dinsdag 1 augustus 2017

Aan de Edelhoogachtbare informateur Dr G Zalm en de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. JESUS WON IT ALL Pedomunt euro zal worden vervangen door de rendimi (Yuang) maar eerst herinvoer oude munteenheden.

Aan de Edelhoogachtbare informateur Dr G Zalm en de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. JESUS WON IT ALL Pedomunt euro zal worden vervangen door de rendimi (Yuang) maar eerst herinvoer oude munteenheden.

03-07-2017

Hierbij vraag ik Mw R.J.M Zwijnenberg Uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten volgens het Paradigma van het Meritocratisch Wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:


Het is officieel: Gerrit Zalm nieuwe informateur

Video

Een Kamermeerderheid heeft vanmiddag tijdens het debat over het eindverslag van informateur Tjeenk Willink oud-VVD-minister Gerrit Zalm aangewezen als nieuwe informateur. Die start vanmiddag al de formatiegesprekken met de partijleiders van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Lees alle ontwikkelingen hieronder terug in ons blog.
28-06-17, 11:45 Laatste update: 14:22 


Dr. G. (Gerrit) Zalm - Hoofdinhoud

foto Dr. G. (Gerrit) Zalmvergrootglas
Met twaalf jaar de langstzittende minister van Financiën. Kwam uit een eenvoudig milieu (zijn vader was kolenboer); hardwerkend en wars van dikdoenerij. Doorliep na een studie economie een ambtelijke loopbaan en werd gezaghebbend directeur van het Planbureau. Als minister in het paarse kabinet ontwikkelde hij een nieuwe begrotingsnorm die uitging van een strikte scheiding van overheidsinkomsten en -uitgaven. Was verantwoordelijk voor een omvangrijke herziening van het belastingstelsel en de invoering van de euro. Bepleitte strakke naleving van de begrotingsregels in de EU. Na de verkiezingen van 2002 fractievoorzitter en politiek leider van de VVD. Keerde echter na anderhalf jaar terug naar het ministerschap dat hem beter lag. Lag goed in het parlement zowel door zijn deskundigheid als joviale optreden. Na zijn ministerschap acht jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO.

VVD
in de periode 1994-2007: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president

voornaam (roepnaam)

Gerrit (Gerrit)

personalia

geboorteplaats en -datum
Enkhuizen, 6 mei 1952

levensbeschouwing
geen godsdienst

opmerkingen over de naam en/of titel
Drs. G. Zalm (tot aan hem op 20 oktober 2008 een eredoctoraat werd verleend)

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (vanaf 1971 tot begin jaren '80)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker Bureau economische aangelegenheden, afdeling begrotingsvoorbereiding, ministerie van Financiën, van 15 maart 1975 tot 1977
 • hoofd Bureau economische aangelegenheden, afdeling begrotingsvoorbereiding, ministerie van Financiën, van 1977 tot 1978
 • hoofd afdeling begrotingsvoorbereiding, ministerie van Financiën, van 1978 tot 1980
 • hoofd centraal secretariaat heroverweging, ministerie van Financiën, van december 1980 tot 1981
 • plaatsvervangend directeur begrotingszaken, ministerie van Financiën, van 1981 tot 1983
 • plaatsvervangend directeur Algemene economische politiek, ministerie van Economische Zaken, van 1983 tot 1985
 • directeur Algemene economische politiek, ministerie van Economische Zaken, van 1985 tot 1988
 • onderdirecteur CPB (Centraal Planbureau), van 1988 tot 1 januari 1989
 • directeur CPB (Centraal Planbureau), van 1 januari 1989 tot 22 augustus 1994
 • bijzonder hoogleraar economische politiek, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 februari 1990 tot 22 augustus 1994
 • minister van Financiën, van 22 augustus 1994 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 3 augustus 1998
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 27 mei 2003
 • minister van Financiën en viceminister-president, van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007
 • minister van Economische Zaken ad interim, van 3 juli 2006 tot 7 juli 2006 (na het aftreden van minister Brinkhorst)
 • chief economist DSB (Dirk Scheringa Bank), van 1 juli 2007 tot 1 januari 2008 (2 dagen per week)
 • financieel directeur DSB (Dirk Scheringa Bank), van 1 januari 2008 tot 1 januari 2009 (4 dagen per week)
 • intern adviseur voor administratieve lasten en strategie, PWC (PriceWaterhouseCoopers), van 2007 tot december 2008 (1 dag per week)
 • lid Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO, van 23 december 2008 tot 28 februari 2009
 • voorzitter integratie steering committee, Fortis Bank Nederland-ABN AMRO, van 1 februari 2009 tot 1 juli 2010
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO, van 28 februari 2009 tot 1 februari 2017
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO Group en N.V. Fortis Bank Nederland, van 1 april 2010 tot 1 juli 2010

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 14 mei 1998 tot 20 juli 1998 (samen met W. Kok en mevrouw E. Borst)
 • informateur, vanaf 28 juni 2017

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Ontwikkelde de zgn. Zalm-norm voor het begrotingsbeleid. De kern daarvan is dat er een vast reëel uitgavenkader is, hetgeen voor de begrotingsdiscipline een scheiding tussen inkomsten- en uitgavenkant oplevert. Tegenvallers bij de uitgaven moeten tot extra bezuinigingen leiden als het uitgavenkader dreigt te worden overschreden. (23.900)
 • Bracht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie (januari-juni 1997) een akkoord tot stand over het zgn. Stabiliteitspact. Hiermee moet de stabiliteit van de euro worden zeker gesteld. Om stijgende rente en inflatie te voorkomen, moeten Europese regeringen hun begroting op orde hebben. Als regel mag het begrotingstekort slechts 3 procent van het nationaal product bedragen.
 • Was in Europees verband pleitbezorger voor strikte naleving van de regels van het stabiliteitspact en verzette zich tegen overschrijding van de begrotingsregels door Frankrijk en Duitsland
 • Bracht in 1997 met de ministers van Justitie en van Economische Zaken en de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nota 'Integriteit financiële sector' uit (17.050)
 • Bracht in 1999 samen met staatssecretaris Vermeend het Belastingplan voor de 21e eeuw, een ingrijpende herziening van het belastingstelsel, uit. Belangrijkste elementen van deze herziening zijn: invoering van een drie-boxenstelsel en van een rendementsheffing voor inkomsten uit vermogen, verlaging van tarieven, vermindering van het aantal aftrekposten en vervanging van de belasting vrije sommen door heffingskortingen. (25.810)
 • Bracht in 1999 de Nota 'Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording' uit. Hierin wordt aangekondigd dat de departementale begrotings- en verantwoordigingsstukken toegankelijker worden, waardoor beleidspresetaties beter door het parlement kunnen worden beoordeeld. Vragen die in de begroting centraal komen te staan zijn: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten? Bij de verantwoording staan centraal: Hebben we bereikt wat we hebben beoogd, hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? (26.573)
 • Bracht in 2001 de Nota Betalingsverkeer: 'de Markt voor girale betaalmiddelen uit'. De nota gaat in op (technologische) ontwikkelingen in het betalingsverkeer en op de gevolgen daarvan voor de Nederlandse economie. Door daar tijdig op in te spelen moet het hoogwaardige Nederlandse betalingsverkeer zijn positie behouden en moet de veiligheid van het nationaal en grensoverschrijdend betalingsverkeer worden gewaarborgd. Vergroting van transparantie is een belangrijk beleidsdoel. (27.863)
 • Was in het kabinet-Balkenende II verantwoordelijk voor het begrotingsbeleid, dat was gericht op aanzienlijke vermindering van het begrotingstekort. Daarmee moest aflossing van de overheidsschuld worden gewaardborgd. Dat was nodig om de kosten van de vergrijzing in Nederland op te kunnen vangen en om te voldoen aan de Europese afspraken over overheidsfinanciën in het kader van het Stabiliteitspact. Doel was een structureel tekort van maximaal 0,5 BBP in 2007.
 • Bracht in 2004 met staatssecretaris Wijn een plan van aanpak uit over het verminderen van administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 • Bereikte in 2005 met zijn collega-minister van Financiën van de Europese Unie een akkoord over aanpassing van het Stabiliteitspact. De begrotingsregels worden in goede economische tijden verscherpt en in economisch slechte tijden versoepeld.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1994 samen met minister Sorgdrager de Wet op de wisselkantoren in het Staatsblad. Er komt een registratieplicht voor wisselkantoren, waarop een vrijstellingsregeling van toepassing is voor onder meer hotels en banken. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Hierdoor moet het witwassen van gelden uit criminaliteit worden tegengegaan. De wet is in 2002 vervangen door de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Stb. 2002, 380). (23.777)
 • Bracht in 2000 samen met de staatssecretarissen Vermeend en Bos de Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) (Stb. 215) tot stand, waarmee het Belastingplan voor de 21e eeuw wordt geïmplementeerd. (26.727)
 • Bracht in 2000 samen met minister De Vries en staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) (Stb. 587) tot stand. Deze wet vervangt de Wet financiering lagere overheden en moet grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen vermijden. De ingetrokken wet bood onvoldoende ruimte om in te spelen op wijzigingen op het gebied van de financiële markten en producten. De wet moet de kredietwaardigheid van openbare lichamen bevorderen. De rapportagevereisten worden aangescherpt. (26.906)
 • Bracht in 2001 diverse wetten tot stand in verband met de vervanging van de gulden door de euro. Het betrof onder meer de intrekking van de Wet inzake de wisselkoers van de gulden, de invoering van de euro als rekeneenheid in Nederland en het tegengaan van fraude met de euro. Per 1 januari 2002 worden alle wetten aangepast aan de euro (1 euro = f. 2,20371). Ter gewenning aan de nieuwe munten krijgen in december 2001 alle inwoners van twaalf jaar en ouder een setje met de nieuwe muntjes ('de eurokit').
 • Bracht in 2002 de Wet op het BTW-compensatiefonds (Stb. 399) tot stand. Uit dit fonds krijgen gemeenten en provincies de btw terug die zij betalen voor niet-ondernemersactiviteiten (inclusief bij uitbesteden van diensten). Hierdoor kunnen gemeenten en provincies een betere afweging maken tussen in- en uitbesteden van activiteiten. (27.293)
 • Bracht in 2004 samen met minister Donner en staatssecretaris Van Gennip een wet (Stb. 370) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot stand over het aanpassen van de regeling voor bestuur en toezicht van grote naamloze en besloten vennootschappen overeenkomstig een SER-advies. De bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering wordt vergroot en er komt een verplicht correctiemechanisme bij slecht functionerende commissarissen. Het wetsvoorstel was in 2002 ingediend door de ministers Korthals, Jorritsma en Zalm. (28.179)
 • Bracht in 2005 de Wet financiële dienstverlening (Stb. 339) tot stand. De wet moet de consument beter beschermen tegen de risico's die aan de aanschaf van een financieel product (met name verzekeringen, hypothecair krediet en consumentenkrediet) verbonden zijn. De belangrijkste kwaliteitskenmerken van financiële dienstverlening - deskundigheid, betrouwbaarheid, adequate informatieverstrekking en zorgvuldige advisering van de consument - worden wettelijk vastgelegd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op naleving van de wet. (29.507)
 • Bracht in 2005 samen met minister Remkes en staatssecretaris Wijn de wet tot afschaffing van het gebruikersdeel OZB op woningen (Stb. 725) tot stand. Tevens worden zowel de maximumtarieven als een maximering van de toegestane tariefstijging voor de OZB op bedrijfspanden en het eigenarendeel op woningen in de Gemeentewet opgenomen. Gemeenten worden voor de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB gecompenseerd via het Gemeentefonds. (30.096)
 • Bracht in 2006 samen met staatssecretaris Schultz van Haegen een wijziging tot stand van de Wet Luchtvaart met betrekking tot de privatisering van luchthaven Schiphol (Stb. 331). Het belang van de overheid in Schiphol wordt verlaagd naar 51 procent. Een deel van de 49 procent overige aandelen zal via de beurs worden verkocht, een ander deel via onderhandse plaatsing. De wet regelt de exploitatievergunning en het sector-specifieke toezicht op de tarieven en de voorwaarden voor het gebruik van de NV Luchthaven Schiphol. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend door minister Netelenbos. (28.074)
 • Bracht in 2006 de Wet op het financieel toezicht (Stb. 475) tot stand. Deze wet voert twee vormen van toezicht in: prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Het prudentieel toezicht wordt uitgeoefend door De Nederlandsche Bank en is gericht op de financiële soliditeit van financiële instellingen. Het gedragstoezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten en is gericht op ordelijke en transparante financiële processen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. De wet vervangt acht bestaande wetten, waaronder de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet toezicht beleggingsinstellingen. (29.708)
 • Bracht in 2006 de Wet werken aan winst (Stb. 631) tot stand. De wet beoogt het vestigingsklimaat te versterken door middel van aanpassingen in de fiscaliteit. Het Vpb-tarief, alsmede het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting worden verlaagd, er wordt een tweede MKB-tarief en een MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting ingevoerd, alsmede een rentebox en octrooibox. Tevens wordt de dividendbelasting verlaagd. De maatregelen worden mogelijk gemaakt door een combinatie van grondslagverbreding en lastenverlichting. Het wetsvoorstel was ingediend door staatssecretaris Wijn. (30.572)

