J.M Zwijnenberg U naar de inhoud van de documenten verwijs en dit op de Abiogenese bevestigt wil hebben van het Christendom zodat het Formeel Japans rechtssysteem welke vandaag de dag in de Rechtbanken, Gerechtshoven en door machthebbers gehandhaaft wordt zal echt vernietigt moeten worden en ik R.J.M Zwijnenberg en daarom het ontvangen document van THE WHITE HOUSE Washington D.C: 5 things you need to understand the Iran deal wil laten meewegen.
  Omdat er miljarden in de wapenindustrie omgaan en hier wel voldoende overheidsfinanciën uit belastinggelden voor worden gebruikt en de machthebbers hun gang laat gaan en fraudezaken niet worden bestraft omdat machthebbers advocaten betalen die de mazen van de wet kennen.
  Omdat ik R.J.M Zwijnenberg door meerdere instanties ben benadeeld en deze zitting slapen op straat betreft zou ik U Edelachtbare Rechter Von Meyenfelt willen vragen om de foto te tonen waaruit blijkt dat ik en mijn vriend Dhr R.E.B Bosch op de Herengracht hebben geslapen?!
  Omdat dit natuurlijk niet overlegt kan worden en Justitie mij nog een schadevergoeding moet uitkeren EIS ik R.J.M Zwijnenberg dat deze schadevergoeding per ommegaande uitgekeerd wordt en dit is een miljoenenwoning zodat Dhr R.E.B Bosch en ik R.J.M Zwijnenberg vandaag nog een koopwoning kunnen betrekken die volledig is ingericht.
  Dit kunt U Edelachtbare Rechter Von Meyenfelt, Officier van Justitie en Edelachtbare Griffier niet apart zien of in een andere context en mocht U nu beweren dat de Rechtspraak.nl gebaseerd is op de nullijn dan kunnen de door mij ingediende Eisen ingewilligt worden:

  De Eisen:

  - Een bank openen met de naam JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld vanJEZUS.

  - De pseudo filosofische cultus Scientology Staatsbank ING gecontroleerd failliet laten gaan en de medewerkers die niet heben gefraudeert hun werkzaam heden laten voortzetten bij de bank JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld van JEZUS.

  -Opdoeken pseudo filosofische cultus scientology en Vrijmetselarij(NASA-Leaks) door het Ministerie van veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie omdat men de Demmink-zaak in de doofpot heeft gedrukt.

  - Sluiting van Rechtbanken die de wet- en regelgeving van de pseudo filosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij  per ommegaande na dagtekeningvan binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

  - Sluiting van Gerechtshoven die de wet- en regelgeving van de pseudofilosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij per ommegaande na dagtekening van binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

  - Scientologie-sekte Staatsbank ING opdoeken door het Ministerie vanVeiligheid en Justitie.

  - GEEN genade voor satan en uitroeiing van demonen is een vereiste!!!
  - Schadevergoedingen per ommegaande uitkeren om de materiële en immateriële schade te vergoeden want er kunnen ook miljarden worden gëinvesteerd om de euro in stand te houden dus kunnen schadevergoedingen ook uitgekeerd worden van dit bedrag.

  - Koopwoningen met de helft van de prijzen te verlagen om de ten uitvoerlegging van de Europese Unie Machtsgreep te stoppen en de nucleaire bom te stoppen en miljoenenwoningen afschaffen.

  -Medewerkersvan de Bankensector die volgens de taxonomievan de hiarchie disfunctioneren zelf de schade laten vergoeden.

  -Alle schulden kwijtschelden van de Europese Unie Staatsburgers en ook van alle Europese Unielanden de Staatsschulden kwijtschelden omdat de RECHTSPRAAK.NL gebaseerd is op de kiem en Nederland de grootste E.U-Belastingbetaler is.

  - Makelaars die hebben meegewerkt aan Vastgoedfraude verplicht deze koopakten verstrekkenaan Dakloze Nederlandse Staatsburgers zonder financiën in chartaal geld te ontvangen.
  Heeren Makelaardij die ter domicilie kantoor gevestigt hebben aan stadionweg 75, 1077 SE Amsterdam zullen als eerste dakloze Nederlandse Staatsburgers onderdak moeten verstrekken om uitroeiing van NASA te voorkomen.

   
  -Kostenvoorschot in depot afschaffen van Advocaten, Juristen enz, enz.

  -Europese Unie Staatsburgers na griffierechtkosten te hebben voldaan zelf als belanghebbende zittingen aanlaten brengen bij Rechtbanken en Gerechtshoven gebaseerd op het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een bindende Constitutionele Monarchie van de Seculiere Rechtsstaat der Nederlanden.

