donderdag 12 oktober 2017

Dit zijn de opvallendste punten uit het regeerakkoord

Dit zijn de opvallendste punten uit het regeerakkoord

Regeerakkoord Rutte III Na 209 dagen van formeren is het regeerakkoord klaar. Het probeert twee totaal verschillende politieke werelden te verenigen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kónden niet anders
   
 • Klimaat & Energie

  Meer dan Europa eist

  Klimaat & Energie

  Ongekend ambitieus, dat is het energiebeleid in het regeerakkoord. In 2030 moet de uitstoot bijna de helft minder zijn dan in het ijkjaar 1990. 49 procent, om precies te zijn. Het is meer dan Europa op dit moment eist. CO2-opslag is de tweede grote ingreep van de nieuwe regering om van broeikasgassen af te komen. En er wordt een voorzichtig begin gemaakt met het „energie-efficiënt” of aardgasvrij maken van bestaande woningen. Het kabinet doelt op 30.000 à 50.000 woningen per jaar.
  Om de uitstoot van broeikasgas met de helft te verlagen gaat op Nederland grote schaal CO2 uit de zware industrie afvangen uit de fabrieken, maar die plannen zijn met veel kritiek ontvangen. “Je hangt dan in feite een soort afzuigkap boven de industrie. Er zijn slimmere manieren.”
  Lees meer over Klimaat & Energie in het regeerakkoord
 • Migratie & integratie

  Hogere eisen aan nieuwkomers


  Het kabinet wil opvang van mensen in de eigen regio stimuleren en daardoor de stroom van migranten naar Europa beperken. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, krijgen asielzoekers daarbij geen toegang meer tot rechtsbijstand. Wie definitief uitgeproceerd is, moet Nederland sneller verlaten. Voor wie dat niet doet, worden acht Landelijke Vreemdelingenvoorziening-locaties (LVV’s) opgericht. Wie wél mag blijven, mag niet direct gebruik maken van de verzorgingsstaat.
  Lees meer over Migratie & Integratie in het regeerakkoord
 • Zorg

  Winst voor ouderen

  De medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en wijkverpleging krijgen, net als tijdens Rutte II, te maken met een uitgavenplafond. De overheid zal bovendien strenger worden bij de inkoop van medicijnen. Niet alleen gaan mensen meer betalen voor hun medicatie, ook gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport strenger inkopen bij farmaceuten. Het ministerie zal soms moeten besluiten om dure medicijnen voor specifieke patiënten niet meer te vergoeden.
  Zorgverzekeraars houden hun scheidsrechtersrol in de zorg. Dit is zeer tegen de zin van partijen zoals de PVV en de SP.
  Het kabinet Rutte III wil een rem zetten op de zorgkosten. Veel zal afhangen van de onderhandelingskwaliteiten van de nieuwe minister.
  Lees meer over Zorg in het regeerakkoord
 • Arbeidsmarkt

  Grote hervormingen arbeid

  De arbeidsmarkt gaat opnieuw op de schop. Zo wordt ontslag wordt makkelijker en gaat de ontslagvergoeding voor mensen die al lange tijd in dienst zijn omlaag. Daartegenover staat dat werknemers met een tijdelijk contract vanaf dag één recht hebben op een ontslagvergoeding. Nu is dat pas vanaf twee jaar.
  Zelfstandigen zonder personeel mogen zelf „een bewuste keuze” blijven maken om zich al dan niet te verzekeren en te sparen voor hun pensioen. Tot slot wil het kabinet het pensioenstelsel verregaand hervormen.
  Lees meer over Arbeidsmarkt in het regeerakkoord
 • Onderwijs