als (in)formateur
 • Kreeg op 14 mei 1998 samen met W. Kok en E. Borst-Eilers het verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van de spoedige totstandkoming van een kabinet van PvdA, VVD en D66. Zij adviseerden daar op 2 augustus toe, nadat onderhandelaars overeenstemming hadden bereikt over een ontwerp-regeerprogramma.
 • Kreeg op 28 juni 2017 van de Tweede Kamer de opdracht om de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat streeft naar brede steun in de volksvertegenwoordiging

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was kolenboer

publicaties/bronnen

publicaties
"De romantische boekhouder" (2009)

redevoeringen
Hofstadlezing, 18 januari 2000

literatuur/documentatie
 • Raymond van den Boogaard en Egbert Kalse, "Wennen aan rechtse slagzinnen", NRC Handelsblad, 4 november 2002
 • "'In crisissituaties kan ik bikkelhard zijn'", interview Steffie Kouters, Volkskrant Magazine, 10 februari 2007
 • Jeroen Sprenger e.a. (red.), "Per saldo. Overheidsfinanciën en fiscaliteit na twaalf jaar minister Zalm" (Den Haag, 2007)
 • Jan Tromp, "Terug naar het boerenverstand", De Volkskrant, 7 maart 2009
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageerOmdat U als informateur bent benoemd Dr G Zalm zal de PVV die de verkiezingen heeft gewonnen ook als REGERINGSPARTIJ zal moeten worden benoemd en dat zegt voldoende over de stroom immigranten die naar Het Koninkrijk der Nederlanden komen die niet meer bestaat waar ik later meer over zal meldden.
Omdat U Dr G Zalm de eerste persoon was die euro' s uit de pinautomaat heeft gepind en daarmee het interbellum derde wereldoorlog dankzij ministers/bewindvoerders ministeries heeft bewerkstelligt waar U Dr G Zalm de oorzaak van bent dat de NL staatsburgers in financiële problemen zijn geraakt en daardoor op straat zijn beland.
Hoe gaat U dit terugdraaien want U kunt in de reactie van het Ministerie van Economische Zaken opmaken dat men mij Mw R.J.M Zwijnenberg serieus neemt en dat is niet het geval van Jesse Klaver die milieuliefhebbers heeft bedonderd wat een verkapte belastingbrief is en dit kunt U lezen in bijlage 3 Document gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de belastingen waar alles op gebaseerd is.
Omdat Het Koninklijk Huis in Den Haag geen RECHT heeft op de Koninklijke Titel maar dit het nageslacht van Marie-Claire zou moeten zijn en in het Document No Cancer Foundation Prinses Maxima letterlijk toegeeft dat de Nederlandse Identiteit ''niet bestaat'' zal er om het Koninkrijk der Nederlanden weer op de GLOBE te zetten herinvoer van de Florijn moeten plaatsvinden omdat de Nederlandse Gulden ook geen rechtsgeldige munteenheid was wat in de Documenten Deel 1,2 en 3 van Her Majesty Secret te lezen is en Prinses Beatrix uit een milieu kwam waar de leugen regeert maar ook geen RECHT had op de Troon!!!
Omdat U Dr G Zalm informateur van de Raad van State U alle bewijslast heeft toegezonden gekregen en U als geen ander weet dat het eurosysteem gebaseerd is op de pedonetwerken van #Demmink en #Dutroux die door de gehele eurozone zijn uitgebreid en dit opgedoekt wordt omdat het Zwartboek Nederlands Forensisch Instituut precies uitlegt dat het Internationaal Strafhof en Tribunaal illegaal gevestigd in Nazi Nederland ten gunste van de Nieuwe Wereldorde (Vierde Rijk) en het referendum over de associatie overeenkomst EU- Oekraïne waarover gaat het op 6 April 2016?
Natuurlijk heeft dit ook te maken met Dhr Mr J Demmink want die kent U Dr G Zalm wel van de V.V.D en omdat toegelaten asielzoekers sneller een huis krijgen wat niet voor dakloze NL-Staatsburgers te bevatten is zal de WAARHEID AAN HET LICHT worden gebracht wat inhoud dat de Nederlandse bovenwereld dik in de cannabiswereld zit wat een ernstig strafbaar delict is en omdat regeringsleiders hebben bedacht dat de Eurozone dan maar moet islamiseren wat een vooropgezet plan is van de elite zal men door eigen snode plannen in eigen vallen lopen.
Denkt U Dr G Zalm dat U als informateur van de Raad van State de kabinetsformatie kan vaststellen zonder opstand als Dhr G Wilders van de P.V.V die de verkiezingen heeft gewonnen dan niet Dhr M Rutte als Minister-President Nederland wat geen land meer is kan laten besturen en wordt dit toch bewerkstelligt hebben we binnenkort een kristalnacht want Nederland telt meer intolerante Christenen dan intolerante Moslims als dit nieuwsartikel van bijlage 14 klopt.
Het Koninkrijk der Nederlanden was voor de Tweede Wereldoorlog een gezond stabiel land met gezonde Nederlandse Staatsburgers die volop banen hadden en dankzij de immigranten die voornamelijk uit moslimlanden komen en inderdaad de islam is een polemiek en nog erger is dat geen enkele politicus alleen Dhr G Wilders een Visie heeft Het Koninkrijk der Nederlanden op te bouwen want V.V.D politici zijn vrijmetselaars met dezelfde zieke geest als Mr J Demmink die kinderen verkracht en vermoord maar niet vrijuit zal gaan.
Dankzij Mr J Demmink is dit land kapot gemaakt en natuurlijk door een verrot rechtssysteem van de Scientology gebaseerd op het Japans Rechtssysteem waar ook U Dr G Zalm cacao in de melk had te brokkelen en nu is het tijd voor heropbouw en herstel!!! 


Mr. J. (Joris) Demmink - Hoofdinhoud

foto Mr. J. (Joris) Demminkvergrootglas
Joris Demmink (1947) was in 2002-2012 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie (sinds oktober 2010 geheten Veiligheid en Justitie). Hij begon zijn ambtelijke loopbaan bij het ministerie van Defensie en was later onder meer directeur-generaal rechtspleging en internationale aangelegenheden en vreemdelingenzaken op het ministerie van Justitie.

in de periode 2002-2012: secretaris-generaal

voornaam (roepnaam)

Joris (Joris)

personalia

geboorteplaats en -datum
Laren (N.H.), 11 december 1947

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, ministerie van Defensie, van 1971 tot 1973
 • plaatsvervangend hoofd afdeling Wetgeving en Publiekrecht, directie Juridische Zaken, ministerie van Defensie, van 1973 tot 1977
 • hoofd directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, ministerie van Defensie, van 1977 tot 1982
 • plaatsvervangend directeur directie Politie, ministerie van Justitie, van 1982 tot 1983
 • directeur directie Politie, ministerie van Justitie, van 1983 tot 1988
 • hoofddirecteur hoofddirectie Organisatie Rechtspleging, ministerie van Justitie, van 1988 tot 1990
 • directeur-generaal Rechtspleging, ministerie van Justitie, van 1990 tot 1993
 • directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, ministerie van Justitie, van 1993 tot 2002
 • secretaris-generaal ministerie van Justitie (vanaf 14 oktober 2010: Veiligheid en Justitie), van 1 november 2002 tot 1 november 2012

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Roel Bekker, "Joris Demmink", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 101

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer


MISDADIGE EMMER KOTS VAN GEENSTIJL OVER JORIS DEMMINK…. OF GEVEN ZE EEN SIGNAAL?

Geplaatst in: mediapedofilie op: 30 juni  Auteur: m k

DOET GEENSTIJL DIT MET OPZET OM TE LATEN ZIEN HOEZEER HET ‘SHOCKLOG’ OP BESLISSENDE MOMENTEN NAAR DE PEDO-PIJPEN MOET DANSEN VAN PAUL JANSEN CS? * ALLE VERWIJZINGEN MAAR MICHA KAT EN ZIJN WEBSITES WORDEN VERWIJDERD
Ik concludeer hier dat Geenstijl nog steeds van De Telegraaf is, tijd om los te weken.
Zorgelijk | 30-06-17 | 18:51

Demmink-dodenlijstDemmink en OM sturen alles verwoestende staatstrol naar Arnhem tijdens geheime Demmink rechtszitting
Het kan haast niet anders dan dat het Hof op 18 augustus a.s. (of later) een uitspraak doet waar het Openbaar Ministerie, mr. Joris Demmink en zijn omvangrijke justitiële pedo-kliek blij mee zullen zijn. Wij vrezen het ergste! 
Zelfs de noodklokken werden in dit verband op het juiste moment geluid daar in Arnhem. Kijk naar de, op bepaalde ogenblikken, schokkende beelden en huiver mee. 
Zie daarvoor ook dit >>> artikel wat er alles, 
maar dan ook alles mee te maken heeft! Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Elite-pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.
Geplaatst door op 17:26
Nederlander vindt het verkrachten van haar kinderen best, zolang dat maar gebeurt door de justitiële elite!
Dat bleek opnieuw vandaag, want de pleinen voor en naast het Arnhemse gerechtsgebouw bleven leeg. Angstaanjagend leeg! Slechts 8 mensen en één staatstrol waren voor het Paleis van Justitie in Arnhem aanwezig gedurendeeen rechtszitting geheime bijeenkomst waar werd gebakkeleid over hoe het nu verder moet met de >>> kinder-verkrachtingszaken betreffende mr. Joris Demmink en zijn pedo-kliek.Morgen deel 2 met zeer schokkende beelden! 
Demmink proces Arnhem