  - Stoppen van Nucleaire derde wereldoorlog en Machtsgreep op THE WHITE HOUSE en de Europese Unie Landen met betrekking tot de huizenmarkt door een inachtneming van wetsartikel 8:69 REFORMATIO IN PEIUS.

  - Herinvoering van de Nederlandse Gulden en voor andere Europese Unie Landen hun oude munteenheden gebaseerd op het Sociale zekerheidsstelsel.

  - AFSCHAFFING VAN BONUSSEN VOOR BANKIERS EN ZIEKENHUISDIRECTEUREN EN MENSEN MET HOGE FUNCTIES

  Betoog: 2de Termijn.

  De door mij ingediende documenten zijn aantoonbaar en naar waarheid geschreven en ik verwijs wederom naar de inhoud van deze documenten.
  Omdat de huizenmarkt zodanig in elkaar is gezakt en de leegstanswet in acht moet worden genomen om een zieke economie gezond te krijgen waardoor ook gezonde E.U-Staatsburgers worden bewerkstelligt.
  Edelachtbare Rechter Von Meyenfelt hoe gaat U een zieke economie gezond krijgen als iedereen op straat wordt gezet en op straat slaapt waar deze zitting over gaat?

  Ik zou de leegstandswet toepassen:

  Te koop staande woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet
  Door het inzakken van de woningmarkt als gevolg van de financiële crisis kunnen particuliere eigenaren in de problemen komen als zij met dubbele hypotheeklasten te maken krijgen. Tijdelijk verhuur op grond van de Leegstandwet van de woning (geen recreatiewoning) die een eigenaar nu niet kwijt kan, biedt dan mogelijk uitkomst. Huurinkomsten compenseren namelijk (deels) de dubbele lasten. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken is toestemming van de hypotheekbank en de gemeente nodig. De maatregel helpt niet alleen om financiële nood te voorkomen, maar er blijft daardoor ook doorstroming op de woningmarkt. Ook ongewenste neveneffecten van leegstand, zoals kraken, waardedaling en vernieling worden voorkomen.
   
  Om te mogen verhuren op grond van de Leegstandwet dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen,:
  • de te verhuren woning moet (binnen afzienbare tijd) leeg zijn. Er mag niemand op het adres ingeschreven staan bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Er mogen natuurlijk nog wel meubels e.d. in de woning staan;
  • de woning moet zichtbaar te koop staan op internet. De meeste hypotheekbanken en gemeenten hanteren als voorwaarde een vermelding op Funda of Jaap. Ook tijdens de huurperiode dient uw woning altijd zichtbaar te koop op internet te staan.
   
  Enkel wanneer u voldoet aan bovengenoemde voorwaarden kunnen wij een aanvraag voor de vergunning bij de gemeente en een aanvraag voor de toestemming om te verhuren bij de hypotheekbank indienen.

  Leegstandwet (wettekst)
  (Tekst geldend vanaf: 01-07-2013)
   
  Wet van 21 mei 1981, houdende regelen omtrent leegstaande woningen en andere gebouwen
   
  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen ter bestrijding van ongerechtvaardigde leegstand van woningen en andere gebouwen;
  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
  Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
  Artikel 1
  Voor de toepassing van deze wet met uitzondering van de artikelen 4, 8, 9 en 19 wordt verstaan onder:
  a. woning: een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, die een zelfstandige woongelegenheid vormt;
  b. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Woningwet;
  c. eigenaar: degene, die bevoegd is tot het in gebruik geven van een woning of een gebouw;
  d. leegstaan: het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze wet;
  e. Onze Minister: Onze Minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting;
  f. leegstandverordening: leegstandverordening als bedoeld in artikel 2.
   
  Hoofdstuk II. Leegstandverordening
  Artikel 2
  De gemeenteraad kan een leegstandverordening vaststellen.
   
  Hoofdstuk III. Leegstandmelding
  Artikel 3
  1. De gemeenteraad kan in de leegstandverordening bepalen dat de leegstand van een of meer daarbij aangewezen categorieën gebouwen of gedeelten daarvan, niet zijnde woonruimte, gelegen in de gemeente of daarbij aangegeven delen van de gemeente, door de eigenaar wordt gemeld aan burgemeester en wethouders, zodra die leegstand langer duurt dan een in die verordening aangegeven termijn van ten minste zes maanden.
  2. Burgemeester en wethouders houden een lijst bij van de overeenkomstig het eerste lid gemelde gebouwen of gedeelten daarvan. Op deze lijst houden zij ook de gebouwen of gedeelten daarvan bij, waarvan ambtshalve geconstateerd is dat deze leegstaan en waarvan de leegstand overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gemeld had moeten worden door de eigenaar.
  3. In de leegstandverordening worden nadere regels gegeven omtrent het melden, bedoeld in het eerste en tweede lid.
  4. De termijnen, bedoeld in het eerste lid en artikel 5, vangen aan op de dag na de datum van inwerkingtreding van de leegstandverordening, bedoeld in dat lid.
   