  Leraren krijgen meer

  Het primair en voortgezet onderwijs kampen met een oplopend lerarentekort. Voor de verhoging van het salaris van basisschoolleraren wordt jaarlijks 270 miljoen extra vrijgemaakt. Daarnaast gaat er 450 miljoen euro naar vermindering van de werkdruk.
  De in 2013 ingevoerde rekentoets voor het voortgezet onderwijs moet in schooljaar 2019-2020 al plaats maken voor een alternatief.
  Het kabinet wil “kansenongelijkheid” bestrijden. Er komen meer ‘brede brugklassen’, voor kinderen die hun definitieve keuze voor een schooltype willen uitstellen. En ‘tussenscholen’ voor een geleidelijke overgang van basisschool naar middelbare school. Ook komen er experimenten met het volgen van lessen op een hoger schoolniveau. Het kabinet wil meer doorstroming naar hoger onderwijs en minder toelatingsdrempels (zoals de numerus fixus).
  Onderwijs krijgt er 1,9 miljard bij, maar aan grote problemen wordt niks gedaan, zo luidt kritiek. Zo wordt het woord ‘lerarentekort’ in het akkoord niet één keer genoemd.
  Lees meer over Onderwijs in het regeerakkoord
 • Medisch- ethische kwesties

  Genderselectie bij embryo’s


  Ouders die het risico lopen een zeer zware erfelijke ziekte door te geven aan hun kinderen, krijgen de mogelijkheid bij een ivf-behandeling te kiezen of ze een jongen of meisje geboren laten worden.
  Er komt een wetenschappelijk onderzoek naar de groep mensen die eventueel gebruik zou maken van een ‘Wet Voltooid Leven’. Het regeerakkoord volgt daarnaast de conclusies van de onderzoekscommissie-Voltooid Leven, die vorig jaar onder leiding van Paul Schnabel schreef dat de huidige euthanasiewet (2002) veel ruimer geïnterpreteerd kan worden.
  Lees meer over Medisch- ethische kwesties in het regeerakkoord
 • Veiligheid & Recht

  Meer politie en cyberveiligheid

  Het nieuwe kabinet is hard voor wie de rechtsstaat probeert te ondermijnen, op welke manier dan ook. Syriëgangers, die zich bijvoorbeeld aansloten bij IS, kunnen makkelijker vervolgd worden.
  In de toekomst moeten immigranten een keuze maken over hun nationaliteit. „Aankomende eerstegeneratie-emigranten en -immigranten” kunnen nog twee nationaliteiten aanhouden.
  Het kabinet wil dat bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor de beveiliging van software die ze verkopen. Sommige softwareproducenten updaten hun oude software na verloop van tijd niet meer, wat computers kwetsbaar kan maken voor hackers of malware.
  Lees meer over Veiligheid & Recht in het regeerakkoord
 • Buitenland & Defensie

  Meer geld naar Defensie


  Na onderwijs is defensie het de tweede grootste investeringspost. De uitgaven stijgen de komende jaren tot ruim 1,5 miljard euro extra per jaar in 2021.
  In plaats van de bestaande Internationale Veiligheidsstrategie wil het nieuwe kabinet een nieuwe, gecombineerde veiligheidsstrategie formuleren waarin naast buitenlandse dreigingen ook binnenlandse dreigingen, zoals terrorisme, worden opgenomen. In het regeerakkoord wordt verder benadrukt dat eventuele nieuwe missies „voor langere duur” en met „voldoende omvang” moeten worden aangegaan.
  Ook is er aandacht voor het Midden-Oostenconflict en willen de coalitiepartijen zoeken naar een alternatieve vorm van samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije in plaats van een volledig Turks EU-lidmaatschap. Bovendien moet er volgens het regeerakkoord kabinet strenger toezicht in EU-verband op nationale begrotingen komen.
  Lees meer over Buitenland & Defensie in het regeerakkoord
 • Financieel beleid