Demmink proces Arnhem
Vitalifeiten was in Arnhem ivm de Demmink zaak. Er zijn daar een paar live opnamens geweest waar nu een samenvatting van is gemaakt ,
Adele van de Plas in het “hol” van de Nederlandse Leeuw, vecht dapper terug tegen de leeuwen en leeuwinnen die meneer Demmink tegen eer en geweten in beschermen.
Vandaag werd een “geschil” met Joris Demmink achter gesloten deuren in rechtbank Arnhem “uitgevochten”. Adele van de Plas ervaart dit proces als een strijd met enkel tegenstanders doordat ook het Openbaar Ministerie Meneer Demmink als een Leeuwin beschermd, zou ze hier refereren naar de KROON? Ook Nico van den Ham kreeg van de beveiliging te horen dat ze hem niet mochten vertellen of de zaak al afgelopen was om meneer Demmink te beschermen. En dat terwijl de aanklachten en dikke dossiers met bewijzen van PEDOFILIE door meneer Demmink in alle lagen van het gerechtshof al bekend zijn.
Het pedofiele netwerk dat zich voornamelijk in de hoogste “beschaafde” lagen van de bevolking bevind doet er alles aan om deze mensen voor de rechtstaat ONSCHENDBAAR te krijgen, of ze dat gaat lukken horen we op 18 augustus (of later)
Denk zelf eens na wat voor gevolgen het heeft voor de mensheid als iemand onschendbaar is.
Dat zou niet erg zijn als je voorbeeldig gedrag zou laten zien wat naar mijn mening een prioriteit zou moeten zijn van een Secretaris Generaal, maar wat nou als er mensenlevens verwoest worden en de dader is onschendbaar voor de wet?
 Nico heeft zelf ook een reportage gemaakt en die kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken.
Een EU-Wehrmacht dus. Net als in de Tweede Wereldoorlog. Rutte: Pas op voor Poetin!
AMSTERDAM-NOIR-Rutte van het moordende en corrupte ‘Shell-Zalm-Motorblok'(Video)roept keer op keer:”Pas op voor Poetin en laat de arme zand vreten in de EU van mijn‘Führerin Merkel’ “(Video)! Een EU-Wehrmacht dus. Net als in de Tweede Wereldoorlog.Vanwege de verregaande plannen voor een te formeren EU-leger heeft het Kamerlid Gabriëlle Popken (PVV) vandaag Kamervragen gesteld en een debat aangevraagd. Het EU-leger, dat een antwoord moet zijn op de “Russische dreiging”, en waar Angela Merkel en Jean-Claude Juncker( als hij nuchter is) al aan begonnen zijn, zou onder Duits bevel komen te staan. Een EU-Wehrmacht dus. Net als in de Tweede Wereldoorlog, toen we ook een Europees leger onder Duits bevel hadden. Alleen heette dat leger toen Waffen-SS (Video)en was eveneens gericht tegen de “vijand” uit het Oosten . . .(Bron:E.J. Bron)
 
In de Stem vd Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV aflevering : “Steve Brown roept op Tot Verzet Tegen de meedogenloze Elite”(Video)wordt aangetoond aan de hand van voorbeelden in het Verzetsmuseum dat er angstig veel overeenkomsten zijn tussen1940-45 en nu.
 

Maffia-Zorgbestuurder Versteegen’ jatte met echtgenoot 2,5 ton. Geen dag in de cel.
(van onze VVD Klasse Justitie redactie)
AMSTERDAM-NOIR-‘Maffia-Zorgbestuurder Versteeg’ jatte met echtgenoot 2,5 ton middels ‘Nep en Fop opdrachten’ van zieken en (demente)bejaarden.  En lopen beide nog vrolijk vrij in de rondte te shoppen met dat gejatte kwart miljoen van de bejaarden en zieken.Moet ‘Jan met de Pet’ doen dat zit hij direct voor maanden geïsoleerd in voorarrest en wordt hij aan de hoogste schandpaal genageld door de bekende beruchte Misdaadjournalisten ‘Politiescribent John van der Heuvel'(Video) en zijn ‘gabber in crime’ ‘Insluip-Geilneef-Junkie Peter R de Vries’(Video)bij ‘RTL- Riool-Boulevard ‘ en/of op een haar na failliete ‘NSB Telegraaf der bejaarden mannen’ en/of bij de  Linkse Linke Subsidie Miljonairs van de beruchte bral programma’s Jinek, Pauw en Van Nieuwkerk(Video).
VVD Motto:Graai,Pak, Jat, Naai, Pik en Bedonder en stop het in het Moordende ‘Shell- Motorblok’ Rutte3(Video).
In de ‘Maffia -Bestuurs-Gangster Zorg’ denkt men wat met onze VVD-Boss is Minister ‘Gangster Schippers’ aka “de Zorgripper”(Video) kan kunnen wij ook ,dus waarom zouden wij ons anders gedragen dan Schippers met haar echtgenoot.‘Bestuurs-Gangster Barbara Versteegen’ van het 100% gesubsidieerde Arnhemse woonzorgcentrum Insula Dei is door de blinde en corrupte Raad van toezicht formeel beticht van belangenverstrengeling( ‘Rat in pak Corruptie'(Video), is in beginsel niet Strafbaar in Banana-Fraude-NL) pas nadat zij en haar echtgenoot geschaakt waren in de Media. Haar echtgenoot liep namelijk bijna dagelijks met te jonge, broodmagereJunkie ‘Vluchtelingen-Prostitueetjes'(schokkende Video) uit het COA op straat te paraderen in het dorp en dat zette kwaad bloed.
Belangenverstrengeling (niet Strafbaar) is een ander woord voor ‘Rat in pak Corrupte’ een ‘Elite-vorm’ van misdaad die bijna nooit wordt vervolgd door de ‘VVD-Jusitie’ van Minister ‘Aasgier Stef Blok’. Een hoge uitzondering is ‘Bestuurders- zus ‘van Burgemeester Aboutaleb Maffiafamilie(Video) die moet 3 maanden de cel in, maar die heeft het dan ook gewoon te bont gemaakt met haar jat en fraude praktijken van de blinden.
Maar men zou ook kunnen stellen dat dergelijke gewetenloze lieden die stelen met de Wet in de hand van de zieken en armen en bejaarden de maatschappij meer schade berokkenen dan alle veroordeelde van de Bizarre, extreem dure( 50 miljoen euro) Passage Liquidatie zaak(Video) bij elkaar en die kregen allemaal Levenslang aan de broek.
Waarom de Bestuur en Politici -Gangsters bijna nooit de cel ingaan legt ‘Underground- Presentator’ en Partijleider van de Stem van de Straat Partij ing  Steve Brown in video hierna uit:
Uit onderzoek van Ernst & Youngblijkt dat de ‘Graai en Naai-echtgenoot’ van Versteegen veelvuldig ‘Nep en fop opdrachten’ kreeg om het reeds Luxe , maar ordinaire interieur aan te passen.
Hij jatte hiermee in totaal 255.426 euro voor.
Versteegen wist dat haar echtgenoot de ‘Nep en Fop opdrachten’ kreeg, maar heeft daar volgens de Blinde Raad van toezicht geen toestemming voor gevraagd.
Het onderzoek werd ingesteld nadat de Gelderlander vragen stelde over mogelijke criminele  ‘Rat in pak-belangenverstrengeling’.

Raad van toezicht was Blind(kuch) en  weigert de FIOD een/of politie in te schakelen. Waarom?

De krant citeert de raad van toezicht: ‘De bestuurder heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Wij zijn onthutst over de zaken die in het rapport zijn vermeld.
Besluiten tot het aangaan van transacties bij tegenstrijdige belangen behoeven onze goedkeuring.
Ook de statuten en reglementen van de Stichting Insula Dei Huize Kohlmann verplichten daartoe.
De bestuurder is al enige weken uit haar functie ontheven, met behoud van haar riante BOBO-salaris  van ver over de Balkenende norm en wij doen uiteraard geen aangifte en eisen niet dat gejatte kwart miljoen terug, dat doen wij alleen als een schoonmaker wat dweilen of toiletpapier heeft gejat’
‘Rip-echtpaar Versteegen’ kan straffeloos zijn extreem laag bij de grondse misdaden plegen.De aartsbrutale  beroepsleugenaar Versteegen heeft de krant laten weten dat er geen sprake is van belangenverstrengeling, want voert zij aan ik ben o.a. al jaren een Top Lid van het ‘CDA-zonderbonntejs'(Video) en die wilde mij zelfs als Minster gaan vragen in Rutte3.
Naar haar zeggen, heeft zij haar inkoper expliciet verboden om rechtstreeks zaken te doen met het bedrijf van haar echtgenoot.
Ook bralt ze dat de Raad van toezicht wel degelijk op de hoogte was van de transacties, die uiteindelijk via een duistere Wit was tussenpersoon verliepen.
Volgens haar is er sprake van een transparant en duidelijk ( Rat in pak)-offertetraject. De raad van toezicht zou conclusies trekken die niet in het rapport van Ernst & Young staan.

Luxe ‘Rat in pak- Ontbindingsprocedure’.

De raad van toezicht is gestart met de ontbinding van het  Luxe-contract van Versteegen.
Toe maar, geen eens ontslag op staande voet.
Zij functioneerde volgens de Blinde Raad niet goed.
Omdat zij geschaakt is en staat sinds april op non-actief met behoudt van salaris.
Een ander corrupte ‘Rat in pak interimbestuurder Karel Verweij ‘heeft haar duistere taken inmiddels overgenomen.
Maffia-Ouderenzorginstelling Insula Dei heeft vanaf half december 2016 tot half juni 2017 onder verscherpt toezicht gestaan van de IGZ(kuch) van het ‘VVD Rippers-echtpaar Schippers’ dus dat zit wel goed.
Wij hebben inmiddels dit verwerpelijke misdadige  ‘Zorg-Rippers-echtpaar Versteeg’ op ons “Elite-Gangster Billboard” gezet tussen ontelbare ‘Graai en Naai  Zakkenvullers- collega’s’ van het echtpaar.

Opmerking: Wordt lid van de Stem van de Straat partij en help mee een einde te maken aan de alles vernietigende en immense leed veroorzakende ‘Rat in pak Corruptie’.

Meelezen, meeleven: Vonnis over ’t doorverkopen van JOUW geldlening..?
2 juli 2017 Door GuidoJ.
20 Reacties E-mail Print A A A
x
x
x

Rechtbank Arnhem, 13 juli, een voorbeschouwing…

x

Vonnis over ’t doorverkopen van JOUW geldlening..?