  Artikel 4
  1. Burgemeester en wethouders voeren binnen drie maanden na ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 3, overleg met de eigenaar van het gebouw omtrent het gebruik van dat gebouw respectievelijk dat gedeelte van het gebouw.
  2. Burgemeester en wethouders kunnen na het overleg, bedoeld in het eerste lid, of zonder overleg indien de eigenaar aan dat overleg geen medewerking verleent, in een leegstandsbeschikking vaststellen of het gebouw respectievelijk het gedeelte daarvan geschikt is voor gebruik.
   
  Hoofdstuk IV. Voordracht gebruiker
  Artikel 5
  1. Burgemeester en wethouders kunnen aan de eigenaar van een leegstaand gebouw, respectievelijk het leegstaand gedeelte daarvan, dat is aangewezen overeenkomstig artikel 3, eerste lid, een gebruiker voordragen zodra die leegstand langer duurt dan een in de leegstandverordening aangegeven termijn van ten minste twaalf maanden.
  2. Een voordracht als bedoeld in het eerste lid wordt slechts gedaan als voordien in een leegstandbeschikking als bedoeld in artikel 4, tweede lid, is vastgesteld dat het gebouw respectievelijk het gedeelte daarvan geschikt is voor gebruik.
   
  Artikel 6
  Burgemeester en wethouders kunnen in hun besluit, bedoeld in artikel 5:
  a. een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen als gebruiker voordragen;
  b. indien het gebouw noodzakelijke voorzieningen behoeft om weer op redelijke wijze tot gebruik te kunnen dienen, de eigenaar verplichten om binnen een door hen te bepalen termijn de door hen aan te geven voorzieningen te treffen; en
  c. zo nodig andere voorwaarden aan de uitvoering van het besluit stellen.
   
  Artikel 7
  1. De eigenaar is verplicht om de overeenkomstig artikel 5 voorgedragen gebruiker binnen drie maanden na de voordracht, een overeenkomst tot ingebruikname van het gebouw, respectievelijk het leegstaand gedeelte daarvan, aan te bieden.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de eigenaar binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, een overeenkomst is aangegaan met een andere gebruiker, die het gebouw, respectievelijk het gedeelte ervan, binnen redelijke termijn in gebruik neemt.
  3. De eigenaar is verplicht om binnen vier weken na beëindiging van het gebruik overeenkomstig dit artikel de leegstand van het gebouw, respectievelijk het gedeelte ervan, te melden aan burgemeester en wethouders, tenzij het gebouw langer dan één jaar in gebruik is geweest.
   
  Artikel 8 [Vervallen per 01-07-1993]
   
  Artikel 9 [Vervallen per 01-07-1993]
   
  Artikel 10 [Vervallen per 01-07-1993]
   
  Artikel 11 [Vervallen per 01-07-1993]
   
  Artikel 12 [Vervallen per 01-07-1993]
   
  Artikel 13 [Vervallen per 01-07-1993]
   
  Artikel 14 [Vervallen per 01-07-1993]
   
  Hoofdstuk V. Bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen

  Artikel 15

  1. Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar vergunning verlenen tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte op welke overeenkomsten de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn, indien het gaat om:
  a. woonruimte in een gebouw, dat blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden;
  b. woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning welke
  1°. nimmer bewoond is geweest, hetzij
  2°. gedurende een tijdvak van ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop die woning laatstelijk geheel is komen leeg te staan of, indien die woning in haar geheel binnen een tijdvak van twaalf maanden voorafgaand aan dat tijdstip voor bewoning gereed is gekomen, gedurende het overblijvende gedeelte van het laatstgenoemde tijdvak, onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, hetzij
  3°. gedurende een tijdvak van tien jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning is aangevraagd, niet langer dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvak van drie jaren geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest;
  c. woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw.
   