  Rutte III teert in op de ruimte die Rutte II maakte


  Het riante begrotingsoverschot dat het nieuwe kabinet aantreft, wordt niet aangesproken, maar voor de toekomst dreigt wel een gat op de begroting. Minimumtarieven voor zzper’s en een ontslagvergoeding voor flexwerkers. Hogere lasten voor bedrijven en aanpak van brievenbusfirma’s. Meer geld voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. En een trits aan groene belastingmaatregelen onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’.
  Onder Rutte III gaat het btw-tarief van 6 procent omhoog naar 9 procent. Een ‘brede coalitie’ van linkse partijen en branche- clubs verzet zich tegen de verhoging van het lage btw-tarief (onder meer voor voedsel en schoenmaker).
  Rutte III komt met vele fiscale plannen, van twee schijven in de inkomstenbelasting tot ‘klimaatheffingen’ en de aanpak van fiscale paradijzen. Dat stelt hoge eisen aan de Belastingdienst, die het toch al moeilijk heeft.
  Rutte III wil iets doen aan de lage uurtarieven en de slechte onderhandelingspositie van zzp’ers. Daarom is in het regeerakkoord een minimumloon voor zelfstandigen meegenomen, dat moet tussen de 15 en 18 euro zijn. Economen vragen zich af hoe dit in de praktijk uitpakt.
  Lees meer over het Financieel beleid in het regeerakkoord
 • Mobiliteit & Infrastructuur

  Twee miljard voor mobiliteit, meer concurrentie op het spoor

  Vanaf 2030 mogen er alleen nog nieuwe auto’s verkocht worden die emissieloos zijn. Rekeningrijden wordt niet ingevoerd, er komt wel zo snel mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer.
  Er komt meer concurrentie op het spoor door uitbreiding van het aantal treindiensten die openbaar kunnen worden aanbesteed.
  Er komt de komende drie jaar in totaal 2 miljard euro beschikbaar voor investeringen voor spoor, wegen en scheepvaart.
  Het kabinet onderzoekt invoering van een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. Als dat te weinig oplevert wordt er per 2021 een toeslag geheven op tickets voor elke vertrekkende passagier vanaf een Nederlandse luchthaven.
  Lees meer over Mobiliteit & Infrastructuur in het regeerakkoord
 • Landbouw & Voedselveiligheid

  Meer geld voor varkensboeren en NVWA

  Er komt geld beschikbaar voor provincies waar zoveel vee wordt gehouden dat het gezondheidsrisico’s meebrengt voor bewoners. Ook gaat er meer geld naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
  Om boeren een sterkere machtspositie te geven ten opzichte van bijvoorbeeld supermarkten, worden mededingingsregels versoepeld, zodat boeren zich makkelijker kunnen verenigen. Daarnaast gaat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen krijgen voor producten waar bijvoorbeeld levensmiddelenproducenten speciale, bovenwettelijke eisen aan stellen.
  Lees meer over Landbouw & Voedselveiligheid in het regeerakkoord
 • Gaswinning

  Gaswinning gaat maar minimaal omlaag

  De gaswinning gaat gedurende de hele kabinetsperiode met maar een heel kleine stap omlaag: van 21,6 miljard m3 per jaar naar rond de 20 miljard. Dat is lang niet zoveel als men in het noorden hoopte. Vooral in de dagen dat er nog met GroenLinks werd gesproken waren de verwachtingen hoog, maar ook daarna hoopte men nog altijd op structurele verlaging. Wel komt er een publiek schadefonds waar de schadeafhandeling uit betaald zal worden. Misschien wel het meest opvallend is het ene zinnetje waarin de provincie Groningen een belangrijke rol toebedeeld krijgt in de energietransitie. Het is de bedoeling dat Groningen dé plek wordt waar gewerkt gaat worden met nieuwe energiebronnen, mede door een nieuw regiofonds dat 2,5 procent van de aardgasbaten behelst.
  Lees meer over Gaswinning in het regeerakkoord
 • Cultuur

  Extra geld voor kunst, cultuursector positief

  In de cultuursector wordt positief gereageerd op de culturele paragraaf in het regeerakkoord. De nieuwe regering heeft weer oog voor de waarde van kunst, en investeert daarin, aldus belangenorganisaties. Er komt in 2018 voor cultuur 25 miljoen euro bij. Het bedrag loopt op naar 50 miljoen extra in 2019. En vanaf 2020 komt er 80 miljoen structureel bij voor de kunsten in de komende kabinetsperiode.
 • Sport

  Sport is als één van de winnaars uit het formatie gekomen

  De sport krijgt er komende jaren vele miljoenen bij, zowel voor topsporters als voor de ontwikkeling van nieuwe talenten. Ook komt er meer geld voor grote evenementen.