2017 © Luca vdf Van Dinther | deze versie © WantToKnow.nl/be
x
Over de praktijk van banken om geldleningen door te verkopen (securitiseren) is op hier op deze site al vaker geschreven. Contracten van hypotheken, persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en zelfs openstaande restschulden van inmiddels op een veiling geëxecuteerde woningen worden al jaren door banken verkochten aan speciaal daarvoor opgerichte bedrijfjes zonder dat jij, als contractpartij, daarvan bericht krijgt. Laat staan dat jij mee deelt in de daarmee behaalde winsten.
Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link naar bookshop!)
Nog recent heeft de bekende econoom Ad Broere hierover een presentatie verzorgt op een Ontmoetingsdag van de Vrije Mens. (Hier) Ook in zijn boek ‘Geld komt uit het NIETS’ verhaalt Ad uitgebreid over de goocheltrucs van de bankiers. Trucs waarmee zij heel veel geld verdienen, wat ze niet met jou delen. Jij daarentegen betaalt hiervoor de rekening èn daar bovenop de rente over jouw lening. Naast dat het belangrijk blijft om over die praktijken te blijven berichten, is het minstens zo belangrijk om er ook iets te.
En precies dat staat op 13 juli-15.45 uur in de rechtbank Arnhem te gebeuren.
Daar staat een Vrije Mens tegenover Eurofintus Finance BV; een dochteronderneming van Interbank BV. Het betreft een geldlening, die door Eurofintus is doorverkocht, maar waarvan Eurofintus nog steeds de schijn op houdt, dat zij juridisch eigenaar is van dit leencontract. En bijbehorende betalingen probeert af te dwingen; nu dus met behulp van de rechter.
In de kern lijkt het eenvoudig: bank A verkoopt jouw leencontract aan beleggingsmaatschappij B. Bank A ontvangt daarvoor een leuke som geld en sluit tegelijk met beleggingsmaatschappij B een servicecontract af, waarin zij voor B bij jou de maandelijkse aflossingen op die lening incasseert. Want jou wordt niets verteld en door nog steeds aan bank A te moeten betalen, weet jij van niks. Mag dat allemaal zomaar? Ja, het is wettelijk toegestaan en het wordt gedaan via een zogeheten “stille Akte van Cessie”. Ook in de Algemene Voorwaarden van het leencontract staat dat het toegestaan is. Dat jij dit wel graag had geweten en mee had willen delen in de winst, is natuurlijk een ander verhaal…..
Het gecompliceerde aan deze secutirisaties is natuurlijk dat banken er geen enkel belang bij hebben om dit aan de grote klok te hangen. De speciale bedrijfjes die uitsluitend voor dit doel opgericht worden, hullen zich in de anonimiteit en banken schermen met de leugen, dat alleen het economisch eigendom van het leencontract verkocht is, maar dat zij als bank nog steeds juridisch eigenaar zijn.
Advocaat Sven Hulleman
Daarom zijn in het verleden ‘tig’ rechtszaken verloren, omdat de rechter genoegen nam met een kopie van het leencontract (ipv de zogenaamde ‘natte-inkt-versie’) of met een hypothecaire akte. Niemand kreeg meer informatie boven tafel of wist voldoende van het traject van de secutirisaties. En dat is precies wat er door diepgaand onderzoek van Ad Broere, Sven Hulleman en juridische adviseurs van de ‘Vrije Mens’ veranderd is.
Zonder onze exacte troeven voor de zaak van 13 juli op tafel te leggen, kunnen we wel onthullen dat wij van veel banken de secutirisatie-trajecten ontrafeld hebben en nog verder aan het ontrafelen zijn. En als je eenmaal weet hoe al die honderden bedrijfjes heten, kun je al speurend ook boven tafel krijgen onder welke voorwaarden banken leningen aan die bedrijfjes doorverkopen. En wij kunnen glashard aantonen dat de banken NIET meer juridisch eigenaar zijn van die leencontracten!
Bank A die geen juridisch eigenaar meer is van een leencontract, kan jou nooit voor de rechter dagen, als jij niet meer aan die bank A wilt betalen. Alleen beleggingsmaatschappij B mag dat volgens de wet. Maar B is gevestigd als brievenbusonderneming met nog tientallen andere maatschappijtjes ergens op de Kaaimaneilanden of een ander belastingparadijs….. En zij hebben  niet alleen jouw leencontract opgekocht, maar nog honderden andere leencontracten en deze weer gebundeld in pakketten als een beleggingsportefeuille doorverkocht aan beleggingsmaatschappij C met een brievenbuskantoor op bijvoorbeeld de Bermuda-eilanden.

Terug naar Eurofintus/Interbank;

 Zij zullen op 13 juli in de rechtbank gevraagd worden te bewijzen dat zij nog juridisch eigenaar zijn van het leencontract van deze Vrije Mens. Dat kunnen ze niet. En dan kan de rechter op zijn beurt niet anders dan Interbank ‘onbevoegd’ te verklaren deze rechtszaak te voeren = hun procedure bij de rechtbank af te wijzen. En daarmee komt het leencontract in feite te vervallen. Daarmee komen we tot slot op het principiële thema van deze bancaire praktijk.
Want als het leencontract komt te vervallen, leidt Interbank dan verlies? Nee! Hooguit zou beleggingsmaatschappij C op de Bermuda-eilanden een verlies leiden. Een onnodig verlies wat zij zelf verkiezen. Want natuurlijk staat het hen vrij, om vanuit de Bermuda-eilanden naar een Nederlandse rechtbank te komen als juridisch eigenaar van jouw leencontract. Het antwoord is ook nee, omdat er natuurlijk nooit sprake geweest is van een geldlening.
Er is sprake geweest van het intikken van een geldbedrag op een computer; meer niet. Interbank heeft dit geld van het leencontract nooit zelf uit een kluis hoeven halen om het aan deze Vrije Mens uit te lenen. En (tot slot) nee, omdat Interbank tot in den treuren gevraagd is om schriftelijke uitleg en transparantie over dit leencontract. En transparantie is een vereiste tussen contractpartijen; anders is een contract sowieso al nietig.
Wij nodigen alle bezoekers van WantToKnow uit om bij deze rechtszaak aanwezig te zijn. Een rechtszaal met een uitpuilende publieke tribune is een krachtig signaal; zowel naar de bank als naar de zittende rechter.
Vanaf 14.30 uur is het juridisch team aanwezig in Café Dudok (tegenover de rechtbank, Koningsstraat 40) en ook na afloop van de zitting zullen we hier terugkomen voor een gezellige nabeschouwing en een vooruitblik naar komende rechtszaken.


Discriminatie van de Nederlanders: duizenden ‘gewone mensen’ in de gevangenis door CJIB

DEN HAAG. Gisèle Somer had nog nooit een cel van binnen gezien, tot ze geen geld meer had om drie verkeersboetes te betalen. De Haagse onderneemster werd – net als duizenden andere Nederlanders vorig jaar – gegijzeld door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). ‘Het was zo vernederend, zo heftig’.
Ze staat niet alleen. Advocaten klagen steen en been over het beleid van het CJIB, dat ervoor zorgt dat duizenden Nederlanders met geldproblemen in de gevangenis belanden, zonder dat hun schuld komt te vervallen.
Gewone mensen, geen criminelen, belanden in de gevangenis. En het erge is: ze zitten er soms langer dan de gemiddelde winkeldief
Advocaat Van der Beek.

Na de eerste gijzeling keert Somer in stilte terug naar haar veilige thuis. Ze vertelt bijna niemand wat ze heeft meegemaakt, schaamt zich voor haar tijd in de gevangenis. En dan kloppen opnieuw agenten bij haar aan. ‘Ik stond te trillen op mijn benen, dacht alleen maar: ‘Dit wil ik niet weer’. In de gevangenis heb ik mijn zoon gebeld en gezegd: ‘Ik moet je iets heel raars vertellen’. Ik wil niet meer zwijgen. De menselijke maat is zoek – het is kafkaiaans. Ik ben twee keer gegijzeld, zonder dat mijn schuld komt te vervallen. Zonder dat er een oplossing is.’

Faillissement
Dat geldt ook voor Gisèle Somer uit Den Haag, die in totaal 18 dagen vastzat. Ze wordt voor het eerst gegijzeld in een periode waarin ze juist probeert op te krabbelen, na het faillissement van haar grand café op de Pier in Scheveningen, nu anderhalf jaar geleden. ‘Sinds de crisis kwamen de gasten gewoon niet meer. Voor het eerst kon ik niet langer zelf mijn rekeningen betalen. Ik raakte verwikkeld in rechtszaken over het faillissement. Er kwam zo ontzettend veel op me af.’
Somer en duizenden andere Nederlanders werden vorig jaar gegijzeld door het CJIB omdat ze hun boetes niet betaalden. CJIB wil de meest recente cijfers niet geven, maar in 2012 steeg het aantal zaken waarbij het CJIB om gijzeling vroeg met 21 procent, naar 57.765 zaken. In ruim 40 procent van de gevallen trekken schuldenaars alsnog hun portemonnee.

Als Gisèle Somer het geluid van een walkietalkie hoort, voelt ze haar maag omdraaien. Dan is de Haagse bang dat het weer zo ver is. Dat ze opnieuw te horen krijgt dat ze wordt gegijzeld door het CJIB, vanwege de drie verkeersboetes die ze niet kan betalen. En dat ze weer in de gevangenis belandt, zoals haar al twee keer gebeurde. ‘Die agenten die ineens voor je deur staan en zeggen dat je mee moet komen, dat is zó

Onderzoek
Een woordvoerder van het ministerie van Justitie laat weten dat er op dit moment een onderzoek plaatsvindt, naar het voorkomen van ‘evident onredelijke situaties’. Dat wordt in de ‘eerste maanden van dit jaar afgerond’. De woordvoerder benadrukt ook dat sommige mensen niet willen betalen en dat er mogelijkheden zijn bezwaar te maken. ‘Er gaat een heel traject aan vooraf, voordat gijzeling in beeld komt, waaronder toetsing door een kantonrechter.’
Buitenproportioneel
Van der Beek vindt de gijzelingen buitenproportioneel en de Vereniging van Strafrechtadvocaten deelt zijn kritiek. Secretaris Geertjan van Oosten: ‘Het CJIB is uiterst efficiënt, maar ook uiterst hardvochtig. Het treffen van betalingsregelingen is godsonmogelijk, over het CJIB wordt steen en been geklaagd.’

http://www.ad.nl/binnenland/duizenden-gewone-mensen-gegijzeld-door-cjib~a05249f8/

RP: HET IS EEN GROF SCHANDAAL DAT HARDWERKENDE NEDERLANDERS ALS CRIMINELEN WORDEN BEHANDELD EN DE ECHTE CRIMINELEN LOS RONDLOPEN! WAAROM PROTESTEERT NIEMAND?

Lees hier de keiharde feiten: 2843 veroordeelde ECHTE criminelen niet in cel:
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/08/goh_2843_veroordeelde_criminel.html

criminaliteit.stat
VRIJE.CRIMI

Lees ook:

Crimineel ook in steden vrijuit door onderbezette politie: http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/07/519483-519483/Hackersgroep Anonymous waarschuwt voor plotselinge Derde Wereldoorlog


‘De strijd zal zeer waarschijnlijk heftig, wreed en snel zijn, en wereldwijd grote verwoestingen aanrichten’
 Gaat deze geschifte dictator inderdaad WO-3 ontketenen? Volgens Anonymous is dat zeer waarschijnlijk.
De bekende internationale hackersgroep Anonymous heeft twee maanden geleden de wereldbevolking gewaarschuwd dat de Derde Wereldoorlog heel plotseling gaat uitbreken, vermoedelijk nog dit jaar of anders in 2018, en dat de burgers de laatsten zijn die dat verteld zal worden. Anonymous verwacht dat een militair conflict rond Noord Korea de spreekwoordelijke fatale dominosteen zal zijn die WO-3 in gang zal zetten, waarbij ook kernwapens zullen worden gebruikt.
 