  In geval van onderverhuur van woonruimte met betrekking tot de verhuring waarvan een vergunning als bedoeld in de vorige zin is verleend, vindt artikel 16, tiende lid, laatste zin, elfde en twaalfde lid, overeenkomstige toepassing en blijft, indien het gaat om woonruimte welke een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 234 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vormt artikel 269 lid 1 en lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.
  2. De vergunning wordt door de eigenaar aangevraagd door het indienen van een volledig en naar waarheid ingevuld formulier, dat van gemeentewege overeenkomstig een door Onze Minister vastgesteld model beschikbaar wordt gesteld. Op het formulier, bedoeld in de eerste volzin, vermeldt de eigenaar het aantal woonruimten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, van welke hij eigenaar is en ten aanzien van welke op grond van deze wet een zodanige nog geldende vergunning is afgegeven.
  3. De vergunning wordt slechts verleend indien:
  a. het gebouw of de woning, voor de verhuring waarvan de vergunning wordt gevraagd, leeg staat;
  b. van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij het gebouw of de woning op een andere wijze dan door het aangaan van een of meer huurovereenkomsten als bedoeld in het eerste lid, eerste zin, dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting;
  c. de eigenaar aantoont dat de te verhuren woonruimte, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden, in voldoende mate zal worden bewoond;
  d. de eigenaar, indien het gaat om woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onder c, aantoont dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en voorts dat de afbraak of de vernieuwbouw binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden;
  e. de eigenaar, voor zover het geen rechtspersoon betreft, slechts ten aanzien van één andere woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, een nog geldende vergunning op grond van deze wet, heeft verkregen.
  4. De vergunning ten aanzien van een woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, wordt niet geweigerd als is voldaan aan het derde lid, onderdelen a, b en c.
  4a. De vergunning ten aanzien van woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, voor het gebruik waarvan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend, wordt verleend voor de duur van die omgevingsvergunning, met een maximum van 10 jaren. Indien sprake is van een aanvraag van een vergunning voor dezelfde woonruimte wordt die vergunning slechts verleend indien voor die woonruimte voor de duur van ten minste vijf jaren onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop die vergunning wordt verleend geen vergunning voor het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur op grond van deze wet was verleend.
  5. De vergunning, in de andere gevallen dan dat, bedoeld in lid 4a wordt verleend voor ten hoogste twee jaren. Op verzoek van de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders deze duur telkens met ten hoogste een jaar verlengen, met dien verstande dat de gehele duur van de vergunning ten aanzien van woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c, ten hoogste tien jaren onderscheidenlijk zeven jaren kan bedragen. Indien sprake is van een aanvraag van een vergunning voor dezelfde woonruimte wordt die vergunning slechts verleend indien voor die woonruimte voor de duur van ten minste vijf jaren onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop die vergunning wordt verleend geen vergunning voor het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur op grond van deze wet was verleend.
  5a. In afwijking van het vijfde lid, eerste volzin, wordt de vergunning ten aanzien van woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voor vijf jaren verleend. Deze vergunning kan niet worden verlengd.
  6. Een verzoek tot verlenging kan uiterlijk tot het tijdstip waarop de vergunning haar geldigheid verliest, worden ingediend. Het bepaalde in het derde lid, onder b, c, d en e, is van overeenkomstige toepassing.
  7. Beslissen burgemeester en wethouders op een verzoek tot verlenging eerst na het tijdstip waarop de vergunning haar geldigheid verliest, dan blijft een huurovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, eerste zin, welke op dat tijdstip voortduurt, in afwijking van het bepaalde in artikel 16, achtste lid, van kracht uiterlijk totdat burgemeester en wethouders hebben beslist.
  8. Indien burgemeester en wethouders het verzoek tot verlenging toewijzen, loopt een huurovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, eerste zin, welke op dat tijdstip voortduurt, tenzij uit die overeenkomst een bepaalde tijd voortvloeit of partijen een bepaalde tijd overeenkomen, voor onbepaalde tijd door, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop de vergunning opnieuw haar geldigheid verliest.
  9. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid en van de beschikking op verzoek om verlenging als bedoeld in het zesde lid.
  10. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid die van rechtswege is verleend, vervalt van rechtswege twee jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van de beschikking tot verlening van de vergunning, indien de duur waarvoor de beschikking is aangevraagd meer dan twee jaren bedraagt dan wel in de aanvraag de duur waarvoor de verlening wordt aangevraagd niet is aangegeven.
  11. Een beschikking tot verlenging als bedoeld in het vijfde lid die van rechtswege is gegeven vervalt van rechtswege een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van de beschikking tot verlenging, indien de duur waarvoor de verlenging is aangevraagd meer dan een jaar bedraagt, of, indien als gevolg van die verlenging de gehele duur van de vergunning meer dan vijf jaren zou bedragen, op het tijdstip waarop de gehele duur van de vergunning vijf jaren bedraagt.
  12. Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:
  a. de eigenaar onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag, bedoeld in artikel 15, tweede lid;
  b. de vergunning van rechtswege is verleend en daarbij niet voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in het vijfde lid. Artikel 4:20f, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
  13. Elk beding dat strijdig is met dit artikel, is nietig.
   
  Artikel 16

  1. Ten aanzien van de huur en verhuur van woonruimte met betrekking tot de verhuring waarvan een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdelen a en c, is verleend, blijven de artikelen 232 en 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.
  2. Ten aanzien van de huur en verhuur van woonruimte met betrekking tot de verhuring waarvan een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, is verleend, blijft artikel 232 en titel 4, afdeling 5, onderafdeling 2, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing, behoudens de artikelen 251, 259, 261, eerste lid, en 264.
  3. Ten aanzien van huurovereenkomsten, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste zin, gelden de volgende bijzondere bepalingen.
  4. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste zes maanden.
  5. Bij opzegging door de huurder is de termijn niet langer dan een maand.
  6. Bij opzegging door de verhuurder is de termijn niet korter dan drie maanden.
  7. Een opzegging die in strijd met het vierde lid van dit artikel of met het eerste of tweede lid van artikel 271 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is gedaan en een opzegging die op kortere termijn is gedaan dan is voorgeschreven in het zesde lid van dit artikel gelden niettemin als waren zij gedaan tegen de voorgeschreven dag en met inachtneming van de voorgeschreven termijn.
  8. De huurovereenkomst eindigt in elk geval op het tijdstip, waarop de vergunning haar geldigheid verliest. In het geval, bedoeld in de eerste volzin, is geen opzegging vereist. Indien de huurder na het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt, met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, ontstaat, tenzij van een andere bedoeling blijkt, een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd waarop titel 4, afdeling 5, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
  9. Elk beding waarbij in strijd met het vijfde lid een langere opzeggingstermijn of in strijd met het zesde lid een kortere opzeggingstermijn wordt overeengekomen of waarbij van andere bepalingen van dit artikel dan wel van artikel 271, eerste, tweede en derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgeweken, is nietig.
  10. Burgemeester en wethouders vermelden in de vergunning, bedoeld in het eerste lid tegen welke huurprijs ten hoogste mag worden verhuurd. Aan de berekening van het huurbedrag leggen zij de krachtens de artikelen 10, eerste lid, en 12, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte gegeven regels ten grondslag. Komen partijen een hogere huurprijs overeen dan waartegen de woonruimte ten hoogste mag worden verhuurd, dan treedt de huurprijs welke in de vergunning is vermeld in de plaats van de overeengekomen huurprijs.
  11. Indien de vergunning, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdelen a en c van rechtswege is verleend, verbinden burgemeester en wethouders alsnog een voorschrift aan de vergunning, inhoudende de huurprijs tegen welke ten hoogste mag worden verhuurd. Aan de eerste zin wordt uitvoering gegeven binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning van rechtswege. Het tiende lid, tweede en derde zin, is van toepassing.
  12. De huurovereenkomst moet bij geschrifte worden aangegaan. Daarbij moet melding worden gemaakt van de vergunning bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste zin, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de daarin vermelde huurprijs.
  13. Indien aan het bepaalde in het twaalfde lid niet is voldaan, kan de verhuurder zich niet beroepen op het buiten toepassing blijven van de artikelen genoemd in artikel 15, eerste lid, eerste zin, en op het van toepassing zijn van het bepaalde in het vierde tot en met negende lid van dit artikel.
   
  Hoofdstuk VI. Handhaving
  Artikel 17
  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.
   
  Artikel 18
  1. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd terzake van overtreding van de artikelen 3, eerste lid, en 7, derde lid. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het opleggen van een bestuurlijke boete.
  2. De eigenaar die onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag, bedoeld in artikel 15, tweede lid, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd die ten hoogste bedraagt het bedrag dat is vastgesteld voor de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
  3. De bestuurlijke boete kan niet hoger zijn dan € 7 500.
  4. De gemeenteraad stelt bij verordening het bedrag vast van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd.
   
  Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
  Artikel 19
  Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet van [datum] tot wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (Stb. xx) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de door genoemde wet aangebrachte wijzigingen in deze wet in de praktijk.
   