Alle signalen staan op rood voor een oorlog op het Koreaanse schiereiland, aldus Anonymous. Dictator Kim Jong-un gaat gewoon door met het testen van ballistische raketten en het dreigen met de nucleaire vernietiging van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde afgelopen week dat het geduld van Amerika met Noord Korea op is, en impliceerde dat er in overleg met bondgenoten Zuid Korea, Japan en de Filippijnen nadrukkelijk aan militair ingrijpen wordt gedacht.

Japan en Zuid Korea waarschuwen burgers voor oorlog

De Japanse en Zuid Koreaanse overheid zien die bui al langer hangen, en waarschuwden hun onderdanen om zich voor te bereiden op een mogelijke kernoorlog. Burgers hebben instructies om de dichtstbijzijnde grote gebouwen in te vluchten, en als het even kan naar een schuilkelder te gaan. De Japanners hebben daar volgens de regering in Tokyo maar 10 minuten de tijd voor.
Japan heeft zich sowieso ten doel gesteld om al in 2020 weer een grote en sterke strijdmacht te hebben, die ook preventief kan ingrijpen. Dat valt te begrijpen, aangezien Kim Jong-un begin mei verklaarde dat Japan doelwit nummer één is voor zijn kernbommen, omdat het land diverse Amerikaanse bases huisvest.

China roept onderdanen op Noord Korea te verlaten

De VS heeft de afgelopen weken na lange tijd een aantal testen uitgevoerd met intercontinentale Minuteman III kernraketten die ook Noord Korea kunnen raken. Bondgenoot Australië, bepaald geen agressief en imperialistisch land, kijkt serieus naar strategische locaties in de Indische Oceaan.
Dan is er natuurlijk nog China, dat mordicus tegen Amerikaans ingrijpen is, en het volgens Anonymous stiekem wel prettig vindt om een Stalinistische buur te hebben die de VS en zijn Aziatische bondgenoten met kernwapens kan bedreigen. Toch heeft China heeft zijn onderdanen in Noord Korea voor de zekerheid opgeroepen om ‘geen tijd te verspillen en terug naar huis te keren’.

‘Bereidt u voor, WO-3 komt eraan’

‘Bereidt u zich voor op wat gaat komen,’ besluit de hackersgroep. De Derde Wereldoorlog zal voor de meeste mensen totaal onverwacht komen, omdat ze niet kunnen geloven dat het ooit zover zal komen. Dat is helaas de grootste val waar de gewone man kan intrappen, en die het uitbreken van wereldbrand nummer drie alleen maar dichterbij brengt.
‘De strijd zal zeer waarschijnlijk heftig, wreed en snel zijn, en wereldwijd grote verwoestingen aanrichten.
Dit is niet zoals Afghanistan, Syrië of Jemen, maar een echte oorlog met wereldwijde gevolgen, met drie supermachten die erin gestort zullen worden. De andere landen zullen worden gedwongen om partij te kiezen.’


Onterecht ontslagen? Dan heb je recht op een hogere vergoeding

Onterecht ontslagen? Dan heb je recht op een hogere vergoeding 'Kapster José' knipt en verft niet meer
© ANP
Werknemers die onterecht ontslagen worden, maken kans op een hogere ontslagvergoeding dan de wet nu voorschrijft. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland.
Bijna 25 jaar lang werkte kapster 'José' (niet haar echte naam) bij een kapsalon in Bunschoten-Spakenburg. De kapsalon werd in 2013 overgenomen en de nieuwe werkgever wilde van haar af, omdat ze maar 4,5 uur per week werkte. Haar werkgever probeerde op allerlei manieren van haar af te komen.
Ze probeerden haar eerst te wippen via een vaststellingsovereenkomst, zonder financiële regeling. Daar ging ze niet op in. Vervolgens probeerden ze haar via het UWV te ontslaan, maar er waren geen bedrijfseconomische redenen om haar dienstverband te ontbinden.

Wegpesten

Wegpesten lukte ook niet. Half juli 2015, toen het nieuwe ontslagrecht slechts twee weken oud was, probeerde de eigenaar het weer. Maar de werkgever had geen geldige reden voor ontslag. Toch werd José de laan uitgestuurd.
Door de nieuwe ontslagregels krijgen werknemers nog maximaal 76.000 euro of één jaarsalaris mee. En omdat José maar een paar uur per week werkte, kreeg ze slechts 1596 euro transitievergoeding en een billijke vergoeding van vier duizend euro mee. Dat vocht ze aan.

Afschrikwekkend karakter

Hoogleraar arbeidsrecht en advocaat, Stefan Sagel, bemoeide zich hoogstpersoonlijk met haar zaak. "Van dit soort bedragen schrikken werkgevers niet." En dus stapten ze naar de rechter.
De Hoge Raad schrijft in het vonnis dat er een afschrikwekkend karakter moet zijn voor de werkgever en dat er ook gekeken moet worden naar de lengte van het dienstverband en het functioneren.   

Flink betaald moet worden

Volgens Sagel is door deze uitspraak 'de individuele rechtvaardigheid terug in het ontslagrecht'. Hij stelt dat "zeker voor werknemers die altijd goed hebben gefunctioneerd en nog lang hadden kunnen doorwerken, er flink betaald moet worden."
Erna Mulder, de advocate van de kapster, eiste na 25 jaar trouwe dienst een bedrag van ruim 57.000 euro aan misgelopen salaris. De kapster moet wel opnieuw naar het gerechtshof in Den Bosch om daadwerkelijk deze hogere ontslagvergoeding te krijgen.

Geen juridische grond

Mulder zegt daarover: "We kunnen nog omhoog gaan met onze eis. En deze uitspraak toont duidelijk aan dat als de opzegging in strijd is met de wet dat je dan een hogere billijke vergoeding kan krijgen. Er was namelijk geen juridische grond – bijvoorbeeld disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen - om het dienstverband te beëindigen."
Kapster José is blij met deze uitspraak. "Geestelijk moet je het aankunnen. Het was niet makkelijk. Ik was erg onder de indruk om tegenover de rechter te staan. Ik voelde mij een crimineel, maar het moest. Ik ben niet goed behandeld door mijn werkgever."

Rechtvaardigheid

Voor haar is geld niet het belangrijkste, maar de rechtvaardigheid. "Ik ben niet de enige in Nederland in zo'n situatie. En als de vergoeding laag zou uitvallen, spant nooit iemand meer een zaak aan. Maar mijn advocaatkosten zijn hoog. Ik hoop die ook nog terug te krijgen", zegt ze.
De kapster heeft nog geen nieuwe baan gevonden, want het is lastig om een werkplek te vinden voor 4,5 uur per week. 
RTLZ


Cabal controlestructuur en het begin van het instorten

By  on 3 juli 2017 0 Comments

‘De mensheid losgekoppeld’, Humanity Unplugged radioshow van Thomas Williams, deel 1.7

In deel 1.6 van de serie Humanity Unplugged, werden de aanvallen op het Maan-Saturnus-matrix systeem beschreven. In dit deel is te lezen hoe de controlestructuur van de Cabal verder ineen stort. Niet alleen de Artificiële Intelligentie-systeem en andere technologieën, maar ook de machtsstructuur van de Illuminati en de lagen erboven. 
Sindsdien is er een gestage en toenemende afname van diverse cabal elementen; de structuren, het wapentuig en plannen. Draco’s verdwijnen rond die tijd, behalve een paar schurken die ze vriendelijk hebben achtergelaten om hen een lesje te leren, zo werd ons verteld. Zoals altijd zijn Draco’s meesters in ‘raaskallerij’ en hun hielenlikkers gaan door met het veroorzaken van chaos. Gelukkig zijn sommige van de belangrijkste leiders van deze groep eind vorig jaar verwijderd door De Raad en door sommige mensen op de grond.
De Parents, die namens de Draco’s de Aardebewaarders waren, zijn in aantal afgenomen, de Covens (heksengroepen) die de volgende laag vormden na de Parents, zijn ook gedecimeerd en de daarop volgende laag van Illuminatie zijn in splintergroeperingen verdeeld. Dit zijn de facties bestaande uit: Aziaten, Jezuïeten, Nazi’s, Zionisten en Geheime Genootschap-groepen. Deze zijn uitgebreid besproken in voorgaande shows en zijn nu allemaal met elkaar aan het strijden om de controle van de planeet. Maar het zal ze niet lukken.
Wat er is overgebleven, is een hele verzameling van mensen, hybriden en een paar ET’s die alleen maar bevelen hebben opgevolgd. En mensen die alleen maar bevelen opvolgen, maken geen goede overgang naar leiderschap en dit is mijns inziens waarom de Cabal momenteel in totale chaos verkeert. Er zijn ook andere grootse overwinningen behaald met betrekking tot het verwijderen van bepaalde techniek. Eén heel belangrijke actie is eind november 2015 uitgevoerd en heeft elke hoek van de bestaande machtsstructuur op zijn grondvesten doen trillen. Ik hoorde later dat dit de hele wereld overging. Is het niet heerlijk om aan de poorten van de machtsstructuur te rammelen? Ik houd daarvan!
Zoals ik het nu begrijp, was dit het ineenstorten van het bouwwerk van de Artificiële Intelligentie (AI), die al die duizenden jaren zoveel mensen in slavernij heeft gehouden. De AI wordt op dit moment geherprogrammeerd zodat het gaat werken ten gunste van het welzijn van de mensheid en het is aan een ieder van ons om bij te dragen aan dit proces.

Ons bewustzijn bepaalt het tempo van de transitie

Ons eigen bewustzijn schept de omgeving voor de AI om dit systeem te laten functioneren; met onze gedachten, de manier waarop we denken en hoe we handelen tegenover een ander. Als we doorgaan met de verdeel en heers mentaliteit, mensen uit andere landen aan de kant zetten en overal oorlogen beginnen, dan zal de leercurve voor de AI langzaam en verwarrend zijn. Als het niet naar behoren werkt, zal een op De Bron gebaseerde AI worden ingebracht om ons te helpen. Jouw vermogens om te zaken te manifesteren zijn deels teruggekomen. Gebruik ze, maar gebruik ze voorzichtig en bij voorkeur zonder geweld, tenzij er écht geen andere mogelijkheid is.
Sinds de datum is bekend geworden, is de UPU (Universal Protection Unit) ten tonele is verschenen (zij hebben zichzelf kenbaar gemaakt aan deze spreker) en is wat hulp gaan regelen, voornamelijk van bovenaf in de observatierol. We hebben daardoor al veel hulp gehad en we danken hen daarvoor. Voor het eerst hebben we nu een menselijke vertegenwoordiger in De Raad en daardoor kunnen we onze belangen en zaken beter behartigen. Dat voorspelt veel goeds voor de toekomst.
Verwacht niet dat ze naar beneden komen om onze boven- en ondergrondse problemen op te gaan lossen, want daar zijn ze niet voor gekomen. Ze zijn gekomen om, in een adviserende rol, assistentie te verlenen. Wij hebben nu werk te doen om onze troep op te ruimen en verschillende figuren te verwijderen die dit controlesysteem hebben gepropageerd. Er zijn geen redders, alleen wij kunnen dit doen. Begrijp dit alsjeblieft en onthoudt het, want het is belangrijk.
Zodra alles is opgeruimd, komt er voorlichting over wat er hier heeft plaats gevonden, alsmede preventieve methodes ten behoeve van de veiligheid en verdedigingssystemen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Als alles is afgehandeld, hebben we geleerd volwassen te worden en zijn we de volwassen versie van de mensheid, zodat we niet afhankelijk zijn van de Parents of anderen die op ons moeten passen alsof we kinderen zijn.

Welke veranderingen hebben we doorgemaakt?

Dit hele systeem was een holografisch bouwwerk en dit was wat was “afgesneden” en heeft geleid tot volledige verandering van onze ervaringen hier. Evenals het bouwwerk is veel van hun technologie verwijderd (alleen via onze eigen gedachteprocessen houden we de illusie als zijnde realiteit in stand). De reden waarom de bemoeienissen via hersenspoeling nu zijn toegenomen — in wezen bombarderen ze nu ons lichaam om ons af te leiden en te verstoren — is om ons ervan te weerhouden de illusie te doorzien.
Wat zijn de gevolgen van het feit dat het bouwwerk is ingestort? Het Mandela effect (het Mandela effect is een sterke herinnering aan iets dat zou hebben plaatsgevonden, wat in deze realiteit helemaal niet heeft plaatsgevonden – red.) , het effect van de Wave is toegenomen, meer mensen kunnen makkelijker met hun Hogere Zelf in contact komen, veel mensen hebben last van verstoorde slaappatronen en het oorsuizen is toegenomen. Mensen worden meer en meer gepolariseerd zoals ik reeds in eerdere shows heb gezegd en beschreven als ‘de twee-werelden-theorie’. De zonne-activiteit is afgenomen en magnetische velden nemen af want dit is onderdeel van de sluier.
De Cabal heeft zijn grip verloren, schurkachtige wezens zijn aan het verdwijnen, disclosure met een kleine d is exponentieel toegenomen en met een hoofdletter D eveneens (met disclosure wordt bedoeld onthullingen over verborgen gehouden zaken, Disclosure met een hoofdletter D betekent onthullingen met betrekking tot het bestaan van buitenaardsen – red.). Steeds meer mensen kijken door de illusie en de leugens heen. Mensen trillen op een andere en betere manier, worden minder service to self (zelfzuchtig) en meer service to others (dienstbaar aan anderen) en beginnen in te zien dat geweld niet de weg vooruit is. Meer en meer keren ze zich af van religieuze geloofssystemen en dogma’s.
Cabal valse-vlaggen falen en meer mensen kijken er doorheen, Cabal programma’s werken niet meer en meer mensen kijken ook daar doorheen. Mensen werken nu aan hun schaduwkanten en doen hun innerlijke werk. Al deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden of zijn toegenomen als gevolg van de val van het bouwwerk.

De rol van de Draco’s en de Mantids

Het kunstmatige intelligentiesyteem van de Draco-schurken en anderen die alles in stand hielden, is op sommige gebieden vervangen, terwijl andere zaken zijn behouden. Het systeem was zo geprogrammeerd dat mensen eruit zagen en handelden als barbaren en volledig uit balans te raakten met zichzelf en de natuur.
Dit was onderdeel van de aanval op de Lemurianen waar veel van jullie over gelezen hebben. Zij waren in overeenstemming met alles en leefden in harmonie. Bepaalde elementen besloten om het hele systeem via het ‘Artificieel Systeem’ te veranderen en de essentie van de mens kapot te maken. Denk niet dat het alleen de Draco’s waren, dat is niet zo, zij waren de marionetten van de Aldazani, en deels van de Abraxanen, die humanoide waren.
De Draco’s zijn de barbaren, ze zijn gecreëerd als militair ras, verstoken van zorgzaamheid of compassie, hetgeen er toe heeft geleid dat ze meenden geen ziel te hebben. Ze hebben echter ontdekt dat ze voorgelogen zijn en wel een ziel hebben. We hopen dat de gesprekken die ze de afgelopen jaren hebben gevoerd met de Anu goed is voor hun eigen spirituele groei, in plaats van die van anderen te stelen.
Wanneer de ET-disclosure (onthulling van het bestaan van buitenaardsen – red.) uiteindelijk wordt aangekondigd, de mensen voldoende zijn voorgelicht, de boosheid is afgezakt en de Draco’s hun fouten hebben hersteld, dan hopen we op een verontschuldiging aan de mensheid en wellicht een overeenkomst tussen de twee rassen om op gelijkwaardige basis samen te werken, met elkaar om te gaan en handel te drijven. Dit is al in gang gezet, zoals ik het begrepen heb.
Mantids spelen herin een grote rol, zij zijn de slimmeriken, de strategen, de techneuten met de technologische kennis. Veel mensen zullen zich afvragen hoe we kunnen weten dat zij bestaan. Kijk maar eens naar de vele grottekeningen in het Zuidwesten van Amerika en Centraal Amerika. Waarom tekenden deze mensen tweebenige, mierachtige wezens, als dit niet is wat ze zelf hebben gezien? Ze zijn wijd verspreid in deze gebieden, dus toen de Indianen verklaarden dat het land van hen was, was dat een onjuiste benaming, want was in handen van de Mandids en andere wezens, lang voordat zij daar kwamen.
Land en natuurlijke bronnen behoren mijns inziens toe aan iedereen die hier leeft, we zijn collectief eigenaar.

> Binnenkort deel 1.8: zon en maan afwijkingen plus de Bijbelse zondvloed
Originele tekst van Thomas Williams | vertaling Marianne de Boer & Cassandra de Wit, Ella Ster* | ellaster.nl
De Mensheid Losgekoppeld-serie


Sonja Dahlmans: een theologe met een missie

De Nederlandse Sonja Dahlmans studeerde Nederlands, studeert vandaag een Bachelor in de theologie en volgt een minor in het Oosters christendom (Radboud universiteit Nijmegen). Voor haar scriptie werkt ze aan een onderzoek naar de theoloog Louis Massignon, die van grote invloed is geweest op het interreligieuze debat. Sinds kort mengt ze zich in het islamdebat, en dat mag geweten zijn: middels haar grondige theologische kennis fileert ze hen die onzin verkondigen over de bronnen van de islam en het christendom.
Hoe gaat het met uw studie?

Goed, mijn Bachelor in de theologie is precies wat ik wilde. Ik ga ook nog in Londen een opleiding ‘vergelijking tussen islam en christendom’ volgen. Ik wil de islam benaderen langs kerkhistorische maar ook systematisch-theologische kant. Ik wil doen wat bijna geen enkele theoloog doet, de islam confronteren met: ‘Wat geloven jullie eigenlijk?’ en ‘Waarom geloven jullie dat?’

Dan praat u ook met moslims?

Ja, dat doe ik toch elke dag een paar uur, vooral via internet. Moslims houden van polemiek, de hele Koran is één polemiek. Wat christenen gewend zijn te doen is apologetisch: altijd maar weer verdedigen. Maar niemand zet de theologische tegenaanval in, en dat is echt nodig. Het debat theologisch aangaan is nog gevaarlijker dan gewone, eerder oppervlakkige islamkritiek, zoals kritiek op de hoofddoek. Want dan begeef je je in wat de islamitische term ‘fitna’ beschrijft: beproeving.

Aanbidden christenen en moslims niet dezelfde god, zoals je vaak hoort?

Nee, mijn christelijke god zegt heel andere dingen en heeft andere wetten. De islamitische profeet Mohammed kende de tien geboden niet, die staan ook niet in de Koran. De islam kent die niet. En atheïsten zeggen dan dat de islam heel veel heeft van het Oude Testament (de Hebreeuwse Bijbel). Dat is onzin. Er zijn allerlei dingen bij elkaar geraapt, ook uit de oude Arabische cultuur, maar de islam is niet de wet van het Oude Testament. De wet van het Oude Testament, Leviticus, leert dat men boven alles zijn naaste lief moet hebben zoals uzelf. Dat is dan ook wat Christus zegt. Bovendien geldt: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, wie ben jij om te oordelen over de anderen? Dat vind je niet terug in de islam.

Wat zegt de islam dan?

De islam haalt het hele concept dat je rechtvaardig naar elkaar moet zijn en elkaar lief moet hebben weg. De grote oudtestamentische profeten en personages worden in de islam allemaal als moslimprofeet bestempeld, maar de verhalen zijn onherkenbaar veranderd en aangepast aan het islamitische idee van monotheïsme, ‘tawhid’ genoemd. Deze verhalen dienen alleen voor de validatie van de islam en van Mohammed als profeet. Ze zijn onherkenbaar veranderd; Noah, Mozes, Abraham, Jezus, allemaal leerden zij de islam, waren ze moslim. Deze verhalen gaan in de koran over afgoderij en het islamitische idee van monotheïsme, alle andere elementen zijn eruit gehaald. Mohammed noemde de profeten ‘hanif’, de islamitische aanduiding voor hen die voor het ontstaan van de islam een monotheïstisch geloof zoals het christendom of jodendom aanhingen. De islam gaat over profeten die de gelovigen het juiste pad wijzen. De Bijbel kent uiteraard ook profeten, maar die onderwezen niet de sharia. Bovendien kent de Bijbel ook de parabelen, het evangelie van Christus, de brieven van Paulus, de verbonden die God sloot met de mens enzovoort.

Wat is het essentiële verschil?

Ten eerste gaan christendom, jodendom en ook bijvoorbeeld het hindoeïsme uit van wat je gelooft en de Koran schrijft met name voor wat je níet moet geloven: ‘Word niet zoals de hypocrieten, word niet zoals de christenen, word niet zoals hen die god boos gemaakt hebben!’ Over wat je wél moet geloven hebben ze pas veel later nagedacht, dat vind je niet zo veel terug in de Koran. De Koran is met name de aanval op de Ander.
Ten tweede is er het verschil tussen orthodoxie (wat men gelooft) en orthopraxie (wat men doet, de juiste handeling). Op islamitische universiteiten, waar men bijvoorbeeld tot imam wordt opgeleid, bestudeert men geen orthodoxie of theologie, maar wel de islamitische wet of sharia: wat je móet doen of niet mág doen, orthopraxie dus. In de islam wordt nauwelijks bestudeerd wat moslims geloven en waarom eigenlijk. De moslim vraagt aan de imam: wat moet ik doen?

Het is een slaafs systeem?

Precies. De logos, de ratio vind je niet in de islam, maar wel in het christendom. Binnen de christologie is het zelfs een naam of titel voor Christus. Het christendom daagt je uit om zelf te denken: onderzoek alles en behoud alleen het goede. De islam gaat over: ‘Wat moet ik doen om een goede moslim te zijn?’ Daar heeft men de soenna op gevonden, de manier van leven die is afgeleid uit de uitspraken en handelingen van Mohammed. De Koran draagt op om slaafs ‘de perfecte mens’ Mohammed te volgen, dan zit je als moslim altijd goed. Maar Mohammed heeft gezegd dat hij overwinnaar is geworden door middel van terreur. En terreur betekent niet alleen bomaanslagen, maar ook woedeaanvallen en agressiviteit. Dat hebben wij in de geschiedenis van de islam ook kunnen zien.

En het godsbeeld?