  Artikel 20 [Vervallen per 01-07-1993]
   
  Artikel 21
  1.Van deze wet, welke kan worden aangehaald als Leegstandwet, treden de artikelen 1 en 4, hoofdstuk V, paragraaf E van artikel 18 en hoofdstuk VII in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
  2.De paragrafen A-D van artikel 18 treden in werking twaalf maanden na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid.
  3.De overige bepalingen van deze wet treden in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat is gelegen na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid.
   
  Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
   
  Gegeven te Lage Vuursche, 21 mei 1981
   
  Beatrix
   
  De Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
  G. Ph. Brokx
   
  De Minister van Justitie,
  J. de Ruiter
   
  Uitgegeven de drieëntwintigste juni 1981
  De Minister van Justitie,
  J. de Ruiter


  Als U Edelachtbare Mr Von Meyenfelt deze motie afwijst dan riskeert U de nucleaire machtsgreep en men vind mensenlevens vandaag de dag niet belangrijk; mocht U anders beweren dan kunt U Mr Von Meyenfelt het vonnis bij voorraad uitvoerbaar voltrekken gebaseerd op het Ethisch Christelijk Rechtssysteem waarvan een gezonde abiogenese; dus een gezonde economie + gezonde staatsburgers worden bewerkstelligt en U Edelachtbare Mr Von Meyenfelt kan per ommegaande mijn eisen inwilligen zodat de schadevergoeding die ik R.J.M Zwijnenberg tegoed heb van Justitie ook per ommegaande wordt uitgekeerd en dit is een miljoenenwoning want de euro is gerelateerd aan de U.S.A $ en in THE UNITED STATES worden miljoenen aan schadevergoedingen uitgekeerd en daarom kan dit hier in Nederland ook.
  Er is ook voldoende chartaal geld om de euro in stand te houden want de Zuid-Europese Landen krijgen 40 tot 50 Miljard euro en pedoseksuelen ontvangen 2500 euro per kind wat vermoord is en waar het eurosysteem op gebaseerd is zodat NASA = Never A Straight Answer de naam aanpast en J Demmink veroordeelt wordt.
  Dit heeft wel degelijk betrekking op de zitting slapen op straat want dit is niet veilig maar ook huurrechtadvocaten die dit bewerkstelligen plegen een ernstig strafbaar delict.
  Huurrechtadvocaten schuiven dit af op de politici in Den Haag en daarom is deze cirkel ook weer rond.

  Zo houden we alles in stand en lossen we niks op en schuiven alles af op organisaties en de volgende kabinetten.
  Dus gooi de bom maar Japan en niet te vergeten dat dan de wereld weg is.
  Hoezo heeft iedereen RECHT OP LEVEN; Machthebbers vernietigen alles en hebben schijt aan daklozen en zwervers want die hebben immers geen chartaal geld en worden daarom overal geweigerd en weggetrapt!!!
  Deze mensen krijgen niet waar ze recht op hebben en omdat dit corrupte rechtssysteem in stand wordt gehouden zal zelfs justitie ten ondergaan aan eigen syteem omdat dit schending van mensenrechten is.
  In de Universele verklaring van de Rechten van de Mens staat dit alles precies beschreven maar dit lapt U Mr Von Meyenfelt aan Uw laars; U zult het tegendeel aantoonbaar moeten bewijzen want gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 verschillende dingen en zeker bij de Rechtbank Amsterdam die ook van de pseudo-filosofische cultus Scientology is.
  Omdat ik R.J.M Zwijnenberg Christen ben en de WAARHEID AAN HET LICHT breng als klokkenluider heb ik nog een verzoek om de film THE PASSION OF THE CHRIST TE ZIEN en dat U Edelachtbare Mr Von Meyenfelt het Vonnis bij voorraad uitvoerbaar voltrekt gebaseerd op het Christelijk Ethisch Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie en het Christendom niet verwarren met het Rooms-Katholieke geloof.

  Dat het Uwe Edelachtbare Mr C Von Meyenfelt moge behage en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de wet dit toelaat en aan de zorgplicht hoeft U niet meer te voldoen want deze is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft.
  Door de erkenning van het Zwijnenberg-arrest zal U Edelachtbare Mr Von Meyenfelt de wet-en regelgeving van het Ethisch Christelijk rechtssysteem moeten erkennen en de zorgplicht moeten vervullen.

  Ik R.J.M Zwijnenberg blijf bij mijn standpunten:

  GOD ALMACHTIG heeft iedereen een eigen Land gegeven, een eigen taal, een eigen cultuur en een eigen munteenheid!!!

  KONING JEZUS ZEI:"WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET!!!'' 
      