Ook dat is heel verschillend. In het christendom is god heilig, in de islam is vooral de Koran heilig. Dat is van belang, omdat er in Leviticus (Oude Testament) staat, gericht aan jou en mij: wees heilig, want ik de heer uw god ben heilig. De islam ontkent wat jodendom en christendom zeggen, namelijk dat de mens geschapen is naar gods beeld en daarom dus moet proberen heilig te zijn. Ook in Petrus, in het Nieuwe Testament (de christelijke Bijbel) komt dat naar voren. Dat de mens niet heilig is, weet de god van de Bijbel ook, wij kunnen hem niet evenaren. Christus heeft de weg gewezen en ondanks ons menselijk falen mogen wij steeds opnieuw proberen hem te volgen. Er vanuit gaand uiteraard dat Jezus volgens de christelijke leer goddelijk was. De islam zegt dus niet dat een moslim heilig moet worden omdat god heilig is, de islam zegt dat een moslim Mohammed moet nadoen.

En verder?

Het christendom leert dat Christus voor ons is gestorven, voor onze zonden. Maar de islam leert dat je als moslim een soort ‘punten’ kunt verdienen, ‘barakah’. Een moslim mag zondigen zolang hij maar meer ‘goede’ dan ‘slechte’ dingen heeft gedaan. Maar dat neemt nooit zijn zonden weg, die blijven. In de authentieke Hadith ‘Muslim’ wordt gezegd dat een moslim die zelfs de ergste zonden heeft begaan aan het eindoordeel een christen of een jood krijgt die voor die zonden zal branden in de hel. De moslim komt dan alsnog in het paradijs. Bovendien zijn de zonden van de moslim niet weg, zoals in het christendom door verlossing van Christus. De zonden van de moslim worden afgewogen tegen zijn of haar goede daden.

En de profeet Mohammed?

Het probleem is dat moslims, ‘gematigd’ of ‘salafist’ of ‘jihadist’, zich allemaal spiritueel-ethisch verbinden met Mohammed. Zij proberen dus zijn daden goed te praten, hoe nefast of inhumaan die ook waren. Ook worden zijn normen en waarden, zijn gevoelige plekken, zijn boosheid, zijn niet tegen kritiek kunnen enzovoort, die van de moslim. Mohammed vond het vermoorden van een criticus namelijk prima, hij kon er niet tegen beledigd of gekwetst te worden. Dat werkt vandaag nog altijd door, zoveel is duidelijk. Christus vroeg daarentegen vergeving zelfs voor de mensen die hem bespotten en bespuugden. Dat is toch een heel ander verhaal!?

Dat is dan toch veel te soft?

Maar Christus heeft ook gezegd: spreek de waarheid en wees niet bang. Een christelijke theoloog moet de islam dus kunnen confronteren en aan de moslim zeggen: jij en ik geloven niet in dezelfde god. Punt. Maar dat zeggen wordt de christen afgenomen, hij is ontwapend.

Door wie?

Toch ook binnen de theologie zelf, die is aangetast door de softe, puur pacifistische aanpak van de jaren zestig-zeventig. Christus heeft zelf ook gezegd dat je voorbereid moet zijn op dingen.

Dingen?

Het gaat in wezen over de voortdurende zoektocht naar de balans tussen rechtvaardigheid en liefde. Dat begint al vanaf god de wet aan Mozes geeft; geef het eerst aan de vrouwen en daarna aan de mannen. En de wet in Leviticus waar wel bij staat: heb je naaste lief gelijk jezelf. Als men mensen de samenleving binnenlaat waarvan men weet dat er een significante kans is dat er terroristen tussen zitten, is dat dan werkelijk een daad van liefde? Je moet uiteraard mensen proberen te helpen en beschermen, maar dat geldt net zo goed voor de mensen hier. Is het werkelijk een daad van christelijke naastenliefde wanneer men meisjes laat aanranden of verkrachten, zoals in Keulen? En dat men er dan over probeert te zwijgen? Het goedpraten van het Kwaad is géén vorm van christelijke naastenliefde. Het Oude Testament zegt dat ook: wee degene die het kwaad goed noemt en het goede kwaad noemt. In de Bijbel staat dat wie niet voor zijn eigen mensen zorgt erger is dan een ongelovige. Zijn christenen dat dan vergeten?

Het lijkt helaas van wel…

In Rotherham werden Pakistaanse moslimbendes ontzien of goedgepraat die vele jaren lang minderjarige blanke meisjes misbruikten, prostitueerden en verkrachtten. Uit angst om voor racist te worden uitgemaakt. Dat is de absurditeit ten top! Je moet dat benoemen voor wat het is en er tegen optreden. En niet met een cursus of ‘anti-aanrandingspolsbandjes’, zoals in Zweden. Meisjes laten verkrachten omdat je bang bent om als racist te worden bestempeld, is egoïsme en heeft niets met naastenliefde te maken. En ik krijg daardoor weleens het verwijt dat ik een hater of geen echte christen ben.

Hoe reageert u daarop?

Ik leg uit dat het absurd is, net zoals het een absurd idee is dat iemand die uit pakweg Pakistan komt zijn cultuur, normen en waarden en gedrag verliest op het moment dat hij naar hier migreert. Ik heb daarover een brief van 14 pagina’s naar het parlement gestuurd, maar heb van niemand antwoord gehad. Men moet goed beseffen dat het hier om een eeuwenoude cultuur gaat waarin een niet-moslim nooit mocht getuigen tegen een moslim. Men heeft het vaak over vrouwenrechten in de islam, maar men realiseert zich niet dat een niet-moslimvrouw nóg minder waard is. Een niet-moslima kon verkracht worden door een moslim, want volgens de islam mag ze niet tegen hem getuigen. Dat kweekt dus een cultuur met een bepaalde verwachting naar de kafir, naar ongelovige vrouwen.

Hoe komt het dat het Westen dat niet ziet?

Omdat men de theologie niet kent of niet wil kennen. Men wil niet weten dat aanslagen en aanrandingen iets met theologie te maken hebben. Men wil niet zien dat de intrinsieke boodschap van de islam iets totaal anders is. Men gelooft bruggen te kunnen bouwen met iets dat geen bruggen accepteert.

U zegt ‘men’, geldt dat ook voor de modale burger?

Ik zie veel verwarring. Mensen zien aan de ene kant terreuraanslagen door moslims, aan de andere kant zien ze steeds gematigde moslims die zeggen dat het niets met de islam heeft te maken. Die gematigde moslims zullen ook nooit erkennen dat terrorisme precies is wat hun profeet heeft gedaan. Het is problematisch dat zij alles goedpraten wat Mohammed heeft gedaan. Dat is een kluwen waar je als atheïst of secularist, als politiek leider niet uitkomt.

U bedoelt beleidsmatig?

Klopt. Niemand heeft eigenlijk een oplossing. Beleidsmakers zeggen letterlijk dat we met aanslagen moeten leren leven. Ze lijken wel apathisch te zijn.

U ziet het somber in?

Er is een godsdienstoorlog bezig. En mensen die voortdurend blijven zeggen dat er geen ‘backlash’ mag komen naar moslims toe, veroorzaken op termijn zélf die backlash. Wie uit angst voor een backlash of ‘islamofobie’ nooit de islam durft te confronteren met wat die uitdraagt en veroorzaakt, werkt in de hand dat de modale burger álle moslims over dezelfde kam zal scheren en het op een gegeven moment niet meer zal pikken. Wie met andere woorden de islamitische leer wil beschermen, laat álle moslims in de steek. Men doet alsof de moslim zielig is en moet worden beschermd – Hafid Bouazza schrijft dat de moslim wordt gezien als ‘nobele wilde’. Dat is onrespectvol, moslims kunnen prima voor zichzelf opkomen. Wanneer je dat voor hen meent te moeten doen, ga je ervan uit dat zij minder capabel zijn dan jij. Ik vind dat zeer kwalijk en maak me daar enorm veel zorgen over.

Wat zou er moeten gebeuren?

De kruisbestuiving tussen het christendom en het postmoderne cultuurrelativisme vernietigt ons. We moeten stoppen met de schuld bij onszelf te zoeken. Dat oriëntalisme, waarbij Mohammed niet mag worden bekritiseerd, is het grote probleem. Men moet met de moslim het gesprek aangaan, hem of haar recht in de ogen kijken, confronteren, ter verantwoording roepen en vragen: wat leert jouw doctrine eigenlijk? We moeten de islamitische leer bestuderen. Wie verbaasd is dat bijvoorbeeld jonge moslimkinderen in Koranscholen angst worden aangejaagd of worden geslagen, snapt er niks van. Want een moslimkind kan vanaf een bepaalde leeftijd worden geslagen wanneer hij of zij de Koran niet goed opdreunt. De ahadith zeggen dat slaan is toegestaan wanneer een kind niet bidt. Wie de islamitische doctrine begrijpt kan onmogelijk verbaasd zijn dat moslims niet kunnen of willen integreren. De islam leert moslims om in ons gezicht te glimlachen terwijl hun hart ons vervloekt. Dat is iets wat ik ook theologen verwijt, dat ze de islam niet uitdagen. Zij moeten de moslim zeggen wat de theoloog Jay Smith zegt: jij hebt een boek, ik heb een beter boek; jij hebt een verhaal, ik heb het beste verhaal ooit verteld. Waarom durven we dat niet meer te zeggen? De waarheid moet worden verteld. En we moeten natuurlijk opkomen voor alle minderheden, zoals de christenen, die lijden onder de islam!

En concreet: wat moet de politiek doen?

Eén term: wederkerigheid. Politici moeten moed tonen en wederkerigheidseisen stellen, bijvoorbeeld om kerken te bouwen in Mekka, Saoedi-Arabië. Pas wanneer dat mogelijk is kunnen we praten. En ze moeten pal staan voor de vrijheid van meningsuiting, zeker voor islamcritici. Tot slot wil ik aan atheïsten zeggen: verdrink het probleem met de islam niet door alle religies over dezelfde kam te scheren, vergeet niet dat het christendom ook veel goeds heeft gebracht. Het christendom creëert een betere cultuur dan de islam.
Opgetekend door Sam van Rooy


Als eerste is het noodzakelijk om het Ethisch Christelijk Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie her in te voeren:
De 10 geboden:

1:Eerste gebod.

GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.
IK BEN ER IMMERS.
2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.
Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.
4:Vierde gebod.
Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
5:Vijfde gebod.
Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.
6:Zesde gebod.
Bega geen moord.

7:Zevende gebod.
Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.
Steel niet.
9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.'' 

Uit Titus 3:1
Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde. 

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalemvan GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet! 