  Hoogachtend,

  R.J.M Zwijnenberg

  Hypotheekaftrek, zegen of vloek

   
   
  Het H woord is in de politiek verweven met zelfmoord, iedereen die het af wil schaffen graaft zijn graf. Waarom is dit eigenlijk en wat nog meer is wat maakt de hypotheekaftrek zo belangrijk en voor wie? Nederlanders staan bekend om hun zuinigheid en hun boter bij de vis mentaliteit. Vreemd dus dat bij huizen kopen we maar al te graag lenen en leven op toekomstige verdiensten.Idioot dus dat wij de grieken en anderen verwijten dat ze er op los lenen zonder na te denken hoe ze kunnen terug betalen. Nederlanders kunnen er dus ook wat van, 680 miljard euro hypotheekschuld kunnen we ook niet zomaar betalen, dit dus naast alle andere schulden die gemaakt worden op consumptief gebied, auto's, vakanties's e.d.Dus 800 miljard euro schuld lijkt mij een goede schatting wat we de banken nog schuldig zijn,.
  Natuurlijk er zijn spaargelden van pakweg 300 miljard, en waarom gebruiken we die niet? Gemakzucht en verleiding in de markt zorgt dat wij niet goed nadenken. Extra afbetalingen op de hypotheek zorgt voor meer adem en bespaart meer dan spaargeld op de bank, maar toch kiezen veel mensen er nog niet voor, schijnzekerheid en het bestaan van de hypotheekaftrek staan maakt dat veel mensen die keuze nog niet maken. Dus hier is er een tegenstelling die ervoor zorgt dat we in kringetjes rond lopen.
  Wie zal last ondervinden van het afschaffen van de hypotheekaftrek en wat gaat er gebeuren?
  Banken verdienen in Nederland grote bedragen aan het verstrekken van hypotheken, deze winsten werden op haar beurt gebruikt voor het financieren van bedrijfsleningen en staatsleningen. Deze constructie zorgde ervoor dat de staat belang heeft bij het in stand houden van de aftrek.Gek want zonder aftrek heeft ze meer belastinggeld en hoeft ze niet te lenen, het was dus ook een politieke keuze. Als politiek partijen nu zeggen dat alles eenvoudiger moet en met minder regels, dan komt het afschaffen van de hypotheekaftrek in aanmerking, het is duur en het geld(subsidie, jaja) komt niet terecht waar het terecht zou moeten komen.Daar waar de VVD tegen elk soort subsidie is, is het gek dat juist een open einde subsidie, we weten nooit wat het bedrag is wat afgetrokken wordt, door de VVD in stand wordt gehouden, daar waar de huurtoeslag terecht komt bij de onderste inkomens laag, dus  de mensen met weinig geld, ziet men dat bij de hypotheekaftrek absoluut niet, erger nog, 50% van de hypotheekaftrek komt terecht bij de 20%  hoogste inkomens in Nederland!!De hypotheekaftrek zorgt dus voor grotere inkomensverschillen in Nederland, niet voor kleinere want de aftrek zorgt ervoor dat de hogere inkomens in Nederland juist meer vermogen kunnen opbouwen in vergelijking met andere inkomens.Iets wat niet mogelijk is voor huurders, wat in het algemeen mensen zijn met een lagere inkomen en ook niet voor de modale Nederlander  want die woont in zijn huis en heeft weinig mogelijkheden om van de aftrek te profiteren en kan alleen hopen dat zijn huis meer waard is dan zijn hypotheek op het moment van verkoop.De grootste verliezer van het afschaffen van de aftrek zouden dus naast de banken de hoogste inkomens zijn in Nederland en is dat nou zo erg?