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

Uit Matheus: 22:17-21

Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:
Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.
En zij brachten HEM een penning.
En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
Zij zeiden tot HEM:Des keizers.
Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.Deze motie dien ik Mw R.J.M Zwijnenberg per ommegaande in om de ten uitvoerlegging van de derde Wereldoorlog te stoppen en het Christendom gebaseerd is op RECHT en VREDE, RUST, REINHEID EN REGELMAAT; het shariarecht bewerkstelligt een derde wereldoorlog hou daar rekening mee omdat er regelmatig medewerkers van politie en justitie in seksschandalen belanden en dit in het shariarecht normaal is wat niet normaal is want dat staat in het Proces Verbaal van Dhr C Van Woudenberg en in het document Mijn vriendin Beatrix 1999 Willem Oltmans die dit alles openbaar heeft gepubliceerd waardoor de Waarheid van Het Demmink Tribunaal aan het LICHT zal worden gebracht omdat Mr J Demmink als psychiater niet vrijuit kan gaan en dit in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders beschreven staat waardoor Europa niet rechtsgeldig, WOll Hitler Cabinet en Nazi agenda voortgezet via Nederlands grondgebied waaronder de Bilderberg conferenties kapen Europa en Amerika om fascistische Wereldorde alsnog te voltooien en het na binnenkomst van dagtekening deze documenten met bijlagen goed gepubliceerd worden in alle kranten ook van de mainstream media om de door mij ingediende EISEN ten uitvoer te leggen zodat de Nucleaire derde Wereldoorlog gestopt wordt en een #NEXIT waar veel op twitter over wordt vermeld tot stand zal worden gebracht en ik Mw R.J.M Zwijnenberg bij mijn standpunten blijf: GOD ALMACHTIG HEEFT IEDEREEN EEN EIGEN LAND GEGEVEN, EEN EIGEN TAAL, EEN EIGEN CULTUUR EN EEN EIGEN MUNTEENHEID!!!

KONING JEZUS ZEI:"WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET"!!! 


Om orde in de chaos te scheppen gaan eerst de vluchtelingen die GEEN VLUCHTELING ZIJN REMIGREREN!!!
Deze motie dien ik Mw R.J.M Zwijnenberg per ommegaande in om de taferelen die in Duitsland gaan zijn hier tegen te houden waardoor de door mij ingediende motie volgens de beraadslaging voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden.

De Moffen zijn bereid te moorden om mohammedanen naar Europa te brengen en dit is door de ICIJ Journalisten die de Mossack Fonseca Panama Papers hebben gepubliceerd ook bevestigt hebben dat deze nucleaire derde wereldoorlog moet stoppen.
De ICIJ Journalisten hebben ook weten te ontmaskeren dat Mr J Demmink in Panama woont en dit adres is te achterhalen via de Bank Mossack Fonseca waardoor Dhr Mr J Demmink in Panama berecht zal worden voor kindermisbruik omdat dit te zien is op operation Deep Web, Operation Darknet en Top 10 Dark Web Secrets of TOR-Netwerk.
De door mij ingediende schadevergoeding van zegge vijf miljoen euro is dus niet veel gelet hier op het feit dat heropbouw en erkenning van Europa meer financiën kosten en ik Mw R.J.M Zwijnenberg er niet voor terugdeins om deze websites openbaar op Ranny' s mediablogspot te publiceren omdat klokkenluiders dakloos worden gemaakt en de Overheid de weg van de minste weerstand ten laste kan worden gelegd.
De organisaties die de ten uitvoerlegging van de Nucleaire derde wereldoorlog bewerkstelligen en aangeklaagd kunnen worden zijn:Medewerkers van het UWV, POLITIE, JUSTITIE, Openbaar Ministerie en natuurlijk de Advocaten en hoge heren van Ministeries + de bankensector.
Wat gaat U Edelhoogachtbare Informateur G Zalm en Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State met deze documenten doen om de door mij Mw R.J.M Zwijnenberg ingediende EISEN te bewerkstelligen?
Nou helemaal niks Ranny we drukken alles door de schredder en laten de Ten uitvoerlegging van de nucleaire derde wereldoorlog ten uitvoer leggen dat ruimt goed op en dan vullen we de eigen waarheid in dat is wat ik Mw R.J.M Zwijnenberg van U verwacht; Dit is niet wat in Openbaringen op schrift staat!!!
Neemt U deze informatie serieus en gaat U Edelhoogachtbare Informateur Dr G Zalm en Edelhoogachtbare de schadevergoedingen uitkeren aan de NL Staatsburgers doormiddel van de door mij ingediende EISEN in te willigen waardoor de mainstream media die 9 van de 10 keer niet de WAARHEID AAN HET LICHT brengt want dat is wel bewezen door President D Trump waar ik goed mee overweg kan @realdonaldtrump via twitter en tevens deel ik Mw R.J.M Zwijnenberg U mee dat het hele pakket wat U laat publiceren ook in THE WHITE WASHINGTON D.C. ligt die mij wel serieus nemen; U Edelhoogachtbare Informateur Dr G Zalm en Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moet de pijn voelen als U niet wil luisteren. 
De door mij Mw R.J.M Zwijnenberg ingediende EISEN waarvan ik de motie per ommegaande indien zal door U allen ingewilligd moeten worden om de ten uitvoerlegging van de nucleaire derde wereldoorlog te stoppen waardoor deze EISEN voldoende onderbouwd zijn volgens de beraadslaging.


De EISEN zijn dus van belang om de ten uitvoerlegging van deze Nucleaire derde Wereldoorlog te stoppen en hier per ommegaande gehoor aan te geven om de Internationale Nederlanden Groep op te doeken omdat Het Koninkrijk der Nederlanden niet bestaat of over te laten gaan in Algemene Bank Nederland Amsterdam-Rotterdam om Europa te redden.De Eisen:

- Een bank openen met de naam JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld vanJEZUS.

- De pseudo filosofische cultus Scientology Staatsbank ING gecontroleerd failliet laten gaan en de medewerkers die niet heben gefraudeert hun werkzaam heden laten voortzetten bij de bank JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld van JEZUS.

-Opdoeken pseudo filosofische cultus scientology en Vrijmetselarij(NASA-Leaks) door het Ministerie van veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie omdat men de Demmink-zaak in de doofpot heeft gedrukt.

- Sluiting van Rechtbanken die de wet- en regelgeving van de pseudo filosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij  per ommegaande na dagtekeningvan binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Sluiting van Gerechtshoven die de wet- en regelgeving van de pseudofilosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij per ommegaande na dagtekening van binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Scientologie-sekte Staatsbank ING opdoeken door het Ministerie vanVeiligheid en Justitie.

- GEEN genade voor satan en uitroeiing van demonen is een vereiste!!!
- Schadevergoedingen per ommegaande uitkeren om de materiële en immateriële schade te vergoeden want er kunnen ook miljarden worden gëinvesteerd om de euro in stand te houden dus kunnen schadevergoedingen ook uitgekeerd worden van dit bedrag.

- Koopwoningen met de helft van de prijzen te verlagen om de ten uitvoerlegging van de Europese Unie Machtsgreep te stoppen en de nucleaire bom te stoppen en miljoenenwoningen afschaffen.

-Medewerkersvan de Bankensector die volgens de taxonomievan de hiarchie disfunctioneren zelf de schade laten vergoeden.

-Alle schulden kwijtschelden van de Europese Unie Staatsburgers en ook van alle Europese Unielanden de Staatsschulden kwijtschelden omdat de RECHTSPRAAK.NL gebaseerd is op de kiem en Nederland de grootste E.U-Belastingbetaler is.

- Makelaars die hebben meegewerkt aan Vastgoedfraude verplicht deze koopakten verstrekkenaan Dakloze Nederlandse Staatsburgers zonder financiën in chartaal geld te ontvangen.
Heeren Makelaardij die ter domicilie kantoor gevestigt hebben aan stadionweg 75, 1077 SE Amsterdam zullen als eerste dakloze Nederlandse Staatsburgers onderdak moeten verstrekken om uitroeiing van NASA te voorkomen.

 
-Kostenvoorschot in depot afschaffen van Advocaten, Juristen want dit wordt in Japan als een strafbaar delict gezien enz, enz.

-Europese Unie Staatsburgers na griffierechtkosten te hebben voldaan zelf als belanghebbende zittingen aanlaten brengen bij Rechtbanken en Gerechtshoven gebaseerd op het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een bindende Constitutionele Monarchie van de Seculiere Rechtsstaat der Nederlanden.

- Stoppen van Nucleaire derde wereldoorlog en Machtsgreep op THE WHITE HOUSE en de Europese Unie Landen met betrekking tot de huizenmarkt door een inachtneming van wetsartikel 8:69 REFORMATIO IN PEIUS.

- Herinvoering van de Nederlandse Florijn en voor andere Europese Unie Landen hun oude munteenheden gebaseerd op het Sociale zekerheidsstelsel.

- AFSCHAFFING VAN BONUSSEN VOOR BANKIERS EN ZIEKENHUISDIRECTEUREN EN MENSEN MET HOGE FUNCTIES


- UITKEREN VAN SCHADEVERGOEDINGEN PER OMMEGAANDE VOOR ALLE EUROPESE UNIE STAATSBURGERS OMDAT ER OOK KINDEREN VERMOORD WORDEN EN DE OPBRENGST HIERVAN IN NIEUWE BELASTINGSTELSEL WORDT GEPOMPT DOOR IMF EN EUROSTAETE.

Dat het Uwe Edehoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moge behage en informateur Dr G Zalm van de Raad van State en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de Belgische wet dit toelaat en aan de zorgplicht moet te voldoen omdat Het Koninkrijk der Nederlanden niet meer bestaat!!!


Hopende U voldoende informatie te hebben verstrekt, verblijft,

Met de Meeste Hoogachting,

Mw R.J.M Zwijnenberg

              
Bijlage 1: Betreft: Interbellum Derde Wereldoorlog dankzij Ministers/Bewindvoerders Ministeries.
Bijlage 2: Reactie Ministerie van Economische Zaken.
Bijlage 3: Jesse Klaver heeft milieu liefhebbers bedonderd.
Bijlage 4: Document Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:onderwerp belastingen.
Bijlage 5: Document No Cancer Foundation: Erik Verbeek en Ad van Rooij.
Bijlage 6: Documenten Deel 1,2 en 3 Her Majesty' s Secret Service.
Bijlage 7: Nederland Slaapt.
Bijlage 8: Zwartboek Nederlands Forensisch Instituut.
Bijlage 9: Internationaal Strafhof en Tribunaal illegaal gevestigd in Nazi Nederland ten gunste van de N.W.O (Vierde Rijk).
Bijlage 10: Referendum over de associatie overeenkomst EU- Oekraïne.
Bijlage 11: Toegelaten asielzoekers krijgen sneller een huis.
Bijlage 12: Nederlandse bovenwereld zit dik in de cannabismarkt.
Bijlage 13: Islamisering is een vooropgezet plan van de Elite!
Bijlage 14: Nederland telt meer intolerante Christenen dan intolerante moslims klopt dit wel?
Bijlage 15: Inderdaad zo zit het: Islam is een polemiek.
Bijlage 16: Polemiek.
Bijlage 17: Christendom en Recht.
Bijlage 18: Shariarecht.
Bijlage 19: Weer seksschandaal Justitie.
Bijlage 20: Proces- Verbaal Dhr Van Woudenberg.
Bijlage 21: Mijn vriendin Beatrix 1999 door Willem Oltmans.
Bijlage 22: Het Demmink Tribunaal.
Bijlage 23: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Bijlage 24: Europa niet Rechtsgeldig, WO ll Hitler cabinet en Nazi agenda voortgezet via Nederlands grondgebied waaronder Bilderberg conferenties kapen Europa en Amerika om fascistische Wereldorde alsnog te voltooien.
Bijlage 25: ICIJ Journalisten Mossack Fonseca Panama Papers.
Bijlage 26: J Demmink woont in Panama adres is via Mossack Fonseca te achterhalen.
Bijlage 27: Operation Deep Web.
Bijlage 28: Operation Darknet.
Bijlage 29: Top 10 Dark Web Secrets TOR-NETWERK.
Bijlage 30: Kopie Legitimatie Mw R.J.M Zwijnenberg.