  wonen is ook huren

   
  Wonen is voor een mens een fundamentele behoefte, een mens zal eerder overleven en beter kunnen gedijen met een dak boven zijn hoofd, wonen is dus een primaire  voorwaarde voor het leven, Daarom is het in onze grondwet verankerd, of je een koper bent of een huurder, dit recht zou voor iedereen gelijk moeten gelden!!Dit is echter niet zo, huurders worden op dit moment als paria behandeld, waarom?Zijn kopers betere mensen ?Volgens de VVD en D'66 en andere partijen zijn huurders minderwaardig en kopers beter voor de stad en land, hoezo is dat?Huurders leveren minder op, en volgens deze partijen kosten huurders de economie geld.Ondertussen is de totale hypotheekschuld van Nederland ongeveer 680 miljard euro, de hoogste in Europa!De netto hypotheekaftrek, dit is wat de koper terug krijgt van de belasting , bedraagt ongeveer 12 miljard euro!Dit is wat het Nederland, dus iedereen in Nederland, kost aan opbrengsten, dit betaalt niet alleen de koper maar ook de huurder!Maar profiteert de huurder dan niet van het betalen van deze belastingaftrek?Nee de huurder profiteert hier niet van, hoeveel bedraagt dan de huurtoeslag  waar hij van kan profiteren? Die is ongeveer 2,4 miljard euro. Een vijfde van de hypotheekaftrek, én de huurtoeslag komt ten goede aan mensen die het echt nodig hebben en niet voor de belastingaftrek een duurder woning gaan zoeken,vergeten door VVD en andere partijen is ook dat vele huurwoningen door solidariteit en liefdadigheid  bij elkaar zijn gespaard, vele woningen zijn betaald door arbeiders en hun gezinnen.Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw werd je lid van een woningbouwvereniging om een huis te kunnen huren!Niets van de Staat of stad, nee van een of meerdere verenigingen werd je lid om snel mogelijk een woning te huren.Ook pensioenfondsen van bedrijven hebben betaald om woningen te bouwen voor hun werknemers, bijvoorbeeld de Philips Pensioenfonds heeft vele woningen gebouwd in Eindhoven en omstreken, in Amsterdam Noord en Rotterdam zijn vele huizen gebouwd door havenbedrijven, deze zijn niet betaald door de Nederlandse staat. Dit wordt zo vaak beweerd en gelogen door de VVD;Huurders kosten Nederland geld, welnee, kopers kosten Nederland, heel Nederland, geld!!Een beperking van de hypotheekaftrek tot woningen van 500.000 euro zou de schatkist al gauw 4 á 5 miljard euro´s opleveren per jaar!!We hebben dan geen bezuinigingen nodig en houden zelfs geld over voor een betere gezondheidszorg en een echt leger!!Jammer voor de banken dan, die hebben dan minder bonus.

  Minister belde met Turkije over Demmink

  Gepubliceerd op woensdag 5 augustus 2015 23:08
  DemminkPleinMinister van Justitie Ard van der Steur heeft afgelopen 30 juli persoonlijk gebeld met zijn Turkse ambtsgenoot over het onderzoek naar de van seksueel misbruik verdachte oud-topambtenaar Joris Demmink. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van de Groep Bontes/Van Klaveren.

  Aangiftes

  De vragen werden gesteld na berichten dat de Turkse justitie vragen om rechtshulp uit Nederland in het onderzoek naar Demmink zou blokkeren. Een Nederlandse rechter-commissaris doet onderzoek naar aangiftes van seksueel misbruik door Demmink (dat in de jaren negentig zou hebben plaatsgevonden) van twee Turkse jongemannen.

  Sepot

  Van der Steur schrijft dat in Turkije de mogelijkheid tot uitvoering van de Nederlandse rechtshulpverzoeken in Turkije nog wordt ‘bestudeerd’. De Turkse autoriteiten hebben laten weten dat in Turkije een onherroepelijke sepotbeslissing is genomen ten aanzien van het feitencomplex rond Demmink waarover Nederland vragen heeft gesteld. Beantwoording van deze vragen zou strijdig kunnen zijn met het ne bis in idem-beginsel. Dat principe houdt in dat een verdachte niet tweemaal in verband met hetzelfde feit mag worden vervolgd.

  Vrachtbaar

  De rechter-commissaris bij de rechtbank Den Haag en het Openbaar Ministerie hebben zich volgens Van der Steur ‘maximaal ingespannen’ om uitvoering te verkrijgen van de indiende rechtshulpverzoeken. Van der Steur zelf belde op 30 juli met zijn Turkse ambtgenoot over de kwestie om het belang van de uitvoering toe te lichten. Volgens Van der Steur was dat een ‘ vruchtbaar gesprek’. Overigens ontkenden de Turken dit voorjaar al dat niet werd meegewerkt aan het Nederlandse rechtshulpverzoek.
  Zie ook:
  Kosten Demmink hoger dan gemeld aan Kamer
  Advocaat Demmink krijgt waarschuwing
  Advocaat wil Opstelten, Teeven en Demmink horen
  Justitie: 120.000 voor verdediging Demmink


  Hier is wel geld voor en uitkeren van schadevergoedingen waar mensen RECHT op hebben wordt van tafel geveegd.
  Ik Ranjana ga morgen zoveel mogelijk misstanden aan de kaak stellen bij het toga tuig van de Rechtbank Amsterdam!!!!
  Komt allen zoveel mogelijk naar de Rechtbank Amsterdam en WE WILL BE VICTORIOUS!!!
  Dank jullie wel voor jullie steun.

  Groeten,

  Ranjana Zwijnenberg